× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

The Work in Nashville

Nashville-i Tevékenységünk

St. Helena, Cal., {SpM 216}

{SpM 216}   

May, 1902. {SpM 216}

{SpM 216}   

From the light given me, I know that the Lord used Edson White and W. O. Palmer to do missionary work in the South. This field has been presented to me as a field sinfully neglected by those who believe in the truth. God's people have not done the work that ought to be done there. The Lord accepted those two souls, brought from darkness to light, and put it into their hearts to do a work in the Southern field. The history of these workers has revealed much that can not be repeated here. But the Lord has shown me that He has accepted Edson White's work, and has several times preserved his life when in perilous places. He has put His spirit upon him, and has opened the way before him, and given him success. {SpM 216.2}

A nekem adott világosságból tudom, hogy az Úr használta Edson White-ot és W. O. Palmert, a déli lélekmentő munkára. Ezt a területet az igazságban hívők által bűnös módon elhagyottként mutatta meg az Úr. Isten népe nem végzi a munkát, melyet ott végeznie kell. Az Úr elfogadta ezt a két, sötétségből világosságra hozott lelket, és szívükbe ültette, hogy a déli mezőn fáradozzanak. A két munkás története sokat föltárt, amit most itt nem lehet elismételni. Az Úr megmutatta, hogy elfogadta E. White munkáját, s mikor veszedelmes helyzetben volt, több ízben megóvta életét. Kiárasztotta rá Lelkét, megnyitotta elölte az utat, s eredményeket adott neki. {SpM 216.2}   

The establishment of the work in Nashville was in God's order. In and around Nashville there are large colleges built for the education of the colored people. These grand buildings stand as representatives of a great and good work that is being done for this race. The Lord has favored and blessed those who have given themselves to this work. It was in the order of God that Seventh-day Adventists should enter Nashville. I was instructed that memorials for God were to be established in this place, not only right in the city, but at a little distance from it. Efforts were to be made to reach both the white and colored people. The medical missionary work was to be established there; for it is the right hand of the gospel. But the work would have to move slowly; for there was not much means with which to carry it on. The work was not to be carried forward as a private business, but as a conference enterprise. {SpM 216.3}

A munka nashville-i megalapítása Isten rendje szerinti. Nashville-on és környékén több nagy főiskola épült a színesek művelődésére. A tekintélyes épületek nagy és jó munkát képviselnek, melyet a színesekért végeznek. Az Úr kedvezésben részesítette és megáldotta azokat, akik átadtak magukat e munkára. Isten rendje szerinti, hogy a hetednapi adventisták is belépjenek Nashville-re. Az Úr utasított, hogy Istenért emelt emlékműveket kell itt megalapozni, nem csupán benn a városban, hanem kissé távolabb is. Egészség-lélekmentést kell megalapozni itt, hisz ez az evangéliumi örömüzenet jobbja. A munkának azonban lassan kell mozdulnia, mert nincs elég pénz, hogy folytassák. A munkát nem, mint magán-, hanem mint egyházterületi vállalkozást kell végezni. {SpM 216.3}   

A deep interest should be shown in the building up of the work in and around Nashville. A sanitarium should be established. If possible, a building already erected should be secured, if a suitable one can be found in a favorable locality. As soon as possible, steps should be taken to advance this work. When this institution is established, it will have great influence among the people. Let us ask the Lord to open the way for this work, and to lead us in its advancement. We have a God who hears and answers prayer. {SpM 216.4}

Szívünkön kell viselni a Nashville-on és környezetén felépülő munkát. Kórházat kell alapítanunk. Ha lehet, kész épületet biztosítsunk, ha megfelelőt lehet találni alkalmas helyen. Amilyen hamar csak lehetséges, tegyünk lépéseket a munka előbbre vitelére. Mikor megalapoztuk ezt a tevékenységet, nagy lesz a tekintélye a nép közt. Kérjük az Urat, nyisson utat a munka számára és vezessen bennünket fejlesztésénél. Olyan Istenünk van, aki hallja az imát, és felel is rá. {SpM 216.4}   

In this work, one man's mind is not to control. The work is to be done in the fear of the Lord. All the brethren are to have a voice in the final decision. {SpM 216.5}

Ebben a munkában ne egy ember legyen a fő. Végezzétek az Úr félelmében. Az összes testvérnek legyen hangja a döntésnél. {SpM 216.5}   

The Lord in his providence will work upon minds as he has worked in the past, leading men to favor our people by offering them property at low prices. {SpM 217.1}

Gondviselésével az Úr fog munkálkodni az értelmeken, mint a múltban, rávezetve embereket, hogy az ingatlanok alacsony árazásával kedvezzenek népünknek. {SpM 217.1}   

