Chapter 8—Luther Before the Diet

Luther az országgyűlés előtt

A new emperor, Charles V, had ascended the throne of Germany, and the emissaries of Rome hastened to present their congratulations and induce the monarch to employ his power against the Reformation. On the other hand, the elector of Saxony, to whom Charles was in great degree indebted for his crown, entreated him to take no step against Luther until he should have granted him a hearing. The emperor was thus placed in a position of great perplexity and embarrassment. The papists would be satisfied with nothing short of an imperial edict sentencing Luther to death. The elector had declared firmly that “neither his imperial majesty nor any other person had shown that Luther's writings had been refuted;” therefore he requested “that Dr. Luther should be furnished with a safe-conduct, so that he might appear before a tribunal of learned, pious, and impartial judges.”—D'Aubigne, b. 6, ch. 11. {GC 145.1}

Új császár – V. Károly – lépett Németország trónjára. Róma titkos megbízottai siettek szerencsét kívánni neki, és rávenni, hogy használja fel hatalmát a reformáció ellen. A szász választófejedelem viszont, akinek Károly a koronáért sokat köszönhetett, nyomatékosan kérte az új császárt, hogy ne tegyen lépéseket Luther ellen, ameddig meg nem hallgatja. A császár ezzel nagyon kínos és kellemetlen helyzetbe került. A pápa híveit semmi más nem elégítette volna ki, csak a Luther halálos ítéletét kimondó császári kiáltvány. A választófejedelem viszont határozottan kijelentette, hogy „sem a császári felség, sem más nem tanúsította, hogy Luther írásait valaki is megcáfolta volna.” Ezért dr. Luthernek menlevelet kért, „hogy megjelenhessék tanult, istenfélő és pártatlan bírák törvényszéke előtt”. {GC 145.1}   

The attention of all parties was now directed to the assembly of the German states which convened at Worms soon after the accession of Charles to the empire. There were important political questions and interests to be considered by this national council; for the first time the princes of Germany were to meet their youthful monarch in deliberative assembly. From all parts of the fatherland had come the dignitaries of church and state. Secular lords, highborn, powerful, and jealous of their hereditary rights; princely ecclesiastics, flushed with their conscious superiority in rank and power; courtly knights and their armed retainers; and ambassadors from foreign and distant lands,—all gathered at Worms. Yet in that vast assembly the subject that excited the deepest interest was the cause of the Saxon Reformer. {GC 145.2}

Ekkor mindegyik párt figyelme a német államok gyűlésére irányult, amelyet Károly Wormsba hívott össze nem sokkal hatalomra jutása után. Fontos politikai kérdéseket és érdekeket kellett e nemzeti tanácskozáson mérlegelni. A német fejedelmek most tanácskoztak először ifjú császárukkal. Az egyházi és állami méltóságok az ország minden részéből eljöttek. Öröklött jogaikat féltő, előkelő származású, nagy hatalmú világi főurak; rangjuk és hatalmuk fontosságától megrészegült papi fejedelmek; a társadalom színe java és fegyveres kíséretük; valamint idegen és távoli országok követei – mind összegyűltek Wormsban. Ebben a roppant nagy gyülekezetben a legnagyobb érdeklődést a szász reformátor ügye keltette. {GC 145.2}   

Charles had previously directed the elector to bring Luther with him to the Diet, assuring him of protection, and promising a free discussion, with competent persons, of the questions in dispute. Luther was anxious to appear before the emperor. His health was at this time much impaired; yet he wrote to the elector: “If I cannot go to Worms in good health, I will be carried there, sick as I am. For if the emperor calls me, I cannot doubt that it is the call of God Himself. If they desire to use violence against me, and that is very probable (for it is not for their instruction that they order me to appear), I place the matter in the Lord's hands. He still lives and reigns who preserved the three young men in the burning fiery furnace. If He will not save me, my life is of little consequence. Let us only prevent the gospel from being exposed to the scorn of the wicked, and let us shed our blood for it, for fear they should triumph. It is not for me to decide whether my life or my death will contribute most to the salvation of all.... You may expect everything from me... except flight and recantation. Fly I cannot, and still less retract.”—Ibid., b. 7, ch. 1. {GC 146.1}

Károly előzőleg megbízta a választófejedelmet azzal, hogy hozza magával Luthert az országgyűlésre. Biztosította Luther védelméről, és megígérte, hogy szabadon tárgyalhat az illetékes személyekkel a vitás kérdésekről. Luther vágyott arra, hogy megjelenhessen a császár előtt. Egészsége ebben az időben igen megromlott, mégis így írt a választófejedelemnek: „Ha egészségesen nem tudok Wormsba menni, betegen vitetem magam oda. Mert ha a császár hív engem, semmi kétségem sincs afelől, hogy ez magának Istennek a hívása. Ha erőszakot is kívánnak alkalmazni ellenem, ami nagyon valószínű (mert bizonyára nem azért rendelnek maguk elé, hogy oktassam őket), én az ügyet Isten kezébe helyezem. Aki megőrizte a három ifjút a tüzes kemencében, ma is él, és uralkodik. Ha Ő nem ment meg engem, életemnek nincs nagy jelentősége. Csak azt akadályozzuk meg, hogy az evangélium a gonoszok gúnyolódásának tárgyává váljon. Hullassuk vérünket érte, nehogy ők győzedelmeskedhessenek! Nem az én feladatom eldönteni, hogy életem vagy halálom járul-e hozzá legjobban mások üdvösségéhez... Mindent elvárhatnak tőlem... csak azt nem, hogy megfutamodom vagy megtagadom tanaimat. Elmenekülni nem tudok, még kevésbé meghátrálni.” {GC 146.1}   

As the news was circulated at Worms that Luther was to appear before the Diet, a general excitement was created. Aleander, the papal legate to whom the case had been specially entrusted, was alarmed and enraged. He saw that the result would be disastrous to the papal cause. To institute inquiry into a case in which the pope had already pronounced sentence of condemnation would be to cast contempt upon the authority of the sovereign pontiff. Furthermore, he was apprehensive that the eloquent and powerful arguments of this man might turn away many of the princes from the cause of the pope. He therefore, in the most urgent manner, remonstrated with Charles against Luther's appearance at Worms. About this time the bull declaring Luther's excommunication was published; and this, coupled with the representations of the legate, induced the emperor to yield. He wrote to the elector that if Luther would not retract, he must remain at Wittenberg. {GC 146.2}

Nagy volt az izgalom, amikor Wormsban elterjedt a hír, hogy Luther meg fog jelenni az országgyűlésen. A pápai nuncius, Aleander, akire az ügy különösképpen tartozott, megrémült és felbőszült. Látta, hogy a pápa ügyére nézve ez katasztrofális lesz. Vizsgálatot indítani olyan ügyben, amelyben a pápa már kárhoztató ítéletet mondott, annyit jelent, mint semmibe venni a pápa tekintélyét. Félt attól, hogy ennek az embernek meggyőző és nyomós érvei sok fejedelmet elhódítanak a pápától. Ezért a legnyomatékosabban tiltakozott Károlynál Luther wormsi megjelenése ellen. Ez idő tájt jelent meg a Luther kiátkozását bejelentő bulla. Ez a tény, és a nuncius ellenvetései meghátrálásra késztették a császárt. Írt a választófejedelemnek, hogy ha Luther nem vonja vissza tanait, nem hagyhatja el Wittenberget. {GC 146.2}   

Not content with this victory, Aleander labored with all the power and cunning at his command to secure Luther's condemnation. With a persistence worthy of a better cause, he urged the matter upon the attention of princes, prelates, and other members of the assembly, accusing the Reformer of “sedition, rebellion, impiety, and blasphemy.” But the vehemence and passion manifested by the legate revealed too plainly the spirit by which he was actuated. “He is moved by hatred and vengeance,” was the general remark, “much more than by zeal and piety.”—Ibid., b. 7, ch. 1. The majority of the Diet were more than ever inclined to regard Luther's cause with favor. {GC 147.1}

Aleander, akinek nem volt elég ez a győzelem, minden hatalmát és ravaszságát latba vetve igyekezett Luthert elítéltetni. Jobb ügyhöz méltó szívóssággal próbálta a dolgot a fejedelmeknek, a főpapoknak és a gyűlés többi résztvevőjének a figyelmébe ajánlani, „zendüléssel, lázadással, istentelenséggel és istenkáromlással” vádolva a reformátort. De a nuncius hevessége és indulatossága nagyon is világossá tette, milyen lelkület húzódik ténykedése mögött. „Sokkal inkább a gyűlölet és a bosszú fűti, mint a buzgóság és kegyesség” – volt az általános észrevétel. Az országgyűlés résztvevőinek többsége soha olyan jóindulatot nem tanúsított Luther iránt, mint ekkor. {GC 147.1}   

With redoubled zeal Aleander urged upon the emperor the duty of executing the papal edicts. But under the laws of Germany this could not be done without the concurrence of the princes; and, overcome at last by the legate's importunity, Charles bade him present his case to the Diet. “It was a proud day for the nuncio. The assembly was a great one: the cause was even greater. Aleander was to plead for Rome, ... the mother and mistress of all churches.” He was to vindicate the princedom of Peter before the assembled principalities of Christendom. “He had the gift of eloquence, and he rose to the greatness of the occasion. Providence ordered it that Rome should appear and plead by the ablest of her orators in the presence of the most august of tribunals, before she was condemned.”—Wylie, b. 6, ch. 4. With some misgivings those who favored the Reformer looked forward to the effect of Aleander's speech. The elector of Saxony was not present, but by his direction some of his councilors attended to take notes of the nuncio's address. {GC 147.2}

Aleander kettőzött hévvel hangsúlyozta a császár előtt a pápai rendelet végrehajtásának kötelező voltát. Németország törvényei szerint azonban a fejedelmek beleegyezése nélkül ezt nem lehetett érvényesíteni. Károly végül a nuncius erőszakoskodásának engedve azt mondta, hogy tárja ügyét az országgyűlés elé. „Nagy nap volt ez a nuncius számára. Nagy volt a gyűlés, de az ügy még nagyobb. Aleander Róma ügyét képviselte. Róma az egész egyház anyja és úrnője.” Aleander meg akarta védeni Péter trónjának méltóságát a keresztény világ összegyűlt kiválóságai előtt. „Ékesen szóló ember volt, és e képességével a helyzet magaslatára emelkedett. A Gondviselés rendelte úgy, hogy Rómát – elítélése előtt – a legtehetségesebb szónok képviselje és védje a legfenségesebb törvényszék előtt.” A reformátor tisztelői némi nyugtalansággal figyelték, milyen hatása lesz Aleander beszédének. A szász választófejedelem nem volt jelen, de utasítására tanácsosai közül néhányan jegyezték a nuncius beszédét. {GC 147.2}   

With all the power of learning and eloquence, Aleander set himself to overthrow the truth. Charge after charge he hurled against Luther as an enemy of the church and the state, the living and the dead, clergy and laity, councils and private Christians. “In Luther's errors there is enough,” he declared, to warrant the burning of “a hundred thousand heretics.” {GC 148.1}

Aleander összeszedte minden tudását és szónoki képességét, hogy az igazságot megdöntse. Egyik vádat a másik után hozta fel Luther ellen, mint az egyház és állam, az élők és holtak, a papság és egyháztagok, a zsinatok és a kereszténység ellensége ellen. „Luther tévedései” kellő indokot képeznek „százezer eretnek” elégetéséhez is – mondta. {GC 148.1}   

In conclusion he endeavored to cast contempt upon the adherents of the reformed faith: “What are all these Lutherans? A crew of insolent pedagogues, corrupt priests, dissolute monks, ignorant lawyers, and degraded nobles, with the common people whom they have misled and perverted. How far superior to them is the Catholic party in number, ability, and power! A unanimous decree from this illustrious assembly will enlighten the simple, warn the imprudent, decide the waverers, and give strength to the weak.”—D'Aubigne, b. 7, ch. 3. {GC 148.2}

Befejezésül így akarta megvetését kifejezni a reformált hit hívei ellen: „Kik ezek a lutheránusok? Egy csapat pökhendi tanító, romlott pap, léha szerzetes, tudatlan ügyvéd, lecsúszott nemes, és az általuk becsapott és megrontott köznép. Mennyire túlszárnyalják őket a katolikusok számban, képességben és hatalomban! Ennek a jeles gyűlésnek az egyhangú döntése felvilágosítja majd az együgyűt, inti a meggondolatlant, szilárddá teszi az ingadozót és erőssé a gyengét.” {GC 148.2}   

