× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

The School at Berrien Springs

A Berrien Springs Iskolában

St. Helena, Cal., {SpM 198}

{SpM 198}   

November 5, 1901. {SpM 198}

{SpM 198}   

Dear Brother Magan and Brother Sutherland, {SpM 198}

Kedves Magan és Sutherland testvér! {SpM 198}   

I was very sorry, Brother Magan, to hear of your indisposition and serious illness. We thank the Lord that he has heard our many prayers in your behalf. {SpM 198.2}

Magan testvér, nagyon elszomorított, mikor hallottam rosszullétedről és súlyos betegségedről. Hálákat adunk az Úrnak, hogy meghallgatja érted mondott sok esedezésünket. {SpM 198.2}   

I shall probably see you soon, for after a week of conviction I have decided to leave for the East. By my former decision not to leave home I came to a crisis in my experience, and I will leave for New York City tomorrow morning, if the Lord will. And this seems to me to be His will. {SpM 198.3}

Valószínűleg rövidesen találkozunk. Most egy heti meggyőződés után elhatároztam, hogy keletre utazom. Válsághoz érkeztem tapasztalatomban a régi elhatározás miatt, hogy nem távozom el hazulról. Ezért holnap elutazom New Yorkba, ha az az Úr akarata. S úgy tűnik, hogy az. {SpM 198.3}   

I am surprised that there should be talk of separating Brother and Sister Salisbury from the faculty of the Berrien Springs school. Did not the Lord discern what should be done in reference to this school question, when He so graciously instructed you not to allow your school faculty to be broken up? {SpM 198.4}

Meglepett, hogy szóbeszéd indult meg arról, hogy Salisbury testvér és testvérnő elhagyja a Berrien Springs iskolát. Az Úr ne látta volna előre, hogy mi lesz ezzel az iskolakérdéssel, mikor oly kegyelmesen utasított, hogy ne engedjétek fölbomlani a tanári kart? {SpM 198.4}   

The question was asked, if brother and sister Salisbury are not especially needed in the school, and are needed elsewhere, should not they be permitted to go? I told them that circumstances might alter cases; but all the light given me is that a mistake is being made in planning for members of your faculty to go to Europe to engage in the school work. {SpM 198.5}

Felvetődött a kérdés, hogy ha a testvérre és testvérnőre nincs különösebb szükség, s máshol szükség van rájuk, nem kellene elengedni őket? Megmondtam nekik, hogy a körülmények megváltoztathatják az eseteket, de a nekem adott világosság szerint hibát készülnek elkövetni a tervvel, hogy tanári karotok tagjai Európába hajóznak iskolai munkát folytatni. {SpM 198.5}   

The Lord desires to have the same faculty, if they are disposed to put their whole being into the work, taking hold in faith and with good courage. If they rely upon the Lord, He will be their strength and their efficiency. But they must keep advancing in the upward way, gaining victory after victory in their onward progress. Because of opposite theories they need not be faint-hearted. Have we not had to breast opposition from the beginning in any forward, upward movement? {SpM 198.6}

Az Úr ugyanazt a tanári kart akarja itt látni, ha készek egész lényüket a munkába vinni, hittel és bátorsággal megragadva azt. Ha az Úrra támaszkodnak, ő lesz erejük és eredményességük. Viszont nekik előre kell haladni a fölfelé vezető úton, győzelmeket győzelemre vívva ki előrehaladásukban. Ne csüggedezzenek az ellentétes elméletek miatt. Nem kellett-e kezdettől fogva szembeszállnunk minden előre és fölfelé mozdulásnál? {SpM 198.6}   

Go forward, brethren, saying, I will not fail nor be discouraged. Brother Magan, say to Brother Sutherland, Talk faith, pray faith and go forward. Those who have ever been walking in unbelief will throw their past experience and knowledge as stumbling-blocks in your way. But in the words, “It is written,” you have the staff that you should take. {SpM 198.7}

Menjetek előre, testvérek, mondván: Nem fáradok el, és el nem lankadok. Magan testvér, szólj így Sutherland testvérhez: Szólj hittel, imádkozz hittel, és menj előre. Akik valaha is hitetlenségben jártak, előbbi tapasztalatukat és tudásukat botlás köveként fogják eléd vetni. De az írva van szavakkal vessződ van, melyet magaddal kell vinni. {SpM 198.7}   

Draw from God, hoping, praying, believing. Always be fragrant in spirit. Speak pleasantly. When I see others so disagreeable in the expression of their feelings, I dislike the spiritual atmosphere so much that I feel like opening the windows heavenward and letting the fragrance of the presence of the Lord shine in, thus scattering the disagreeable fog. {SpM 199.1}

Meríts erőt Istentől, remélve, imádkozva, hittel. Mindig légy jó illatú lelkedben. Beszélj nyájasan. Mikor látom, hogy némelyek oly bántón fejezik ki érzéseiket, annyira nem szeretem a lelki légkört, hogy úgy érzem, meg kell nyitnom az égre nyíló ablakot, s beengedni az Úrjelenlétének jóillatát, így űzve el a kellemetlen ködöt. {SpM 199.1}   

