× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Kingly Power

Királyi Hatalom

(Verbatim report of remarks by Mrs. E. G. White, at a meeting held in Battle Creek College library, April 1, at the General Conference of 1901.) {SpM 162.3}

Generál Konferenciai ülés, 1901. {SpM 162.3}   

I would prefer not to speak today, but still not because I have nothing to say, because I have; I have something to say. And the state of things as has existed in our conference and the leading responsibilities are not nearly understood in their influence by themselves or by those that are taking responsibilities in the work. The work has been increasing; it has been growing; and from the light that I have had for some time, and has been expressed, has been expressed over and over again, not to all there are here, but has been expressed to individuals, and the plans that God would have all to work from, that never should one mind or two minds or three minds nor four minds, or a few minds I should say, be considered of sufficient wisdom and power to control and mark out plans and let it rest upon the minds of one or two or three in regard to this broad, broad field that we have; that we are not coming up to reach that high standard with the great and important truths that we are handling, that God expects us to reach. There are minds which must be brought into altogether more lively action than they are at the present time. And in reference to our conference, it is repeated o'er and o'er and o'er again, that it is the voice of God, and therefore everything must be referred to the Conference and have the conference voice in regard to permission or restriction or what shall be and what shall not be done in the various fields. {SpM 162.4}

Jobb szeretném, ha nem szólnék ma, nem, mert nincs mondanivalóm, mert van mit mondanom. A Világtanácsban uralkodó állapotokat és a vezető felelősségeket közel se értik meg kihatásukban, sem maguk, sem akik felelősségeket vállalnak a műben. A mű növekedik, terjeszkedik. S a világosság szavait, mellyel bárki számára szolgáltam, s melyet jó néhány ízben kifejeztem, nem mindenkinek, aki itt van, de egyéneknek; s a terv, mely szerint Isten akarja, hogy mindenki munkálkodjék, hogy sose tekintsenek egy értelmet, vagy kettőt, sem hármat, sem négyet, sem néhányat elég bölcsnek és erőteljesnek, hogy ellenőrizze vagy előírja terveinket. Sem hogy egy, két, vagy három értelmen nyugodjon ez a széles, széles mező, mely előttünk áll; hogy nem érjük el azt a magas mértéket, melyet Isten elvár tőlünk, a fontos s csodálatos igazságokkal, melyekkel foglalkozunk. Vannak értelmek, melyeket mindenestől élénkebb működésre kell készterci, mint jelenleg működnek. S értekezletünkről szólva, melyről ismét, ismét és ismét elmondják, hogy az Isten hangja, s ezért mindent a Világtanácstól kell kérdezni, s annak hangjára hallgatni jóváhagyás vagy eltiltás végett, hogy mi legyen, és mi ne legyen, a munka a különböző területein. {SpM 162.4}   

Now from the light that I have, as it was presented to me in figures: There was a narrow compass here; there within that narrow is a king-like, kingly ruling power. Here the outlets are blocked. And the work all over our field demands an entirely different course of action than we have had. We have heard enough, abundance, about that “everything must go around in the regular way.” When we see the regular lines are altered and purified and refined, and the God of the heavens mold is upon the regular lines, then it is our business to establish the regular lines. But when we see message after message that God has given has been accepted, but no change, just the same as it was before, then it is evident that new blood must be brought into the regular lines. The leaders of the regular lines, they must have and entire change, an entire new organization, and to have a committee that shall take in not merely half a dozen, that is to be a ruling and controlling power, but it is to have representatives of those that are placed in responsibility in our educational interests, in our Sanitariums, that are working, and the life in them, constantly at work, constantly adding, constantly giving to the field the talent that has come from it. {SpM 163.1}

Nos, a nekem adott világosság, amint azt jelképekben elém tárta az Úr: Szűk kör volt itt, s a körön belül királyi uralkodó hatalom. Itt a kijáratokat eltorlaszolták. S a munka az összes mezőn egészen más irányzatot követel meg, mint amilyennel eddig rendelkeztünk. Eleget hallottunk arról, hogy "mindennek a szabályos úton kell haladni". Mikor látjuk, hogy a szabályos utakat megváltoztatják, megtisztítják és megfinomítják, s Isten pecsétje, lenyomata a szabályos utakon van, akkor a mi dolgunk megerősíteni a szabályos utakat. De mikor látjuk, hogy az Isten küldötte üzeneteket elfogadják bár, de minden a régiben marad, akkor nyilván új vért kell hozni a szabályos utakba. A szabályos utak vezetőinek teljes változást kell bevezetni, teljesen új szervezettel, s olyan bizottsággal kell rendelkeznie, mely nem fél tucat emberből áll, mely uralkodó és ellenőrző hatalom lesz, hanem azok képviselőit is magában foglalja, akiket felelős helyre állítanak iskolai érdekeltségeinkben, kórházainkban. Amely munkálkodik, melyben élet van, szüntelenül munkálkodik, szüntelen növekszik, szüntelen megadja a mezőnek a tehetséget, mely belőle jött. {SpM 163.1}   

And then the comparison that has been presented to me, where the fields are that have been opened; Where are the fields that have been opened here, the new fields in America? Where is it in California? Where is it here at the great heart of the work? And here are the two great centers - where is the wrestling to get new fields, whether it costs or whether it does not cost, whatever way it shall be? God has his treasures that he had given to the work. He has his treasures in the hills; he has his treasures in every place and in every country, and in all these countries, far and near, he wants to be an arousing, broadening, enlarging power. And a management which is getting confused in itself, not that anyone is wrong or means to be wrong, but the principle is wrong, and the principles have become so mixed and so fallen from what God's principles are, and the message has been coming constantly in regard to the principles, sacred, holy elevating, ennobling, in every institution, in the publishing houses, and in all the interests of the denomination, everything that concerns the handling of the work, it requires minds that are worked by the Holy Spirit of God; and unless that evidence is given, unless there is a power that shows that they are accepted by God to impart to the responsibilities that have to be handled, then there should be a renovation without any delay. To have this conference pass on and close up as the conferences have done, with the same manipulating, with the very same tone, and the same order,—God forbid! (Voices, “Amen”) God forbid, brethren. (Voices, “Amen”.) He wants every living soul that has a knowledge of the truth to come to their senses. He wants every living power to arouse; and we are just about the same thing as dead men. And it is time that we should arise and shine because our light has come, and the glory of the Lord has arisen upon us, and until this shall come we might just as well close up the conference today as any other day. {SpM 163.2}

Ezután azt a hasonlatot tárták elém, ahol a megnyitott mezők vannak. Hol vannak az itt, Amerikában megnyitott mezők? Hol van Kaliforniában? Hol van itt, a mű nagy szívében? S itt ez a két nagy központ - hol az új mezők megszervezéséért való küzdés, akár sokba kerül, akár nem, bármilyen módon legyen is? Istennek megvannak a maga, munkának adott kincsei. Ott vannak kincsei a hegyekben. Ott vannak kincsei minden helyen, minden országban. S mindezekben az országokban, közel és távol, ő akar fölrázó, kiterjesztő, növelő hatalom lenni. S az igazgatás, mely belülről zavarodottá válik, nem, mert bárki is helytelen, tévedett vagy tévedni szándékszik, hanem az elv helytelen. S az elvek annyira összezavarodtak, s olyan távol estek Isten elveitől. S az üzenet állandóan érkezik az elvek felől, szent, megszentelt, fölemelő, nemesítő elv minden intézményben, a könyvkiadóban s a felekezet összes érdekeltségében, a munka végzésénél mindenben - ez Isten Lelke által munkált értelmeket követel. S hacsak olyan hatalom nincs, mely tanúsítja, hogy Isten által elfogadott, végezni az elvégzendő felelősségeket, akkor habozás nélkül változásnak kell beköszönteni. Úgy hagyni elmúlni ezt az értekezletet, mint az előbbi értekezleteket, ugyanazzal a mesterkedéssel, ugyanazzal a hangnemmel és renddel - Isten őrizz (hangok: ámen). Isten őrizz, testvéreim. (hangok: ámen) Isten azt akarja, hogy minden élő, igazság ismeretével rendelkező lélek térjen eszéhez. Azt akarja, hogy minden erő megéledjen; s mi épp olyanok vagyunk, mint a halottak. Itt az ideje elébrednünk, fölkelnünk s világosodnunk, mert eljött (164) világosságunk, s az Úr dicsősége föltámadott rajtunk. Amíg ez meg nem érkezik, mindegy, hogy ma, vagy holnap rekesztjük be értekezletünket. {SpM 163.2}   