With such weapons the advocates of truth in every age have been attacked. The same arguments are still urged against all who dare to present, in opposition to established errors, the plain and direct teachings of God's word. “Who are these preachers of new doctrines?” exclaim those who desire a popular religion. “They are unlearned, few in numbers, and of the poorer class. Yet they claim to have the truth, and to be the chosen people of God. They are ignorant and deceived. How greatly superior in numbers and influence is our church! How many great and learned men are among us! How much more power is on our side!” These are the arguments that have a telling influence upon the world; but they are no more conclusive now than in the days of the Reformer. {GC 148.3}

Minden korban ilyen fegyverekkel támadták az igazság képviselőit. Ezeket az érveket napjainkban is felhozzák azok ellen, akik a meghonosodott tévedésekkel szemben Isten Igéjének világos és egyenes tanításait hirdetni merik. „Kik ezek az új tanokat hirdető prédikátorok? – kiáltanak a népszerű vallásra vágyók. Tanulatlanok, kevesek és szegényebb osztálybeliek. Mégis azt állítják, hogy náluk van az igazság, és ők Isten választott népe. Tudatlanok és megtévesztettek. Mennyivel felülmúlja őket számban és befolyásban a mi egyházunk! Milyen sok kiváló és tanult ember van közöttünk! Mennyivel erősebbek vagyunk!” Ezek az érvek nagy hatással vannak a világra, de most sem perdöntőbbek, mint amilyenek a reformátor korában voltak. {GC 148.3}   

The Reformation did not, as many suppose, end with Luther. It is to be continued to the close of this world's history. Luther had a great work to do in reflecting to others the light which God had permitted to shine upon him; yet he did not receive all the light which was to be given to the world. From that time to this, new light has been continually shining upon the Scriptures, and new truths have been constantly unfolding. {GC 148.4}

A reformáció nem ért véget Lutherrel, ahogy azt sokan gondolják. A reformáció e világ történelmének végéig tart. Luther nagy feladatot kapott. Másokra is tükröznie kellett azt a világosságot, amelyet Isten reá sugárzott. De Luther nem kapta meg a világnak szánt teljes világosságot. Luther korától kezdve napjainkig állandóan új fény sugárzik a Szentírásra, új és új igazságok tárulnak fel. {GC 148.4}   

The legate's address made a deep impression upon the Diet. There was no Luther present, with the clear and convincing truths of God's word, to vanquish the papal champion. No attempt was made to defend the Reformer. There was manifest a general disposition not only to condemn him and the doctrines which he taught, but if possible to uproot the heresy. Rome had enjoyed the most favorable opportunity to defend her cause. All that she could say in her own vindication had been said. But the apparent victory was the signal of defeat. Henceforth the contrast between truth and error would be more clearly seen, as they should take the field in open warfare. Never from that day would Rome stand as secure as she had stood. {GC 149.1}

A nuncius beszéde nagy hatással volt az országgyűlésre. Luther nem volt jelen, hogy Isten szavának világos és megdönthetetlen igazságaival legyőzze a pápaság védelmezőjét. Senki sem próbálta a reformátort megvédeni. Olyan hangulat lett úrrá, hogy Luthernak és tanainak elítélésén kívül az eretnekség gyökerét is kiirtották volna, ha ez egyáltalán lehetséges. Rómának ez volt a legkedvezőbb alkalma, hogy ügyét megvédje. A nuncius mindent elmondott, amit csak lehetett, hogy magát igazolja. A látszólagos győzelem azonban a vereség előjele volt. Ettől kezdve az igazság és tévelygés közti különbség jobban kitűnt, mivel a harc nyíltan folyt tovább. Róma nem volt többé olyan magabiztos, mint azelőtt. {GC 149.1}   

While most of the members of the Diet would not have hesitated to yield up Luther to the vengeance of Rome, many of them saw and deplored the existing depravity in the church, and desired a suppression of the abuses suffered by the German people in consequence of the corruption and greed of the hierarchy. The legate had presented the papal rule in the most favorable light. Now the Lord moved upon a member of the Diet to give a true delineation of the effects of papal tyranny. With noble firmness, Duke George of Saxony stood up in that princely assembly and specified with terrible exactness the deceptions and abominations of popery, and their dire results. In closing he said: {GC 149.2}

Az országgyűlés tagjainak többsége tétovázás nélkül kiszolgáltatta volna Luthert Róma bosszújának, de sokan közülük látták és rosszallották az egyház romlottságát, és szerették volna, ha valaki megállítja azokat a visszaéléseket, amelyeket a német nép a papság romlottsága és kapzsisága miatt elszenvedett. A nuncius a legkedvezőbb megvilágításban mutatta be a pápa uralmát. Az országgyűlés egyik tagját azonban az Úr arra indította, hogy igazi képet fessen a pápai zsarnokság kihatásairól. A szászországi György herceg nemes határozottsággal állt fel a fejedelmek gyülekezetében, és félelmetes pontossággal részletezte a pápaság megtévesztéseit, és azok ijesztő következményeit. Zárszavában ezt mondta: {GC 149.2}   

“These are some of the abuses that cry out against Rome. All shame has been put aside, and their only object is ... money, money, money, ... so that the preachers who should teach the truth, utter nothing but falsehoods, and are not only tolerated, but rewarded, because the greater their lies, the greater their gain. It is from this foul spring that such tainted waters flow. Debauchery stretches out the hand to avarice.... Alas, it is the scandal caused by the clergy that hurls so many poor souls into eternal condemnation. A general reform must be effected.”—Ibid., b. 7, ch. 4. {GC 149.3}

„Íme Róma néhány visszaélése, amely ellene kiált. Nincs bennük már semmi szégyenérzet, és egyetlen céljuk a... pénz, pénz, pénz... A hitszónokok, akiknek az igazságot kellene tanítaniuk, mást sem mondanak, mint hazugságot, és nemcsak eltűrik, de meg is jutalmazzák őket, mivel minél nagyobbat hazudnak, annál több a nyereségük. Ez az a szennyes forrás, amelyből fertőzött víz folyik. A kicsapongás kezet nyújt a kapzsiságnak... Ó jaj, a papság okozta botránkozás az, ami oly sok szegény lelket taszít örök kárhozatba. Általános reformra van szükség.” {GC 149.3}   

A more able and forcible denunciation of the papal abuses could not have been presented by Luther himself; and the fact that the speaker was a determined enemy of the Reformer's gave greater influence to his words. {GC 150.1}

Luther sem tudta volna ügyesebben és erőteljesebben leleplezni a pápai visszaéléseket. Az a tény pedig, hogy a szónok a reformátor esküdt ellensége volt, még nagyobb súlyt adott szavainak. {GC 150.1}   

Had the eyes of the assembly been opened, they would have beheld angels of God in the midst of them, shedding beams of light athwart the darkness of error and opening minds and hearts to the reception of truth. It was the power of the God of truth and wisdom that controlled even the adversaries of the reformation, and thus prepared the way for the great work about to be accomplished. Martin Luther was not present; but the voice of One greater than Luther had been heard in that assembly. {GC 150.2}

Ha a jelenlevők szeme megnyílt volna, Isten angyalait láthatták volna maguk között, amint fénysugarakat hintenek a tévelygés sötétségébe, és nyitogatják az emberek értelmét és szívét, hogy képesek legyenek befogadni az igazságot. Az igazság és bölcsesség Istenének hatalma még a reformáció ellenfeleit is befolyásolta. Isten így készítette el a nagy munka útját. Luther Márton nem volt jelen, de nagyobb volt Luthernál az, akinek hangját hallotta az a gyülekezet. {GC 150.2}   

A committee was at once appointed by the Diet to prepare an enumeration of the papal oppressions that weighed so heavily on the German people. This list, containing a hundred and one specifications, was presented to the emperor, with a request that he would take immediate measures for the correction of these abuses. “What a loss of Christian souls,” said the petitioners, “what depredations, what extortions, on account of the scandals by which the spiritual head of Christendom is surrounded! It is our duty to prevent the ruin and dishonor of our people. For this reason we most humbly but most urgently entreat you to order a general reformation, and to undertake its accomplishment.”—Ibid., b. 7, ch. 4. {GC 150.3}

Az országgyűlés azonnal létrehozott egy bizottságot a német népre súlyosan nehezedő pápai visszaélések számbavételére. A listát, amely százegy tételt foglalt magában, megmutatták a császárnak azzal a kéréssel, hogy azonnal intézkedjék a visszaélések felszámolásáról. „Mennyi keresztény lélek vész el! – mondták a kérelmezők. – Micsoda pusztítás, micsoda zsarolás a botrányok miatt, amelyek a kereszténység lelki vezetőjét veszik körül! Kötelességünk, hogy megakadályozzuk népünk romlását és gyalázatát. Ezért a legalázatosabban, de a legsürgetőbben esedezünk hozzád, rendelj el általános reformációt, és vállald végrehajtását!” {GC 150.3}   

The council now demanded the Reformer's appearance before them. Notwithstanding the entreaties, protests, and threats of Aleander, the emperor at last consented, and Luther was summoned to appear before the Diet. With the summons was issued a safe-conduct, ensuring his return to a place of security. These were borne to Wittenberg by a herald, who was commissioned to conduct him to Worms. {GC 150.4}

A tanácskozó testület most az követelte, hogy a reformátor jelenjék meg előttük. Aleander kérlelése, tiltakozása és fenyegetése ellenére a császár végül engedett a követelésnek, és Luthert az országgyűlés elé idézte. Az idézéssel együtt a futár, akinek Luthert Wormsba kellett kísérnie, egy menlevelet is vitt Wittenbergbe, amely kezeskedett Luther biztonságos visszatéréséről. {GC 150.4}   

The friends of Luther were terrified and distressed. Knowing the prejudice and enmity against him, they feared that even his safe-conduct would not be respected, and they entreated him not to imperil his life. He replied: “The papists do not desire my coming to Worms, but my condemnation and my death. It matters not. Pray not for me, but for the word of God.... Christ will give me His Spirit to overcome these ministers of error. I despise them during my life; I shall triumph over them by my death. They are busy at Worms about compelling me to retract; and this shall be my retraction: I said formerly that the pope was Christ's vicar; now I assert that he is our Lord's adversary, and the devil's apostle.”—Ibid., b. 7, ch. 6. {GC 150.5}

Luther barátait megrémítette és lesújtotta a hír. Ismerték a Lutherrel szembeni előítéletet és gyűlöletet. Attól félve, hogy ellenségei a menlevelet nem fogják tiszteletben tartani, kérlelték, hogy ne tegye ki veszélynek az életét. Luther így válaszolt: „A katolikusok nem Wormsban való megjelenésemet kívánják, hanem elítéltetésemet és halálomat. De ez nem számít! Ne értem imádkozzatok, hanem Isten Igéjéért!... Krisztus meg fog áldani Lelkével, hogy diadalmaskodjam a tévelygés e szolgáin. Életemben megvetem őket, halálommal győzedelmeskedem rajtuk. Wormsban azon fáradoztak, hogy tanaim visszavonására kényszerítsenek. Az én visszavonásom pedig a következő lesz: korábban azt állítottam, hogy a pápa Krisztus helytartója; most pedig kijelentem, hogy Urunk ellensége és az ördög apostola.” {GC 150.5}   

Luther was not to make his perilous journey alone. Besides the imperial messenger, three of his firmest friends determined to accompany him. Melanchthon earnestly desired to join them. His heart was knit to Luther's, and he yearned to follow him, if need be, to prison or to death. But his entreaties were denied. Should Luther perish, the hopes of the Reformation must center upon his youthful colaborer. Said the Reformer as he parted from Melanchthon: “If I do not return, and my enemies put me to death, continue to teach, and stand fast in the truth. Labor in my stead.... If you survive, my death will be of little consequence.”—Ibid., b. 7, ch. 7. Students and citizens who had gathered to witness Luther's departure were deeply moved. A multitude whose hearts had been touched by the gospel, bade him farewell with weeping. Thus the Reformer and his companions set out from Wittenberg. {GC 151.1}