Do not be in haste to reveal the spirit of unbelief. Close the windows earthward, and then sing the songs of Zion. Perfect confidence in God is essential. Be not faithless, but believing. Thus far the Lord has certainly helped you. Although His overworked servant has been afflicted, in His great mercy the Lord has spared his life. Then rejoice in the Lord always; and again I say, Have faith in God, and rejoice. {SpM 199.2}

Ne siess hitetlen lelkületet tanúsítani. Zárd be a földre nyíló ablakot, majd zengd el Sion énekeit. Elengedhetetlen az Isten iránti teljes bizalom. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Mindez ideig kétségkívül megsegített az Úr. Bárha túlterhelt szolgája lesújtott lett, az Úr az ő nagy irgalmasságával megóvta életét. Örvendezzetek hát az Úrban mindenkor. Ismét mondom, higgy és örvendezzél. {SpM 199.2}   

There is much to be done. You need to educate, educate, educate. Let no one take away your needed facilities. Have you a printing outfit? This you must have, if you do not have it; for you will want to do much of your own printing, issuing the books and other publications which you need in your work. You need the very best educator to teach typesetting and presswork to the students, giving them the education essential for this class of work. {SpM 199.3}

Sok a tennivaló; most nevelnetek, nevelnetek, nevelnetek kell. Senki se fosszon meg a szükséges eszközöktől. Van-e nyomdaberendezésetek? Erre föltétlen szükségetek van. Hisz ti akarjátok majd elvégezni a nyomtatnivalótok java részét, könyveket és más kiadványokat készítve s nyomdai föladatokat adva a tanulóknak, tanítva őket az effajta munka legfőbb részeire. {SpM 199.3}   

You also need the very best and most experienced bookkeeper that you can secure. Let bookkeeping be one of the regular studies. Make it a specialty. {SpM 199.4}

Azon kívül a legkitűnőbb, s legtapasztaltabb könyvelőre is szükség van. Tegyétek rendes tantárggyá a könyvelést. {SpM 199.4}   

Voice Culture should be taught in your school. Do not lightly pass over this matter; for if the expression is defective, all the knowledge that shall be obtained will be of but very little use. The cultivation of the voice is of the greatest importance, in order that grace and dignity may be brought into the impartation of truth. {SpM 199.5}

Hangművelést is tanítsatok. Ne vegyétek ezt félvállról, mert ha hibás a kifejezésmód, az elnyert tudás keveset fog érni. A hang művelése igen fontos, hogy szépséget és méltóságot kölcsönözzön az igazság hirdetésének. {SpM 199.5}   

By learning correctly to use the voice in speaking, many who are weak-chested may save their lives. Make the student stand erect, throwing back his shoulders. The ladies especially need to cultivate the voice. {SpM 199.6}

A hang helyes beszédre használását megtanulva, sok gyönge tüdejű életét mentheti meg. A tanuló álljon egyenesen, vállát hátrahúzva. A lányok különösen műveljék hangjukat. {SpM 199.6}   

In every reading exercise, require the students to speak the words distinctly, clearly pronouncing even the last syllable. Teach the students not to let their voice die away at the end of the sentence. Require a full, clear, round tone of voice to the very close, including the last syllable. {SpM 199.7}

Minden olvasásgyakorlatnál, követeljétek meg a szavak érthető, világos, pontos kiejtését a legutolsó szótagig. Tanítsátok meg a tanulókat, hogy a mondat végén ne hagyják elhalkulni hangjukat. Követeljétek meg a teljes, érthető beszédhangot a beszéd legvégéig, az utolsó szótagig. {SpM 199.7}   

Many who use their vocal organs in so careless a way that they can scarcely be called vocal organs, if allowed to continue speaking defectively, will die of consumption. For want of exercise the lungs will close their healthful action. In the respiration there is not a full inhalation of pure, vital air to give nourishment to the lungs, consequently they become diseased. {SpM 199.8}

Sokan olyan hanyagul használják beszélő szervüket, hogy alig lehet beszélő szerveknek nevezni. Ha megengedjük, hogy hibásan szóljanak, tüdőbajban fognak meghalni. Az igénybevétel hiánya miatt a tüdő föladja egészséges működését. A lélegzésnél nem szívják tele magukat tiszta, életadó levegővel, hogy táplálja a tüdőt, így a tüdő elsatnyul. {SpM 199.8}   

Educate all to speak slowly. Do not allow any hurried reading or rapid delivery. Teach the student to inhale the God-given, vital air, and then in the exhalation clearly express their words. Thus the vital properties of the air are utilized. {SpM 199.9}

Tanítsatok a lassú beszédre. Ne engedjetek semmi hadaró fölolvasást vagy kapkodó szónoklatot. Tanítsátok a tanulókat, hogy beszívják az Istenadta, életadó levegőt, majd kilehelés közben világosan, érthetőn ejtsék ki a szavukat. Ezzel fölhasználják a levegő életadó tulajdonságait. {SpM 199.9}   