But what we must have is the taking in of other minds. Where there are minds that have been at work, minds that have been at work in the same tone and in the same channel, they have become discouraged, and they have become confused. Well, now, we can not trust to such as that in such tremendous responsibilities as are going to be handled here. Why, from the light that God has given me, everything about this conference should be the most sacred. Why? Why, because it is to put ideas and plans and work upon its proper basis. And this thing has been continued and renewed for the last fifteen years of more, and God calls for a change. God wants that men of capabilities and of mind should understand there is a ladder for them to climb, round after round, and if they climb this ladder, round after round, why they will step off finally into the kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ. We want our course heavenward. And we want that all the selfishness, every thread of it, that has been woven into the pattern, that every thread of this selfishness is to be got out, and here is a work that, from the light that God has given me, it should stand, yes, a hundred per cent, higher than it stands today. {SpM 164.1}

Föltétlenül be kell vonnunk más értelmeket. Mikor oly értelmek vannak, melyek ugyanazon kerékvágásban, ugyanazon hangnemben fáradoznak, akkor elcsüggednek, zavarttá válnak. Ilyenekre nem bízhatunk oly roppant felelősségeket, mint amilyeneket itt igazgatni kell. Az Istentől nyert világosság szerint, ami csak az értekezlettel összefügg, legyen szent - a legszentebb. Azért, mert helyes alapokra kell fektetni az eszméket, a terveket és a munkát. Ezt az előbbit űztétek s újítgattátok az elmúlt tizenöt vagy még több éven át, s isten most változásra szólít. Azt akarja, hogy jó képességű és értelmű emberek megértsék, hogy fokról-fokra létrát kell megmászniuk, s ha megleszik, végezetül belépnek Urunk és megváltó Jézus Krisztusunk országába róla. Azt akarjuk, hogy ösvényünk az égbe vezessen, hogy az önzés minden szálát kivessük, s itt ez a munka, melynek az Istentől nyert világosság szerint, száz százalékkal magasabban kell állnia, mint áll. {SpM 164.1}   

Here are our enemies. Here are those Satanic agencies that are at work. There is a waking up on the part of every working agency. Let me tell you that the enemy is getting the victory all the time. God wants us to arouse. God wants us to take hold of this work, every human agency, and he wants us to work for time and for eternity. And treading over and over just the same ground - here are our churches, our large churches, and they ought to be turning out men, educating them and training, and disciplining, and there ought to be those that should connect with them here, bearing responsibilities that should go on into the fields to carry the message into the barren places - that have been, oh, so barren, especially the Southern field that is scarcely touched, notwithstanding the message has come from God for the last - I might say - well, I do not know how many years; it is quite a number of years. But those things have been told, and this standstill has got to come to an end. But yet every conference has woven after the same pattern. It is the very same loom that carries it, and finally, why, it will come to naught. {SpM 164.2}

Itt vannak ellenségeink. Itt munkálkodnak a sátáni ügynökségek. Minden munkálkodó eszköz ébredő-félben van. Hadd mondjam meg, hogy minden alkalommal ellenség nyeri el a győzelmet. Isten azt akarja, hogy ébredjünk föl, ragadjuk meg ezt a munkát, az összes emberi eszköz, s hogy fáradozzunk az ideiglenesért és az örökkévalóért. S ugyanazon a területen lépkedve át - itt vannak gyülekezeteink, embereket kellene kitermelniük, nevelve, tanítva, fegyelmezve őket. Olyanok is legyenek, akik összefognak velük itt, felelősségeket hordozva, melyek tovább mennek a mezőre, hordozzák az üzenetet a puszta helyekre, melyek, jaj, milyen puszták. Különösen a déli mezőre, melyet alig érintettünk, annak ellenére, hogy Isten üzeneteket küldött jó néhány esztendeje. De ezt már rég megmondtuk. Érjenek már véget a megtorpanások. f1rn eddig még minden értekezlet ugyanarra a mintára készült. Ugyanaz a szövőszék hordja, s végezetül semmivé válik. {SpM 164.2}   

Now God wants a change, and it is high time, it is high time that here was ability that should connect with the conference, with the General Conference, right here in this city; not wait until it is done, and then find, - not wait till it is all done and over with, and then gather up the forces and see what can be done. We want to know what can be done right here; we want to know what can be done right now, and what power and intellect that there is that shall be brought into this work, and that they shall unite their powers and take hold of it intelligently, and that God can work with them. {SpM 164.3}

Isten most változást akar. Nagyon ideje, hogy képesség jöjjön az értekezletre, a Világtanáccsal, itt, ebben a városban. Nem várni, míg el lett végezve, s aztán találni - nem vámi, míg az egész bezárul, s azután gyűjteni erőket, s meglátni, mit lehetne tenni. Azt akarjuk tudni, hogy mit lehetne tenni itt most, azonnal, milyen erő és értelem van jelen, melyet bevonnak ebbe a munkába, mely egyesülni fog, egyesíti erejét, és értelmesen megragadják, s akkor Isten fáradozni tud velük. {SpM 164.3}   

Now this is what they want and you want, they every institution that bears a responsibility, bears a voice in the working of this cause. They have a decided interest in it, and God wants that we shall, every one, come into a position where that we shall work: that we will not lay off the burden upon two or three men, and let them carry it all. Brother Irwin will soon be where he can not work at all. He wants supporters, and he has been in this work of wrestling and discouragement until he should have a change. He should have some one come in his place, or he is going to give all out. It can not be. We must have responsible men, and we want men that shall stand just as true as the compass to the pole, and God will test these men, and unless they can show a better idea of what principle is, what sanctified and living and Christ-like principle is, then they will have to be changed and try another. {SpM 164.4}

Ez az, amit akarnak, s ti is azt akarjátok, hogy minden intézmény felelősséget hordozzon, hogy hangja legyen a mű működésénél. Határozott érdekeltségünk van ebben, s Isten azt akarja, hogy mindegyikünk olyan helyzetbe jöjjön, ahol dolgozni fogunk; hogy nem fogjuk a terhet két vagy három emberre helyezni, nem hagyjuk, hogy ők hordozzák az egészet. Irwin testvér rövidesen ott áll, hogy egyáltalán nem tud dolgozni. Támogatókra van szüksége, s már annyi ideje volt ebben a küzdelmes és csüggesztő munkában, hogy ráférne a váltás. Valakinek a helyéhe kellene lépnie, máskülönben össze fog rogyni. Ezt nem hagyhatjuk. Legyenek felelős férfiak, akik oly hűségesek, mint az iránytű a sarkokhoz. Isten próbára teszi őket, s hacsak jobb fogalommal nem tudnak előállni, hogy mi az elv, mi a megszentelt, élő, krisztusi elv, őket is le kell váltani, s másokat próbálni. {SpM 164.4}   

But God is going to have a change. He wants us to know what it means to work on the principles of heaven. He wants that all of us should know what it means to stand in their lot, and stand in their place, and every soul that has had a responsibility, that they should have been workers, that they should have had these principles, that they should have had patience, just as it is reported “Add to your faith virtue; and to virtue knowledge; and to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; and to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.” 2 Peter 1:5. Brethren, we all need these letters written and hung in the chambers of the mind, and to him that doeth these things,—if you live on this principle you will never fail; “For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.” {SpM 165.1}

Isten változást fog elérni. Azt akarja, hogy tudjuk, mit jelent a menny elvei szerint munkálkodni. Azt akarja, hogy tudjuk, mit jelent helyünkön állni, az őrhelyünkön. S akiknek felelőssége van, akiknek munkásnak kellett volna lenniük, és türelemmel is rendelkezni, amint Isten küldötte kijelenti: "Ugyanerre teljes igyekezetet is fordítván, hitetek mellé ragasszatok jócselekedetet, a jócselekedet mellé tudományt." Testvérek, mindnyájunknak szüksége van eme teveiekre, felfüggeszteni értelmünk kamráiba, s aki cselekszi - aki ezek szerint él, soha el nem esik. "Mert ekképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel." {SpM 165.1}   

Now God is in earnest with us, and he says he calls,—oh, I can not tell how it is. It is contemptible in the sight of God - contemptible. They pause for fear they are not going to get all that they ought to have, and it leaves a man where he can not - if he considers that as the principles of heaven, why, it leaves the man where he will never get to heaven. He can not get in there. The nobility, the generosity, the tenderness, the compassion, the love of Christ - why, they are as destituted of it as the hills of Gilboa, that had not dew nor rain - just as destitute of it, and we can not rouse them from it. Enough has been said, over and over and over again, but it did not make any difference. The light shone upon them, just the same, professedly accepting it, but they did not make any change. That is what frightens me. It frightens me because that I saw unless there was more tenderness, more compassion, more of the love of God - the Lord knew what he was talking about when he was talking to the church at Ephesus, “Ye have lost your first love,” and tells them to repent speedily or he will remove the candlestick out of its place. What we want is to study all through John and see what is said about the love of God and the love that we should express, and that love has not been cultivated, and if it is not being cultivated the opposite attribute is being cultivated. Now it has not been cultivated in our institutions of publication, and when by every little sharpness that can be exercised by them, by which they think that they are going to gain a little something, they lose four-fold, yes, ten-fold in that little transaction, until the light will soon be moved out of its place. They don't know when it is for the interests of the institution, but God knoweth. Every one God knoweth, and should come right up to the help of the Lord, and to have a new creation of sentiment. Now God never will acquit us until that is there, until this is taught in our institutions, every one of them and God means what he says, “I want a change here.” Will it be the same thing, going over and over the same ideas, the same committees—and here is the little throne: the king is in there, and these others are all secondary, those minds that are so much sharper because they have not been working on this narrow, conceited plane. {SpM 165.2}

