Chapter 73—The Last Years of David

Dávid utolsó évei

This chapter is based on 2 Samuel 24; 1 Kings 1; 1 Chronicles 21; 28; 29. {PP 746}

2 Sámuel 24; 1 Királyok 1; 1 Krónikák 21; 28; 29. {PP 746}   

The overthrow of Absalom did not at once bring peace to the kingdom. So large a part of the nation had joined in revolt that David would not return to his capital and resume his authority without an invitation from the tribes. In the confusion that followed Absalom's defeat there was no prompt and decided action to recall the king, and when at last Judah undertook to bring back David, the jealousy of the other tribes was roused, and a counter-revolution followed. This, however, was speedily quelled, and peace returned to Israel. {PP 746.1}

Absolon veresége és halála nem hozott azonnali békét az ország számára. A nemzet oly nagy része vett részt a felkelésben, hogy Dávid a törzsek meghívása és tekintélyének visszaállítása nélkül nem akart visszatérni a fővárosba. Abban a zűrzavarban, amely Absolon vereségét követte, nem indítottak azonnali és határozott lépést a király visszahívására. Amikor Júda elhatározta Dávid visszahívását, felkeltette a többi törzsek féltékenységét, amelyet viszont ellenforradalom követett. Ezt azonban gyorsan elfojtották és a béke visszaállt Izraelben. {PP 746.1}   

The history of David affords one of the most impressive testimonies ever given to the dangers that threaten the soul from power and riches and worldly honor—those things that are most eagerly desired among men. Few have ever passed through an experience better adapted to prepare them for enduring such a test. David's early life as a shepherd, with its lessons of humility, of patient toil, and of tender care for his flocks; the communion with nature in the solitude of the hills, developing his genius for music and poetry, and directing his thoughts to the Creator; the long discipline of his wilderness life, calling into exercise courage, fortitude, patience, and faith in God, had been appointed by the Lord as a preparation for the throne of Israel. David had enjoyed precious experiences of the love of God, and had been richly endowed with His Spirit; in the history of Saul he had seen the utter worthlessness of mere human wisdom. And yet worldly success and honor so weakened the character of David that he was repeatedly overcome by the tempter. {PP 746.2}

Dávid életének története a legnagyobb tanulság, amelyet valaha is kaptunk a lelkünket fenyegető veszedelmekről; a hatalom, a gazdagság, a világi dicsőség, vagyis azon dolgokról, amelyek a legkívánatosabbak az emberek között. Kevesen mentek át olyan eseményeken, amelyek alkalmasak lettek volna arra, hogy felkészítsék őket az ilyen próbák elhordozására. Dávid ifjúkori élete, amelyet pásztorként töltött el, az alázatosságra, a türelemre, kitartásra és a nyájról való gyengéd gondoskodásra tanította meg. A természettel való bensőséges kapcsolata a hegyek magányosságában kifejlesztették zenei és költői képességét és gondolatait a Teremtőre irányították. A pusztában eltöltött életének fegyelmezése, bátorsága, ereje, türelme Istenben való hitét erősítette. Mindezek elhordozása és megvalósítása által Isten előkészítette Izrael trónjára. Dávid Isten szeretetéről értékes tapasztalatot szerzett és ő gazdagon megajándékozta Szentlelkével is. Saul történetében meglátta az emberi bölcsesség értéktelenségét. A világi siker és dicsőség azonban annyira legyengítette Dávid jellemét, hogy a kísértő ismét legyőzte. {PP 746.2}   

Intercourse with heathen peoples led to a desire to follow their national customs and kindled ambition for worldly greatness. As the people of Jehovah, Israel was to be honored; but as pride and self-confidence increased, the Israelites were not content with this pre-eminence. They cared rather for their standing among other nations. This spirit could not fail to invite temptation. With a view to extending his conquests among foreign nations, David determined to increase his army by requiring military service from all who were of proper age. To effect this, it became necessary to take a census of the population. It was pride and ambition that prompted this action of the king. The numbering of the people would show the contrast between the weakness of the kingdom when David ascended the throne and its strength and prosperity under his rule. This would tend still further to foster the already too great self-confidence of both king and people. The Scripture says, “Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.” The prosperity of Israel under David had been due to the blessing of God rather than to the ability of her king or the strength of her armies. But the increasing of the military resources of the kingdom would give the impression to surrounding nations that Israel's trust was in her armies, and not in the power of Jehovah. {PP 746.3}