Never allow an indistinct utterance to pass unnoticed. Let the speech be as perfect as possible. Accept nothing else. By cultivating the voice a grand work will be done, not only in learning how to breathe, inhaling the pure, life-giving air and exhaling by speaking in loud, clear tones, but also in the preservation of life. {SpM 200.1}

Sose hagyd helyesbítés nélkül a nem tiszta kiejtést. A beszéd legyen a lehető legtökéletesebb. Ennél kevesebbet ne fogadjatok el. A hang művelésével nagyszerű munkát végeztek el, nemcsak a lélegzés mikéntjét sajátítva el, beszívva a tiszta, élet-adó levegőt, s kilehelés közben hangos, világos kiejtést érve el, hanem az élet megóvását is. {SpM 200.1}   

In speaking there need be no strain put upon the throat or the lungs. The abdomen is the powerful engine from which the organs of speech are to receive the power which keeps them in perfect tone and expression. There needs to be an economizing of nervous strength, in order that the voice may be perfected, thus enabling laborers to speak in such a way that the truth will lose none of its force and beauty by being bunglingly presented. {SpM 200.2}

Beszéd közben nem szabad erőltetni a torkot vagy tüdőt. A has az erős gép, ahonnét a beszélőszerv az erőt nyeri - tökéletes erőnlétben, és kifejezőkészségben tartja ezeket. Takarékoskodni kell az idegerővel, hogy a hangot tökéletesíteni lehessen, így képesíteni a szólót, hogy úgy beszéljen, hogy az igazság mit se veszítsen erejéből és szépségéből zavaros előadása miatt. {SpM 200.2}   

This subject of voice needs special attention. May the Lord help you as teachers to see the bearing on which this subject sustains to the communication of the truth. Workers should know how to use the voice in such a way that in speaking they will properly represent the grand subjects of present truth. If the mind and the will are set to make progress and advancement, there will be improvement in the forcible presentation of the Scriptures. {SpM 200.3}

A hang kérdése különleges figyelmet igényel. Segítsen az Úr titeket, mint tanítókat, fölismerni, milyen fontos ez az igazság hirdetéséhez. A szólónak tudnia kell, miként használja hangját olymódon, hogy helyesen képviselje a jelen igazság csodálatos tárgyát. Ha az értelem és az akarat eltökélten haladni akar, akkor javulás köszönt be a Szentírás fejtegetése terén. {SpM 200.3}   

You should endeavor to train the very best class of workers, who as teachers and ministers of the gospel will be able to educate others. I think that if it is possible you should have Elder Prescott connected with your faculty during the first term. This first term must be a success. The Lord desires our Brother Prescott to learn many things in educational lines. His ideas of education are to be different from what they once were. And I thank the Lord that He has been giving him the light that is so much needed by the students who shall go forth as teachers. {SpM 200.4}

Törekedjetek a legkitűnőbb munkásokat nevelni, akik az örömüzenet tanítói és szolgáiként munkásokat tudnak majd tanítani, nevelni. Azt gondolom, hogy az első félévben, ha lehet, hívjátok meg Prescott vént tanári karotokba. Ez az első félév legyen sikeres. Az Úr azt akarja, hogy Prescott testvér sokat tanuljon a tanítás terén. Tanításról alkotott eszméinek változnia kell. Hálákat adunk az Úrnak, hogy megadta neki az oly igen szükséges világosságot tanulók számára, akik tanítóként fognak kikerülni. {SpM 200.4}   

All who now are connected with the work of education must not follow the same, same old methods. Our schools should be more after the order of the schools of the prophets. {SpM 200.5}

White 186 Spalding A tanítóknak nem kell ugyanazt a régi módszert követni. Iskoláink hasonlítsanak inkább a prófétaiskolákra. {SpM 200.5}   

Be of good courage in the Lord. Do not talk unbelief. Brethren, look not on the dark side. The Lord has a work for you to do. You need more faith, more hope. Commit the soul to God, as unto a faithful Creator. {SpM 200.6}

Legyetek bátorsággal az Úrban. Ne szóljatok hitetlenséget. Ne a sötét oldalt nézzétek. Az Úr munkát tartogat számotokra. Több hitre, több reménységre van szükségetek. Bízzátok lelketeket Istenre, mint hű teremtőre. {SpM 200.6}   

If for the time being Brother Magan should go to Nashville, Los Angeles, or St. Helena, the entire change would be a blessing to him. For a time he needs to be carefully and tenderly handled, and located wherever his mind will be most at rest. {SpM 200.7}

Ha egy időre Magan testvér Nashville-re, Los Angelesbe vagy St. Helenára menne, áldás lenne számára a változás. Egy időre gondosan és gyöngéden kell őt ápolni, s oda vinni, ahol a gondolatai legjobban nyugodnak. {SpM 200.7}   

Do not at present let Brother and Sister Salisbury leave you. Hold them until you know that it is duty for them to go. In much love, {SpM 200.8}

Ne engedjétek, hogy a Salisbury házaspár eltávozzék tőletek. Tartsátok vissza őket, amíg azt nem tudjátok, hogy kötetességük eltávozni. {SpM 200.8}   

Ellen G. White. {SpM 200}

Ellen G. White {SpM 200}