Isten őszinte velünk, s ó, nem tudom kimondani, mint van. Megvetésre méltó Isten szemében - megvetésre. Megtorpannak a félelem miatt, hogy nem kapnak meg mindent, amit kapniuk kellene, s ez ott hagyja az embert, ahol nem tud - ha ezt tartja a mennyei elveknek - ott hagyja az ember, ahol sose jut be a mennybe. Krisztus nemessége, nagylelkűsége, gyöngédsége, szánakozó irgalma, szeretete - olyan híjával vannak ennek, mint Gilboa halmai harmatnak, esőnek - oly híjával, s mi nem tudjuk fölrázni őket belőle. Elég hangzott el, elég sokszor. Mégsem változtatott a helyzeten. A fény rájuk ragyogott, de mit sem ért el. Állítólag elfogadták; mégsem eszközöltek ki változást. Ez engem megijeszt, megrémít, mert láttam, hogy, hacsak több gyöngédség, több szánakozás, több Isten szeretete nem él - az Úr tudta, mit mond, mikor az efézusi gyülekezethez szólt: "Elvesztetted első szeretetedet", s hogy térjenek meg gyorsan, vagy eltávolítja helyéről gyertyatartójukat. Tanulmányozzuk hát végig János evangéliumát, hogy megtudjuk, mit mond Isten szeretetéről, melyet ki kell fejeznünk, de amelyet nem művelünk. S ha nem műveljük, akkor az ellenkező tulajdonságot melengetjük. Most nem ápolják intézményeinkben, a kiadókban. S mikor minden kis ravaszság által, melyet gyakorolhatnak, mellyel azt gondolhatják, hogy nyernek valami keveset, négyszeresen, sőt, tízszeresen veszítenek a kicsinyes üzletelésben, míg csak az Úr ki nem mozdítja helyéből a gyertyatartót. Ők nem tudják, mikor szolgálja az intézmény javát, de Isten tudja. Ő mindegyiküket ismeri. Az Úr segítségére kell sietniük, újjáteremtett érzelmeik, gondolkodásuk kell legyen. Isten nem ment föl bennünket, míg az itt nem lesz, amíg ezt nem tanítják minden intézményünkben. Isten komolyan gondolja, amit mond: "Változást akarok." Ismét ugyanaz fog folytatódni, ugyan azokkal az eszmékkel, bizottságokkal - s kis trón van itt; a király benne ül; a többiek mind másodlagosak, akiknek az értelme sokkal élesebb, mivel nem munkálkodtak ezen a szűk, önhitt, beképzelt síkon. {SpM 165.2}   

I feel intensely in this matter. I do not want to talk here but I dare not hold my peace. I feel this condition. I think we should hold for the tenderness of God and break your hearts before him, and if you get where you can see these things clearly, you will see that God hates selfishness, and when we bring it into his cause, oh, it makes the crime a hundred fold greater. And when we bring that selfishness in, as though we were going to benefit the cause, we do not benefit it at all: it makes God ashamed of you. {SpM 166.1}

Nagyon-nagyon helytelenítem ezt az állapotot. Nem akarok ugyan szólni, de hallgatni sem merek. Érzem ezt az állapotot. Azt hiszem, ki kell nyújtani kezünket Isten gyöngédsége után, megtörni szívünket előtte. S ha eljuttok oda, ahol világosan fölismeritek ezeket, látni fogjátok, hogy Isten gyűlöli az önzést. Mikor önzést hozzuk ügyébe, ez százszor súlyosabbá teszi a gonoszságot. Mikor behozzuk az önzést, mintha a mű javára tennénk, akkor egyáltalán nincs javunkra. Isten szégyell benneteket ezek miatt. {SpM 166.1}   

We are to be representatives of Jesus Christ; we are to be representatives of his character. We are so to do that we are carrying out the living principles in every line of action everywhere, in every country, everywhere, and in every place that there is anything to do with God's service. He will not accept common fire. He wants you to take sacred fire that he kindles on the divine altar, and he wants you to work, and that fire to consume all your commonness, all your intemperance, all your selfishness, all your cheap ideas, all your licentiousness, all this lust. He wants it taken away from a people that are trying to fashion a people to stand in the last great conflict, which is just before us. Self must be hid in God, and when self is hid in God, then will the Lord God appear, and not self. He will appear as the great worker, and when you think to improve upon God's plans by your narrowness, by your conceited ideas, and by your planning and grasping and thinking you are going to gain something,—and if you have not learned better than that now, you will have to learn. God wants that these committees that have been handling things for so long should be relieved of their command and have a chance for their life, and see if they can not get out of this rut that they are in,—which I have no hope of their getting out of, because the Spirit of God has been working, and working, and yet the king is there still. {SpM 166.2}

Jézus Krisztus képviselőivé kell lennünk, jellemének képviselőivé. Úgy tegyük ezt, hogy a cselekvés minden vonalán megvalósítjuk az élő elveket, mindenhol, minden országban, minden helyen, melynek valami köze van Isten szolgálatához. Az Úr nem fogad el közönséges tüzet. Azt akarja, hogy vegyetek általa gyújtott szent tüzet. Azt akarja, hogy munkálkodjatok, s ez a tűz megemészt minden közönségességet, mértéktelenséget, minden önzést, hitvány elgondolást, szabadosságot, mindezt a gonosz tisztátalanságot. El akarja venni ezt a néptől, mert népet próbál alakítani, hogy helytálljon a közvetlen előttünk álló, utolsó nagy viszályban. S mikor mindenki Istenben lesz elejtve, akkor az Úristen jelenik meg, nem az én, nem az önzés. Megjelenik, mert ő mindenható munkás, s mikor szűkkeblűséggel, önhitt eszméitekkel, tervkovácsolással, elmarkolással gondoltok javítani isten tervein, úgy vélve, hogy nyerni fogtok valamit - s ha nem tanultatok ennél jobbat, akkor tanuljatok. Isten azt akarja, hogy a bizottságokat, melyek oly régóta intézik az ügyeket, mentsétek föl tisztségük alól, s lehetőségük legyen menteni életüket, s lássák, ki tudnak e jönni a kerékvágásból, melyben vannak - melyre nincs reményem, hogy kijönnek, mert a Szentlélek már az előbb munkálkodott és munkálkodott, de a király most is ott van. {SpM 166.2}   

Now the Lord wants his Spirit to come in. He wants the Holy Ghost king. He wants everything of the sharpness, that it shall not be exercised toward outsiders, it shall not be exercised toward one that is trying to serve God and trying to exercise all his power to serve him, that is bringing his tithes here to sustain the ministry. He has a treasury, and that treasury is to be sustained by the tithe, and that tithe is to be a sacred tithe, and it is to be God's tithe, and that tithe is to be so liberal that it will sustain the work largely; each one to act in their capacity in such a way that the confidence of the whole people will be established in them, and that they will not be afraid, but see everything just as light as day until they are in connection with the work of God and the people. I know my husband used to work in that way. He would sit down with this man that he thought had good judgment, and with that man, and with the other man, and with another man - that was when the cause was young. He did not feel that he was capable of carrying the conference when it was very young. But he had these men, these committees, that were brought in from places all around. It was not just in Battle Creek, but it was in different places, that those that felt a responsibility for the work would go home and feel a larger responsibility for the work. To carry it on in right lines, in heaven's lines, in purity, in holiness, in uplifting, in solidity, to the glory of God, should be that which would make every one of us to be joyful and proud that God has given us the privilege to be co-workers with Jesus Christ. {SpM 166.3}