Luthernek nem egyedül kellett a kockázatos utat megtennie. Leghívebb barátai közül hárman döntöttek úgy, hogy a császári futáron kívül ők is elkísérik. Melanchton nagyon szeretett volna velük tartani. Szíve összeforrt Lutheréval. Sóvárgott, hogy követhesse – ha kell a börtönbe vagy a halálba. De hasztalan könyörgött. Luther halála esetén a reformáció reménysége a reformátor ifjú munkatársában összpontosul. Luther így szólt búcsúzóul Melanchtonhoz: „Ha nem térek vissza, mert ellenségeim a halálba küldenek, folytasd a tanítást, és állj meg szilárdan az igazságban! Dolgozz helyettem is!... Ha Te életben maradsz, az én halálom nem sokat jelent.” A Luther búcsúztatására összegyűlt diákok és polgárok mélyen megindultak. Sokan, akiknek szívét érintette az evangélium, sírva vettek búcsút tőle. A reformátor és társai így indultak el Wittenbergből. {GC 151.1}   

On the journey they saw that the minds of the people were oppressed by gloomy forebodings. At some towns no honors were proffered them. As they stopped for the night, a friendly priest expressed his fears by holding up before Luther the portrait of an Italian reformer who had suffered martyrdom. The next day they learned that Luther's writings had been condemned at Worms. Imperial messengers were proclaiming the emperor's decree and calling upon the people to bring the proscribed works to the magistrates. The herald, fearing for Luther's safety at the council, and thinking that already his resolution might be shaken, asked if he still wished to go forward. He answered: “Although interdicted in every city, I shall go on.”—Ibid., b. 7, ch. 7. {GC 151.2}

Útközben észrevették, hogy az emberek lelkét balsejtelmek gyötrik. Egyes városokban semmi megbecsülést nem tanúsítottak irántuk. Egyszer, amikor éjszakára megálltak, egy barátságos pap az egyik olasz mártír reformátor arcképének megmutatásával fejezte ki aggodalmát. Másnap tudomásukra jutott, hogy Wormsban betiltották Luther írásait. Császári hírnökök hirdették ki a császár rendeletét, és azt, hogy a tiltott műveket át kell adni a magisztrátusoknak. A futár, féltve Luthert a zsinattól, és gondolva, hogy elszántsága talán megingott, megkérdezte, hogy kívánja-e útját folytatni. Luther így válaszolt: „Bár minden városból kiközösítettek, én mégis továbbmegyek.” {GC 151.2}   

At Erfurt, Luther was received with honor. Surrounded by admiring crowds, he passed through the streets that he had often traversed with his beggar's wallet. He visited his convent cell, and thought upon the struggles through which the light now flooding Germany had been shed upon his soul. He was urged to preach. This he had been forbidden to do, but the herald granted him permission, and the friar who had once been made the drudge of the convent, now entered the pulpit. {GC 152.1}

Erfurtban Luthert nagy tisztelettel fogadták. Rajongói tömegének kíséretében haladt át azokon az utcákon, amelyeket koldustarisznyájával sokszor bejárt. Elment zárdacellájába, és azokra a küzdelmekre gondolt, amelyek nyomán a Németországot most elárasztó világosság akkor az ő lelkére sugárzott. Felkérték, hogy prédikáljon. Bár ezt nem lett volna szabad megtennie, a futár mégis megengedte neki, és így a barát, akinek egykor robotmunkát kellett a kolostorban végeznie, most a szószékre lépett. {GC 152.1}   

To a crowded assembly he spoke from the words of Christ, “Peace be unto you.” “Philosophers, doctors, and writers,” he said, “have endeavored to teach men the way to obtain everlasting life, and they have not succeeded. I will now tell it to you: ... God has raised one Man from the dead, the Lord Jesus Christ, that He might destroy death, extirpate sin, and shut the gates of hell. This is the work of salvation.... Christ has vanquished! this is the joyful news; and we are saved by His work, and not by our own.... Our Lord Jesus Christ said, ‘Peace be unto you; behold My hands;’ that is to say, Behold, O man! it is I, I alone, who have taken away thy sin, and ransomed thee; and now thou hast peace, saith the Lord.” {GC 152.2}

Zsúfolt gyülekezetnek tolmácsolta Krisztus szavait: „»Békesség néktek!« Filozófusok, doktorok és írók próbálták megtanítani az embereket arra – mondta Luther –, miként nyerhetik el az örök életet, de nem sikerült nekik. Most elmondom néktek... Isten feltámasztott egy Embert a halálból, az Úr Jézus Krisztust, hogy legyőzze a halált, kiirtsa a bűnt, és bezárja a pokol kapuit. Ez a megváltás munkája... Krisztus győzött, ez az örömteli hír! Ő üdvözít minket, és nem mi magunk... A mi Urunk Jézus Krisztus így szólt: »Békesség néktek! Nézzétek kezeimet!«; azaz: ó, ember, egyedül én vagyok az, aki elvettem bűneidet, aki megváltottalak, és most békésséged van, ezt mondja az Úr.” {GC 152.2}   

He continued, showing that true faith will be manifested by a holy life. “Since God has saved us, let us so order our works that they may be acceptable to Him. Art thou rich? let thy goods administer to the necessities of the poor. Art thou poor? let thy services be acceptable to the rich. If thy labor is useful to thyself alone, the service that thou pretendest to render unto God is a lie.”—Ibid., b. 7, ch. 7. {GC 152.3}

Beszédét folytatva bebizonyította, hogy az igaz hit bizonyítéka a szent élet. „Mivel Isten megmentett bennünket, rendezzük úgy dolgainkat, hogy azok kedvesek legyenek Őelőtte! Gazdag vagy? Javaid enyhítsék a szegények nyomorát! Szegény vagy? Szolgálatod legyen kedves a gazdagok szemében! Ha fáradozásod csupán magadnak hasznos, akkor szolgálatod, amelyet Isten előtt színlelsz, hazugság.” {GC 152.3}   

The people listened as if spellbound. The bread of life was broken to those starving souls. Christ was lifted up before them as above popes, legates, emperors, and kings. Luther made no reference to his own perilous position. He did not seek to make himself the object of thought or sympathy. In the contemplation of Christ he had lost sight of self. He hid behind the Man of Calvary, seeking only to present Jesus as the sinner's Redeemer. {GC 152.4}

Az emberek megigézve figyeltek. Ezeknek az éhező lelkeknek Luther az élet kenyerét törte meg. Krisztust emelte magasra előttük – a pápák, nunciusok, császárok és királyok fölé. Luther nem említette, hogy ő maga milyen veszélyes helyzetben van. Nem akarta, hogy vele foglalkozzanak és sajnálják. Amikor Krisztusra gondolt, énjét szem elől veszítette. A Golgotán meghalt Ember-Jézus mögé rejtőzött. Csak Krisztust, a bűnösök Megváltóját akarta hirdetni. {GC 152.4}   

As the Reformer proceeded on his journey, he was everywhere regarded with great interest. An eager multitude thronged about him, and friendly voices warned him of the purpose of the Romanists. “They will burn you,” said some, “and reduce your body to ashes, as they did with John Huss.” Luther answered, “Though they should kindle a fire all the way from Worms to Wittenberg, the flames of which reached to heaven, I would walk through it in the name of the Lord; I would appear before them; I would enter the jaws of this behemoth, and break his teeth, confessing the Lord Jesus Christ.”—Ibid., b. 7, ch. 7. {GC 153.1}

A reformátor továbbment útján. Mindenütt nagy érdeklődéssel fogadták. Lelkes tömeg tolongott körülötte, és baráti hangok figyelmeztették a pápa híveinek szándékára. „Meg fognak égetni – mondták néhányan –, és testedet elhamvasztják, miként Husz Jánosét.” Luther válasza ez volt: „Tüzet gyújthatnak Wormstól egészen Wittenbergig, amelynek lángjai az eget érik, átmegyek rajta az Úr nevében, és megjelenek előttük; e szörnyeteg állkapcsa közé lépek, és az Úr Jézus Krisztust megvallva kitördelem a fogait.” {GC 153.1}   

The news of his approach to Worms created great commotion. His friends trembled for his safety; his enemies feared for the success of their cause. Strenuous efforts were made to dissuade him from entering the city. At the instigation of the papists he was urged to repair to the castle of a friendly knight, where, it was declared, all difficulties could be amicably adjusted. Friends endeavored to excite his fears by describing the dangers that threatened him. All their efforts failed. Luther, still unshaken, declared: “Even should there be as many devils in Worms as tiles on the housetops, still I would enter it.”—Ibid., b. 7, ch. 7. {GC 153.2}

Nagy izgalmat keltett az a hír, hogy Luther Wormshoz közeledik. Barátai reszkettek életéért; ellenségei pedig ügyük sikerét féltették. Fáradhatatlanul igyekeztek lebeszélni arról, hogy bemenjen a városba. A pápa híveinek késztetésére Luthert arra kérték barátai, hogy egy segítőkész lovag kastélyában keressen menedéket, ahol állítólag minden probléma békés úton megoldható. Barátai úgy próbálták visszatartani, hogy ecsetelték, milyen veszélyek fenyegetik. De minden próbálkozásuk kudarcot vallott. Luther rendíthetetlenül jelentette ki: „Ha még annyi ördög volna is Wormsban, mint a zsindely a háztetőn, akkor is odamennék.” {GC 153.2}   

Upon his arrival at Worms, a vast crowd flocked to the gates to welcome him. So great a concourse had not assembled to greet the emperor himself. The excitement was intense, and from the midst of the throng a shrill and plaintive voice chanted a funeral dirge as a warning to Luther of the fate that awaited him. “God will be my defense,” said he, as he alighted from his carriage. {GC 153.3}

Wormsba érkezésekor hatalmas tömeg tódult a kapukhoz, hogy üdvözölje. Ilyen nagy sokadalom még a császár köszöntésére sem gyűlt össze. Mérhetetlen nagy volt az izgalom. A sokaságból egy visító, panaszos hang halotti éneket énekelt, mintegy intve Luthert, hogy milyen sors vár rá. „Isten lesz az oltalmam” – mondta, amint kiszállt kocsijából. {GC 153.3}   

The papists had not believed that Luther would really venture to appear at Worms, and his arrival filled them with consternation. The emperor immediately summoned his councilors to consider what course should be pursued. One of the bishops, a rigid papist, declared: “We have long consulted on this matter. Let your imperial majesty get rid of this man at once. Did not Sigismund cause John Huss to be burnt? We are not bound either to give or to observe the safe-conduct of a heretic.” “No,” said the emperor, “we must keep our promise.”—Ibid., b. 7, ch. 8. It was therefore decided that the Reformer should be heard. {GC 153.4}

A pápa hívei nem hitték, hogy Luthernek lesz bátorsága megjelenni Wormsban, és érkezése megdöbbentette őket. A császár azonnal összehívta a birodalmi tanács tagjait, hogy megbeszéljék, mitévők legyenek. Az egyik szigorú püspök ezt mondta: „Régóta tanácskozunk erről az ügyről. Szabaduljon meg császári felséged azonnal ettől az embertől! Vajon Zsigmond császár nem égette-e meg Husz Jánost? Eretneknek nem vagyunk kötelesek menlevelet adni, sem azt figyelembe venni.” „Nem – mondta a császár –, az ígéretünket be kell váltanunk.” Ezért úgy döntöttek, hogy a reformátort meghallgatják. {GC 153.4}   

All the city were eager to see this remarkable man, and a throng of visitors soon filled his lodgings. Luther had scarcely recovered from his recent illness; he was wearied from the journey, which had occupied two full weeks; he must prepare to meet the momentous events of the morrow, and he needed quiet and repose. But so great was the desire to see him that he had enjoyed only a few hours’ rest when noblemen, knights, priests, and citizens gathered eagerly about him. Among these were many of the nobles who had so boldly demanded of the emperor a reform of ecclesiastical abuses and who, says Luther, “had all been freed by my gospel.”—Martyn, page 393. Enemies, as well as friends, came to look upon the dauntless monk; but he received them with unshaken calmness, replying to all with dignity and wisdom. His bearing was firm and courageous. His pale, thin face, marked with the traces of toil and illness, wore a kindly and even joyous expression. The solemnity and deep earnestness of his words gave him a power that even his enemies could not wholly withstand. Both friends and foes were filled with wonder. Some were convinced that a divine influence attended him; others declared, as had the Pharisees concerning Christ: “He hath a devil.” {GC 154.1}