A pogány népekkel való kapcsolatának egyik következményeként vágyat érzett szokásaik követésére, és ez lángra lobbantotta becsvágyát, törekvését a világi nagyság megszerzésére. Izrael népét Jahve népeként kellett tiszteletben tartani és megbecsülni. A büszkeség és magabízás azonban megnövekedett és az izraeliták nem elégedtek meg ezzel a kiváltsággal. Sokkal inkább azzal törődtek, hogy milyen helyzetet tudnak elfoglalni a többi népek között. Ez a lelkület kísértésre adott alkalmat. Azzal a céllal, hogy hódításait az idegen népekre kiterjessze, Dávid elhatározta, hogy megnöveli hadserege katonáinak létszámát, mégpedig úgy, hogy katonai szolgálat teljesítését követeli meg mindazoktól, akik elérték a megfelelő életkort. Ennek a tervnek a végrehajtása érdekében népszámlálást kellett tartani. A büszkeség és a becsvágy volt az, ami a királyt erre indította. Az ország lakosságának megszámlálása mutatta meg, milyen gyenge volt a királyság Dávid trónra lépésekor és milyen erős és nagy lett jóléte az ő uralkodása alatt. Ez persze igyekezett még tovább növelni a király és a nép már túlságosan is nagy önbizalmát. A Szentírás ezzel kapcsolatban ezt írja: "Támada pedig a Sátán Izráel ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt" (1Krón 21:1). Izrael jóléte Dávid uralkodása alatt inkább Isten áldásainak volt köszönhető, mint királya képességének vagy a hadsereg erejének. A katonai erőforrásoknak ez a növelése azonban azt a benyomást keltette volna az Izraelt körülvevő népekben, hogy Izrael bizalma nem Jahve hatalmában, hanem saját hadseregében van. {PP 746.3}   

Though the people of Israel were proud of their national greatness, they did not look with favor upon David's plan for so greatly extending the military service. The proposed enrollment caused much dissatisfaction; consequently it was thought necessary to employ the military officers in place of the priests and magistrates, who had formerly taken the census. The object of the undertaking was directly contrary to the principles of a theocracy. Even Joab remonstrated, unscrupulous as he had heretofore shown himself. He said, “The Lord make His people a hundred times so many more as they be: but, my lord the king, are they not all my lord's servants? why then doth my lord require this thing? why will he be a cause of trespass to Israel? Nevertheless the king's word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed, and went throughout all Israel, and came to Jerusalem.” The numbering was not finished when David was convicted of his sin. Self-condemned, he “said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing: but now, I beseech Thee, do away the iniquity of Thy servant; for I have done very foolishly.” The next morning a message was brought to David by the prophet Gad: “Thus saith the Lord, Choose thee either three years’ famine; or three months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtaketh thee; or else three days the sword of the Lord, even the pestilence, in the land, and the angel of the Lord destroying throughout all the coasts of Israel. Now therefore,” said the prophet, “advise thyself what word I shall bring again to Him that sent me.” {PP 747.1}

Bár Izrael népe büszke volt nemzeti nagyságára, mindazáltal nem fogadták jóindulattal Dávidnak a katonai szolgálatot nagyobb mértékben kiterjeszteni akaró tervét. A megfelelő életkorban levő férfiak katonai szolgálatra való besorozásának javaslata nagy elégedetlenséget váltott ki a nép körében. Szükségesnek gondolták, hogy a besorozással katonatiszteket bízzanak meg a papok és a tisztviselők helyett, akik előzőleg a népszámlálást intézték. Ez az intézkedés éles ellentétben állt az Isten-uralom alapelveivel. Még Joáb is óvást emelt a sorozás és annak lebonyolítása ellen, pedig eddig eléggé gátlástalan embernek mutatkozott. Azt mondta: "Sokasítsa meg az Úr, a te Istened a népet, s adjon még százannyit, mint amennyi most van, és lássák azt az én uramnak, a királynak szemei: de miért akarja ezt az én uram, a király? Azonban hatalmasabbb volt a királynak szava a Jóábénál és a többi főemberekénél. Kiméne azért Joáb és a többi vezérek a király elől, hogy megszámlálják a népet, az Izráelt. [...] És mikor bejárták az egész országot, hazamenének Jeruzsálembe, kilenc hónap és húsz nap múlva" (2Sám 24:3-4.8). A népszámlálás még be sem fejeződött, amikor Dávid már meggyőződött bűnéről. Önmagát kárhoztatva fordult Istenhez "[...] és monda Dávid az Úrnak: Igen vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, óh Uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát; mert felette esztelenül cselekedtem!" (2Sám 24:10). A következő reggel Gád próféta üzenetet hozott Dávidnak: "Ezt mondja az Úr: Három dolgot adok elődbe, válaszd egyiket magadnak ezek közül, hogy aszerint cselekedjem veled. [...] Akarod-é, hogy hét esztendeig való éhség szálljon földedre? Vagy hogy három hónapig ellenségeid előtt bujdossál és ellenséged kergessen téged? Vagy hogy három napig döghalál legyen országodban? Most gondold meg és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, aki engem elküldött" (2Sám 24:12-13). {PP 747.1}   

The king's answer was, “I am in a great strait: let us fall now into the hand of the Lord; for His mercies are great: and let me not fall into the hand of man.” {PP 748.1}

A király válasza ez volt: "Felette igen szorongattatom; de mégis, hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem ember kezébe" (2Sám 24:14). {PP 748.1}   

