× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

School Diet, Etc.

Iskola - Adósságok És Egyebek

Toowoomba, Queensland, {SpM 151}

{SpM 151}   

Oct. 21, 1899. {SpM 151}

{SpM 151}   

Dear Brother Magan, {SpM 151}

Kedves Magan testvér! {SpM 151}   

W. C. White has sent me a copy of his answer to your letter. I think he has answered you wisely. {SpM 151.1}

Willie White másolatot küldött nekem leveledre írt feleletéről. Azt hiszem bölcsen válaszolt neked. {SpM 151.1}   

I am much troubled in regard to writing cautions to my brethren in regard to the management of the work and in regard to bringing in reforms; for they mingle their own ideas with the light given. Will my brethren not cease to make appear as one the instruction given and the inferences which they draw from this instruction? {SpM 151.2}

Nem szeretem, ha testvéreknek óvásokat kell írnom a mű igazgatásáról, s javítások bevezetéséről, mert a maguk eszméit elegyítik az adott világossághoz. A testvérek szűnjenek meg egynek tüntetni föl az adott utasításokat az utasításokból levont következtetéseikkel. {SpM 151.2}   

The carrying of the indebtedness of the school in Battle Creek by the General Conference is plainly stated to be wrong. The Conference has no funds with which to do this, and the missions in foreign lands help which they do not receive. This is the game Satan has been playing to bind about the work of God. Through a disregard of the positive directions given by the Lord in various lines, he has sought to bring in his own methods. By human suppositions men have made the instruction given of God of none effect. They have interpreted the plain words of the Lord to mean something after man's wisdom and not after the wisdom of God. Then they have gone straight forward with their own suppositions and plans. {SpM 151.3}

Világosan megállapítottuk, hogy helytelen, ha a világtanács vállalja a battle creek-i iskola adósságait. A világtanácsnak nincs alapja erre, sem hogy egyúttal segítse a segítségre szoruló külföldi hittérítést. A Sátán játssza ezt a játszmát, hogy gúzsba kösse Isten munkáját. Az Úr különböző területeken nyújtott határozott utasításainak semmibevevésével, a maga módszereit törekszik bevezetni. Emberi mérlegelésekkel emberek hatástalanná tették Isten utasításait. Az Úr világos szavait más jelentésűnek értelmezték, emberi bölcsességnek, nem pedig Isten bölcsességének megfelelőt. Az ilyenek egyenesen előre haladnak föltételezésekkel és terveikkel. {SpM 151.3}   

Light has been plainly given that those who minister in our schools, teaching the word of God, explaining the Scriptures, educating the students in the things of God, should be supported by the tithe money. This instruction was given long ago, and more recently it has been repeated again and again. Only a few months ago it was plainly defined. Will my brethren use that which has been given them by the Lord just as it is, or will they mislead minds by following their own human devising, making it still harder for those who have been reproved by the Lord, when it is hard enough for them to receive correction? {SpM 151.4}

Érthető világosságban részesültünk, hogy iskoláink lelkészei a tizedből kapják fizetésüket, mivel Isten szavát tanítják, és a Szentírást magyarázzák, Isten dolgaira tanítva a tanulókat. Más régen utasítást nyertünk erre, s azóta is többször megismételtük. Alig néhány hónapja ismét világosan megfogalmaztuk ezt. A testvérek mégsem akarják úgy értelmezni, amint az Úr meghatározta. Vagy félre akarják vezetni az értelmeket, emberi okoskodásukat követve, még jobban megnehezítve az Úr által megróttaknak, mikor már úgyis elég keményen érinti őket a dorgálás elviselése!? {SpM 151.4}   

Light was given in regard to the unfair dealing which had been shown in the matter of royalties. This matter could have been arranged in quietude, without giving publicity to the evils corrected. But great publicity was given to the matter, and this brought in claims for royalty which were born entirely of selfishness. People came forward to press claims who were grasping for a chance to secure that which was not really theirs, while the real wrongs, which should have been made right years ago, were entirely neglected, because of a spirit of bitterness and prejudice of which the actors should have been ashamed. {SpM 151.5}

Világosságban részesültünk a szerzői jogokkal való igazságtalan bánásmód miatt is. Ezt csöndben rendezni lehetett volna, anélkül, hogy a nyilvánosság elé kelljen tárni. Mégis nagyon világgá kürtölték az ügyet, ami teljesen önérdekből született szerzői jogok követeléseit eredményezte. Olyanok álltak elő követelésekkel, akik őket meg nem illető összeget akartak megszerezni, míg a valóságos igazságtalanságokat, melyeket évekkel ezelőtt rendezni kellett volna, teljesen elhanyagolták, a keserűség és előítélet lelkülete miatt, melyet a szereplők szégyelltek volna. {SpM 151.5}   