Az Úr az ő Lelkét akarja beárasztani. A Szentlelket akarja királyként. Nem akar látni semmi nyerészkedést. Ne nyerészkedjünk kívülállókkal szemben, sem olyannal, aki Istent próbálja szolgálni, aki minden erejével az Urat próbálja szolgálni, aki idehozza tizedét, hogy eltartsa az ige szolgálatát. Az Úrnak kincstára van, s a kincstárt a tizeddel kell fönntartani. A tized legyen szent, tegyen Isten tizede, s legyen olyan bőkezű, hogy nemes nagyvonalúsággal eltartja a művet, mindenki úgy viselkedve tisztjében, hogy az egész nép bizalma megalapozódjék bennük, s ne féljenek, hanem mindent nappali világosságban lássanak, amíg kapcsolatban nincsenek Isten munkájával és a néppel. Tudom, hogy férjem így szokott munkálkodni. Leült azzal, akiről azt gondolta, hogy jó az ítélőképessége, majd másikkal, harmadikkal - ez még akkor volt, amikor az ügy fiatal volt. Nem gondolta, hogy egymaga tudja hordozni a főtanácsot. De itt voltak neki az emberek, a bizottságok, melyeket mindenünnen beszervezett. Ez nem csupán Battle Creeken volt így, hanem máshol is, hogy akik felelősséget éreztek a munkáért, hazautaztak, még nagyobb felelősséget érezve. A helyes irányvonalak szerint kell hordozni azt, a mű irányvonalai szerint, tiszta ártatlanságban, szentségben, fölemelve, összetartozással, Isten dicsőségére. Az történjék, ami mindenkit örömtelivé és büszkévé tesz, hogy Isten nekünk adta az előjogot, hogy Jézus munkatársai legyünk. {SpM 166.3}   

Now there is all that power that was pledged to us when we pledged ourselves to God. That power that all the provision was made in heaven, all the facilities, all the riches of the grace of God was to be imparted to every worker that was connected with the cause; and every one of these are wholly dependent upon God, and when we leave God out of the question, and leave Jesus Christ out of the question, and allow hereditary and cultivated traits of character to come, let me tell you, we are on very slippery grounds. We are making, not straight paths for our feet, but crooked paths that the lame shall be turned out of the way - and we can not afford it. It has cost too much to heaven to give us Jesus; it has cost too much to heaven for Christ to lay aside his royal robe, to lay aside his royal crown, and to step down from his high command, the Prince of Life and Glory, in order that he might make himself in humanity, and in order that he might the better combine the human with the divine, as the stepping-stone for man to step on. It was not humanity, but humanity and divinity combined, and that man could step on that stepping-stone, and that he would be on vantage ground with God, because of the perfume - because of the holy sanctified character of God imbues the life of every soul that eats of the Bread of Life and drinks of the water of salvation. And every one that eats of Christ, that takes his word and practices it, should have eternal life. It is in him, because it is in Christ, and Christ is in him. Now here is the way the matter is presented. But when there is a, “I don't care; I am going right contrary to the law that God has given in his Word, I don't ask him to take my word, I don't ask him to do it,”— {SpM 167.1}

Rendelkezésetekre áll minden hatalom, melyet ígért nekünk, mikor elköteleztük magunkat Istennek. Az a hatalom, hogy a menny minden szükségesről gondoskodott, Isten kegyelmének minden gazdagságában részesíti a mű munkásait. Mindnyájan teljesen Istenre támaszkodnak, Istentől függnek, s mikor kihagyjuk Istent számításainkból, mikor kihagyjuk Jézust számításainkból, s engedjük, hogy velünk született és magunkra vett jellemvonások tegyék be lábukat, akkor sikamlós talajon állunk. Akkor nem sima, hanem göröngyös ösvényt készítünk, hogy a sánta letérjen az útról - amit nem engedhetünk meg magunknak. Túl sokba került a mennynek, hogy nekünk adja Jézust. Túl sokba, hogy levegye királyi palástját, koronáját, lelépjen magas parancsnoki tisztjéről; hogy az étet és dicsőség fejedelme emberré legyen, hogy jobban egyesítse az emberit az istenivel, hogy lépő kő legyen az embernek, melyre ráléphet, hogy előnyös talajon álljon Isten előtt. A jó illat következtében - mert Isten szent, magasztos jelleme itatja át az élet kenyerével táplálkozó, s az üdvösség vizét ivó lélek életét. S aki Krisztussal táplálkozik, aki elfogadja és gyakorolja szavát, annak örök élete lesz. Az örök élet benne van, mert ő Krisztusban van és Krisztus is őbenne. Így tárja ezt elénk. De ahol azt tartják, hogy "nem törődök ezzel; homlokegyenest ellenkező irányban haladok a törvénnyel, melyet Isten adott igéjében; nem kérem őt, hogy az én szavamat fogadja el, nem kérem, hogy azt cselekedje," {SpM 167.1}   

Lay Sister White right to one side: lay her to one side. Don't you never quote my words again as long as you live, until you can obey the Bible. When you take the Bible and make that your food, and your meat, and your drink, and make that the elements of your character, when you can do that you will know better how to receive some counsel from God. But here is the Word, the precious Word, exalted before you today. And don't you give a rap any more what “Sister White said”—“Sister White said this,” and “Sister White said that,” and “Sister White said the other thing.” But say, “Thus saith the Lord God of Israel,” and then you do just what the Lord God of Israel does, and what he says. {SpM 167.2}

Teljesen tegyétek félre White testvérnőt. Sose idézzétek szavamat, mígnem engedelmeskedtek a Bibliának. Mikor a Bibliát teszitek táplálékká, italotokká, s jellemetek alkatrészévé, mikor eddig juttok, jobban tudjátok, mint fogadjatok el Istentől tanácsokat. Itt a drága ige, fölmagasztaltan ma előttetek. Ne törődjetek vele, mit mond White testvérnő, hanem mondjátok: Így szól Izrael Ura, Istene, s tegyétek pontosan azt, amit Izrael Ura tesz s mond. {SpM 167.2}   

Christ says, “I do the works of my Father. The works that I saw him do, I do.” Now the works and the sentiments and the principles that we have seen, that God has manifest in dealing with one another, the the purchase of the blood of Christ - only think of it. Here we are, the purchase of the blood of our Lord and Saviour Jesus Christ. You just think of it. It cost his life. He was crucified for us, and yet here is the very instrumentality that God would have stand next to heaven, that God would have stand where the light of His glory can shine upon them in unmistakable rays, and they know that the light of heaven is with them. It is no emotion, but it is a living faith that is founded on a living Word and a living God, and the Saviour, who proclaimed over the sepulcher of Joseph. “I am the resurrection and the life.” {SpM 167.3}

Krisztus mondja: "Én az Atya cselekedeteit cselekszem." Nos, a cselekedetek, érzületek és elvek, melyeket láttunk, hogy Isten tanúsított, egymással, Krisztus vérének megváltottaival való bánásmódunkban - gondoljatok erre, gondoljatok bele. Itt vagyunk, Urunk és megváltó Jézus Krisztusunk vérének megváltottai. Csak gondoljatok bele. Az életébe került. Megfeszítették értünk, s mégis itt vannak az eszközök, melyeket Isten akar, hogy itt álljanak közvetlen mellette, az estkőzök, melyeket Isten közvetlen a menny mellett akar látni, hogy álljanak - hogy ott álljanak, ahol dicsőségének fénye félreérthetetlen sugarakkal rájuk ragyoghat, s ők tudják, hogy a menny világossága velük van. Ez nem érzelem, hanem élő hit, mely az élő igén alapul, az élő Istenen és az Üdvözítőn, aki József sírja fölött hirdette: "Én vagyok a föltámadás és az élet." {SpM 167.3}   

He wants you to eat his principles: to live his principles; - but those that are there now never will appreciate it. They have had their test, they have had their trial, they have had their warnings, and now there must be a change. Give them an opportunity to go out and see what it means to wrestle in the grace of God as some of his workmen have. Let them see what it means to build up. Let them go into the waste places of earth; let them begin to see what it means to establish things out of nothing. When they do this, they will understand that God hath his servants, his church, established in the earth, composed of many members, but of one body; that in every part of the work one part must work as connected with another part, and that with another part, and with another part, and these are joined together by the golden links of heaven, and there is to be no kings here in their midst at all. There is to be no man that has the right to put his hand out and say, No, you can not go there; we won't support you if you go there. Why, what have you to do with supporting? Did they create the means? The means come from the people, and those who are destitute fields. The voice of God has told me to instruct them to go the people and to tell them their necessities, and to draw all the people to work just where they can find a place to work, to build up the work in every place they can. {SpM 168.1}

Azt akarja, hogy táplálkozzatok elveivel, éljétek elveit - de akik most ott vannak, sohasem fogják ezt értékelni. Megvolt a vizsgájuk, megvolt a próbájuk, megkapták a figyelmeztetéseket, s most változásnak kell beköszöntenie. Adjatok lehetőséget, hogy kimenjenek és Lássák, mit jelent isten kegyelmében küzdeni, mint némely munkása teszi. Hadd lássák, mit jelent fölépíteni. Menjenek a föld puszta helyeire. Lássák meg, miből áll semmiből alapozni meg valamit. Akkor megértik, hogy Istennek szolgái vannak, gyülekezete, melyet a földön megalapozott. Sok tagból álló, de egy test, hogy a munka minden részében az egyik résznek úgy kell működnie, hogy a másikkal kapcsolatban áll, s az is másik résszel, és még másik résszel. Ezeket a menny aranyláncával köti össze, hogy ne legyen semmiféle király közöttük. Ne legyen senki emberfia, akinek joga legyen így szólni: Nem, nem mehetsz oda. Nem támogatunk, ha odamész. Miért, mi közötök a támogatáshoz? Tán ők teremtették elő a javakat? A javak a néptől jönnek. Az Úr megmondta, hogy utasítsam a puszta, ínséges mezőkön levőket, hogy forduljanak a néphez, tárják föl szükségleteiket, s vonják be az egész népet, hogy ott fáradozzanak, ahol van min fáradozni, hogy fölépítsék a munkát mindenhol, ahol tudják. {SpM 168.1}   