The land was smitten with pestilence, which destroyed seventy thousand in Israel. The scourge had not yet entered the capital, when “David lifted up his eyes, and saw the angel of the Lord stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces.” The king pleaded with God in behalf of Israel: “Is it not I that commanded the people to be numbered? even I it is that have sinned and done evil indeed; but as for these sheep, what have they done? let Thine hand, I pray Thee, O Lord my God, be on me, and on my father's house; but not on Thy people, that they should be plagued.” {PP 748.2}

Az országot pestis sújtotta, amely elpusztított hetvenezer férfit Izraelben. Isten csapása még nem érte el a fővárost. "Akkor Dávid felemelé az ő szemeit, és látá az Úr angyalát állani a föld és az ég között, kivont kardja a kezében, amelyet Jeruzsálem ellen emelt vala fel. Leesék azért Dávid és a vének is, zsákba öltözvén, az ő orcájokra!" A király pedig így emelt szót Istennél Izrael érdekében: "Nemde nem én számláltattam-é meg a népet? Én vagyok, aki vétkeztem és igen gonoszul cselekedtem! De ez a nyáj mit tett? óh én Uram Istenem forduljon ellenem a te kezed és az én házam népe ellen, és ne legyen a te népeden a csapás" (1Krón 21:16-17). {PP 748.2}   

The taking of the census had caused disaffection among the people; yet they had themselves cherished the same sins that prompted David's action. As the Lord through Absalom's sin visited judgment upon David, so through David's error he punished the sins of Israel. {PP 748.3}

A népszámlálás ellenérzést, elégedetlenséget váltott ki az emberek között. Azonban ők maguk is ugyanazokat a bűnöket dédelgették, amelyek Dávidot erre a cselekedetre ösztönözték. Amiként az Úr Absolon bűne által látogatta meg ítéletével Dávidot, úgy most Dávid tévedése által bűntette meg Izrael bűneit. {PP 748.3}   

The destroying angel had stayed his course outside Jerusalem. He stood upon Mount Moriah, “in the threshing floor of Ornan the Jebusite.” Directed by the prophet, David went to the mountain, and there built an altar to the Lord, “and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the Lord; and He answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.” “So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel.” {PP 748.4}

A pusztító angyal útja során megállt Jeruzsálem előtt a Mórija hegyén "[...] a Jebuzeus Ornán szérűjén" (1Krón 21:18). A próféta által irányítva Dávid felment a hegyre és "[...] oltárt építe ott Dávid az Úrnak, és áldozék egészen égő és hálaáldozattal; és megkegyelmeze az Úr a földnek, és megszűnék a csapás Izráelben" (2Sám 24:25). {PP 748.4}   

The spot upon which the altar was erected, henceforth ever to be regarded as holy ground, was tendered to the king by Ornan as a gift. But the king declined thus to receive it. “I will verily buy it for the full price,” he said; “for I will not take that which is thine for the Lord, nor offer burnt offerings without cost. So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.” This spot, memorable as the place where Abraham had built the altar to offer up his son, and now hallowed by this great deliverance, was afterward chosen as the site of the temple erected by Solomon. {PP 748.5}

Azt a helyet, amelyen az oltárt emelték, ettől kezdve szent területnek tekintették. Ezt a helyet Ornán ajándékként kínálta fel a királynak. A király azonban nem volt hajlandó elfogadni Ornántól. "Nem úgy" - mondta Dávid - "hanem igaz áron akarom megvenni tőled; mert ami a tied, nem veszem el tőled az Úrnak és nem akarok égőáldozattal áldozni néki a máséból. Ada azért Dávid Ornánnak a szérűért hatszáz arany siklust" (1Krón 21:24-25). Ez a hely arról nevezetes, hogy Ábrahám ezen a helyen építette fel azt az oltárt, amelyen fiát akarta megáldozni. Most pedig Izraelnek ez a nagy szabadulása szentelte meg. Később Salamon ezt a helyet választotta ki a templom felépítésére. {PP 748.5}   

Still another shadow was to gather over the last years of David. He had reached the age of threescore and ten. The hardships and exposures of his early wanderings, his many wars, the cares and afflictions of his later years, had sapped the fountain of life. Though his mind retained its clearness and strength, feebleness and age, with their desire for seclusion, prevented a quick apprehension of what was passing in the kingdom, and again rebellion sprang up in the very shadow of the throne. Again the fruit of David's parental indulgence was manifest. The one who now aspired to the throne was Adonijah, “a very goodly man” in person and bearing, but unprincipled and reckless. In his youth he had been subjected to but little restraint; for “his father had not displeased him at any time in saying, Why hast thou done so?” He now rebelled against the authority of God, who had appointed Solomon to the throne. Both by natural endowments and religious character Solomon was better qualified than his elder brother to become ruler of Israel; yet although the choice of God had been clearly indicated, Adonijah did not fail to find sympathizers. Joab, though guilty of many crimes, had heretofore been loyal to the throne; but he now joined the conspiracy against Solomon, as did also Abiathar the priest. {PP 749.1}

