Chapter 31—The Sin of Nadab and Abihu

Nádáb és Abihu bűne

This chapter is based on Leviticus 10:1-11. {PP 359}

3 Mózes 10:1-11 {PP 359}   

After the dedication of the tabernacle, the priests were consecrated to their sacred office. These services occupied seven days, each marked by special ceremonies. On the eight day they entered upon their ministration. Assisted by his sons, Aaron offered the sacrifices that God required, and he lifted up his hands and blessed the people. All had been done as God commanded, and He accepted the sacrifice, and revealed His glory in a remarkable manner; fire came from the Lord and consumed the offering upon the altar. The people looked upon this wonderful manifestation of divine power with awe and intense interest. They saw in it a token of God's glory and favor, and they raised a universal shout of praise and adoration and fell on their faces as if in the immediate presence of Jehovah. {PP 359.1}

A sátor felszentelése után a papokat is felszentelték szent szolgálatukra. Ezek az istentiszteletek hét napig tartottak és mindegyiket különleges szertartás jellemezte. A nyolcadik napon kezdték meg szolgálatukat. Ezután Áron, fiai közreműködésével bemutatta az áldozatot, amelyet Isten rendelt, majd felemelte a kezeit és megáldotta a népet. Mindent úgy tettek, ahogy Isten megparancsolta nekik. Isten elfogadta az áldozatot és figyelemre méltó módon láthatóvá tette előttük dicsőségét: tűz jött ki az Úr elől és megemésztette az oltáron lévő áldozatot. A nép félelemmel és nagy érdeklődéssel tekintett az isteni hatalomnak erre a csodálatos megnyilatkozására. Isten dicsőségének és jóindulatának jelét látták meg benne. A dicséret és imádat ujjongó kiáltása hagyta el ajkukat. Arcra borultak, mintha Jahve közvetlen jelenlétében lettek volna. {PP 359.1}   

But soon afterward a sudden and terrible calamity fell upon the family of the high priest. At the hour of worship, as the prayers and praise of the people were ascending to God, two of the sons of Aaron took each his censer and burned fragrant incense thereon, to rise as a sweet odor before the Lord. But they transgressed His command by the use of “strange fire.” For burning the incense they took common instead of the sacred fire which God Himself had kindled, and which He had commanded to be used for this purpose. For this sin a fire went out from the Lord and devoured them in the sight of the people. {PP 359.2}

De nemsokára, váratlanul szörnyű csapás sújtott le a főpap családjára. Az istentisztelet órájában, amikor a nép imája és magasztalása szállt fel Istenhez, Áron két fia vette a tömjénezőjét és illatos tömjént égetett el azon "kedves illatú áldozatul az Úrnak". Azzal azonban, hogy "idegen tüzet" használtak, megszegték Isten parancsát. A tömjén égetésére ugyanis közönséges tüzet vettek igénybe a szent tűz helyett, amelyet Isten maga gyújtott meg és ugyanakkor megparancsolta, hogy erre a célra kell felhasználni. Ezért a bűnért tűz jött ki az Úrtól és a nép szeme láttára megemésztette őket. {PP 359.2}   

Next to Moses and Aaron, Nadab and Abihu had stood highest in Israel. They had been especially honored by the Lord, having been permitted with the seventy elders to behold His glory in the mount. But their transgression was not therefore to be excused or lightly regarded. All this rendered their sin more grievous. Because men have received great light, because they have, like the princes of Israel, ascended to the mount, and been privileged to have communion with God, and to dwell in the light of His glory, let them not flatter themselves that they can afterward sin with impunity, that because they have been thus honored, God will not be strict to punish their iniquity. This is a fatal deception. The great light and privileges bestowed require returns of virtue and holiness corresponding to the light given. Anything short of this, God cannot accept. Great blessings or privileges should never lull to security or carelessness. They should never give license to sin or cause the recipients to feel that God will not be exact with them. All the advantages which God has given are His means to throw ardor into the spirit, zeal into effort, and vigor into the carrying out of His holy will. {PP 359.3}

