× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Results of Indulgence in Meat-Eating

A Húsfogyasztás Élvezetének Következményei

From MS. 1, ‘88 (P) {SpM 208}

{SpM 208}   

Shall meat become the staple article of food because those who are in responsible positions have been educating themselves to enjoy a meat diet? Shall the physicians be free to indulge their own perverted habits, to gratify appetites as they choose, and thus mold the sentiments of the institution? Shall those who have had great light, and who are professedly seeking to walk in that light, and to reflect the light, see their efforts counterworked by both precept and example in our sanitariums? In the name of the Lord I am charged to testify that those who plead for indulgence of appetite in meat-eating are the very ones who need to reform, and bring themselves into line. [Then] they will not give directions for the patients to eat the flesh of dead animals, because their own appetites crave meat. When the habits and tastes are brought into correct lines, it will be seen that light and truth are guiding the ones who are acting as guides to poor, weak, self-indulgent, intemperate souls. {SpM 208.3}

Rendszeres táplálékká váljon-e a hús, csak, mert a felelős tisztségeket betöltők a húsos étrend élvezetére szoktatták magukat? Az orvosoknak szabad legyen bűnösen kielégíteni romlott szokásaikat, kielégíteni étvágyukat, amint nekik tetszik, így alakítani az intézmények gondolkodását? Akik nagy világosságban részesültek, akik a világosságban törekednek járni, és vissza is tükrözni a világosságot, kórházainkban ellensúlyozva lássák igyekezetükét mind az életben, mind példaadással? Az Úr nevében tanúskodnom kell, hogy akik ínyencségük húsételekkel való bűnös kielégítése mellett kardoskodnak, azoknak meg kell változni, s engedelmesen alkalmazkodni az irányvonalakhoz. Akkor nem fogják utasítani betegeikét, hogy húst - állati hullákat - fogyasszanak, csak, mert az ínyencségük húst követel. Mi kor a szokásokat és ízléseket a helyes mederbe terelik, láthatóvá válik, hogy világosság és igazság irányítja azokat, akik vezetőként szerepelnek a szegény, gyönge, ínyenc és mértéktelen lelkeknek. {SpM 208.3}   

The physicians should educate the patients so as to lead them away from the use of hurtful things, and should point out safe paths for the feet to walk in. If the minds of patients are left to their own direction, many will, of course, choose the gross diet of flesh, rather than the fruits of the ground and of the trees. When those who act as physicians lead away from health principles, God is not honored. When this is the case, whatever may be the religious instruction, there is a dead fly in the ointment. {SpM 208.4}

Az orvosok úgy neveljék a betegeket, hogy elvezessék őket az ártalmas dolgoktól. Mutassanak biztonságos ösvényekre, hogy azon járjanak. Ha a betegeket a maguk irányítására hagyjuk, sok magától értetődőn az állatias, húsos étrendet választja, mintsem a talaj és a fák termését. Gyalázatot hoz Istenre, mikor az orvosok elfelé vezetnek az egészség elveitől. Ilyenkor bármi legyen is a vallásos oktatás, döglött légy van a kenetben. {SpM 208.4}   

How can you plead that you are conscientious in the work? Know ye not that there is a good conscience and a bad conscience? Which is pure and elevating and ennobling? When one takes a course that is in harmony with his own perverted, hereditary and cultivated taste, in indulgence of appetite, shall his claims of conscientiousness be respected as of heavenly birth? Is it safe for him to follow his own human impulses? Shall he become a law unto himself, and by precept and example encourage others in the indulgence of appetite, entirely contrary to the light which God in his mercy has been pleased to give? The development of evil in this age of the world is largely due to and strengthened by that which is placed in the stomach for food. We are built up from that which we eat. Physicians should study from cause to effect. The animal propensities should not be educated and strengthened to rule the whole being. {SpM 209.1}