Még egy másik árnyék vetődött Dávid életének utolsó éveire. Dávid elérte a hetvenedik évét. Vándorlásai, élete nehézségei, veszélyei, háborúinak sokasága, későbbi éveinek gondjai és szerencsétlenségei kimerítették életerejét. Bár elméje megtartotta tisztaságát és erejét, mégis gyengesége és öregsége az elvonultság után való vágyódásukkal megakadályozták abban, hogy gyorsan fel tudja fogni mindazt, ami az országban történik. Közvetlenül a trón árnyékában ismét kitört a lázadás. Dávid atyai engedékenységének, elnézésének gyümölcse ez alkalommal is megmutatkozott. Az, aki most vágyakozott a trón után és törekedett megszerezni a maga számára - Adónia volt. ő is "[...] igen szép férfi volt" (1Kir 1:6), de személyét és magatartását illetően ugyanakkor elvnélküli és féktelen volt. Ifjúságában nem korlátozták, "Kit az ő atyja soha meg nem szomoríta, ezt mondván: Miért cselekszel így?" (1Kir 1:6). Adónia most fellázadt Isten tekintélye és hatalma ellen, aki Salamont választotta és jelölte ki a trónra. Természeti adottságok és a vallásos jellem tekintetében Salamon idősebb testvéreinél sokkal alkalmasabb volt arra, hogy Izrael uralkodója legyen. Ámbár Isten ezt világosan jelezte, Adónia mégsem vallott kudarcot, amikor vele rokonszenvezőket keresett. Talált ilyeneket. Joáb, aki mindeddig hűséges volt a trónhoz, most csatlakozott az összeesküvőkhöz Salamon ellen. Abjáthár pap is közöttük volt. {PP 749.1}   

The rebellion was ripe; the conspirators had assembled at a great feast just without the city to proclaim Adonijah king, when their plans were thwarted by the prompt action of a few faithful persons, chief among whom were Zadok the priest, Nathan the prophet, and Bathsheba the mother of Solomon. They represented the state of affairs to the king, reminding him of the divine direction that Solomon should succeed to the throne. David at once abdicated in favor of Solomon, who was immediately anointed and proclaimed king. The conspiracy was crushed. Its chief actors had incurred the penalty of death. Abiathar's life was spared, out of respect to his office and his former fidelity to David; but he was degraded from the office of high priest, which passed to the line of Zadok. Joab and Adonijah were spared for the time, but after the death of David they suffered the penalty of their crime. The execution of the sentence upon the son of David completed the fourfold judgment that testified to God's abhorrence of the father's sin. {PP 749.2}

A lázadás megérett a kitörésre. Az összeesküvők egy nagy ünnepen összegyülekeztek a városon kívül, hogy Adóniát királynak kiáltsák ki. Terveiket azonban meghiúsította néhány hűséges személy azonnali közbelépése, akik a következők voltak: Sádók pap, Nátán próféta és Bethsabé, Salamon anyja. Jelentették a királynak az ügyek alakulását és emlékeztették őt arra az isteni utasításra, amely szerint Salamonnak kell követnie atyját a trónon. Dávid azonnal lemondott a trónról Salamon javára, akit felkentek és kikiáltottak királynak. Az összeesküvés szétzúzódott, fő cselekvői halálbüntetést kaptak. Abjáthár életét megkímélték tisztségére való tekintettel és Dávid iránt tanúsított eddigi hűségért, de főpapi állásától megfosztották. Ezt a tisztséget Sádók házára ruházták át. Joáb és Adónia életét is megkímélték egy ideig, de Dávid halála után megkapták büntetésüket. Dávid fián végrehajtott ítélettel betöltötték azt a négyszeres ítéletet, amely Isten utálatát bizonyította bűne iránt. {PP 749.2}   

From the very opening of David's reign one of his most cherished plans had been that of erecting a temple to the Lord. Though he had not been permitted to execute this design, he had manifested no less zeal and earnestness in its behalf. He had provided an abundance of the most costly material—gold, silver, onyx stones, and stones of divers colors; marble, and the most precious woods. And now these valuable treasures that he had collected must be committed to others; for other hands must build the house for the ark, the symbol of God's presence. {PP 750.1}

Dávid uralkodásának kezdetén a legdédelgetettebb terve volt, hogy templomot épít az Úrnak. Bár Isten nem engedte meg neki szándéka megvalósítását, mégis buzgón és komolyan dolgozott ennek a tervnek érdekében. Gondoskodott a legdrágább építési anyagok bőségéről: arany, ezüst, ónix kövek és különböző színű kövek; márvány és a legértékesebb fák gondosan elraktározva várakoztak a felhasználásra. Most ezeket az értékes kincseket, amelyeket ő gyűjtött össze, át kellett adni másnak. Mert másnak kellett házat építeni a frigyládának, Isten jelenléte jelképének. {PP 750.1}   