Mózes és Áron után Nádáb és Abihu voltak a legnagyobbak Izraelben. Az Úr is felettébb megtisztelte őket, mert a hetven vénnel együtt ők is megpillanthatták az Úr dicsőségét a hegyen. Mindamellett bűnüket nem lehetett elnézni vagy könnyelműen venni. Ellenkezőleg, bűnük még súlyosabb volt. Senki se csalja meg magát azzal az elképzeléssel, hogy büntetés nélkül vétkezhet, mivel nagy ismerete van, s mivel Izrael fejedelmeihez hasonlóan felmehetett a hegyre, hogy Istennel közösségben legyen és dicsőségében időzzön. Senki se gondolja, hogy Isten ilyen kitüntetés után nem fog szigorúan büntetni. Ez végzetes tévedés. Azoktól, akik nagy tudást és előjogot kaptak, elvárható, hogy ismeretüknek megfelelően kegyes és erkölcsös életet éljenek. Kevesebbet nem fogadhat el Isten. A nagy áldások vagy kiváltságok sohase ringassanak bennünket biztonságba vagy gondatlanságba. Ez sohasem adhat engedélyt a bűn elkövetésére és nem keltheti azt az érzést, hogy Isten nem járt el szigorúan velük szemben. A kiváltság, amelyet Isten adott, eszköz arra, hogy bennünket készségessé és buzgóvá tegyen a szolgálatra, és ezáltal erőt adjon szent akaratának véghezvitelére. {PP 359.3}   

Nadab and Abihu had not in their youth been trained to habits of self-control. The father's yielding disposition, his lack of firmness for right, had led him to neglect the discipline of his children. His sons had been permitted to follow inclination. Habits of self-indulgence, long cherished, obtained a hold upon them which even the responsibility of the most sacred office had not power to break. They had not been taught to respect the authority of their father, and they did not realize the necessity of exact obedience to the requirements of God. Aaron's mistaken indulgence of his sons prepared them to become the subjects of the divine judgments. {PP 360.1}

Nádábot és Abihut ifjúságukban nem tanították meg az önuralom gyakorlására. Apjuk engedékeny természete, szilárdságának hiánya a helytelenségekkel szemben odavezetett, hogy elmulasztotta gyermekei megfenyítését. Fiainak megengedte, hogy hajlamaikat kövessék. Akik hosszú ideig dédelgetik saját vágyaikat és kívánságaikat, végül oly mértékben kerülnek azok uralma alá, hogy még a legszentebb szolgálat iránti felelősségük sem lesz képes őket megszabadítani rossz szokásaiktól. Ezeket a fiúkat nem tanították meg arra, hogy tiszteletben tartsák apjuk tekintélyét. Nem fogták fel az Isten követelményei iránt tanúsított engedelmesség szükséges voltát. Áron téves engedékenysége fiaival szemben előkészítette Isten ítéletének mielőbb bekövetkezését. {PP 360.1}   

God designed to teach the people that they must approach Him with reverence and awe, and in His own appointed manner. He cannot accept partial obedience. It was not enough that in this solemn season of worship nearly everything was done as He had directed. God has pronounced a curse upon those who depart from His commandments, and put no difference between common and holy things. He declares by the prophet: “Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness! ... woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight! ... which justify the wicked for reward, and take away the righteousness of the righteous from him! ... They have cast away the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel.” Isaiah 5:20-24. Let no one deceive himself with the belief that a part of God's commandments are nonessential, or that He will accept a substitute for that which He has required. Said the prophet Jeremiah, “Who is he that saith, and it cometh to pass, when the Lord commandeth it not?” Lamentations 3:37. God has placed in His word no command which men may obey or disobey at will and not suffer the consequences. If men choose any other path than that of strict obedience, they will find that “the end thereof are the ways of death.” Proverbs 14:12. {PP 360.2}

Isten meg akarta tanítani a népet, hogy hódolattal és félelemmel közeledjen hozzá az általa előírt módon. Isten nem fogadhat el részleges engedelmességet. Nem volt elég, hogy az istentiszteletnek ebben az ünnepélyes időszakában majdnem mindent úgy cselekedtek, ahogy azt ő elrendelte. Isten átkot mondott azokra, akik eltérnek parancsolataitól és nem tesznek különbséget a közönséges és a szent között. Isten a próféta által ezt jelenti ki: "Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik [...] jaj azoknak, akik magoknak bölcseknek látszanak és eszesek önmagok előtt! [...] Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük! [...] Mert a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megutálták" (Ésa 5:20-24). Senki se csalja meg magát azzal a hiedelemmel, hogy Isten parancsolatainak egy része nem lényeges, vagy azzal, hogy Isten valami változtatást is elfogad a megkövetelt helyett. Jeremiás próféta ezt mondta: "Kicsoda az, aki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr?" (JSir 3:37). Isten semmiféle olyan parancsolatot nem rögzített Igéjében, amelynek az emberek akaratuk szerint engedelmeskednek vagy nem engedelmeskednek, és nem viselik ennek következményeit. Ha az engedelmesség szigorú útja helyett az emberek valami más ösvényt választanak, akkor hamarosan megmutatkozik, hogy annak "[...] vége a halálra menő út" (Péld 14:12). {PP 360.2}   