When those who had been misused and deprived of their just dues were advised to pass the sponge over the account, it was for them to say they would do it. It was for them to say they would forgive the wrong done them, leaving the matter with the Lord. It was not left for those in authority to take the sponge and erase the figures. I was shown that this also was a test which would reveal hearts. {SpM 151.6}

Akiket kihasználtak, s megfosztottak méltányos jogaiktól, azoknak azt javasolták, hogy töröljék igényüket, pedig ha a szerzők ezt akarták volna, ők indítványozták volna a törlést. Nekik kellett volna kijelenteni, hogy megbocsátják az ellenük elkövetett igazságtalanságot, az Úrra bízva az egész ügyet. Az Úr nem bízta a tekintélyesekre, hogy ők töröljék ez összegeket. Elém tárta, hogy ez is vizsga volt, mely megmutatja, kiben mi lakik. {SpM 151.6}   

As has been stated before, wrong actions were taken in regard to “The Gospel Primer.” Certain selfish men in positions of responsibility took a decided course in the wrong direction, and Elder Olsen allowed them to follow this course. Thus was done a work which demanded restitution. This work robbed the Southern field of the means which God designed should go to it; and this money, both principal and interest, should be refunded. Not one penny of the money used in the publication of “The Gospel Primer” should have been charged against it. This should have been given as a donation. And the other books that shall be prepared for the Southern field should be published gratuitously. {SpM 152.1}

Mint már megállapítottuk, helytelenségeket követtek el az Örömüzenet lap körül. Felelős tisztségeket betöltő, de önző emberek kifejezetten helytelen cselekedetekre szánták el magukat, és Olsen testvér hagyta, hogy kövessék ezt az utat. Így helyesbítésre szoruló dolgok történtek. Megfosztották a déli mezőt a javaktól, melyeknek az Úr terve szerint oda kellett volna hozni, így most a pénzt, mind az összeget, mind kamatait vissza kell téríteni. Az Örömüzenet kiadási költéségéből egyetlen fillért sem lett volna szabad levonni a déli mezőnek gyűjtött összegből, hanem adományként kellett volna adni. S a déli mezőnek nyomtatott könyveket is ajándékba kellene adnunk. {SpM 152.1}   

Other dishonest, intriguing actions were done in a secret, artful manner, People were turned away from their rights. Some of these things have never been adjusted. Men were inspired by the suggestions of the great adversary of souls to turn aside the counsels of God for human inventions. God declares, “Neither will I be with you any more until you put away all these unholy things from you.” {SpM 152.2}

Titkos, ravasz módon más becstelen, cselszövő tetteket is elkövettek. Az embereket megfosztották jogaiktól. Ezek közül néhányat sohasem kárpótol. Az üdvösség nagy ellensége ihlette őket sugallataival, hogy Isten tanácsaitól emberi kitalálásokhoz forduljanak. Isten mondja: "Nem leszek vetetek, míg el nem távolítjátok közületek ezeket a szentségtelen dolgokat." {SpM 152.2}   

At the last General Conference a work was started which God desired to have carried to every Seventh-day Adventist church in America. But Satan came in with the sons of God, and the very work that ought to have been carried forward by those who ought to have been worked by the Spirit of God, failed of completion. The high expectations were without proper results. The influence which began to work at the Conference was genuine, but the enemy interposed himself and spoiled the work by the deception he had prepared. The faith of many was dead, being alone. There was a large work to be done in cleansing the temple and the court thereof, but this work was not done. The life and power of God can not be manifested until there is seen that faith which works by love and sanctifies the soul. As far as the work went, it was done with earnestness, fervor, and true zeal. And so far God's blessing was given. But in the case of a large number, especially those in responsible positions in our institutions, the work of the Spirit was quenched by a deception of the enemy. There was a reaping of that which had been sown. These things need to be studied. {SpM 152.3}

Az utolsó világtanácson olyan munkát kezdtek el, melyet Isten el akar juttatni minden hetediknapi gyülekezetbe Amerikában. De a Sátán is bejött Isten fiaival, s a munka, melyet Isten Lelkének kellett volna végbevinni, nem valósult meg. A magas várakozás kellő eredmények nélküli lett. A világtanács ülésén elindult áldásos hatás valódi volt, de az ellenség közbeékelte magát, s előkészített ámításával megrontotta a folyamatot. Sokak hite holt volt önmagában. Nagy munka várt, a templom és udvarainak megtisztítása, de nem végezték el. Isten élete és hatalma nem nyilvánulhat meg, míg láthatóvá nem lesz a hit, mely szeretetből munkálkodik és megtisztítja a lelket. Ameddig ez a megújulás elhatott, őszinte, buzgó és lelkes volt. S addig Isten áldása kísérte. Ám sokak esetében, különösen intézményeink vezetőinél, az ellenség ámítása kioltotta a Lélek munkálkodását. Annak aratása folyt, amit elvetettek. Fontoljátok meg ezeket a kérdéseket. {SpM 152.3}   