Seeing that his end was near, the king summoned the princes of Israel, with representative men from all parts of the kingdom, to receive this legacy in trust. He desired to commit to them his dying charge and secure their concurrence and support in the great work to be accomplished. Because of his physical weakness, it had not been expected that he would attend to this transfer in person; but the inspiration of God came upon him, and with more than his wonted fervor and power, he was able, for the last time, to address his people. He told them of his own desire to build the temple, and of the Lord's command that the work should be committed to Solomon his son. The divine assurance was, “Solomon thy son, he shall build My house and My courts; for I have chosen him to be My son, and I will be his Father. Moreover I will establish his kingdom forever, if he be constant to do My commandments and My judgments, as at this day.” “Now therefore,” David said, “in the sight of all Israel the congregation of the Lord, and in the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the Lord your God: that ye may possess this good land, and leave it for an inheritance for your children after you forever.” {PP 750.2}

Amikor Dávid érezte, hogy életének vége közel van, magához hívta Izrael főembereit, az ország minden részéből való képviselőkkel együtt, hogy átadja nékik ezt a feladatot, mint szent megbízatást. Dávid biztosítani akarta beleegyezésüket és támogatásukat a nagy mű számára. Testi gyengesége miatt nem lehetett személyesen jelen az átadásnál. Isten Lelke szállott reá és sokkal több buzgalommal és erővel, mint ezelőtt, képes volt arra, hogy még egyszer szóljon a néphez. Elmondta nekik, hogy ő szerette volna felépíteni a templomot. Az Úr azonban azt parancsolta neki, hogy ezzel a munkával Salamont, fiát kell megbíznia. Az isteni ígéret így szólt: "Salamon a te fiad építi meg az én házamat és az én pitvarimat; mert én őt magamnak fiamul választottam, és én is néki atyja leszek. Megerősítem az ő királyságát mindörökké; ha az én parancsolataimat és ítéleteimet szorgalmatosan megtartándja, amint e mai napon. Most azért az egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására: őrizzétek s keressétek az Úrnak a ti Istenteknek minden parancsolatit, hogy bírhassátok e jó földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké" (1Krón 28:6-8). {PP 750.2}   

David had learned by his own experience how hard is the path of him who departs from God. He had felt the condemnation of the broken law, and had reaped the fruits of transgression; and his whole soul was moved with solicitude that the leaders of Israel should be true to God, and that Solomon should obey God's law, shunning the sins that had weakened his father's authority, embittered his life, and dishonored God. David knew that it would require humility of heart, a constant trust in God, and unceasing watchfulness to withstand the temptations that would surely beset Solomon in his exalted station; for such prominent characters are a special mark for the shafts of Satan. Turning to his son, already acknowledged as his successor on the throne, David said: “And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve Him with a perfect heart and with a willing mind: for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek Him, He will be found of thee; but if thou forsake Him, He will cast thee off forever. Take heed now; for the Lord hath chosen thee to build a house for the sanctuary: be strong, and do it.” {PP 750.3}

Dávid saját tapasztalatából tanulta meg, hogy nagyon kemény annak az embernek az ösvénye, aki elpártolt Istentől. Átérezte a megtört törvény kárhoztatását, aratta a törvény áthágásának gyümölcseit és egész lelkét megrendítette az aggodalom, hogy vajon Izrael vezetői hűségesek lesznek-e Istenhez, és Salamon engedelmeskedik-e Isten törvényének és elkerüli-e azokat a bűnöket, amelyek megingatták atyja tekintélyét, hatalmát, megkeserítették életét és meggyalázták Istent? Dávid tudta, hogy a szív alázatosságára, az Istenben való állandó bizalomra és meg nem szűnő éberségre van szüksége fiának ahhoz, hogy ellen tudjon állni a kísértéseknek, amelyek bizonyára Salamont is megtámadják majd kiemelt helyén, mert éppen az ilyen kiemelt személyek jelleme különleges célpontjai a Sátán nyilainak. Ezért Dávid odafordult fiához, akit már elismertek utódjának a trónon és így szólt hozzá: "Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te Atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr miden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, megtalálod; ha ellenben őt elhagyándod, ő is elhagy téged mindörökké. Most azért, mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki szent házat építs: légy erős és készítsd meg azt" (1Krón 28:9-10). {PP 750.3}   

David gave Solomon minute directions for building the temple, with patterns of every part, and of all its instruments of service, as had been revealed to him by divine inspiration. Solomon was still young, and shrank from the weighty responsibilities that would devolve upon him in the erection of the temple and in the government of God's people. David said to his son, “Be strong and of good courage, and do it: fear not, nor be dismayed, for the Lord God, even my God, will be with thee; He will not fail thee, nor forsake thee.” {PP 751.1}

Dávid részletes utasítást adott Salamonnak a templom építésére. Minden részére terv készült és az istentisztelethez szükséges eszközöket is mind felsorolta, mégpedig pontosan úgy, ahogy megmutatta neki Isten Lelke. Salamon még fiatal volt és visszariadt a súlyos felelősségtől, ami reá hárult a templom felépítésében és Isten népének kormányzásában. Dávid ezért ezt mondta fiának: "Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét" (1Krón 28:20). {PP 751.1}   