There is a work to be done. And we want to know if you have been doing the work, with your committees. Here are the committees: where are the monuments? As we look over the cities, where are the monuments? Where, I ask you, are the churches that are left to glorify God? There are the workers. I thank God that there is a work going on, and I thank God for the medical missionary work, and every soul that shall obtain that education in connection with the gospel of the Lord Jesus Christ, God will call for you. God has a place for you. And those that are laboring for the youth in any line in our schools, in the sanitariums, and wherever they are at work, don't you put one stone in their way! The Lord has revealed that he will work with those who work. {SpM 168.2}

Munka vár elvégzésre. S tudni akarjuk, hogy végzitek-e ezt a munkát a bizottságotokkal. A bizottságok itt vannak, de hol vannak az emlékművek? Amint végigtekintünk a népes városokon, hol vannak az emlékművek? Megkérdem, hol vannak a gyülekezetek, melyeket megalapítottak Istent dicsőíteni? Hol vannak a munkások? Hálákat adok Istennek, hogy folyik a munka, s hálákat adok az egészségügyi lélekmentésért, s minden lélekért, mely tanításban részesül az Úr Jézus Krisztus örömüzenetéből. Isten hívni fog benneteket. Istennek helye van számotokra. S akik bármi vonalon fiataljainkért munkálkodnak iskoláinkban, kórházainkban, vagy bárhol, egyetlen kavicsot se tegyenek útjukba! Az Úr kinyilatkoztatta, hogy fáradozni fog a fáradozókkal. {SpM 168.2}   

Ye are laborers together with God. Where are the churches? My heart ached when I was in California. There are young men traveling around and around in the churches, but where is the power, where is the power to open the fields for them, and to say, Here we are, not to stay with the people that know the truth, here is a field that knows nothing about it, and this field is to be converted and educated, as far as they will yield to the truth. But the seeds of the truth must be sown. Lift up your heads, for the fields are all ripe with the harvest. But he wanted them to look at it; and he wanted them to see; and he wants everyone of you to see it and to fill your hands full. But these who travel from place to place, and from place to place, to to look after the churches, God help you by giving you the spirit of the message, that your souls shall yearn after other souls, and you will not let go until they are converted. This is the work we want to see done, and until that spirit comes in and takes hold of every mind in every conference that they are conducting, that they are elevating the very light that should be elevated,—health reform - that they are elevating by their self-denial and self-sacrifice. {SpM 168.3}

Istennek vagytok munkatársai. Hol vannak a gyülekezetek? Fájt a szívem, mikor Kaliforniában voltam. Fiatal emberek utaztak körbe és körbe a gyülekezetekben, de hol az erő, hol az erő megnyitni számukra a mezőket, így szólni: Itt vagyunk. Nem hogy azokkal maradjunk, akik ismerik az igazságot. Itt a mező, mely mit sem tud az igazságról. Ezt kell megtéríteni és tanítani, nevelni, amennyire csak engedelmeskednek az igazságnak. El kell hinteni az igazsák magvát. Emeljétek föl fejeteket, mert a mezők megértek az aratásra. Az Úr azt akarta, hogy néznék meg, azt akarta, hogy lássák, s azt akarja, hogy minden egyesetek lássa meg és töltse meg kezét teltig. De akik csak körbe-körbe utaznak, hogy a gyülekezeteket gondozzák, azzal segítsen benneteket Isten, hogy megadja nektek az üzenet lelkületét, hogy lelketek lelkek után vágyódjék, s nem engeditek ki őket kezetekből, míg meg nem térnek. Ezt a munkát szeretnénk végezve látni. Ennek a lelkületnek kell bejönni, s mindenkit megragadni minden egyházterületen, melyet vezetnek, olyannyira, hogy fölmagasztalják a világosságot, melyet föl kell magasztalni - az egészségügy megújulását - önmegtagadás, vagyis lemondás, és önfeláldozás által magasztalják föl. {SpM 168.3}   

Oh my soul, how it has hurt me to have the blocks thrown in the way in regard to myself. They will tell you that Sister White did this, or Sister White did that,—for instance, “Sister White ate cheese, and so we are all at liberty to eat cheese.” Who told them that I ate cheese? I never have cheese on my table. There was one time when I was at Minneapolis, one or two times I tasted it, but that is a different thing from making it a diet, entirely a different thing. I have tasted of very bitter herbs on special occasions, but I would not make a diet of them. But there was a special occasion in Minneapolis where I could get nothing else, and there were some small bits of cheese on the table, and my brethren were there, and one of them had told me that if I would eat a little of that it would change my condition, and I did. I took a bit of that cheese, and I do not think I touched it again the second time. {SpM 169.1}

Ó, én lelkem, mely igen bántott, hogy köveket szórtak az útba felőlem. Azt mondják, hogy White testvérnő ezt tette, azt tette, például, hogy sajtot evett, tehát mindenkinek szabad sajtot fogyasztani. Ki mondta nekik, hogy sajtot ettem? Sosincs sajt az asztalomon. Egy ízben Minneapoliszon egyszer vagy kétszer megkóstoltam, de ez egészen más, mint étrendem részévé tennem. Egyszer-kétszer nagyon keserű fűszernövényt is kóstoltam, mégsem tenném étrendem részévé. De ott volt ez a rendkívüli eset Minneapolis-ban, mikor nem tudtam mást szerezni, volt néhány nagyon kis darab sajt az asztalon, s testvéreim ott voltak. Egyikük azt mondta, hogyha keveset fogyasztanék belőle, állapotom megváltozna, így ettem. Megettem egy kis szeletet, s nem emlékszem, hogy másodszor is hozzányúltam volna. {SpM 169.1}   

Another says, “Sister White drinks tea, and we can drink tea.” Who of my brethren has made that statement? Who has ever heard it of me? I never have tea in my home or set it before anyone. Now I have not eaten any meat for years and years. {SpM 169.2}

Másik azt mondja: "White testvérnő teát iszik, tehát mi is ihatunk." Melyik testvérem mondta ezt? Ki hallotta valaha is ezt tőlem? Sosincs tea a házamban és senki elé sem teszek teát. Húst sem ettem évek hosszú sora óta. {SpM 169.2}   

Now for instance some one may tell you that Sister White don't eat meat. “Now I want you not to eat it, because Sister White doesn't eat it.” Well, I wouldn't care a farthing for anything like that. If you haven't got a better conviction, that you won't eat meat just because Sister White don't eat it, I would not give one farthing for your health reform. But I want that every one of you shall stand on your individual dignity, in your individual consecration to God, that the soul temple shall be dedicated to God. Whosoever defileth the temple of God, him will God destroy. Now I want you to see these things, and not to make any human being your criterion. {SpM 169.3}

Valaki azt mondhatja például, hogy White testvérnő nem eszik húst. "Azt akarom, hogy te se egyél húst, mert White testvérnő nem eszik." Nos, lyukas garast sem ér az ilyen. Ha nincs jobb meggyőződésed, mint hogy White testvérnő nem eszik húst, lyukas garast se adnék egészségügyi megújulásodért. Azt akarom, hogy mind méltóságotokba álljatok, egyéni Istennek szenteltségeteken, hogy a lélek temploma Istennek szentelt. Aki beszennyezi Isten templomát, megrontja azt az Isten. Azt szeretném, ha fölismernétek ezeket, és senki fiát sem tennétek meg méretéketeknek. {SpM 169.3}   

What you want is this: You have got a body here, wonderfully made, and you want that that body should be, oh, so carefully dealt with. I have seen, it has been represented to me, the finest machinery was in this body - and a good thing we can carry too far, like inhaling too much and swelling out. God did not make these precious organs to be swelled like a balloon. He never made them for that, and he wants every living soul to deal with this machinery as God's machinery, that they must keep in perfect order to keep the brain power all right. The brain must work, and every burden you put upon your stomach which should not be in your stomach will just becloud the brain. You go into a conference like this - you sit down and eat hearty meals and neglect to exercise, and then come into the conference meeting, and you are all sleepy; your ideas are not good for anything, and you really do not know what you are consenting to, {SpM 169.4}