Hogyan állíthatjátok, hogy lelkiismeretesen dolgoztok? Nem tudjátok, hogy van jó, és van rossz lelkiismeret? Melyik a tiszta, fölemelő, nemesítő? Mikor valaki arra az útra lép, mely egyezik örökölt és megszokott romlott ízlésével, az étvágy bűnös kielégítését, a lelkiismeretességük hangoztatását mennyei születésűnek kellene elfogadnunk? Biztonságos-e számára ösztönzéseit követni? Saját törvényévé válhat-e az ilyen, hogy szavával és példájával másokat is az étvágy bűnös kielégítésére késztessen, homlokegyenest ellenkezve a világossággal, melyet Isten az ő könyörületében adott? A mai korszakban a gonoszság kifejlődése jórészt annak köszönhető, s az is erősíti meg, amit a gyomorba vesznek táplálékul. Abból vagyunk, amit eszünk. Az orvosok érveljenek az októl az okozatig. Nem szabad az állati tulajdonságokat erősíteni, hogy ezek kormányozzák egész lényünket. {SpM 209.1}   

“What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” This expression, “bought with a price” means everything to us. In consideration of the price paid for us, shall we not yield our bodies and souls up to Him who has bought us with His blood? Shall not that which He has redeemed be kept in as wholesome and pure and holy a condition as possible? Christ has redeemed us; our very flesh He has saved at an infinite cost, giving His own flesh for the life of the world. The lower passions have their seat in the body, and work through it. The words, “flesh”, or “Fleshly lusts” or “Carnal lusts”, embrace the lower, corrupt nature: the flesh of itself cannot act contrary to the will of God. We are commanded to crucify the flesh, with the affections and lusts. How shall we do it? Shall we inflict pain on the body? No; but put to death the temptation to sin. The corrupt thought is to be expelled. Every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. All animal propensities are to be subjected to the higher powers of the the soul. The love of God must reign supreme; Christ must occupy an undivided throne. Our bodies are to be regarded as Christ's purchased possession. The members of the body are to become the instruments of righteousness. {SpM 209.2}

"Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentői nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi." Áron vétettetek meg, ez a kifejezés mindent jelent számunkra. Tekintettel az értünk fizetett árra, adjuk át testünket és lelkünket annak, aki vérével fizetett értünk. Tartsuk meg egészséges, tiszta és szent állapotban. Krisztus megváltott bennünket, magát a testünket. Végtelen áron mentett meg, testét adva a világ életéért. Az alantas szenvedélyek és indulatok székhelye a test; a test által működnek. A test, érzéki kívánságok vagy bűnös kívánságok az alantasabb, romlott természetet jelentik. Parancsunk van rá, hogy megfeszítsük a testet, annak kívánságaival és ínyenc hajlamaival együtt. Miként tehetjük ezt? Fájdalmat okozzunk a testnek? Nem, hanem öljük meg a bűnre csábító kísértést. Rekesszük ki a romlott gondolatokat. Tegyünk minden gondolatot Krisztus foglyává. Minden állati tulajdonságot vessünk alá Isten trónja tekintélyének. Tekintsük testünket Krisztus megváltott tulajdonának. Testünk tagjai váljanak az igazságosság, az igaz tettek, a krisztusi jellem eszközeivé. {SpM 209.2}   

What is the result of giving loose rein to the lower passions? The delicate organs of women are worn out.... Loathsome practices lead to loathsome diseases. That which God has given as a blessing is made a curse.... The most terrible diseases are the sure result of incontinence that is pursued. And the animal propensities are inflamed by gross living, practices, especially by a flesh diet... {SpM 209.3}

Mi a következménye az alantas szenvedélyek szabadjára engedésének? A nők érzékeny szervei elkopnak. Undorító szokások undorító betegségekre vezetnek. Átokká teszik, amit Isten áldásul adott....A szokás szerint elhanyagolt önuralom, a mértéktelenség, zabolátlanság, bujaság borzalmas betegségekkel jár. Az állati tulajdonságokat a helytelen életmód hozza lázba, különösen a húsételek.... {SpM 209.3}   

What is the special work that we are called upon to do in our health institutions? Instead of giving, by precept and example, an education in the indulgence of perverted appetite, educate away from these things. Lift up the standard of reform in every line. The Apostle Paul lifts up his voice, “I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. {SpM 210.1}

Mit kell elérnünk kórházainkban? Ahelyett, hogy szóval és példamutatással a romlott étvágy bűnös kielégítésére nevelnénk, neveljetek az ezektől való eltávozásra. Emeljétek magasra a jobbra-változás lobogóját minden életvitelben. Isten küldötte, Pál fölemeli hangját: "Kérlek titeket, atyámfiai az Isten irgalmasságára" hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." {SpM 210.1}   