In regard to the school work, God does not want it to die, but live. But actions directly contrary to a plain “Thus saith the Lord” have been taken. The indebtedness of the school work has been increased by the erection of buildings in places where there were already buildings enough. The reason given for the erection of these buildings were not sound. The money thus used should have been invested in the erection of schools in new localities, thus distributing the light and gathering in a class of students who would not otherwise be reached. The knowledge of the truth should have been extended to places where there are no memorials to tell what truth is. {SpM 152.4}

Ami az iskolákat illeti, Isten nem akarja, hogy meghaljanak, hanem, hogy éljenek. Csakhogy a világos így szól az Úrral ellenkező lépések történtek. Azzal növelték az iskolák eladósodását, hogy oda építettek, ahol már elég épület állt. Az építkezés védelmére fölhozott érvek gyöngék voltak. A pénzt más helyen kellett volna iskolaépítésre költeni, ezzel szétárasztva a világosságot, és más módon elérhetetlen tanulókat gyűjtöttek volna be. Az igazság ismeretét olyan helyekre terjesztették volna, ahol még nincs emlékmű, hogy hirdesse az igazságot. {SpM 152.4}   

God would have his Word and his wisdom demonstrated. Truth has been so covered with the rubbish of error that it can not shine forth in its native purity and brightness to illuminate the surrounding darkness. God would have his directions followed to the letter, that truth may be rescued from the companionship of error. He calls for all the talents with which he has endowed men. He calls upon his servants to receive from the Holy Spirit his sanctifying power, that the light may shine forth in clear, distinct rays, amid the constantly increasing moral darkness, which is becoming as black as sackcloth of hair over our world.... {SpM 152.5}

Isten azt akarja, hogy szemléltessük igéjét és bölcsességét. Annyira eltakarták az igazságot a tévedés szemetjével, hogy nem tud benső tisztaságával és fényével ragyogni, hogy bevilágítsa a környező sötétséget. Isten azt akarja, hogy szó szerint kövessük utasítását, hogy kimentsük az igazságot a tévedés közelségéből. Igényt tart minden ránk ruházott tehetségre. Az Úr fölhívja szolgáit, fogadják el a Szentlélektől megszentelő erejét, hogy a világosság tiszta, fölismerhető sugarakban ragyogjon elő a folyton növekvő sötétség közepette, mely olyanná válik világunk fölött, mint a szőrzsák... {SpM 152.5}   

As regard the debt on the Battle Creek College, I think that W.C. White has written wisely. It is your privilege to present the case to the churches, and ask them to help to lessen this debt. Then devise methods by which the school may be made self-supporting. This could have been accomplished in past years by increasing the rates of tuition. Here at Avondale the tuitions at first were too low. Embarrassment was brought upon the school. {SpM 153.1}

Ami a battle creek-i főiskola adósságát illeti, szerintem Willie White értelmesen írt erről. Előjogunk a gyülekezetek elé tárni az ügyet s kérni őket, segítsenek csökkenteni az adósságot. Majd módot találni, hogy az iskola önfenntartó legyen. Ezt az elmúlt években a tandíj növelésével elérhették volna. Itt, Avondale-en, eleinte túl alacsonyra szabták. Ebből adósságok lettek. Terhet róttak az iskolára. {SpM 153.1}   

We need to move solemnly and intelligently, under the sanctification of the Holy Spirit. God has not forsaken his people; but his people have not followed the light given them. Had they obeyed his instruction, the sure result of obedience would have been seen; for heavenly agencies would have cooperated with human instrumentalities. {SpM 153.2}

Komolyan és értelmesen kell lépnünk, a Szentlélek megszentelése alatt. Nem Isten hagyta el népét - népe nem követi küldött világosságát. Ha engedelmeskedtek volna az utasításoknak, a biztos eredmény láthatóvá vált volna, mert mennyei lények működnének együtt az emberi eszközökkel. {SpM 153.2}   

The work would have extended and enlarged, and God would have been glorified. Our people are asleep, upon the very borders of the eternal world. In our publishing houses, the increasing expense of book-making is consuming means which should be used to produce and impart solid instruction, and to multiply the agencies for the extension of truth to places where there are now no memorials of His truth. {SpM 153.3}

A munka kiterjedt és megnövekedett volna, s Isten megdicsőült volna. Népünk alszik, közvetlen az örökkévaló világ mezsgyéjén. Kiadóinknál a könyvek előállításának drágulása pénzt emészt fel, melyet megbízható tanítások hirdetésére kellene költenünk, s megsokszorozni az eszközöket az igazság olyan helyekre való kiterjesztésére, ahol most nem áll emlékmű Isten igazságának. {SpM 153.3}   

E. G. White. {SpM 153}

E. G. White {SpM 153}