Az egész város alig várta, hogy lássa ezt a rendkívüli embert, és csakhamar látogatók tömege kereste fel szálláshelyét. Luther épphogy felgyógyult betegségéből. El volt csigázva a két teljes hétig tartó úttól; készülnie kellett a másnapi fontos alkalomra. Csendre és pihenésre volt szüksége. De olyan sokan akarták látni, hogy csak néhány órát tudott pihenni, és máris kíváncsi nemesek, lovagok, papok és polgárok gyűltek köréje. A nemesség sok olyan tagja volt köztük, akik bátran követelték a császártól az egyházi visszaélések felszámolását, és akiket Luther szava szerint „felszabadított az én evangéliumom”. Ellenségek éppúgy jöttek, mint barátok, hogy megnézzék a rettenthetetlen szerzetest. Luther rendíthetetlen nyugalommal fogadta őket. Kérdéseikre méltósággal és bölcsen válaszolt. Határozottan és bölcsen viselkedett. Sápadt, sovány, de kedves arcán, amelyen nyomot hagyott a kemény munka és a betegség, öröm látszott. Ünnepélyes és mélységesen komoly szavaiból olyan erő áradt, amely még ellenségei szívét is érintette. Mind barát, mind ellenség tele volt csodálkozással. Egyesek előtt nem volt kétséges, hogy Isten hatalma kíséri; mások azt mondták, amit a farizeusok Krisztusról: „Ördög van benne.” {GC 154.1}   

On the following day Luther was summoned to attend the Diet. An imperial officer was appointed to conduct him to the hall of audience; yet it was with difficulty that he reached the place. Every avenue was crowded with spectators eager to look upon the monk who had dared resist the authority of the pope. {GC 154.2}

Másnap Luthert az országgyűlés elé idézték. Egy császári tisztviselőnek kellett a kihallgatási terembe vezetnie. Mégis csak nehezen tudott eljutni oda. Minden út zsúfolásig megtelt bámészkodókkal. Az emberek nagyon kíváncsiak voltak arra a barátra, aki szembe mert szállni a pápa hatalmával. {GC 154.2}   

As he was about to enter the presence of his judges, an old general, the hero of many battles, said to him kindly: “Poor monk, poor monk, thou art now going to make a nobler stand than I or any other captains have ever made in the bloodiest of our battles. But if thy cause is just, and thou art sure of it, go forward in God's name, and fear nothing. God will not forsake thee.”—D'Aubigne, b. 7, ch. 8. {GC 154.3}

Mielőtt Luther bírái elé lépett, egy idős tábornok, számos csata hőse, kedvesen mondta neki: „ Szegény barát, szegény barát, nemesebb az a harc, amelyet te vállalsz, mint az enyém volt, vagy bármely parancsnoké a legvéresebb csatában. De ha ügyed igaz, és biztos vagy benne, menj Isten nevében előre, és ne félj semmitől! Isten nem hagy el.” {GC 154.3}   

At length Luther stood before the council. The emperor occupied the throne. He was surrounded by the most illustrious personages in the empire. Never had any man appeared in the presence of a more imposing assembly than that before which Martin Luther was to answer for his faith. “This appearance was of itself a signal victory over the papacy. The pope had condemned the man, and he was now standing before a tribunal which, by this very act, set itself above the pope. The pope had laid him under an interdict, and cut him off from all human society; and yet he was summoned in respectful language, and received before the most august assembly in the world. The pope had condemned him to perpetual silence, and he was now about to speak before thousands of attentive hearers drawn together from the farthest parts of Christendom. An immense revolution had thus been effected by Luther's instrumentality. Rome was already descending from her throne, and it was the voice of a monk that caused this humiliation.”—Ibid., b. 7, ch. 8. {GC 155.1}

Luther végre a tanács előtt állt. A császár a trónon ült. A birodalom legjelesebb személyiségei vették körül. Soha ember nem jelent meg ennél impozánsabb gyülekezet előtt, mint amely előtt Luther Mártonnak kellett hitéért kiállnia. „A puszta tény, hogy megjelent, már maga jelentős győzelem volt a pápaság felett. A pápa elítélte ezt az ember, és ő most a törvényszék előtt állt, amely ezzel a tettével a pápa fölé helyezte magát. A pápa egyházi büntetéssel sújtotta Luthert, és kizárta minden emberi társadalomból. Ennek ellenére ez a törvényszék tisztelettel megidézte, és a világ legtiszteletreméltóbb gyűlése fogadta. A pápa örök hallgatásra ítélte, és most szólni készült a keresztény világ legtávolabbi részeiből összehívott figyelmes hallgatók ezrei előtt. Tehát Luther közreműködésével óriási fordulat történt. Róma ereszkedett le trónjáról, és egy szerzetes hangja volt az, ami megalázta.” {GC 155.1}   

In the presence of that powerful and titled assembly the lowly born Reformer seemed awed and embarrassed. Several of the princes, observing his emotion, approached him, and one of them whispered: “Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul.” Another said: “When ye shall be brought before governors and kings for My sake, it shall be given you, by the Spirit of your Father, what ye shall say.” Thus the words of Christ were brought by the world's great men to strengthen His servant in the hour of trial. {GC 155.2}

E hatalmas és előkelő gyűlés előtt az alacsony származású reformátor elfogódottnak és zavartnak látszott. Számos fejedelem, látva izgatottságát, odament hozzá, és egyikük ezt súgta: „Ne félj azoktól, akik a testet ölik meg, mert a lelket meg nem ölhetik!” Egy másik ezt mondta: „Amikor helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, megadja nektek a ti Atyátok Lelke, mit mondjatok.” A világ nagyjai így tolmácsolták Krisztus szavait, hogy erősítsék Isten szolgáját a próba idején. {GC 155.2}   

Luther was conducted to a position directly in front of the emperor's throne. A deep silence fell upon the crowded assembly. Then an imperial officer arose and, pointing to a collection of Luther's writings, demanded that the Reformer answer two questions—whether he acknowledged them as his, and whether he proposed to retract the opinions which he had therein advanced. The titles of the books having been read, Luther replied that as to the first question, he acknowledged the books to be his. “As to the second,” he said, “seeing that it is a question which concerns faith and the salvation of souls, and in which the word of God, the greatest and most precious treasure either in heaven or earth, is involved, I should act imprudently were I to reply without reflection. I might affirm less than the circumstance demands, or more than truth requires, and so sin against this saying of Christ: ‘Whosoever shall deny Me before men, him will I also deny before My Father which is in heaven.’ [Matthew 10:33.] For this reason I entreat your imperial majesty, with all humility, to allow me time, that I may answer without offending against the word of God.”—D'Aubigne, b. 7, ch. 8. {GC 155.3}

Luthernak közvetlen a császár trónja elé kellett állnia. Mélységes csend szállta meg a népes gyülekezetet. Majd egy császári tisztviselő felállt, és Luther írásaira mutatva e két kérdésre kért választ a reformátortól: elismeri-e, hogy ő írta őket, és szándékában áll-e visszavonni a bennük kifejtett nézeteit? Miután a könyvek címét elsorolták, Luther azt válaszolta, hogy ami az első kérdést illeti, elismeri, hogy azok az ő könyvei. „Ami a másodikat illeti – szólt –, mivel ez olyan kérdés, ami a hitet és a lelkek megváltását érinti, és Isten szavával, az ég és föld legdrágább kincsével is összefügg, balgán cselekednék, ha gondolkodás nélkül válaszolnék. Esetleg kevesebbet mondanék, mint amennyit a helyzet megkövetel, vagy többet, mint amennyit az igazság megkíván, s így vétenék Krisztus e mondása ellen: »Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt« (Mt. 10:33). Ezért kérem császári felségedet teljes alázattal, adjon időt nekem, hogy válaszommal ne vétkezzem Isten szava ellen.” {GC 155.3}   

In making this request, Luther moved wisely. His course convinced the assembly that he did not act from passion or impulse. Such calmness and self-command, unexpected in one who had shown himself bold and uncompromising, added to his power, and enabled him afterward to answer with a prudence, decision, wisdom, and dignity that surprised and disappointed his adversaries, and rebuked their insolence and pride. {GC 156.1}

Ez bölcs kérés volt. Luther meggyőzte a gyűlést, hogy nem indulatból, sem pedig ösztönösen cselekszik. Ez a nyugalom és higgadtság, amire nem számítottak attól az embertől, aki olyan bátornak és megalkuvást nem ismerőnek látszott, növelte befolyását, és a későbbiekben megfontolt, bölcs és fennkölt válaszokra képesítette, ami meglepetést és csalódást okozott ellenségeinek, és megrótta arcátlanságukat és gőgjüket. {GC 156.1}   

The next day he was to appear to render his final answer. For a time his heart sank within him as he contemplated the forces that were combined against the truth. His faith faltered; fearfulness and trembling came upon him, and horror overwhelmed him. Dangers multiplied before him; his enemies seemed about to triumph, and the powers of darkness to prevail. Clouds gathered about him and seemed to separate him from God. He longed for the assurance that the Lord of hosts would be with him. In anguish of spirit he threw himself with his face upon the earth and poured out those broken, heart-rending cries, which none but God can fully understand. {GC 156.2}

Luthernak a végső választ másnap kellet megadnia a zsinat előtt. Egy darabig elszorult szívvel gondolt azokra az erőkre, amelyek összefogtak az igazság ellen. Hite megingott. Rémület szállta meg, és reszketett a félelemtől. A veszélyeket felnagyítva látta. Látta ellenségeit győzedelmeskedni; látta, hogy a sötétség hatalmai már-már diadalt ülnek. Felhők sűrűsödtek fölötte, és úgy érezte, hogy elválasztják Istentől. Szerette volna biztosan tudni, hogy a seregek Ura vele lesz. Mardosó fájdalmában arccal a földre vetette magát, és szívet tépő kiáltás tört ki belőle, amit csak Isten érthet meg igazán. {GC 156.2}   

“O almighty and everlasting God,” he pleaded, “how terrible is this world! Behold, it openeth its mouth to swallow me up, and I have so little trust in Thee.... If it is only in the strength of this world that I must put my trust, all is over.... My last hour is come, my condemnation has been pronounced.... O God, do Thou help me against all the wisdom of the world. Do this, ... Thou alone; ... for this is not my work, but Thine. I have nothing to do here, nothing to contend for with these great ones of the world.... But the cause is Thine, ... and it is a righteous and eternal cause. O Lord, help me! Faithful and unchangeable God, in no man do I place my trust.... All that is of man is uncertain; all that cometh of man fails.... Thou hast chosen me for this work.... Stand at my side, for the sake of Thy well-beloved Jesus Christ, who is my defense, my shield, and my strong tower.”—Ibid., b. 7, ch. 8. {GC 156.3}

„Ó, mindenható, örök Isten – könyörgött –, milyen szörnyű ez a világ! Íme kinyitja száját, hogy elnyeljen, és oly kicsi a bizalmam benned... Ha csak e világ erejében bízhatom, mindennek vége... Közeleg az utolsó órám, ítéletemet kimondták... Ó Istenem, segíts meg a világ minden bölcsességével szemben! Tedd meg... Te egyedül..., mert ez nem az én művem, hanem a Tiéd! Nekem nincs semmi keresnivalóm itt, nincs semmi vitatkoznivalóm a világ nagyjaival... De az ügy a tiéd,... és ez igaz és örökkévaló ügy. Ó Uram, segíts! Hű és változatlan Isten, egy emberben sem bízom... Mindaz, ami embertől van, bizonytalan; mindaz, ami embertől származik, megbukik... Te választottál ki engem erre a munkára... Állj mellém, szeretett Fiad, Jézus Krisztus érdeméért, aki az én oltalmam, pajzsom és erős váram!” {GC 156.3}   

An all-wise Providence had permitted Luther to realize his peril, that he might not trust to his own strength and rush presumptuously into danger. Yet it was not the fear of personal suffering, a dread of torture or death, which seemed immediately impending, that overwhelmed him with its terror. He had come to the crisis, and he felt his insufficiency to meet it. Through his weakness the cause of truth might suffer loss. Not for his own safety, but for the triumph of the gospel did he wrestle with God. Like Israel's, in that night struggle beside the lonely stream, was the anguish and conflict of his soul. Like Israel, he prevailed with God. In his utter helplessness his faith fastened upon Christ, the mighty Deliverer. He was strengthened with the assurance that he would not appear alone before the council. Peace returned to his soul, and he rejoiced that he was permitted to uplift the word of God before the rulers of the nations. {GC 157.1}