Again David appealed to the congregation: “Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the Lord God.” He said, “I have prepared with all my might for the house of my God,” and he went on to enumerate the materials he had gathered. More than this, he said, “I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house, even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal.” “Who then,” he asked of the assembled multitude that had brought their liberal gifts—“who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord?” {PP 751.2}

Dávid azután újból a gyülekezethez fordult és így szólt: "Ím látjátok, hogy egyedül az én fiamat, Salamont választotta Isten, aki még gyermek és gyenge; a munka pedig nagy, mert nem emberé lészen az a ház, hanem az Úr Istené. Én pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat az arany szerszámokra, ezüstöt az ezüst szerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra, fákat a fákra; ónixköveket, foglalni való köveket, veres köveket, különb-különbszínű köveket; mindenféle drágaköveket; márványköveket is bőséggel. Ezenfölül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem, aranyam és ezüstöm van, oda adom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyeket szereztem a szent ház számára. Háromezer tálentom aranyat Ofir aranyából, és hétezer tálentom tiszta ezüstöt, a házak falainak beborítására [...] És ha valaki még adni akar, szabad akaratja szerint, töltse meg a kezét ma és adjon, amit akar az Úrnak" (1Krón 29:1-5). {PP 751.2}   

There was a ready response from the assembly. “The chief of the fathers and princes of the tribes of Israel, and the captains of thousands and of hundreds, with the rulers of the king's work, offered willingly, and gave, for the service of the house of God, of gold five thousand talents and ten thousand drams, and of silver ten thousand talents, and of brass eighteen thousand talents, and one hundred thousand talents of iron. And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the Lord.... Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord: and David the king also rejoiced with great joy. {PP 751.3}

A nép készségesen válaszolt Dávid felhívására: "Azért szabad akaratjok szerint adának ajándékokat az atyák fejedelmei, az Izráel nemzetségeinek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a király dolgainak fejedelmei. És adának az Isten házának szükségére ötezer tálentom aranyat és tízezer dárikot; tízezer tálentom ezüstöt és tizennyolcezer tálentom rezet és százezer tálentom vasat. És valakinél drágakövek találtatának, adák az Úr házának kincséhez [...] mert tiszta szívökből adakozának az Úrnak; Dávid király is nagy örömmel örvendezett" (1Krón 29:6-9). {PP 751.3}   

“Wherefore David blessed the Lord before all the congregation: and David said, Blessed be Thou, Lord God of Israel our father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is Thine; Thine is the kingdom, O Lord, and Thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of Thee, and Thou reignest over all; and in Thine hand is power and might; and in Thine hand it is to make great, and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank Thee, and praise Thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of Thee, and of Thine own have we given Thee. For we are strangers before Thee, and sojourners, as were all our fathers: our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. O Lord our God, all this store that we have prepared to build Thee an house for Thine holy name cometh of Thine hand, and is all Thine own. I know also, my God, that Thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. {PP 752.1}

"Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és monda Dávid: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké! Óh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése. Most azért, óh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet; Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, amint tettük? Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted és zsellérek, amint a mi atyáink is egyenként; a mi életünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Óh mi Urunk Istenünk! mindez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való és mindazok tiéid! Jól tudom, óh én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. {PP 752.1}   

“As for me, in the uprightness of mine heart I have willingly offered all these things: and now have I seen with joy Thy people, which are present here, to offer willingly unto Thee. O Lord God of Abraham, Isaac and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of Thy people, and prepare their heart unto Thee: and give unto Solomon my son a perfect heart, to keep Thy commandments, Thy testimonies, and Thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord.” {PP 752.2}

Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. Óh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek, a mi atyáinknak Istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd az ő szívöket te feléd! Salamonnak pedig, az én fiamnak adj tökéletes szívet, hogy a te parancsolataidat, bizonyságtételeidet és rendeléseidet megőrizhesse, s hogy mindazokat megcselekedhesse, s felépíthesse azt a házat, amelyet én megindítottam. És szóla Dávid az egész gyülekezethez: Kérlek, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket. Áldá azért az egész gyülekezet az Urat, az ő atyáik Istenét; s leborulván, tisztelék az Urat és a királyt" (1Krón 29:10-20). {PP 752.2}   

With deepest interest the king had gathered the rich material for building and beautifying the temple. He had composed the glorious anthems that in afteryears should echo through its courts. Now his heart was made glad in God, as the chief of the fathers and the princes of Israel so nobly responded to his appeal, and offered themselves to the important work before them. And as they gave their service, they were disposed to do more. They swelled the offerings, giving of their own possessions into the treasury. David had felt deeply his own unworthiness in gathering the material for the house of God, and the expression of loyalty in the ready response of the nobles of his kingdom, as with willing hearts they dedicated their treasures to Jehovah and devoted themselves to His service, filled him with joy. But it was God alone who had imparted this disposition to His people. He, not man, must be glorified. It was He who had provided the people with the riches of earth, and His Spirit had made them willing to bring their precious things for the temple. It was all of the Lord; if His love had not moved upon the hearts of the people, the king's efforts would have been vain, and the temple would never have been erected. {PP 752.3}