Mistakes have been made in the work in Nashville, but let not those who have acted no part in the work give expression to unkind criticism. If the brethren consider their own mistakes and errors, they will refuse to be the first to cast a stone. {SpM 217.2}

Hibák történtek ott a munkában, de akik nem vettek részt benne, ne adjanak hangot szívtelen bírálatoknak. Ha a testvérek a maguk hibáira és melléfogásaikra gondolnak, nem lesznek készek, hogy ők vessék az első követ. {SpM 217.2}   

Investments have been made in the work in Nashville that might better not have been made until there was a better showing there. Some of the money spent in buildings should have been kept until actually needed for printing materials. {SpM 217.3}

Beruházásokat végeztek a nashville-i iskolában, melyeket talán jobb lett volna nem végezni, amíg jobb eredmények nem mutatkoznak. Az épületekre költött pénz egy részét jobb lett volna nyomdai beruházásra fordítani. {SpM 217.3}   

The work of expending means required a man who had not so many and so varied responsibilities as were resting upon Edson White. He should sit with the leading men in Council; for he has been chosen and accepted by God to do a work in the Southern field; but he should have given the financial management of affairs into the hands of a man wise in management, who had not so many burdens resting upon him. While other men are to stand in their place as leaders in their lines of work, he is to occupy his position as leader in his specific line of work. {SpM 217.4}

A pénzügyek intézését olyan valakire kellett volna bízni, akiknek nincs oly sok változatos felelőssége, mint amennyi Edson White-on nyugszik. A vezető férfiakkal tanácsban kell ülnie, hisz Isten választotta és fogadta el őt a déli tevékenységre. Neki viszont bölcs anyagi felelősre kellett volna bízni a pénzügyeket. Míg másoknak vezetőként kell állniuk munkaterületükön, neki ennek a szakosított munka vezetőjének kell lennie. {SpM 217.4}   

All these men who act as leaders are to be subject one to another. The voice of no one of them is to be heard above all the rest in settling important questions. {SpM 217.5}

A vezetők legyenek alávetve egymásnak. A fontos kérdések eldöntésénél egy ember hangja se hallatsszék a többiek fölött. {SpM 217.5}   

I have much to say, but not now, in regard to the way in which the work should be carried forward. I have felt very desirous that Edson should carry forward the work that the Lord has said he should do in the ministry of the Word. If he will give himself to this work, if he will humble his heart as the heart of a little child, if he will depend upon his heavenly Father, God will bless and strengthen him. {SpM 217.6}

Sok a mondanivalóm, de nem most, hogy miként végezzék itt a munkát. Nagyon kívánom, hogy Edson itt folytassa, amit az Úr mondott, hogy végezzen az ige szolgálatában. Ha átadja magát ennek, ha megalázza szívét, mint kisgyermek, ha mennyei Atyjára támaszkodik. Isten megáldja és megerősíti őt. {SpM 217.6}   

He is to unite with his brethren, some of whom have already been his associates in labor. Elder Butler is president of the Southern Union Conference, and I believe that this is right. The men who have been placed in office are to carry forward their appointed work. By walking humbly with God, they are to learn how to bring their different lines to perfection. There is to be perfect unity among the workers. They are to respect and uphold one another, each esteeming the other better than himself, each standing steadfastly at his post of duty. {SpM 217.7}

Egyesüljön testvéreivel, akik közül néhány eddig is vele munkálkodott. Butler vén a déli terület elnöke, és hiszem, hogy ez helyes is. A tisztségbe helyezettek végezzék kijelölt föladatukat. Alázatosan Istennel járva, tanulják meg, miként emeljék tökéletesre területüket. A munkások között legyen tökéletes egység. Tiszteljék és támogassák egymást. Mindegyik tartsa a másikat nálánál különbnek, mind szilárdan állva kötelessége őrhelyén. {SpM 217.7}   

Brother Palmer is very much worn and exhausted. He can not continue to carry the responsibilities that he has been carrying. He must lay off some of his burdens. Edson White is not to have the deciding voice in framing and carrying out financial plans for the work in the South for these matters mean very much. The work must be carried forward in straight lines. Edson and Brother Palmer are not to be laid aside, but connected with them are to be other men, men of wisdom and intelligent understanding. {SpM 217.8}

Palmer testvér rengeteget dolgozott és kimerült. Nem viselheti továbbra az eddig hordozott felelősségeket. Tegye le terhei egy részét. Edsonnak ne legyen döntő a hangja a déli mezők pénzügyeiben, mert ez sokat jelent a dél számára. Ne toljátok félre Edsont és Palmer testvért, hanem adjatok melléjük bölcs és értelmes férfiakat. {SpM 217.8}   