A gondviselő és bölcs Isten nyitotta meg Luther szemeit, hogy felismerje a veszélyt, és ne rohanjon vakmerően bele, saját erejében bízva. Luther nem a szenvedéstől félt, nem a közvetlen közelről fenyegető kínzástól és haláltól rettegett olyan iszonyúan. Válság előtt állt, és úgy érezte, nem tud megbirkózni vele, és az ő gyengesége miatt fog az igazság ügye vereséget szenvedni. Nem a maga biztonságáért, hanem az evangélium diadaláért tusakodott Istennel. Úgy gyötrődött és küzdött ő is, miként Izrael azon a küzdelmes éjszakán a magányos patak partján. Miként Izraelt, az ima őt is győzelemhez segítette. Kétségbeesett hitével megkapaszkodott Krisztusban, a nagy Szabadítóban. Erőt adott neki az a biztos tudat, hogy nem egyedül fog megjelenni a tanács előtt. Újra béke költözött lelkébe, és boldog volt, hogy magasra emelheti Isten szavát a népek uralkodói előtt. {GC 157.1}   

With his mind stayed upon God, Luther prepared for the struggle before him. He thought upon the plan of his answer, examined passages in his own writings, and drew from the Holy Scriptures suitable proofs to sustain his positions. Then, laying his left hand on the Sacred Volume, which was open before him, he lifted his right hand to heaven and vowed “to remain faithful to the gospel, and freely to confess his faith, even should he seal his testimony with his blood.”—Ibid., b. 7, ch. 8. {GC 157.2}

Lelkével Istenre támaszkodva készült Luther a reá váró küzdelemre. Elgondolta, mit fog válaszolni. Átnézte írásainak egyes részeit, és a Szentírásból bizonyítékokat keresett állításai alátámasztására. Majd bal kezét a Szent Könyvre téve, amely nyitva volt előtte, jobb kezét az égre emelte, és megesküdött, hogy „hű marad az evangéliumhoz, és nyíltan megvallja hitét, még ha bizonyságtevését vérével kell is megpecsételnie”. {GC 157.2}   

When he was again ushered into the presence of the Diet, his countenance bore no trace of fear or embarrassment. Calm and peaceful, yet grandly brave and noble, he stood as God's witness among the great ones of the earth. The imperial officer now demanded his decision as to whether he desired to retract his doctrines. Luther made his answer in a subdued and humble tone, without violence or passion. His demeanor was diffident and respectful; yet he manifested a confidence and joy that surprised the assembly. {GC 158.1}

Amikor Luthert ismét az országgyűlés elé vezették, arcán nyoma sem volt félelemnek vagy zavarnak. Békés szívvel, lenyűgöző bátorsággal és emelkedettséggel állt Isten tanúja a föld nagyjai között. A császári tisztviselő most megkérdezte, hogy vissza akarja-e vonni tanait. Luther szelíd hangon, alázatosan válaszolt. Nem volt heves és szenvedélyes. Szerényen és tisztelettudóan viselkedett, de olyan hitről és örömről tett bizonyságot, ami meglepte az összegyűlteket. {GC 158.1}   

“Most serene emperor, illustrious princes, gracious lords,” said Luther, “I appear before you this day, in conformity with the order given me yesterday, and by God's mercies I conjure your majesty and your august highnesses to listen graciously to the defense of a cause which I am assured is just and true. If, through ignorance, I should transgress the usages and proprieties of courts, I entreat you to pardon me; for I was not brought up in the palaces of kings, but in the seclusion of a convent.”—Ibid., b. 7, ch. 8. {GC 158.2}

„Legfenségesebb császár, fényes fejedelmek, kegyes urak! Megjelentem a mai napon előttetek a tegnap kapott parancsnak megfelelően. Isten irgalmára ünnepélyesen kérem fenségedet és a magasztos gyülekezetet, hogy kegyelmesen hallgassa meg egy olyan ügy védelmét, amelynek helyes és igaz voltáról meg vagyok győződve! Ha tudatlanságom miatt áthágom az udvari szokásokat és illemet, kérem bocsássatok meg, mivel nem királyi palotákban, hanem egy kolostor magányában nevelkedtem!” {GC 158.2}   

Then, proceeding to the question, he stated that his published works were not all of the same character. In some he had treated of faith and good works, and even his enemies declared them not only harmless but profitable. To retract these would be to condemn truths which all parties confessed. The second class consisted of writings exposing the corruptions and abuses of the papacy. To revoke these works would strengthen the tyranny of Rome and open a wider door to many and great impieties. In the third class of his books he had attacked individuals who had defended existing evils. Concerning these he freely confessed that he had been more violent than was becoming. He did not claim to be free from fault; but even these books he could not revoke, for such a course would embolden the enemies of truth, and they would then take occasion to crush God's people with still greater cruelty. {GC 158.3}

Majd rátérve a kérdésre kijelentette, hogy kiadott művei különböző jellegűek. Némelyikben a hittel és a jó cselekedetekkel foglalkozik. E munkáit még ellenségei is nemcsak ártalmatlannak, de hasznosnak is nyilvánították. Visszavonásukkal mindkét párt által elismert igazságokat kárhoztatna. Írásainak másik csoportja a pápaság romlottságát és visszaéléseit leplezi le. E művek visszavonása erősítené Róma zsarnokságát, és szélesebb kaput tárna sok súlyos istentelenség előtt. Könyveinek harmadik csoportjában a fennálló gonoszságokat védő személyeket támadta meg. Nyíltan megvallotta, hogy ezekkel kapcsolatban hevesebb volt, mint ahogy illő lett volna. Nem állította, hogy hibátlan. De még ezeket a könyveket sem tudta megtagadni, mert visszavonásukkal bátorítaná az igazság ellenségeit, akik ezt arra használják, hogy Isten népét még kegyetlenebbül elnyomják. {GC 158.3}   

“Yet I am but a mere man, and not God,” he continued; “I shall therefore defend myself as Christ did: ‘If I have spoken evil, bear witness of the evil.’ ... By the mercy of God, I conjure you, most serene emperor, and you, most illustrious princes, and all men of every degree, to prove from the writings of the prophets and apostles that I have erred. As soon as I am convinced of this, I will retract every error, and be the first to lay hold of my books and throw them into the fire. {GC 159.1}

„De én csak ember vagyok, és nem Isten – folytatta –; ezért úgy védekezem, ahogy Krisztus is tette: Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról... De Isten irgalmára, esdekelve kérlek, legfenségesebb császár, titeket is fényes hercegek és minden rendű és rangú emberek, a próféták és apostolok írásaiból bizonyítsátok be, hogy tévedtem! Mihelyt meggyőződtem erről, minden tévedésemet visszavonom, és elsőként ragadom meg és vetem tűzbe könyveimet. {GC 159.1}   

“What I have just said plainly shows, I hope, that I have carefully weighed and considered the dangers to which I expose myself; but far from being dismayed, I rejoice to see that the gospel is now, as in former times, a cause of trouble and dissension. This is the character, this is the destiny, of the word of God. ‘I came not to send peace on earth, but a sword,’ said Jesus Christ. God is wonderful and terrible in His counsels; beware lest, by presuming to quench dissensions, you should persecute the holy word of God, and draw down upon yourselves a frightful deluge of insurmountable dangers, of present disasters, and eternal desolation.... I might quote many examples from the oracles of God. I might speak of the Pharaohs, the kings of Babylon, and those of Israel, whose labors never more effectually contributed to their own destruction than when they sought by counsels, to all appearance most wise, to strengthen their dominion. ‘God removeth mountains, and they know it not.’”—Ibid., b. 7, ch. 8. {GC 159.2}

Remélem, hogy amit az imént mondtam, világosan tanúsítja, hogy gondosan mérlegeltem és átgondoltam, milyen veszélynek tettem ki magam. De korántsem félek, hanem inkább örülök, hogy az evangélium ma is, mint régen, zavart és viszályt kelt. Ez jellemzi Isten szavát, és ez a sorsa Isten igéjének. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem fegyvert – mondta Jézus Krisztus. Isten tanácsai csodálatosak s félelmetesek! Óvakodjatok attól, hogy a széthúzás elfojtásának szándékával Isten szent szavát üldözzétek, és áthidalhatatlan veszélyek, katasztrófák és az örök pusztulás félelmetes áradatát zúdítsátok magatokra...! Hozhatnék számtalan példát Isten kinyilatkoztatásaiból. Szólhatnék a fáraókról, a babiloni királyokról és Izrael királyairól, akik soha nem munkálták olyan nagy hatással pusztulásukat, mint amikor a legbölcsebbnek tűnő tanácsok alapján törekedtek uralmuk megerősítésére. Isten hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik!” {GC 159.2}   

Luther had spoken in German; he was now requested to repeat the same words in Latin. Though exhausted by the previous effort, he complied, and again delivered his speech, with the same clearness and energy as at the first. God's providence directed in this matter. The minds of many of the princes were so blinded by error and superstition that at the first delivery they did not see the force of Luther's reasoning; but the repetition enabled them to perceive clearly the points presented. {GC 159.3}

Luther eddig németül beszélt. Most el kellett ismételnie szavait latinul. A megerőltetéstől kimerülten bár, de eleget tett e kérésnek, és ismét elmondta beszédét, ugyanolyan világosan és lendületesen, mint először. A gondviselő Isten segítette. Számos fejedelmet annyira elvakított a tévelygés és a babona, hogy az első alkalommal nem fogták fel Luther okfejtését, de amikor elismételte beszédét, tökéletesen megértették. {GC 159.3}   

Those who stubbornly closed their eyes to the light, and determined not to be convinced of the truth, were enraged at the power of Luther's words. As he ceased speaking, the spokesman of the Diet said angrily: “You have not answered the question put to you.... You are required to give a clear and precise answer.... Will you, or will you not, retract?” {GC 160.1}

Luther szavai felbőszítették azokat, akik konokul behunyták szemüket a világosság előtt, és szántszándékkal nem engedték, hogy az igazság meggyőzze őket. Amikor Luther elhallgatott, a gyűlés szóvivője indulatosan mondta: „Nem válaszoltál a feltett kérdésekre... Világos és pontos választ kérünk! Visszalépsz vagy nem?” {GC 160.1}   

The Reformer answered: “Since your most serene majesty and your high mightinesses require from me a clear, simple, and precise answer, I will give you one, and it is this: I cannot submit my faith either to the pope or to the councils, because it is clear as the day that they have frequently erred and contradicted each other. Unless therefore I am convinced by the testimony of Scripture or by the clearest reasoning, unless I am persuaded by means of the passages I have quoted, and unless they thus render my conscience bound by the word of God, I cannot and I will not retract, for it is unsafe for a Christian to speak against his conscience. Here I stand, I can do no other; may God help me. Amen.”—Ibid., b. 7, ch. 8. {GC 160.2}

A reformátor így válaszolt: „Mivel császári felséged és ti, kegyelmes urak világos, egyszerű és pontos választ kívántok, megadom. Ez a válaszom: hitemet nem rendelhetem alá sem a pápának, sem a tanácsoknak, mivel a napnál is világosabb, hogy a pápa és a zsinatok sokszor tévednek, és egymásnak ellentmondanak. Ezért hacsak a Szentírásból vett bizonyítékokkal, vagy a legvilágosabb érvekkel, és az általam idézett szakaszok alkalmazásával meg nem győznek, és hacsak így fel nem szabadítják Isten szavának elkötelezett lelkiismeretemet, nem tudom és nem is akarom visszavonni tanaimat, mert a keresztény ember számára veszélyes dolog a lelkiismeretével ellentétesen szólni. Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ámen.” {GC 160.2}   

Thus stood this righteous man upon the sure foundation of the word of God. The light of heaven illuminated his countenance. His greatness and purity of character, his peace and joy of heart, were manifest to all as he testified against the power of error and witnessed to the superiority of that faith that overcomes the world. {GC 160.3}

Ez az igaz ember tehát Isten Igéjének biztos alapján állt. A menny fénye ragyogott arcán. Amikor a tévelygés hatalmát leleplezte, és a világot legyőző hit hatalmáról beszélt, nemes és tiszta jelleme, szívének békessége és öröme nem maradt rejtve senki előtt. {GC 160.3}   

The whole assembly were for a time speechless with amazement. At his first answer Luther had spoken in a low tone, with a respectful, almost submissive bearing. The Romanists had interpreted this as evidence that his courage was beginning to fail. They regarded the request for delay as merely the prelude to his recantation. Charles himself, noting, half contemptuously, the monk's worn frame, his plain attire, and the simplicity of his address, had declared: “This monk will never make a heretic of me.” The courage and firmness which he now displayed, as well as the power and clearness of his reasoning, filled all parties with surprise. The emperor, moved to admiration, exclaimed: “This monk speaks with an intrepid heart and unshaken courage.” Many of the German princes looked with pride and joy upon this representative of their nation. {GC 160.4}