A király a legmélyebb érdeklődéssel gyűjtötte a templom építésére és dicsőítésére való gazdag anyagot. ő szerezte azokat a gyönyörű dicséreteket, amelyek évekkel később ott visszhangzottak a templom udvaraiban. Szíve most boldog volt az Úrban, mert Izrael főemberei és fejedelmei ilyen nemesen válaszoltak felhívására és magukat is felajánlották az előttük álló fontos munkára. Amikor odaadták önmagukat, hajlandók voltak arra, hogy ennél még többet tegyenek. Növelték az adományokat azzal, hogy még a maguk tulajdonából is adtak a kincstárba. Dávid mélyen átérezte saját érdemtelenségét az Isten házához szükséges anyag összegyűjtésében. Annak viszont örült, hogy az Istenhez való hűség abban is kifejezésre jutott, hogy az ország nemesei készségesen válaszoltak felhívására, amikor teljes szívvel felajánlották kincseiket Jahvénak és odaszentelték magukat szolgálatára. Isten maga volt azonban az, aki ezt a hajlandóságot létrehozta népében. Ezért a dicsőség Istent illette meg és nem az embereket. Isten volt az, aki ellátta az embereket a föld gazdagságaival. Isten Lelke késztette őket, hogy értékes tárgyaikat vigyék el a templom számára. Minden az Úrtól volt. Ha az ő szeretete nem indította volna meg a nép szívét, akkor a király minden erőfeszítése hiábavaló lett volna és a templom soha sem épült volna fel. {PP 752.3}   

All that man receives of God's bounty still belongs to God. Whatever God has bestowed in the valuable and beautiful things of earth is placed in the hands of men to test them—to sound the depths of their love for Him and their appreciation of His favors. Whether it be the treasures of wealth or of intellect, they are to be laid, a willing offering, at the feet of Jesus; the giver saying, meanwhile, with David, “All things come of Thee, and of Thine own have we given Thee.” {PP 753.1}

Minden, amit az emberek Isten jótékonyságából kapnak, továbbra is Isten tulajdona marad. Amit Isten a föld értékes és szép dolgaiban adott, mindazt az ember kezébe helyezte, hogy azokat vizsgálva, az Isten iránti szeretet mélységét és kegyelmének értékelését hirdessék. Legyenek azok a földi gazdagság kincsei, vagy az emberi értelem értékei - önkéntes adományként Jézus lábaihoz kell tenniük. Az adományozó pedig Dáviddal együtt mondja: "[...] amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked" (1Krón 29:14). {PP 753.1}   

When he felt that death was approaching, the burden of David's heart was still for Solomon and for the kingdom of Israel, whose prosperity must so largely depend upon the fidelity of her king. “And he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth: be thou strong therefore, and show thyself a man; and keep the charge of the Lord thy God, to walk in His ways, to keep His statutes, and His commandments, and His judgments, and His testimonies, ... that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself: that the Lord may continue His word which He spake concerning me, saying, If thy children take heed to their way, to walk before Me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee (said He) a man on the throne of Israel.” 1 Kings 2:1-4. {PP 753.2}

Dávid, amikor érezte halála közeledését, még mindig Salamonért és országáért aggódott, melynek jóléte királyának hűségétől függött. "Parancsot ada Salamonnak az ő fiának, ezt mondván: Én elmegyek az egész földnek útján; erősítsd meg megad és légy férfiú. És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, amint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmented legyen mindenekben, amelyeket cselekedéndesz, és mindenütt, valamerre fordulándasz. Hogy megteljesítse az Úr az ő beszédét, melyet szólott nékem, mondván: Ha megőrizéndik a te fiaid az ő útjokat, járván én előttem tökéletességgel, teljes szívök és teljes lelkök szerint; ezt mondván, mondom: Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráel királyi székiből" (1Kir 2:1-4). {PP 753.2}   

David's “last words,” as recorded, are a song—a song of trust, of loftiest principle, and undying faith: {PP 754.1}

Dávid "utolsó szavai" - amelyeket feljegyeztek - ének: a bizalom, a legmagasabb alapelv és a soha el nem múló hit éneke: {PP 754.1}   

“David the son of Jesse saith,

And the man who was raised on high saith,

The anointed of the God of Jacob,

And the sweet psalmist of Israel:

The Spirit of Jehovah spake by me: ...

One that ruleth over men righteously,

That ruleth in the fear of God,

He shall be as the light of the morning, when the sun riseth,

A morning without clouds;

When the tender grass springeth out of the earth,

Through clear shining after rain.