Our health institutions are established to present the living principles of a clean, pure, healthful diet. Knowledge must be imparted in regard to self-denial, self-control. Jesus who made man, who redeemed man, is to be held up before all who shall come to our institutions. The knowledge of the way of life, peace, health, and sanctification of the soul and body, must be given line upon line, precept upon precept, that men and women may see the need of reform. They must be led to renounce the debasing customs and practices which existed in Sodom and in the antediluvian world, whom God destroyed because of their iniquity. Said Christ, “But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered the Ark, and knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.” {SpM 210.2}

Azért alapítottuk gyógyintézeteinket, hogy az emberek elé tárjuk a tiszta, romlatlan, egészséges étrendet. Ismereteket kell terjesztenünk az önmegtagadásról. Az élet útjának ismeretét, a test és lélek békéjének, egészségének, megszentelődésének ismeretét közölnünk kell soról-sorra, elvről-elvre, hogy a férfiak és nők belássák a javulás szükséges voltát. Rá kelt vezetni őket, hogy elvessék az alantas szokásokat és tetteket, melyek Sodomában és az özönvízelőtti világban uralkodtak, akiket Isten gonoszságuk miatt elpusztított. Krisztus mondta: "Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, házasodnak és férjhez mennek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek észre semmit, mígnem eljőve az özönvíz és mindnyájukat elragadó: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is." {SpM 210.2}   

All who shall visit our health institutions are to be educated. The plan of redemption should be brought before all, high and low, rich and poor. Carefully prepared instruction is to be given, that indulgence in fashionable intemperance in eating and drinking may be seen as the cause of disease and suffering, and of evil practices that follow as a result. {SpM 210.3}

Neveljük, tanítsuk a gyógyintézeteinkbe jött embereket. Tárjuk fői mindenki előtt a megváltás tervét. Hirdessünk gondosan elkészített tanításokat, hogy a divatos dőzsölést, mértéktelenséget, eszem-iszomot, a betegségek és szenvedés okának tekinthetik, továbbá a gonosz, alantas szokásokénak, melyek az előbbiek következményei. {SpM 210.3}   

Shall those things go on, and the victims be uninformed, unwarned? Are the youth to follow in the footsteps of the lovers of pleasure more than lovers of God? Shall the cleansing fountain be shown to all? Shall the last message of mercy be given to the world? Are there to be no faithful sentinels who will work, with all their God-given powers, to reform those who are debased, and restore the moral image of God in man? In Battle Creek some are doing a good work, but not half what they might do. Faithful workers need to be multiplied. Missionaries in every line are needed to reach the hearts and consciences of all that shall come in contact with those who have had the light, who know that the end of all things is at hand. Let all who fill important positions of trust know that God has placed a solemn work upon them to let their light shine in clear, strong ways to a world perishing in their sins. {SpM 210.4}

Figyelmeztetés nélkül engedjük tovább folyni ezeket, s hagyjuk tudatlanságban az áldozatokat? A fiatalok ne kövessék az élvezetek szerelmeseinek lábnyomát, akik jobban szeretik az élvezeteket, mint Istent. Mutassuk meg másoknak a tisztító forrást. Hirdessük a világnak a könyörület utolsó üzenetét. Legyetek hű őrállók, akik teljes Isten-adta erejükkel munkálkodnak, hogy megváltoztassák a romlottságokat, s visszaállítsák az emberben Isten erkölcsi képmását. Battle Creeken némelyek jó munkát végeznek, de felét sem annak, amit elvégezhetnének. A hű munkásoknak meg kell sokszorozódni. Minden fajta lélekmentőre szükség van, hogy elérjék azok szívét és lelkiismeretét, akikkel a világosságban részesültek érintkeznek - akik tudják, hogy minden dolgok vége elközelített. Minden fontos tisztséget betöltő tudja meg, hogy Isten komoly munkát bízott rájuk, hogy tiszta, erős sugarakkal engedjék fényleni világosságukat a bűneiben pusztuló világra. {SpM 210.4}