Egy darabig az egész gyülekezet szótlan volt a csodálkozástól. Luther először halkan, tisztelettudóan, szinte engedékenyen beszélt. A pápa hívei ezt úgy értelmezték, hogy kezdi elhagyni a bátorsága. Amikor halasztást kért, azt gondolták, hogy ezzel csak meghátrálását akarja bevezetni. Károly, aki félig-meddig megvetéssel figyelte a szerzetes megviselt külsejét, dísztelen öltözetét és beszédének egyszerűségét, így szólt: „Ez a barát soha nem fog belőlem eretneket csinálni.” Bátorságán és határozottságán, amelyről utóbb tett bizonyságot, valamint érvelésének erején és tisztaságán mindegyik párt végtelenül meglepődött. A császár elcsodálkozva kiáltott: „Ez a barát rettenthetetlen szívvel és rendületlen bátorsággal beszél.” Számos német fejedelem büszkén és örömmel szemlélte nemzetének e képviselőjét. {GC 160.4}   

The partisans of Rome had been worsted; their cause appeared in a most unfavorable light. They sought to maintain their power, not by appealing to the Scriptures, but by a resort to threats, Rome's unfailing argument. Said the spokesman of the Diet: “If you do not retract, the emperor and the states of the empire will consult what course to adopt against an incorrigible heretic.” {GC 161.1}

Róma hívei vereséget szenvedtek. Ügyük nagyon rosszul állt. Igyekeztek megőrizni hatalmukat, de nem a Szentírásra hivatkozva, hanem fenyegetéssel, Róma szokásos eszközével. Az országgyűlés szóvivője így szólt: „Ha nem vonod vissza tanaidat, a birodalom császára és országai megtanácskozzák, mit csináljanak egy megrögzött eretnekkel.” {GC 161.1}   

Luther's friend, who had with great joy listened to his noble defense, trembled at these words; but the doctor himself said calmly: “May God be my helper, for I can retract nothing.”—Ibid., b. 7, ch. 8. {GC 161.2}

Luther barátai, akik nagy örömmel hallgatták a reformátor nagyszerű védekezését, megrettentek e szavak hallatán. De a doktor nyugodtan válaszolt: „Legyen Isten a segítőm, mert nem tudok visszavonni semmit!” {GC 161.2}   

He was directed to withdraw from the Diet while the princes consulted together. It was felt that a great crisis had come. Luther's persistent refusal to submit might affect the history of the church for ages. It was decided to give him one more opportunity to retract. For the last time he was brought into the assembly. Again the question was put, whether he would renounce his doctrines. “I have no other reply to make,” he said, “than that which I have already made.” It was evident that he could not be induced, either by promises or threats, to yield to the mandate of Rome. {GC 161.3}

Luther nem maradhatott benn az országgyűlésen a fejedelmek tanácskozása alatt. Nagy válság előszelét lehetett érezni. Luther állhatatos ellenállása századokon át kihatással lehet az egyház történelmére. Az országgyűlés úgy döntött, hogy még egy alkalmat ad neki tanai visszavonására. Utoljára vitték a gyűlés elé. Újra elhangzott a kérdés, hogy megtagadja-e tanait. „Nincs más válaszom – mondta –, mint az, amit már adtam.” Nyilvánvaló volt, hogy sem ígérettel, sem fenyegetéssel nem lehet rábírni arra, hogy meghódoljon Róma végzése előtt. {GC 161.3}   

The papal leaders were chagrined that their power, which had caused kings and nobles to tremble, should be thus despised by a humble monk; they longed to make him feel their wrath by torturing his life away. But Luther, understanding his danger, had spoken to all with Christian dignity and calmness. His words had been free from pride, passion, and misrepresentation. He had lost sight of himself, and the great men surrounding him, and felt only that he was in the presence of One infinitely superior to popes, prelates, kings, and emperors. Christ had spoken through Luther's testimony with a power and grandeur that for the time inspired both friends and foes with awe and wonder. The Spirit of God had been present in that council, impressing the hearts of the chiefs of the empire. Several of the princes boldly acknowledged the justice of Luther's cause. Many were convinced of the truth; but with some the impressions received were not lasting. There was another class who did not at the time express their convictions, but who, having searched the Scriptures for themselves, at a future time became fearless supporters of the Reformation. {GC 161.4}

A pápai vezetőket bosszantotta, hogy hatalmukat, amelytől királyok és nemesek megremegtek, egy jelentéktelen barát ennyire semmibe veszi. Luther halálra gyötrésével szerették volna éreztetni haragjukat. De Luther, aki tudta, hogy veszélyben van, mindenkihez keresztény méltósággal és nyugalommal beszélt. Szavai mögött nem volt gőg, indulat, sem megtévesztő szándék. Nem gondolt önmagára és a körülötte levő hírességekre. Úgy érezte, mintha egyedül lenne a pápáknál, a főpapoknál, a királyoknál és a császároknál mérhetetlenül nagyobb Valakinek a jelenlétében. Luther ékes bizonyságtevése által Krisztus szólalt meg hatalommal. Egy pillanatra tisztelet és csodálat ébredt mind barátban, mind ellenségben. Isten Lelke jelen volt a tanácskozáson, és érintette a birodalom nagyjainak szívét. Számos fejedelem bátran elismerte Luther ügyének igaz voltát. Sokan meggyőződtek az igazságról. Egyeseknél azonban nem volt tartós ez a hatás. Voltak olyanok is, akik ugyan nem tettek vallást meggyőződésükről, de később, miután a Szentírást maguk is tanulmányozták, bátran a reformáció mellé álltak. {GC 161.4}   

The elector Frederick had looked forward anxiously to Luther's appearance before the Diet, and with deep emotion he listened to his speech. With joy and pride he witnessed the doctor's courage, firmness, and self-possession, and determined to stand more firmly in his defense. He contrasted the parties in contest, and saw that the wisdom of popes, kings, and prelates had been brought to nought by the power of truth. The papacy had sustained a defeat which would be felt among all nations and in all ages. {GC 162.1}

Frigyes választófejedelem, aki szorongva gondolt Lutherre, amikor a barát az országgyűlés elé készült, most mély megindultsággal hallgatta beszédét. Örömmel és büszkeséggel figyelte a doktor bátorságát, állhatatosságát és nyugodtságát, s eltökélte, hogy még határozottabban fogja védeni. Összehasonlította egymással a versengő pártokat, és látta, hogy a pápák, királyok és főpapok bölcsessége eltörpül az igazság hatalma előtt. A pápaság olyan vereséget szenvedett, amely érezhető lesz mindig és mindenhol. {GC 162.1}   

As the legate perceived the effect produced by Luther's speech, he feared, as never before, for the security of the Romish power, and resolved to employ every means at his command to effect the Reformer's overthrow. With all the eloquence and diplomatic skill for which he was so eminently distinguished, he represented to the youthful emperor the folly and danger of sacrificing, in the cause of an insignificant monk, the friendship and support of the powerful see of Rome. {GC 162.2}

Amikor a nuncius felfogta, hogy Luther beszéde milyen hatást váltott ki, félteni kezdte – ahogy eddig még soha – Róma hatalmát, és elhatározta, hogy az összes rendelkezésére álló eszközt felhasználja, hogy eltapossa a reformátort. Minden szónoki képességét és diplomáciai érzékét – amelyről olyan híres volt – felhasználva ecsetelte az ifjú császár előtt, hogy milyen könnyelmű és veszélyes dolog feláldozni egy jelentéktelen szerzetes ügyéért a Szentszék barátságát és támogatását. {GC 162.2}   

His words were not without effect. On the day following Luther's answer, Charles caused a message to be presented to the Diet, announcing his determination to carry out the policy of his predecessors to maintain and protect the Catholic religion. Since Luther had refused to renounce his errors, the most vigorous measures should be employed against him and the heresies he taught. “A single monk, misled by his own folly, has risen against the faith of Christendom. To stay such impiety, I will sacrifice my kingdoms, my treasures, my friends, my body, my blood, my soul, and my life. I am about to dismiss the Augustine Luther, forbidding him to cause the least disorder among the people; I shall then proceed against him and his adherents as contumacious heretics, by excommunication, by interdict, and by every means calculated to destroy them. I call on the members of the states to behave like faithful Christians.”—Ibid., b. 7, ch. 9. Nevertheless the emperor declared that Luther's safe-conduct must be respected, and that before proceedings against him could be instituted, he must be allowed to reach his home in safety. {GC 162.3}

Szavai nem maradtak hatástalanok. A Luther válaszadása utáni napon Károly az országgyűlés előtt kihirdettette azt az elhatározását, hogy elődei politikáját követve fogja a katolikus vallást őrizni és védelmezni. Mivel pedig Luther nem hajlandó megtagadni tévedéseit, a legerőteljesebb intézkedéseket kell vele és az általa tanított eretnekségekkel szemben alkalmazni. „Egyetlen szerzetes, akit saját ostobasága tévesztett meg, felkelt a keresztény világ hite ellen. Hogy ezt az istentelenséget megállítsam, kész vagyok feláldozni királyságom, kincseim, barátaim, testem, vérem, lelkem és életem. Az Ágoston-rendi Luthert elengedem, de megtiltom, hogy a legkisebb zavart is keltse a nép között; azután kiközösítéssel, egyházi átokkal és az elpusztításukra alkalmas minden eszközzel eljárok ellene és hívei, a nyakas eretnekek ellen. Az államok minden tagját felszólítom, hogy hithű keresztényhez méltóan viselkedjen.”25 Azt azonban kijelentette a császár, hogy Luther menlevelét tiszteletben kell tartani, és az eljárást csak akkor szabad megindítani ellene, ha már sértetlenül hazaért. {GC 162.3}   

Two conflicting opinions were now urged by the members of the Diet. The emissaries and representatives of the pope again demanded that the Reformer's safe-conduct should be disregarded. “The Rhine,” they said, “should receive his ashes, as it had received those of John Huss a century ago.”—Ibid., b. 7, ch. 9. But princes of Germany, though themselves papists and avowed enemies to Luther, protested against such a breach of public faith, as a stain upon the honor of the nation. They pointed to the calamities which had followed the death of Huss, and declared that they dared not call down upon Germany, and upon the head of their youthful emperor, a repetition of those terrible evils. {GC 163.1}

Az országgyűlés tagjait megosztotta a két szemben álló nézet. A pápa megbízottai és képviselői újra követelték a reformátor menlevelének semmibevevését. „Fogadja be hamvait a Rajna, mint Husz Jánosét egy évszázaddal ezelőtt!” – mondták. De a német fejedelmek, jóllehet maguk is katolikusok, és köztudottan Luther ellenségei voltak, tiltakoztak az emberi bizalom megsértése ellen, amely foltot ejt a nemzet becsületén. Hivatkoztak a Husz halálát követő bajokra, és kijelentették, hogy nem merik Németországra és ifjú császárukra kihívni ugyanazokat a rettenetes következményeket. {GC 163.1}   

Charles himself, in answer to the base proposal, said: “Though honor and faith should be banished from all the world, they ought to find a refuge in the hearts of princes.”—Ibid., b. 7, ch. 9. He was still further urged by the most bitter of Luther's papal enemies to deal with the Reformer as Sigismund had dealt with Huss—abandon him to the mercies of the church; but recalling the scene when Huss in public assembly had pointed to his chains and reminded the monarch of his plighted faith, Charles V declared: “I should not like to blush like Sigismund.”—Lenfant, vol. 1, p. 422. {GC 163.2}

Maga Károly is így válaszolt e becstelen javaslatra: „S ha az egész világból száműznék is a tisztességet és a becsületet, a fejedelmek szívében akkor is védelmet kell találnia.” Luther legelkeseredettebb pápai ellenségei továbbra is arra unszolták a császárt, hogy bánjon úgy a reformátorral, mint annak idején Zsigmond Husszal – bízza az egyház irgalmára. De V. Károly, felidézve azt a jelenetet, amikor Husz a nyilvánosság előtt láncaira mutatva a császárt adott szavára emlékeztette, kijelentette: „Nem szeretnék úgy pirulni, mint Zsigmond.” {GC 163.2}   