“Moses said unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes; lest ye die, ... for the anointing oil of the Lord is upon you.” The great leader reminded his brother of the words of God, “I will be sanctified in them that come nigh Me, and before all the people I will be glorified.” Aaron was silent. The death of his sons, cut down without warning, in so terrible a sin—a sin which he now saw to be the result of his own neglect of duty—wrung the father's heart with anguish, but he gave his feelings no expression. By no manifestation of grief must he seem to sympathize with sin. The congregation must not be led to murmur against God. {PP 361.1}

"Azután monda Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen [...] mert az Úr kenetének olaja van rajtatok" (3Móz 10:6-7). A nagy vezető az Úr ezen szavaira emlékeztette testvérét: "Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem". Áron csendben maradt. Fiainak halálában, amely figyelmeztetés nélkül csapott le rá szörnyű bűnük miatt, most Áron is meglátta saját elhanyagolt kötelességének eredményét. Fiai bűne és halála felett érzett fájdalma meggyötörte atyai szívét, de érzelmeit nem fejezte ki szemmel látható módon. Szomorúságának valamiféle kinyilatkoztatása azt a látszatot keltette volna, hogy részes fiai bűnében. Nem volt szabad a gyülekezetet Isten elleni zúgolódásra vezetnie. {PP 361.1}   

The Lord would teach His people to acknowledge the justice of His corrections, that others may fear. There were those in Israel whom the warning of this terrible judgment might save from presuming upon God's forbearance until they, too, should seal their own destiny. The divine rebuke is upon that false sympathy for the sinner which endeavors to excuse his sin. It is the effect of sin to deaden the moral perceptions, so that the wrongdoer does not realize the enormity of transgression, and without the convicting power of the Holy Spirit he remains in partial blindness to his sin. It is the duty of Christ's servants to show these erring ones their peril. Those who destroy the effect of the warning by blinding the eyes of sinners to the real character and results of sin often flatter themselves that they thus give evidence of their charity; but they are working directly to oppose and hinder the work of God's Holy Spirit; they are lulling the sinner to rest on the brink of destruction; they are making themselves partakers in his guilt and incurring a fearful responsibility for his impenitence. Many, many, have gone down to ruin as the result of this false and deceptive sympathy. {PP 361.2}

Isten arra akarta megtanítani népét, hogy ismerje el rendreutasításainak igazságos voltát, és így mások is féljenek azoktól. Izraelben voltak olyanok is, akiknek ez a rettenetes ítélet figyelmeztetés volt: ne reménykedjenek abban, hogy Isten türelmére hivatkozva büntetlenül vétkezhetnek mindaddig, amíg be nem pecsételik végzetüket. Isten ítéletét hozza magára, aki a bűnös iránt hamis együttérzést mutat, aki igyekszik mentséget találni a bűnre. A bűnnek olyan hatása van, hogy eltompítja az erkölcsi érzéket, mégpedig úgy, hogy a bűnös nem fogja fel többé a bűn szörnyűségét; és a Szentlélek meggyőző ereje nélkül olykor vak marad bűne meglátására. Krisztus szolgáinak az a kötelességük, hogy megmutassák ezeknek a tévelygőknek a reájuk leselkedő veszélyt. Azok, akik megsemmisítik a figyelmeztetés hatását a bűnösök elvakításával, hogy ne tudják meglátni a bűn valóságos jellegét és következményeit, gyakran még azzal is hízelegnek maguknak, hogy e ténykedésükkel keresztényi könyörületességükről tesznek bizonyságot. A valóságban éppen az ellenkezőjét teszik, mert megakadályozzák a Szentlélek munkáját, és nem segítenek a bűnösnek ellenállni. Elaltatják a bűnöst és rábeszélik, hogy nyugodtan pihenjen csak a pusztulás, a romlás szakadékának a szélén. Részt vesznek bűnében, és bűnbánatának hiányáért félelmetes felelősséget vonnak magukra. Ennek a hamis és megtévesztő együttérzésnek az eredményeként sokan pusztultak már el. {PP 361.2}   