Erre van szükségetek. Testetek van, csodálatos alkotás, s azt akarjátok, hogy ezzel a testtel, óh, mely igen gondosan bánjatok. Láttam, az Úr megmutatta nekem, a legfinomabb gépezet van a testben. A jót is túlzásba vihetjük, mint például, túl sokat beszívni, felfújni magunkat. Isten nem azért alkotta az értékes szerveket, hogy léggömbként fölfújjuk. Nem erre alkotta. Azt akarja, hogy minden élő lélek, mint Isten élő gépezetével bánjon e gépezettel, hogy tökéletes rendben tartsák, hogy az értelem ereje rendben legyen. Az agynak működnie kell, s minden terhelés, melyet a gyomorra hárítasz, melynek nem lenne szabad a gyomorban lennie, beködösíti az agyat. Ha így mész be az értekezletre - ha bőségesen befalatozol és elhanyagolod a testmozgást, majd bejössz az összejövetelre, álmos leszel, eszméid semmire sem jók, s nem tudod. valójában mihez járulsz hozzá. {SpM 169.4}   

Now God wants every soul here to sharpen up. He wants every soul here should have his converting power. You need not refer, not once, to Sister White; I don't ask you to do it. God has told me that my testimony must be borne straight to this conference, and I am not to try to make a soul believe; that my work is to leave the truth with human minds, and those having found the truth in the Word of God will appreciate it, and will appreciate every day the ray of light that God has given for poor lame souls, that they should not be turned out of the way, and I want you to make straight the paths for your feet, lest the lame be turned out of the way. {SpM 170.1}

Isten azt akarja, hogy minden jelenlevő éberebb legyen, hogy Isten átalakító hatalmában részesüljön. Sose hivatkozzatok White testvérnőre, nem kérlek rá, hogy rám hivatkozzatok. Isten azt mondta, hogy bizonyságtételemet habozás nélkül hordozzam az értekezleten. Senkit se próbáljak meggyőzni, hanem az a föladatom, hogy az igazságot az emberekre bízzam. Akik Isten igéjében megtalálták az igazságot, értékelni fogják, nagyra becsülik minden nap a világosság sugarát, melyet Isten küldött a szegény, béna lelkeknek, ne hogy letérítsék őket az útról. Azt akarom, hogy sima ösvényt egyengessetek lábatoknak, hogy a sántát Le ne térítsétek az útról. {SpM 170.1}   

Now we want that in the Conference we shall have the ability that God has given unto Dr. Kellogg - I don't suppose he is here - I don't know that he is, at any rate- {SpM 170.2}

Azt akarjuk, hogy a világtanácsban ott legyen a tehetség, melyet Isten dr. Kelloggnak adott - nem tudom, jelen van e - {SpM 170.2}   

(Voice: “Yes, he is here.”) {SpM 170}

{SpM 170}   

I can't see without my congregational glasses - but I want to say the Lord wants you to make the most of the capabilities that he is using in every part of the work. He does not mean the medical missionary work separated from the gospel work, nor the gospel work separated from the medical missionary work. He wants them to blend together, and he wants that this educating power of the medical missionary work shall be considered as the pioneer work, the breaking-up plow, for the breaking down of the prejudices that have existed and that nothing will break down like it; and God wants every soul to stand shoulder to shoulder with Dr. Kellogg. He has become all but desperate, and came nearly - almost losing his life because of the positions that have been taken, and everyone throwing a stone right before the car so that it should not advance. Now God wants the health and missionary work to advance. He wants God's work to be carried on. {SpM 170}

nem látom a gyülekezeti szemüvegem nélkül. Az Úr azt akarja, hogy a legtöbbet hozzátok ki a képességekből, melyet a munka minden részében használ. Nem akarja, hogy az örömhírhirdetést és az egészség-munkát elválasszátok. Azt akarja, hogy egymásba olvadjanak, és hogy az egészségügyi Lélekmentés nevető ereje legyen az úttörő munka, a szűz barázdát hasító eke, mely ledönti az előítéletet, mely él, és semmi se dönti le úgy, mint ez. S Isten azt akarja, hogy minden lélek váll-váll mellett álljon dr. Kellogg mellett. Már csaknem kétségbe esett, s csaknem életét veszítette az ellene való állásfoglalások miatt, mert mindenki követ dobott a kocsi elé, hogy ne haladhasson előre. Pedig Isten azt akarja, hogy az egészség- és lélekmentő munka előrehaladjanak. Azt akarja, hogy Isten műve előre haladjon. {SpM 170}   

Really, when I came here I did not know what to do. Courteously Dr. Kellogg had asked me to come to his house and let them give me treatment a week or two before the conference, that I should be able to attend the conference. Then came up the question, Here, what about this? They will say that Dr. Kellogg has manipulated you. Let them say it if they want to; they have said it enough when there was not a particle of ground for it. But I was going to take all the difficulty out of the way: so I sent word, “Find me a place.” Dr. Kellogg has kindly opened his place to me, but to remove all occasion for talk I decided that I would not go there. Now find me a place. On Friday night I was knelt in prayer, saying, “O Lord, tell me where to go and what to do.” There I had been sick, and was still sick - and, why, I didn't choose to come to Battle Creek to the conference was, that I knew it would be a terrible trial for me. This is the third winter I am passing through. I passed through one in Australia, one in California, and I am passing the third here. And now you can judge that all this tells upon my system. Then the heated houses, where there was no more need for having it heated than there was in California; but they were heated, and so brought me down into a terrible condition of malaria, and I have had it here ever since Christmas, and then the very crisis came when I was at Los Angeles, and there I knew nothing - after I had been speaking on Sunday I didn't know anything more until two o'clock the next morning, when I found them all working over me - and I didn't know anything about it, or about what had been done, or anything about it; and then it was that the fullness that I had had in my head passed through the whole channel of the body. And that brought on the bloody flux, and I have been traveling all this time up to the time I came here, with that terrible disorder, the bloody flux. I couldn't sit up at all, only lie down all the time - and yet I have not disappointed a single place but one since leaving Los Angeles. I got up, stood on my feet, and the strength of God helped me up. At Vicksburg I spoke twice, at Nashville I spoke twice, at Memphis I spoke once, and at Chicago I spoke twice and God helped me to speak, and then I came here, and I have been speaking ever since I came here. {SpM 170.3}

Mikor megérkeztem, nem tudtam, mit tegyek. Dr. Kellogg előzékenyen megkért, jöjjek a házába, hadd kezeljenek egy-két hétig az értekezlet előtt, hogy részt vehessek rajta. De fölvetődött, hogy azt fogják mondani, hogy dr. Kellogg rábeszéléssel irányított. Hadd mondják, ha akarják, eleget mondták, mikor szemernyi alapja sem volt. Mégis el akartam hárítani a nehézséget, úgyhogy üzenetet küldtem: "Találjatok szállást számomra." Dr. Kellogg szívélyesen megnyitotta házát előttem, de hogy megelőzzek minden szóbeszédet, nem mentem oda. S most szállást találni számomra! Péntek este leborultam, esedeztem: "Uram, mondd meg, hová szálljak, mit tegyek? Előzőleg s még mindig beteg voltam. Azért is nem akartam Battle Creekre jönni az értekezletre, mert tudtam, hogy súlyos próba lesz. Ez a harmadik tél, melyet átélek. Először Ausztráliában, azután Kaliforniában, s a harmadik itt. Tudni lehetett előre, hogy ez megviseli szervezetemet. Azután a fűtött házak, mikor már nem kellett volna fűteni, mint Kaliforniában. De fűtöttek, s emiatt borzasztó váltólázba döntöttek, s itt is tovább beteg voltam karácsonytól. A válság akkor érkezett, mikor Los Angelesben tartózkodtam, s ott semmit sem tudtam - miután vasárnap igét hirdettem, másnap hajnali kettőig, mikor arra eszméltem, hogy mindnyájan engem kezelnek - s nem tudtam semmiről sem, hogy mit tettek. Ekkor a fejemben levő telitettség elmúlt, végigvonulva egész testemen. Föl sem tudtam ülni, csak feküdni. Mégsem okoztam csalódást, csak egy helyen, mióta elhagytuk Los Angelest. Fölkeltem, lábra álltam. Az Úr hatalma segített talpra állnom. Vucksburgon kétszer beszéltem. Nashville-en is kétszer és Memphisen egyszer. Chicago-ban kétszer szóltam. Isten segített szólnom; azután ide utaztam. Azóta is igét hirdetek, mióta ideértem. {SpM 170.3}   

Now you see I was afraid of all this, and I didn't want to sacrifice my life, and so I said that I couldn't come here. I couldn't come across the plains. I was afraid. I nearly melted the tendons during the cold weather when I was traveling, because of a heated coil running right under where I was lying on the way across from Australia. So I said I couldn't come. Then they said they would have the conference in Oakland. But in the night season I was talking to you just as I am here today. I was bearing a message night after night and night after night, and then I would get up and write it out, and I would get up at 12 o'clock, and 2 o'clock, and write out the message that I had. And it was then, while I was considering these things, that there came messages from London, that they had hoped they could see me and meet me, but now they couldn't come so far, and it cost so much and I heard it would cost from five to eight thousand dollars more, and then I said, “We have got no such money to spare, and if I sacrifice my life, I will try it, anyway.” {SpM 171.1}