Yet Charles had deliberately rejected the truths presented by Luther. “I am firmly resolved to imitate the example of my ancestors,” wrote the monarch.—D'Aubigne, b. 7, ch. 9. He had decided that he would not step out of the path of custom, even to walk in the ways of truth and righteousness. Because his fathers did, he would uphold the papacy, with all its cruelty and corruption. Thus he took his position, refusing to accept any light in advance of what his fathers had received, or to perform any duty that they had not performed. {GC 163.3}

Károly szántszándékkal elvetette a Luther által tanított igazságokat. „Szilárdan elhatároztam, hogy követem elődeim példáját” – írta a császár. Nem akart letérni a kitaposott ösvényről még akkor sem, ha az a másik út az igazság és igaz élet útja. Támogatta a pápaságot minden kegyetlenségével és romlottságával együtt, mert atyái is ezt tették. Így döntött, és nem volt hajlandó elfogadni nagyobb világosságot, mint atyái, sem pedig olyan kötelességet teljesíteni, amelyet ők nem teljesítettek. {GC 163.3}   

There are many at the present day thus clinging to the customs and traditions of their fathers. When the Lord sends them additional light, they refuse to accept it, because, not having been granted to their fathers, it was not received by them. We are not placed where our fathers were; consequently our duties and responsibilities are not the same as theirs. We shall not be approved of God in looking to the example of our fathers to determine our duty instead of searching the word of truth for ourselves. Our responsibility is greater than was that of our ancestors. We are accountable for the light which they received, and which was handed down as an inheritance for us, and we are accountable also for the additional light which is now shining upon us from the word of God. {GC 164.1}

Ma is sokan ennyire ragaszkodnak atyáik szokásaihoz és hagyományaihoz. Amikor az Úr újabb világosságot küld nekik, nem fogadják el, mert atyáik – nem ismerve a világosságot – nem fogadták el. Mi azonban más helyzetben vagyunk, mint atyáink. Ebből logikusan következik, hogy feladataink és kötelességeink sem ugyanazok. Isten nem fog igazat adni nekünk, ha kötelességünk meghatározásában atyáinkról veszünk példát, ahelyett, hogy magunk kutatnánk az igazság igéjét. A mi felelősségünk nagyobb, mint elődeinké volt. Mi számadással tartozunk azért a világosságért, amit ők kaptak, és nekünk örökségül hagytak; és számadással tartozunk az újabb világosságért is, amely Isten szavából most sugárzik reánk. {GC 164.1}   

Said Christ of the unbelieving Jews: “If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloak for their sin.” John 15:22. The same divine power had spoken through Luther to the emperor and princes of Germany. And as the light shone forth from God's word, His Spirit pleaded for the last time with many in that assembly. As Pilate, centuries before, permitted pride and popularity to close his heart against the world's Redeemer; as the trembling Felix bade the messenger of truth, “Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee;” as the proud Agrippa confessed, “Almost thou persuadest me to be a Christian” (Acts 24:25; 26:28), yet turned away from the Heaven-sent message—so had Charles V, yielding to the dictates of worldly pride and policy, decided to reject the light of truth. {GC 164.2}

Krisztus így szólt a hitetlen zsidókhoz: „Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük; de most nincs mivel menteniük az ő bűnüket” (Jn. 15:22). Ugyanez a mennyei hatalom szólt Luther által Németország császárához és fejedelmeihez. És amikor a világosság Isten Igéjéből felragyogott, a gyűlés számos résztvevőjének a szívét utoljára érintette Isten Lelke. Miként századokkal előbb Pilátus bezárta gőgös és népszerűségre vágyó szívét a világ Megváltója előtt; miként a reszkető Félix ezt mondta az igazság hírnökének: „Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged”; miként a büszke Agrippa megvallotta: „Majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnyé legyek” (Acs. 24:25; 26:28) – elfordultak a mennyei üzenettől. V. Károly is, engedve a világi gőg és politika parancsának, úgy döntött, hogy elveti az igazság világosságát. {GC 164.2}   

Rumors of the designs against Luther were widely circulated, causing great excitement throughout the city. The Reformer had made many friends, who, knowing the treacherous cruelty of Rome toward all who dared expose her corruptions, resolved that he should not be sacrificed. Hundreds of nobles pledged themselves to protect him. Not a few openly denounced the royal message of evincing a weak submission to the controlling power of Rome. On the gates of houses and in public places, placards were posted, some condemning and others sustaining Luther. On one of these were written merely the significant words of the wise man: “Woe to thee, O land, when thy king is a child.” Ecclesiastes 10:16. The popular enthusiasm in Luther's favor throughout all Germany convinced both the emperor and the Diet that any injustice shown him would endanger the peace of the empire and even the stability of the throne. {GC 164.3}

A Luther elleni tervek kósza híre alaposan elterjedt, és nagy izgalmat keltett az egész városban. A reformátor sok barátot szerzett, akik tudták, hogy Róma milyen álnok kegyetlenséggel bánik azokkal, akik ki merik pellengérezni romlottságát, és e barátok nem akarták, hogy Luther Róma martaléka legyen. A nemesség százai fogadkoztak, hogy megvédik. A császár üzenetét sokan nyíltan a Róma irányító hatalma előtti gyáva meghódolás tanújelének bélyegezték. A házak kapuin és a köztereken plakátok díszelegtek. Volt amelyik elítélte, volt amelyik pártolta Luthert. Az egyiken csupán a bölcs Salamon sokatmondó szavai álltak: „Jaj néked ország, kinek a te királyod gyermeke” (Préd. 10:13). A nép egész Németországban Lutherért lelkesedett. Ez a közhangulat meggyőzte mind a császárt, mind az országgyűlést arról, hogy a reformátorral szembeni bármiféle jogtalanság veszélyezteti a birodalom békéjét, sőt a trónt is megingatja. {GC 164.3}   

Frederick of Saxony maintained a studied reserve, carefully concealing his real feelings toward the Reformer, while at the same time he guarded him with tireless vigilance, watching all his movements and all those of his enemies. But there were many who made no attempt to conceal their sympathy with Luther. He was visited by princes, counts, barons, and other persons of distinction, both lay and ecclesiastical. “The doctor's little room,” wrote Spalatin, “could not contain all the visitors who presented themselves.”—Martyn 1:404. The people gazed upon him as if he were more than human. Even those who had no faith in his doctrines could not but admire that lofty integrity which led him to brave death rather than violate his conscience. {GC 165.1}

A szász Frigyes szándékosan háttérben maradt, gondosan leplezve a reformátor iránti igazi érzéseit. Ugyanakkor fáradhatatlan éberséggel vigyázott rá, figyelve minden mozdulatát, de figyelve ellenségeit is. Sokan nem is próbálták palástolni Luther iránti rokonszenvüket. Fejedelmek, grófok, bárók és egyéb kiválóságok látogatták meg – világiak és egyháziak egyaránt. „A doktor kis szobája – írta Spalatin – nem tudta befogadni minden látogatóját.” Az emberek úgy néztek Lutherre, mint aki több, mint ember. Még azok is, akik nem hittek tanaiban, csak csodálni tudták mérhetetlen becsületességét, mert inkább a halált választotta, mintsem lelkiismeretét beszennyezze. {GC 165.1}   

Earnest efforts were made to obtain Luther's consent to a compromise with Rome. Nobles and princes represented to him that if he persisted in setting up his own judgment against that of the church and the councils he would soon be banished from the empire and would have no defense. To this appeal Luther answered: “The gospel of Christ cannot be preached without offense.... Why then should the fear or apprehension of danger separate me from the Lord, and from that divine word which alone is truth? No; I would rather give up my body, my blood, and my life.”—D'Aubigne, b. 7, ch. 10. {GC 165.2}

Nemesek és fejedelmek komoly erőfeszítéseket tettek, hogy rávegyék Luthert a Rómával való kiegyezésre. Azt mondták, hogy ha makacsul szembehelyezkedik az egyház és a zsinatok véleményével, a birodalom hamarosan száműzi, és senki nem védheti meg. Erre a kérésre Luther így válaszolt: „Krisztus evangéliumát lehetetlen támadások nélkül prédikálni... Miért választana el éppen engem a veszélytől való félelem és rettegés az Úrtól, és Isten szavától, amely az egyetlen igazság? Nem, inkább testem, vérem és életem áldozom fel.” {GC 165.2}   

Again he was urged to submit to the judgment of the emperor, and then he would have nothing to fear. “I consent,” said he in reply, “with all my heart, that the emperor, the princes, and even the meanest Christian, should examine and judge my works; but on one condition, that they take the word of God for their standard. Men have nothing to do but to obey it. Do not offer violence to my conscience, which is bound and chained up with the Holy Scriptures.”—Ibid., b. 7, ch. 10. {GC 166.1}

Újra csak biztatták, hogy engedjen a császárnak, és akkor nincs mitől félnie. „Teljes szívemből beleegyezem – hangzott a válasz –, hogy a császár, a fejedelmek, sőt a legegyszerűbb keresztények is megvizsgálják és elbírálják műveim, de csak egy feltétellel, ha Isten szavát tekintik a mércének. Mást nem is kell tenni, csak engedelmeskedni az Igének. Ne alkalmazzatok erőszakot lelkiismeretemen, amelyet a Szentírás magához láncolt!” {GC 166.1}   

To another appeal he said: “I consent to renounce my safe-conduct. I place my person and my life in the emperor's hands, but the word of God—never!”—Ibid., b. 7, ch. 10. He stated his willingness to submit to the decision of a general council, but only on condition that the council be required to decide according to the Scriptures. “In what concerns the word of God and the faith,” he added, “every Christian is as good a judge as the pope, though supported by a million councils, can be for him.”—Martyn 1:410. Both friends and foes were at last convinced that further effort for reconciliation would be useless. {GC 166.2}

Egy másik felhívásra így válaszolt: „Hát jó, lemondok menlevelemről. Személyemet és életemet a császár kezébe teszem, de Isten Igéjét – soha!” Alávetné magát egy egyetemes zsinat határozatának – mondta –, de csak azzal a feltétellel, ha a zsinat a Szentírás alapján köteles dönteni. „Ami pedig Isten szavát és a hitet illeti – tette hozzá –, minden keresztény éppúgy el tudja őket bírálni, mint a pápa, még ha őt egymillió zsinat támogatja is.” Végül mind barátai, mind ellenfelei meggyőződtek arról, hogy semmi értelme sincs a további békítgetésnek. {GC 166.2}   

Had the Reformer yielded a single point, Satan and his hosts would have gained the victory. But his unwavering firmness was the means of emancipating the church, and beginning a new and better era. The influence of this one man, who dared to think and act for himself in religious matters, was to affect the church and the world, not only in his own time, but in all future generations. His firmness and fidelity would strengthen all, to the close of time, who should pass through a similar experience. The power and majesty of God stood forth above the counsel of men, above the mighty power of Satan. {GC 166.3}

Ha a reformátor csak egyetlen kérdésben is engedett volna, Sátán és serege győzelmet aratott volna. De rendíthetetlen állhatatossága az egyház felszabadításához, egy új, egy jobb korszak hajnalához vezetett. Ennek az egyetlen embernek a befolyása, aki vallási dolgokban önállóan mert gondolkozni és cselekedni, nemcsak a korabeli egyházat és világot érintette, hanem minden későbbi nemzedék egyházát és világát is. E határozottságból és kitartásból az idők végéig minden hasonló sorsú ember erőt meríthet. Isten hatalma és uralma meghiúsítja az emberek tanácsát, és Sátán befolyását erőtlenné teszi. {GC 166.3}   

Luther was soon commanded by the authority of the emperor to return home, and he knew that this notice would be speedily followed by his condemnation. Threatening clouds overhung his path; but as he departed from Worms, his heart was filled with joy and praise. “The devil himself,” said he, “guarded the pope's citadel; but Christ has made a wide breach in it, and Satan was constrained to confess that the Lord is mightier than he.”—D'Aubigne, b. 7, ch. 11. {GC 166.4}

Luther csakhamar parancsot kapott a császártól, hogy térjen haza. Tudta, hogy ezt a parancsot hamarosan elítélése fogja követni. Vészjósló felhők tornyosultak útja felett. De amikor Wormsból távozott, szíve örömmel és hálaadással telt meg. „Maga az ördög őrködött a pápa fellegvárán – mondta –, de Krisztus széles rést ütött rajta, és Sátán kénytelen volt elismerni, hogy az Úr hatalmasabb, mint Ő.” {GC 166.4}   