To Edson White I am instructed to say, Cut down your work to that which you understand best. You have carried so many responsibilities that you are nearly bankrupt in mental and physical strength. Do not try to rush things as you have been doing. You can not afford to sacrifice your needed rest and sleep in order to drive forward your work. You are wearing out altogether too fast. With overtaxed nerves, aching head and sleepless nights, you have been losing ground physically, mentally, and spiritually. {SpM 218.1}

Edson White-nak azt kell mondanom, hogy korlátozza munkáját arra, amihez a legjobban ért. Oly sok felelősséget hordoztál, hogy csaknem elfogyott szellemi és testi erőd. Ne kapkodj, mint eddig. Nem áldozhatod föl a szükséges pihenést és alvást, hogy előre erőltessed a munkát. Túl gyorsan koptatod magadat. Túlfeszített idegekkel, fájó fejjel, átdolgozott éjszakákkal csak gyöngül a testi és szellemi erőd - de lelkiséged is. {SpM 218.1}   

The Lord would have you make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, He desires both you and Brother Palmer to stand with all the armor on, prepared by sanctified experience to show yourselves strong men. He wants you to be successful in your work. There are those who will misrepresent your motives, as they have misrepresented them over and over again. Therefore, move with moderation and great caution. {SpM 218.2}

Az Úr azt akarja, hogy sima utat egyengess lábadnak, nehogy a sántát letérítsd az útról. Azt akarja, hogy Palmer testvérrel együtt teljes fegyverzettel álljatok, fölkészülve megszentelt tapasztalatokra, erős férfinak bizonyítva magatokat. Azt szeretné, hogy eredményesek legyetek munkátokban. Egyesek félremagyarázzák indítékaitokat, mint eddig is több ízben. Ezért mérsékelten és nagy óvatossággal lépjetek. {SpM 218.2}   

You have felt your trials pressing you sorely. But has not Christ borne all that you are called on to bear? He can make you rich even amidst the humiliation of the deepest poverty. You may feel that you are accused wrongfully. Was not this the daily experience of your Master? Bear patiently all that comes. In the last great day those who have been so ready to judge will be greatly surprised by Christ's estimate of character. To those who in sincerity have followed righteous principles, will be given a great reward. Nothing has ever been thought or said or done that has escaped the Lord's notice. He knows the motives that prompt men to action. Therefore have courage in Him. {SpM 218.3}

Próbák erős nyomása alatt voltatok. Ám Krisztus is hordozta, aminek hordozására titeket szólít. Ő a legnagyobb szegénység megaláztatásai közepette is gazdagítani tud benneteket. Úgy érezhetitek, hogy ok nélkül vádolnak benneteket. Nem ez volt a Mester mindennapos tapasztalata? Türelemmel viseljetek el mindent, ami ér. Az utolsó nagy napon, akik oly készek voltak ítélni, nagyon meglepődnek majd Krisztus jellemek felőli ítéletén. Az őszinte szívvel helyes elveket követők gazdag jutalomban részesülnek. Az Úr figyelmét mi sem kerüli el abból, amit valaha gondoltak, mondtak, vagy tettek. Ismeri az embereket, indítékaikat. Azért légy bátor általa. {SpM 218.3}   

The work in Nashville demands our first attention. I was a little surprised at first to know that five hundred dollars from the funds of the Southern Union Conference had been apportioned to the work in Graysville, while there was such need of means in Nashville. But the light given me was that this was the right thing to do. Brother Kilgore has helped the work in mission fields. He has not been wanting in liberality; and now, if means has been sent to Graysville to help the work there in an emergency, let no one question the matter. All the workers should be filled with a noble spirit of helpfulness and of willingness to use the Lord's money where it is needed most. Graysville needed the money at the time that the five hundred dollars was sent there; and when the work there is firmly established, and the time comes for a school and sanitarium to be built at a little distance from Nashville, the workers can with confidence call for help from Graysville. {SpM 218.4}

A nashville-i munka követeli első figyelmünket. Kicsit meglepődtem. mikor hallottam, hogy a déli egyházterület ötszáz dollárt adott Graysville-nek, mikor Nashville-en volt égető a szükség. Mégis azt a világosságot nyertem, hogy ez helyes tépés. Kilgore testvér hittérítő területeket segített. Nem volt híján a nagylelkűségnek. S most, ha javakat küldtek Graysville-be, hogy szorult helyzetben segítsék az ottani munkát, senki se tegye ezt kérdésessé. Minden munkás teljék meg a segítőkészség nemes lelkületével, és a készséggel, hogy a legnagyobb szükség helyén használják az Úr pénzét. Graysville-en szükség volt arra az ötszáz dollárra, s mikor szilárdan megalapozzák ott a munkát, s eljön az ideje, hogy Nashville közelében iskolát és kórházat építsenek, bizalommal kérhettek segítséget Graysville-től. {SpM 218.4}   