Verily my house is not so with God;

Yet He hath made me an everlasting covenant,

Ordered in all things, and sure:

For it is all my salvation, and all my desire.” {PP 754.2}

Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvence.
Az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.
Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem:
Aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik:
Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel;
napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből.
Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt?
Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót.
{PP 754.2}   

2 Samuel 23:1-5, R.V. {PP 754}

Mert az én teljes idvességemet és minden kívánságomat nem sarjadoztatja-é?" (2Sám 23:1-5) {PP 754}   

Great had been David's fall, but deep was his repentance, ardent was his love, and strong his faith. He had been forgiven much, and therefore he loved much. Luke 7:47. {PP 754.3}

Nagy volt Dávid bukása, de mély volt bűnbánata is. Szeretete izzó és hite erős volt. Neki sokat bocsátott meg Isten, ezért "igen szeretett" (Lk 7:47). {PP 754.3}   

The psalms of David pass through the whole range of experience, from the depths of conscious guilt and self-condemnation to the loftiest faith and the most exalted communing with God. His life record declares that sin can bring only shame and woe, but that God's love and mercy can reach to the deepest depths, that faith will lift up the repenting soul to share the adoption of the sons of God. Of all the assurances which His word contains, it is one of the strongest testimonies to the faithfulness, the justice, and the covenant mercy of God. {PP 754.4}

Dávid zsoltárai a bűnbe süllyedt és önmagát elítélő ember tapasztalatait, a legbensőségesebb hitet és az Istennel való mély összeköttetést tükrözik. Élettörténete hirdeti, hogy a bűn csak szégyent és fájdalmat hozhat az emberre, Isten szeretete és irgalma pedig a legmélyebb mélységbe is elér. A bűnbánó lelket a hit emeli fel az istenfiúságban való részesedés magasságába. Minden biztosíték és ígéret közül, amelyet Isten szava tartalmaz, az tesz a leghatásosabban bizonyságot Istenről, amely Istennek az emberek iránt gyakorolt hűségéről, igazságáról, irgalmasságáról szól. {PP 754.4}   

Man “fleeth also as a shadow, and continueth not,” “but the word of our God shall stand forever.” “The mercy of Jehovah is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children; to such as keep His covenant, and to those that remember His commandments to do them.” Job 14:2; Isaiah 40:8; Psalm 103:17, 18. {PP 754.5}

Az ember olyan "[...] mint az árnyék és nem állandó" (Jób 14:2). "Az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék" (Zsolt 103:17-18). {PP 754.5}   

“Whatsoever God doeth, it shall be forever.” Ecclesiastes 3:14. {PP 754.6}

"[...] valamit Isten cselekszik, az lesz örökké" (Préd 3:14). {PP 754.6}   

Glorious are the promises made to David and his house, promises that look forward to the eternal ages, and find their complete fulfillment in Christ. The Lord declared: {PP 754.7}

Ragyogóak az ígéretek, amelyeket Isten Dávidnak és házának adott. Olyan ígéretek ezek, amelyek az örökkévalóságra mutatnak előre és Krisztusban találják meg beteljesedésüket. Az Úr ezt mondja: {PP 754.7}   

“I have sworn unto David My servant ... with whom My hand shall be established: Mine arm also shall strengthen him.... My faithfulness and My mercy shall be with him: and in My name shall his horn be exalted. I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers. He shall cry unto Me, Thou art my Father, my God, and the Rock of my salvation. Also I will make him My first-born, higher than the kings of the earth. My mercy will I keep for him forevermore, and My covenant shall stand fast with him.” Psalm 89:3-28. {PP 755.1}

[...] megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak [...] Akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt [...] És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva. És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája! Én meg elsőszülöttemmé teszem őt és felebbvalóvá a föld királyainál. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ővele. {PP 755.1}   

“His seed also will I make to endure forever,

And his throne as the days of heaven.” Psalm 89:29. {PP 755.2}

És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait (Zsolt 89:4-30). {PP 755.2}   

“He shall judge the poor of the people,

He shall save the children of the needy,

And shall break in pieces the oppressor.

They shall fear thee while the sun endureth,

And so long as the moon, throughout all generations....

In his days shall the righteous flourish;

And abundance of peace, till the moon be no more.

He shall have dominion also from sea to sea,

And from the river unto the ends of the earth.”

“His name shall endure forever:

His name shall be continued as long as the sun:

And men shall be blessed in him:

All nations shall call him blessed.” {PP 755.3}

"Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.
Féljenek téged, amíg a nap áll és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre [...]
Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold.
És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig [...] Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt."
{PP 755.3}   

“For unto us a Child is born, unto us a Son is given: and the government shall be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counselor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.” “He shall be great, and shall be called the Son of the Highest; and the Lord God shall give unto Him the throne of His father David: and He shall reign over the house of Jacob forever; and of His kingdom there shall be no end.” Isaiah 9:6; Luke 1:32, 33(757) . {PP 755.4}

"Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" (Ésa 9:6). "Ez nagy lészen, és a Magasságos fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!" (Lk 1:32-33). {PP 755.4}