After his departure, still desirous that his firmness should not be mistaken for rebellion, Luther wrote to the emperor. “God, who is the searcher of hearts, is my witness,” he said, “that I am ready most earnestly to obey your majesty, in honor or in dishonor, in life or in death, and with no exception save the word of God, by which man lives. In all the affairs of this present life, my fidelity shall be unshaken, for here to lose or to gain is of no consequence to salvation. But when eternal interests are concerned, God wills not that man should submit unto man. For such submission in spiritual matters is a real worship, and ought to be rendered solely to the Creator.”—Ibid., b. 7, ch. 11. {GC 167.1}

Luther nem akarta, hogy állhatatosságát a császár lázadásnak tartsa. Ezért távozása után ezt írta a császárnak: „Isten, aki a szívek vizsgálója, a tanúm, hogy a legnagyobb készséggel engedelmeskedem felségednek tisztességben és gyalázatban, életemben és halálomban, és kivétel nélkül mindenben, ami nem érinti Isten szavát, amely az embert élteti. A jelen élet dolgaiban hűségem rendületlen, mert ha itt vesztünk vagy nyerünk, üdvösségünkhöz képest érdektelen. De abban, ami örök érdekeinket érinti, Isten nem akarja, hogy az ember embernek vesse alá magát. Mert a lelki dolgokban való meghódolás valójában imádat, és ez egyedül a Teremtőt illeti meg.” {GC 167.1}   

On the journey from Worms, Luther's reception was even more flattering than during his progress thither. Princely ecclesiastics welcomed the excommunicated monk, and civil rulers honored the man whom the emperor had denounced. He was urged to preach, and, notwithstanding the imperial prohibition, he again entered the pulpit. “I never pledged myself to chain up the word of God,” he said, “nor will I.”—Martyn 1:420. {GC 167.2}

Luthert Wormsból jövet még jobban körülrajongták, mint odafelé menet. Rangos egyházi személyek köszöntötték a kiátkozott szerzetest, és polgári hatalmasságok tisztelték meg azt az embert, akit a császár megbélyegzett. Unszolták, hogy prédikáljon, és a császári tilalom ellenére ismét felállt a szószékre. „Soha nem ígértem, hogy láncra verem Isten szavát – mondta –, és nem is fogom megígérni.” {GC 167.2}   

He had not been long absent from Worms, when the papists prevailed upon the emperor to issue an edict against him. In this decree Luther was denounced as “Satan himself under the form of a man and dressed in a monk's frock.”—D'Aubigne, b. 7, ch. 11. It was commanded that as soon as his safe-conduct should expire, measures be taken to stop his work. All persons were forbidden to harbor him, to give him food or drink, or by word or act, in public or private, to aid or abet him. He was to be seized wherever he might be, and delivered to the authorities. His adherents also were to be imprisoned and their property confiscated. His writings were to be destroyed, and, finally, all who should dare to act contrary to this decree were included in its condemnation. The elector of Saxony and the princes most friendly to Luther had left Worms soon after his departure, and the emperor's decree received the sanction of the Diet. Now the Romanists were jubilant. They considered the fate of the Reformation sealed. {GC 167.3}

Nem sokkal Wormsból való távozása után a pápa híveinek sikerült a császárt rávenniük a Luther elleni ediktum kiadására. A rendelet a reformátort Sátánnak bélyegezte. Az állt benne, hogy Luther „maga a Sátán emberi alakban és barátcsuhában”. A rendelet kimondta: mihelyt Luther menlevele lejár, intézkedni kell, hogy munkáját megszüntesse. A császár megtiltotta, hogy bárki is befogadja, enni vagy inni adjon neki, szóval vagy tettel, nyilvánosan vagy magánjelleggel segítse vagy támogassa. A parancs úgy hangzott, hogy el kell fogni, bárhol is legyen, és át kell adni a hatóságoknak; híveit szintén börtönbe kell vetni, és vagyonukat el kell kobozni; Luther írásait meg kell semmisíteni; és végül, mindazok, akik e rendelettel ellentétesen merészelnek cselekedni, a rendeletben foglalt ítélet alá esnek. A szász választófejedelem és a Lutherhez legközelebb álló fejedelmek nem sokkal a reformátor távozása után elhagyták Wormsot, és az országgyűlés szentesítette a császár rendeletét. A pápa hívei ujjongtak. Azt gondolták, hogy a reformáció sorsa megpecsételődött. {GC 167.3}   

God had provided a way of escape for His servant in this hour of peril. A vigilant eye had followed Luther's movements, and a true and noble heart had resolved upon his rescue. It was plain that Rome would be satisfied with nothing short of his death; only by concealment could he be preserved from the jaws of the lion. God gave wisdom to Frederick of Saxony to devise a plan for the Reformer's preservation. With the co-operation of true friends the elector's purpose was carried out, and Luther was effectually hidden from friends and foes. Upon his homeward journey he was seized, separated from his attendants, and hurriedly conveyed through the forest to the castle of Wartburg, an isolated mountain fortress. Both his seizure and his concealment were so involved in mystery that even Frederick himself for a long time knew not whither he had been conducted. This ignorance was not without design; so long as the elector knew nothing of Luther's whereabouts, he could reveal nothing. He satisfied himself that the Reformer was safe, and with this knowledge he was content. {GC 168.1}

Isten azonban gondoskodott szolgája számára menedékről a veszély idején. Valaki éberen figyelte Luther minden mozdulatát. Egy őszinte, nemes szív elhatározta, hogy megmenti. Nyilvánvaló volt, hogy Róma csak Luther halálával éri be, és hogy Luther csak akkor menekül meg az oroszlán torkából, ha elrejtőzik. A szászországi Frigyes Istentől kapott bölcsességgel elhatározta, hogy megmenti a reformátort. A választófejedelem hü barátok segítségével valósította meg tervét. Sikerült elrejteniük Luthert barát és ellenség elől egyaránt. Útközben hazafelé elrabolták kísérőitől, és az erdőn át nagy sietve egy elszigetelt hegyi erődbe, Wartburg várába vitték. Mind elfogását, mind pedig elrejtését olyan titokzatosság fedte, hogy sokáig még maga Frigyes sem tudta, hova vitték. Ennek is megvolt az oka. Ameddig a választófejedelem nem tudott semmit Luther hollétéről, nem is árulhatott el semmit. Örült, hogy a reformátor biztonságban van, és ez elég is volt neki. {GC 168.1}   

Spring, summer, and autumn passed, and winter came, and Luther still remained a prisoner. Aleander and his partisans exulted as the light of the gospel seemed about to be extinguished. But instead of this, the Reformer was filling his lamp from the storehouse of truth; and its light was to shine forth with brighter radiance. {GC 168.2}

Elmúlt a tavasz, a nyár, az ősz. Jött a tél, és Luther még mindig fogoly volt. Aleander és hívei ujjongtak, mert úgy tűnt, hogy az evangélium fénye kialvóban van. De nem ez történt. A reformátor töltögette lámpását az igazság tárházából, és e lámpásból még több fény sugározhatott. {GC 168.2}   

In the friendly security of the Wartburg, Luther for a time rejoiced in his release from the heat and turmoil of battle. But he could not long find satisfaction in quiet and repose. Accustomed to a life of activity and stern conflict, he could ill endure to remain inactive. In those solitary days the condition of the church rose up before him, and he cried in despair. “Alas! there is no one in this latter day of His anger, to stand like a wall before the Lord, and save Israel!”—Ibid., b. 9, ch. 2. Again, his thoughts returned to himself, and he feared being charged with cowardice in withdrawing from the contest. Then he reproached himself for his indolence and self-indulgence. Yet at the same time he was daily accomplishing more than it seemed possible for one man to do. His pen was never idle. While his enemies flattered themselves that he was silenced, they were astonished and confused by tangible proof that he was still active. A host of tracts, issuing from his pen, circulated throughout Germany. He also performed a most important service for his countrymen by translating the New Testament into the German tongue. From his rocky Patmos he continued for nearly a whole year to proclaim the gospel and rebuke the sins and errors of the times. {GC 168.3}

Wartburg barátságos biztonságában Luther egy ideig örült, hogy megszabadult a harc hevétől és kavargásától. De sokáig nem tudott örömet találni a csendben és nyugalomban. Hozzászokott a tevékeny élethez és a kemény küzdelemhez. Nehezen viselte el a tétlenséget. Magányos napjaiban az egyház állapota foglalkoztatta, és kétségbeesetten kiáltott: „Ó, jaj! Nincs senki az Úr haragjának e napján, aki falként állna az Úr előtt, és megmentené Izraelt!” Majd önmagára gondolt, és attól félt, hogy gyávasággal vádolják majd, amiért kivonta magát a küzdelemből. Azután szemrehányást tett magának tétlenségéért és kényelmességéért. Pedig napi teljesítménye több volt, mint amennyit egy ember elvégezhet. Tolla sohasem pihent. Miközben ellenségei azzal áltatták magukat, hogy elhallgattatták, tevékenységének kézzelfogható bizonyítékai megdöbbentették és zavarba ejtették őket. Tollából származó tanulmányok tömegei forogtak közkézen egész Németországban. Az Újtestamentum német nyelvre fordításával nagyon fontos szolgálatot tett honfitársainak. Sziklás Pátmoszából majdnem egy teljes évig hirdette az evangéliumot és feddte korának bűneit és tévelygéseit. {GC 168.3}   

But it was not merely to preserve Luther from the wrath of his enemies, nor even to afford him a season of quiet for these important labors, that God had withdrawn His servant from the stage of public life. There were results more precious than these to be secured. In the solitude and obscurity of his mountain retreat, Luther was removed from earthly supports and shut out from human praise. He was thus saved from the pride and self-confidence that are so often caused by success. By suffering and humiliation he was prepared again to walk safely upon the dizzy heights to which he had been so suddenly exalted. {GC 169.1}

De Isten nem csak azért vonta ki Luthert a közélet színpadáról, hogy ellenségei haragjától megvédje; nem is azért, hogy nyugodtan végezhesse ezeket a fontos munkákat. Drágább volt ennél az a cél, amit Isten el akart érni. A hegyek közt, a csendben, a magányban és ismeretlenségben Lutherhez nem ért el sem a segítő kéz, sem pedig az emberi dicséret. Így óvta Isten a gőgtől és az elbizakodottságtól, ami olyan sokszor kíséri a sikert. Szenvedés és megalázás által készítette fel, hogy ismét biztonságban tudjon járni a szédítő magasságokban, ahova olyan hirtelen emelkedett fel. {GC 169.1}   

As men rejoice in the freedom which the truth brings them, they are inclined to extol those whom God has employed to break the chains of error and superstition. Satan seeks to divert men's thoughts and affections from God, and to fix them upon human agencies; he leads them to honor the mere instrument and to ignore the Hand that directs all the events of providence. Too often religious leaders who are thus praised and reverenced lose sight of their dependence upon God and are led to trust in themselves. As a result they seek to control the minds and consciences of the people, who are disposed to look to them for guidance instead of looking to the word of God. The work of reform is often retarded because of this spirit indulged by its supporters. From this danger, God would guard the cause of the Reformation. He desired that work to receive, not the impress of man, but that of God. The eyes of men had been turned to Luther as the expounder of the truth; he was removed that all eyes might be directed to the eternal Author of truth. {GC 169.2}

Amikor az ember az igazság nyújtotta szabadságnak örvendezik, szívesen dicsőíti azokat, akiket Isten eszközként használ fel, hogy a tévelygés és babona láncait széttörje. Sátán igyekszik az ember figyelmét Istenről emberi eszközökre irányítani, hogy Isten helyett emberekhez kötődjék. Azt akarja, hogy a puszta eszközt becsülje, és figyelmét eltereli arról a gondviselő Kézről, amely az eseményeket irányítja. Nagyon sokszor a dicsőített és nagyra becsült vallási vezetők szem elől tévesztik, hogy Istentől függenek, és kezdenek önmagukban bízni. Ebből pedig az következik, hogy igyekeznek azoknak az embereknek a gondolkozását és lelkiismeretét irányítani, akik hajlamosak arra, hogy Isten Igéje helyett tőlük várják az eligazítást. A reformáció munkáját sokszor gátolja támogatóinak effajta lelkülete. Isten szeretné megóvni ettől a veszélytől a reformáció ügyét. Azt akarta, hogy a reformáció munkája az Isten pecsétjét, és ne emberi bélyeget viseljen magán. Az emberek Lutherre, az igazság magyarázójára néztek. Isten eltávolította Luthert, hogy mindenki az igazság örökkévaló Szerzőjére tekintsen. {GC 169.2}