Látjátok, hogy féltem ettől, nem akartam föláldozni életemet, ezért azt mondtam, hogy nem tudok eljönni. Nem tudok átutazni a síkságokon. Féltem. Majdnem megolvadtak inaim, mert fűtött cső csavarodott közvetlen alattam, ahol feküdtem Ausztráliától. 'tehát azt mondtam, hogy nem tudok eljönni. Akkor azt mondták, hogy áthelyezik az értekezletet Oaklandba. De éjjel úgy szóltam hozzátok, mint most ma. Hordoztam az üzenetet éjjelről-éjjelre, akkor fölkeltem és papírra vetettem. Tizenkettőkor és kettőkor keltem és írtam az üzenetet. S mikor ezeket fontolgattam, üzenet érkezett Londonból, hogy remélik, látni fognak, de nem tudnak eljönni ilyen messzire, mert nyolcezer dollárral többe kerülne. Azt mondtam, hogy nincs ennyi fölösleges pénzünk. S ha föláldozom életemet, akkor is megkísérlem. {SpM 171.1}   

Well, Dr. Kellogg never persuaded me at all to come here. When I spoke of the particulars, the cold weather, “Why,” he said, “would it make any difference if,” - the only words he spoke to me - would it make any difference if the conference could be changed to a few weeks later?” I said, “It would”. Then I began to think on that plan, after he had gone. Well, we knelt down to pray, and I was asking the Lord where I should go and what I should do. I was backing out and not going. Sarah says, “You are not fit to go anywhere, you are not fit to go anywhere. {SpM 171.2}

Dr. Kellogg sohasem győzködött velem, hogy eljöjjek. Mikor a hideg időidőjárásról beszéltem, ezt kérdezte: Sokat számítana, ha néhány héttel későbbre halasztanánk az értekezletet? Ezt válaszoltam: Igen. Akkor gondolkozni kezdtem a tervári, miután eltávozott. Leborultunk imádkozni, megkérdeztem az Urat, hogy menjek, vagy ne menjek. Nem akartam menni. Sára is így szólt: Nem vagy elég erős, hogy elutazz. {SpM 171.2}   

Well, while I was praying and was sending up my petition there was, as at other times - I saw a light circling right around in the room, and a fragrance like the fragrance of flowers, and the beautiful scent of flowers, and then the voice seemed to speak gently, and said that I was to “accept the invitation of my servant, John Kellogg, and make his house my home.” Then the word was, “I have appointed him as my physician. You can be an encouragement to him.” That is why I am here, and that is why I am at his home. {SpM 171.3}

Miközben imádkoztam s fölküldtem kéréseimet, mint egy ízben máskor is, fényt láttam köröskörül a szobában, és virágok illatát éreztem, finom virág-illatot, s gyöngéd hang szólt. Azt mondta, fogadjam el szolgája, dr. Kellogg meghívását. Majd ezt hallottam. "Orvosomnak jelöltem ki őt. Bátorítás lehetsz számára." Ezért vagyok itt, s ezért vagyok a vendége. {SpM 171.3}   

Now I want in every way possible, If I can, to treat Dr. Kellogg as God appointed me his physician, and I am going to do it. And I want that my brethren, that they should unite. “They say, they say, they say.” You just put the “They says” right away from you. Watch, saith the Lord, to hear what He will say. You look to the Lord, and don't you look to any human power and get their mind, for they are nothing but human, they are nothing but evil; but you just look to the Lord God of Israel, and He will give you understanding, and He will give you knowledge. But you are not to lean your helpless soul on any other human being. You have got a character to form for your own individual self, and that character God has given every encouragement should be after God's order. {SpM 171.4}

S most minden módon úgy szeretnék lenni dr. Kelloggal, amint Isten orvosának nevezett ki engem, s én meg is teszem ezt. S azt akarom, hogy testvéreim egyesüljenek. Vessétek el magatoktól a sok "azt mondják"-ot. Arra ügyeljetek, hogy az Úr mit mond. Az Úrra tekintsetek és ne emberi hatalomra. Ne fogadjátok el értelmüket, mert csupán emberek, semmi más, mint gonoszok. Hanem tekintsetek Urunkra, Istenünkre, s ő értelmet és ismereteket ad. De tehetetlen lelketekkel ne támaszkodjatok emberre. Jellemet kell kialakítanotok egyénileg, s ez a jellem - melyre Isten minden buzdítást megad - Isten rendje szerinti legyen. {SpM 171.4}   

Now in addition to this that I tell you, the next night - that night I slept happy, very happy. The whole family was melted and broken down. They knew nothing of what I had in my mind at all, nothing at all that I had seen, but the Spirit of God was there. They were all weeping and broken, and the blessing of God had taken hold upon us, and Sister Druillard was praising God, and we all there had an outpouring of the Spirit of God. Such things are more precious to me than the gold of Ophir. {SpM 172.1}

Ehhez még hozzáfűzöm, hogy másnap éjjel nagyon boldogan aludtam el. Az egész család meglágyult, megtört. Fogalmuk sem volt, mi volt a fejemben, vagy mit láttam, de Isten Lelke ott volt velük. Mindnyájan sírtak s megtörtek, s Isten áldása megnyugodott rajtunk. Druillard testvérnő Istent magasztalta, s valamennyien a Szentlélek kitöltésében részesültünk. Az ilyen esetek becsesebbek nekem, mint Ofír aranya. {SpM 172.1}   

Now I want to say, for Christ's sake, let's unify. Let us put away - we can not reform our selves by putting our fingers on somebody else's wrongs and think that is going to cover our own. God says we must love one another. God says, “I hate your false weights and your false measures. But he tells us that he knows us, in every testimony that he has given in other cases. It is the Lord who wants us to come into the closest connection with Him. You know He told Cornelius all about where Peter was. He knew just where to look, and he told him all about these things - how he was with one who was a tanner - and here it was all worked out. The Angel of God could have told Cornelius all about this message, but no, God's church must connect together, and the law that God imparted to Peter was to be imparted to Cornelius and all his family. Now that is what God wants, and he speaks to every one of us to come to him, and while we are as weak as we are, because we are crippling over somebody else. Now let the Lord God of Israel come into our place. Give him room. Give him place, and let us begin to exercise the love of God in our hearts instead of hatred. Just as soon as you begin to build up yourself, you begin to hate others. God help us to come into right positions and I believe he is here today. If I didn't believe he was here, I would not be saying the things I have said. But I believe you can take these things home to your hearts. {SpM 172.2}

Azt akarom mondani, hogy, a Krisztus szerelméért, egyesüljünk most. A mások hibájára mutatással nem javíthatjuk meg magunkat, sem ha azt gondoljuk, hogy ez eltakarja a mienket. Isten azt mondja, hogy szeressük egymást. Azt mondja, hogy gyűlöli a csaló mértékeket és mérlegelteket. De azt is mondja, minden bizonyságtételben, melyeket más ügyeknél adott, hogy ismer bennünket. Az Úr azt akarja, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatra jussunk el vele. Tudjátok, hogy Kornéliusnak Péterről beszélt, hogy hol tartózkodik. Tudta, hol keresse, hogy ott lakott a takácsnál, s mindent elrendezett. Az angyal elmondhatta volna Kornéliusnak az egész üzenetet, de nem. Isten gyülekezete érintkezzék vele, s a Péterrel közölt Isten törvényét közölni kellett Kornéliussal, és egész családjával. Isten azt akarja, s ő mindenkihez szól, hogy menjünk őhozzá. Míg olyan gyöngék vagyunk, amilyenek vagyunk, máson botlunk meg. Most engedjük Urunkat, Istenünket bejönni e helyre. Adjunk, készítsünk helyet neki, s a gyűlölködés helyett kezdjük gyakorolni Isten szeretetét. Amint nagynak akarod érezni magad, máris gyűlölni kezdesz másokat. Segítsen Isten eljutnunk a helyes álláspontra, s hiszem, hogy az Úr igen jelen van. Ha nem hinném, hogy itt van, nem mondanám, amiket mondok. De hiszek benne, hogy hazavihetitek ezeket szívetekben. {SpM 172.2}   