We are in this world to help one another. In Christ's work there were no territorial lines, and those who attempt to make such lines in Christ's work today might better pray, “Lord, give me a new heart.” When they have the mind of Christ, they will see the many parts of the Lord's vineyard that are still unworked. Never will they say, “Our means is needed to carry forward the interests we have in hand. It is of no use to call for means from us.” {SpM 218.5}

Azért vagyunk a világon, hogy segítsük egymást. Krisztus munkájában nincs területi határ, s aki ilyet akar fölállítani, jobb, ha esedezik: "Uram, adj nekem új szívet." Mikor Krisztus értelme lesz bennük, látni fogják az Úr szőlőjének sok részét - még mindig megmunkálatlanul. Sohase fogják azt mondani, hogy "a közeli érdekeltségeknek van szüksége javainkra. Hiába kértek tőlünk". {SpM 218.5}   

For their usefulness and success, the Lord's servants are dependent on Christ. He reads their hearts. He knows their motives and purposes, and He calls upon them to separate themselves from everything that would prove a hindrance to their success in presenting the truth for this time. This is the work that is to be made first of all. As they give themselves to it, success will surely crown their efforts. Angels of God will impress hearts, and many will be brought into the light of the truth. {SpM 219.1}

Az Úr szolgái Krisztustól függnek hasznosságukért és eredményességükért. Ő olvas a szívükben, ismeri indítékaikat és szándékaikat, és fölszólítja őket, különüljenek el mindattól, ami akadályozhatná eredményességüket a jelen igazság hirdetésénél. Ezt kell a legelső föladattá tenni. Amint átadják magukat ennek, eredményesség fogja koronázni igyekezetüket. Isten angyalai fognak benyomást tenni a szívekre, és sokakat az igazság világosságára vezetnek. {SpM 219.1}   

“I therefore the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bonds of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.” {SpM 219.2}

"Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvcn megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok is el; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek felette van s mindenek által, és mindnyájatokban munkálkodik. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint." {SpM 219.2}   

We are to learn from past experience how to avoid our failures. We pray to our heavenly Father, “Lead us not into temptation,” and then, too often, we fail to guard our feet against leading us into temptation. We are to keep away from the temptation by which we are easily overcome. Our success is brought out by ourselves through the grace of Christ. We are to roll out of the way the stone of stumbling that has caused us and others so much sadness. {SpM 219.3}

Tanuljuk meg múlt tapasztalatainkból, miként kerüljük el kudarcainkat Így esedezünk mennyei Atyánkhoz: 'Ne vígy minket a kísértésbe', majd gyakran nem őrizzük meg lábunkat, hogy kísértésbe siessen. `Tartsuk távol magunkat a kísértéstől, mely könnyen legyőz minket. Sikereinket magunkból hozzuk ki, a Krisztus kegyelme által. Gördítsünk el az útból a botlás kövét, mely magunknak és másoknak oly sok szomorúságot okoz. {SpM 219.3}   

Listening to the words of Christ, we are safe. Whatever your calling, whatever your hope, listen: “If any man will come after Me,” he says, “Let him deny himself, and take up his cross, and follow me.” Obeying these words, in entire dependence on the Saviour, go forth to give to the world an example of what it means to be a Christian. Yoke up with Christ. This is the only bond of the gospel. Learn daily how to carry out more acceptable the instruction Christ has given. Live as becomes the subjects of His kingdom. To carry out the words, “Thy will be done on earth, as it is done in heaven,” - this is our lifework. {SpM 219.4}

Krisztus szavára hallgatva biztonságban vagyunk. Bármi legyen a hivatásunk, bármi a reményünk, hallgassunk őrá: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem." Ezeknek engedelmeskedve, teljesen a Megváltótól függve, menjetek, mutassatok jó példát, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Viseljetek Krisztussal egyazon igát. Ez az örömüzenet egyetlen szolgasága. Naponta tanuljátok meg, miként valósíthatjátok meg elfogadhatón Krisztus utasítását. Éljetek méltón országa alattvalóihoz. Valósítsátok meg a szavakat: "Legyen meg a te akaratod a földön, miként a mennyben" - ez az életfeladatunk. {SpM 219.4}   

Ellen G. White. {SpM 219}

{SpM 219}