Nadab and Abihu would never have committed that fatal sin had they not first become partially intoxicated by the free use of wine. They understood that the most careful and solemn preparation was necessary before presenting themselves in the sanctuary, where the divine Presence was manifested; but by intemperance they were disqualified for their holy office. Their minds became confused and their moral perceptions dulled so that they could not discern the difference between the sacred and the common. To Aaron and his surviving sons was given the warning: “Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute forever throughout your generations: and that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean; and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord hath spoken.” The use of spirituous liquors has the effect to weaken the body, confuse the mind, and debase the morals. It prevents men from realizing the sacredness of holy things or the binding force of God's requirements. All who occupied positions of sacred responsibility were to be men of strict temperance, that their minds might be clear to discriminate between right and wrong, that they might possess firmness of principle, and wisdom to administer justice and to show mercy. {PP 361.3}

Nádáb és Abihu sohasem követték volna el ezt a végzetes bűnt, ha előzőleg nem részegedtek volna meg a bőségesen fogyasztott bortól. Jól tudták, hogy a leggondosabb és legünnepélyesebb előkészületeket kell megtenniük a szentélyben való megjelenésük előtt, ahol az isteni jelenlét nyilvánult meg. Mértéktelenségük azonban alkalmatlanná tette őket szent tisztségük betöltésére. Értelmük zavarossá lett és erkölcsi érzékenységük annyira eltompult, hogy nem tudtak különbséget tenni a szent és a közönséges között. Isten Áronnak és megmaradt fiainak figyelmeztetést adott: "Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben. Hogy különbséget tehessetek a szent és a közönséges között, a tiszta és a tisztátalan között. És hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által" (3Móz 10:9-11). A szeszes ital élvezetének hatása az, hogy elgyengíti a testet, zavarttá teszi az értelmet és megrontja az erkölcsi erőt. Megakadályozza az embert, hogy felismerje a szent dolgok szentségét vagy Isten rendeléseinek kötelező voltát. Mindazoknak, akik szent felelősséget hordoznak, szigorúan mértékletes embereknek kell lenniük, hogy elméjük mindig tiszta lehessen és így mindig különbséget tudjanak tenni a helyes és a helytelen, a jó és a rossz, az igazság és a hamisság között; hogy rendelkezhessenek az alapelvek és a bölcsesség szilárdságával, amely nélkül nem tudnak megfelelő módon igazságot szolgáltatni és irgalmasságot gyakorolni. {PP 361.3}   

The same obligation rests upon every follower of Christ. The apostle Peter declares, “Ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people.” 1 Peter 2:9. We are required by God to preserve every power in the best possible condition, that we may render acceptable service to our Creator. When intoxicants are used, the same effects will follow as in the case of those priests of Israel. The conscience will lose its sensibility to sin, and a process of hardening to iniquity will most certainly take place, till the common and the sacred will lose all difference of significance. How can we then meet the standard of the divine requirements?” “Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are Gods.” 1 Corinthians 6:19, 20. “Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.” 1 Corinthians 10:31. To the church of Christ in all ages is addressed the solemn and fearful warning, “If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.” 1 Corinthians 3:17. {PP 362.1}

Azonos kötelezettség nyugszik Krisztus minden követőjén. Péter apostol ezt jelenti ki: "Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok" (1Pt 2:9). Isten azt követeli tőlünk, hogy minden erőnket őrizzük meg a lehető legjobb állapotban, hogy elfogadható szolgálatot nyújthassunk Teremtőnknek. A részegítő italok fogyasztása ugyanolyan következményekkel jár, mint Izrael papjai esetében. A lelkiismeret a bűn iránt eltompul és megkeményedik, míg a közönséges és a szent közötti különbség elveszti jelentőségét. Miként tudunk akkor megfelelni az isteni követelmények mértékének? "Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az istenéi." "Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek." "Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti" (1Kor 6:19-20; 10:31; 3:17). {PP 362.1}