And there must be a heart work done here. Not doing nothing, but work right out on Christ's principles, and when you work on the principles of heaven you see the salvation of God revealed, and God wants you to stand ready to strike. He wants you to open the windows heavenward and close them earthward. He wants the salvation of God to be revealed. He wants the medical missionary work and the gospel combined and bound up together just as fast together that they will be inseparable. And he wants that this work shall blend, and that there should be a united whole with this people. He wants the talent that is in Dr. Kellogg; he wants the talent that is in the school; he wants that which is in every institution to be connected with the management of his work and his churches. He does not want two or three minds to set themselves as kings and the rest of them to be managed by these two or three minds. He wants that there shall be committees that are holding a part in every part of his work. And then the medical missionary work you understand will be wrought upon a higher grade than it has ever been wrought before. God wants it wrought. I have seen people ready to. “Why,” some say, “why, they have had more than their proportion, more than others have had in Australia.” We have had none too much, only we ought to have had ten times what we had to begin with, that we could establish something that would be an entrance, something that would be a pioneer to the work. That will take everywhere. There is no use to shut it down, it will take everywhere. There is not a place but what medical missionary work will take, and it will open the way for the gospel. Now God has not blessed us as He would have blessed us had there been an appreciation of the work that he is carrying on. I thank God that Dr. Kellogg has not sunk into despondency and infidelity. I have been afraid of it, and I have written some very straight things to him, and it may be, Dr. Kellogg (if he is here), that I have written too strong, for I felt as though I must get hold of you and hold you by the power of all the might I had. {SpM 172.3}

Benső szívmunkát kell elvégezni itt. Nem semmit se tennetek, hanem a gyakorlatba ültetni át Krisztus elveit. S mikor a menny elvei szerint munkálkodtok, látni fogjátok Isten szabadítását. Isten azt akarja, hogy készen álljatok a harcra. Azt akarja, hogy bezárjátok a földre néző ablakokat, és a mennyre tekintőket tárjátok ki. Azt akarja, hogy az egészségügyi lélekmentés elválaszthatatlanul egyesüljön az örömüzenettel. Azt akarja, hogy a munka egybeolvadjon, s egyesült egész legyen a nép előtt. A dr. Kelloggban levő tehetséget akarja, az iskolában levő tehetséget, s minden más, művével és gyülekezeteivel összefüggő intézményekben levő képességet, Nem akarja, hogy ketten vagy hárman királynak rendezkedjenek be, s a többieket ez a két-három értelem igazgassa. Azt akarja, hogy bizottságok intézzék az ügyeket munkájában. S akkor az egészségügyi lélekmentés is magasabb fokra lesz fölemelve, mint eddig végezték. Ahol Isten akarja, hogy végezve legyen. Láttam, hogy némelyek készek így szólni: "Miért, miért, hisz többel rendelkeznek, mint mások Ausztráliában?" Csöppet sem volt túl sok, csakhogy eleve tízszer annyinak kellett volna lenni, mint volt, hogy megalapozzunk valamit, ami behatolás lenne, úttörő tevékenység, mely mindenüvé elvisz. Nincs értelme lezárnunk, mert elvisz mindenüvé. Az egészségügyi hittérítés mindenüvé elvisz, s megnyitja az utat az evangélium örömüzenete előtt. Nos, Isten nem áldott meg bennünket, mint áldott volna, ha nagyra értékeltük volna az általa folyó munkát. Hálát adok Istennek, hogy dr. Kellogg, nem süllyedtél reménytelenségbe, (ha itt vagy,) mert úgy érzem, hogy meg kell ragadjalak, s teljes erőmmel tartsalak. {SpM 172.3}   

But I have seen the work, I have seen the work that has been carried on, and how can anybody see it and not see that God is at work? That is the mystery to me. I can not understand it. I can not explain it. That those that shall have any knowledge of the work wrought here, should be the men that should represent it, that they should stand to give character to the work, and to the higher classes, that they may be reached. And every soul of you ought to feel honored before God that he has given you instrumentalities that the higher classes may be reached, and that the wealthy classes should be reached. You should feel to thank God for the honor that He has bestowed. And I want to say that I want to take hold to the utmost of my ability. Well, I have done the very best that I could in the medical missionary line. We have helped - But I won't tell you. I won't say anything about it more, but I want to tell you we have found poverty that we have had to relieve clear up to the last moment when we left Australia. It has been poverty, poverty, poverty all the way through that we have met with everywhere. But I thank God that His blessing has accomplished it. {SpM 173.1}

De láttam a munkát, mely végezve lett. Láthatja azt bárki, s ne ismerné föl, hogy Isten munkálkodik? Ez titok előttem. Nem értem, nem tudom megmagyarázni, hogy aki valamennyire is ismeri az itt végzett munkát, azoknak kellene azt képviselni, hogy állniuk kellene, hogy jelleget adjanak a munkának, s a fölsőbb osztályokért, hogy el lehessen érni őket. Mindenkinek megtisztelve kellene érezni magát Isten előtt, hogy eszközöket bízott rátok, hogy a magasabb és gazdagabb osztályokat is elérjétek. Hálát kellene éreznetek Isten iránt, a megtiszteltetésért. S a magam részéről képességem legvégső határáig meg akarom ragadni az egészség ügyet. Eddig is a tőlem telhető legjobbat végeztem az egészségügyi lélekmentés vonalán. Nem mondok többet, de segítettünk. Azt akarom mondani, hogy a legutolsó percig fáradoztunk Ausztráliában a nyomor megszüntetéséért. Nyomor volt mindenhol, amivel találkoztunk. Hálákat adok Istennek, hogy áldása segítségünkre volt. {SpM 173.1}   

And now I think that for the present time I have said enough. But God's ministers must come into altogether a different position. They must be evangelists. They must be medical missionaries. They must take hold of the work intelligently. They must press the work into far-off places - and it is of no use to think they are doing it if God has given us a work in connection with the gospel, and they drop that work and take up the gospel, then you need not expect that you are going to be filled with intensity because you have not more than one-half of the facilities that God wants you to have. {SpM 173.2}

S most azt hiszem, hogy eleget mondtam. Isten szolgáinak mindenestől más álláspontra kell jutniuk. Örömhírhirdetőknek kell lenni. Egészségügyi lélekmentőnek is föltétlen lenniük kell. Értelmesen meg kell ragadniuk a munkát. El kell jutnunk a távoli helyekre. Ne gondoljátok, hogy jól végzitek, ha Isten az örömüzenettel kapcsolatos munkát bízott ránk, s ti elejtitek az egészségügyet, s csupán az evangéliumot viszitek, akkor ne képzeljétek, hogy teljességgel lesztek megtöltve. Hiszen akkor felét végzitek annak, amit végeznetek kell. {SpM 173.2}   

But the Lord loves you yet. Now let us praise God for that. Now let us take hold of the work in a new way. Let us take hold of the work with heart and mind and soul. Do not pick flaws any more. If I see a lot of buzzards, and I see a lot of vultures that are watching and waiting for dead bodies,—and we don't want anything of that. We want no picking of flaws in others. Attend to No. 1, and you got all that you can do. If you attend to No. 1, and if you purify your souls by obeying the truth, you will have something to impart. You will have a power to give to others. God help you; I beseech of him to help you, every one of you, and to help me. I want help; I want strength. {SpM 173.3}

Az Úr mégis szeret benneteket. Magasztaljuk érte. Ragadjuk meg a munkát új utakon. Ragadjuk meg szívvel, értelmesen, lélekkel. Ne keressetek hibákat többé. Ha láttok egy sereg holttestekre váró keselyűt - semmi ilyet nem akarok. Magadat tartsd szemmel, s lesz dolgod, amennyit el tudsz végezni. Ha magaddal kötöd le magad, és megtisztítod lelkedet az igazságnak való engedelmesség által, lesz mit továbbadnod. Erőd lesz, hogy tovább add másoknak. Isten segít benneteket. Esedezem, hogy segítsen nektek, és nekem is segítsen. Segítségre vágyom és erőre. {SpM 173.3}   

But don't you quote Sister White. I don't want you ever to quote Sister White until you get your vantage ground where you know where you are. Quote the Bible. Talk the Bible. It is full of meat, full of fatness. Carry it right out in your life, and you will know more Bible than you know now. You will have fresh matter - O, you will have precious matter; you won't be going over and over the same ground, and you will see a world saved. You will see souls for whom Christ has died. And I ask you to put on the armor, every piece of it, and be sure that your feet are shod with the preparation of the gospel. {SpM 174.1}

Ne idézzétek White testvérnőt. Senki se hivatkozzon rám, még előnyös helyre nem ér, ahol tudja, hol áll. Hivatkozzatok a Bibliára. Tele van táplálékkal, tele kövérjével. Valósítsátok meg teljesen életetekben, s akkor több Bibliát fogtok ismerni, mint eddig. Friss anyag áll majd rendelkezésetekre drága, becses, értékes anyag. Ha nem járjátok be ismét azt a területet, akkor egész megmentésre váró világot láttok. Lelkeket fogtok látni, akikért Krisztus meghalt. Kérlek, öltsétek magatokra a fegyverzetet, minden egyes darabját, s győződjetek meg róla, hogy lábatokra húztátok az örömüzenet előkészületét. {SpM 174.1}