Chapter 41—Desolation of the Earth

A Föld pusztulása

“Her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.... In the cup which she hath filled fill to her double. How much she hath glorified herself, and lived deliciously, so much torment and sorrow give her: for she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, and famine; and she shall be utterly burned with fire: for strong is the Lord God who judgeth her. And the kings of the earth, who have committed fornication and lived deliciously with her, shall bewail her, and lament for her, ... saying, Alas, alas that great city Babylon, that mighty city! for in one hour is thy judgment come.” Revelation 18:5-10. {GC 653.1}

„Az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól... Amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennekokáért egy nap jőnek őreá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És siratják őt, és jajgatnak őrajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, ... mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted” (Jel. 18:5–10). {GC 653.1}   

“The merchants of the earth,” that have “waxed rich through the abundance of her delicacies,” “shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing, and saying, Alas, alas that great city, that was clothed in fine linen, and purple, and scarlet, and decked with gold, and precious stones, and pearls! For in one hour so great riches is come to nought.” Revelation 18:11, 3, 15-17. {GC 653.2}

„A föld kalmárai is”, akik „az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak”, „távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, amely öltözött gyolcsba és bíborba és skárlátba, és megékesíttetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!” (Jel. 18:11, 3, 15–17). {GC 653.2}   

Such are the judgments that fall upon Babylon in the day of the visitation of God's wrath. She has filled up the measure of her iniquity; her time has come; she is ripe for destruction. {GC 653.3}

Ezek a büntetések sújtják Babilont Isten haragjának napján. Babilon betöltötte gonoszságának mértékét. Ideje lejárt. Megérett a pusztulásra. {GC 653.3}   

When the voice of God turns the captivity of His people, there is a terrible awakening of those who have lost all in the great conflict of life. While probation continued they were blinded by Satan's deceptions, and they justified their course of sin. The rich prided themselves upon their superiority to those who were less favored; but they had obtained their riches by violation of the law of God. They had neglected to feed the hungry, to clothe the naked, to deal justly, and to love mercy. They had sought to exalt themselves and to obtain the homage of their fellow creatures. Now they are stripped of all that made them great and are left destitute and defenseless. They look with terror upon the destruction of the idols which they preferred before their Maker. They have sold their souls for earthly riches and enjoyments, and have not sought to become rich toward God. The result is, their lives are a failure; their pleasures are now turned to gall, their treasures to corruption. The gain of a lifetime is swept away in a moment. The rich bemoan the destruction of their grand houses, the scattering of their gold and silver. But their lamentations are silenced by the fear that they themselves are to perish with their idols. {GC 654.1}

Amikor Isten véget vet népe fogságának, rettenetes lesz azok ébredése, akik az élet nagy harcában mindent elvesztettek. A kegyelemidő alatt Sátán csalásaitól elvakultan megindokolták vétkeiket. A gazdagok kérkedtek és fölényeskedtek a szegényekkel, pedig gazdagságukhoz Isten törvényének áthágásával jutottak. Nem táplálták az éhezőket, nem ruházták fel a mezíteleneket, igazságtalanok és irgalmatlanok voltak. A maguk dicsőségét keresték, és igyekeztek embertársaik tiszteletét kivívni. De most elvesztik mindazt, ami által naggyá lettek; kifosztottak és védtelenek lesznek. Rémülten nézik bálványaik pusztulását, amelyek drágábbak voltak nekik, mint Alkotójuk. Földi gazdagságért és örömökért eladták lelküket, és nem az Isten mércéje szerinti gazdagságra törekedtek. Ezért fulladt kudarcba az életük. Örömeik keserűségre változnak, kincseik elértéktelenedtek. Egy élet szerzeményei egy pillanat alatt válnak semmivé. A gazdagok siratják palotáik pusztulását, aranyuk és ezüstjük elvesztését. De panaszszavuk elhal, mert félnek, hogy bálványaikkal együtt ők is elpusztulnak. {GC 654.1}   

The wicked are filled with regret, not because of their sinful neglect of God and their fellow men, but because God has conquered. They lament that the result is what it is; but they do not repent of their wickedness. They would leave no means untried to conquer if they could. {GC 654.2}

A gonoszok szíve tele van bánattal. De nem azt sajnálják, hogy elfeledkeztek Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik következményeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg. Minden követ megmozgatnának a győzelemért. {GC 654.2}   

The world see the very class whom they have mocked and derided, and desired to exterminate, pass unharmed through pestilence, tempest, and earthquake. He who is to the transgressors of His law a devouring fire, is to His people a safe pavilion. {GC 654.3}

A világ látja, hogy azoknak, akiket kigúnyolt, kinevetett és pusztulásra szánt, nem árt a ragály, a fergeteg és a földrengés. Aki megemésztő tűz a törvényszegőnek, biztos menedék népének. {GC 654.3}   

The minister who has sacrificed truth to gain the favor of men now discerns the character and influence of his teachings. It is apparent that the omniscient eye was following him as he stood in the desk, as he walked the streets, as he mingled with men in the various scenes of life. Every emotion of the soul, every line written, every word uttered, every act that led men to rest in a refuge of falsehood, has been scattering seed; and now, in the wretched, lost souls around him, he beholds the harvest. {GC 654.4}

A lelkész, aki az emberek kegyeiért feláldozta az igazságot, most meglátja tanításainak jellegét és következményeit. Nem kétséges, hogy a Mindenható szeme elkísérte a szószékre, figyelte, amikor az utcán járt, és amikor emberek ügyeivel foglalkozott. Minden lelki hatás, minden leírt sor, minden kimondott szó, minden cselekedet, amely hamis nyugalmat kínált, az embereknek magvetés volt; és a magvető a szerencsétlen, elveszett lelkekben most láthatja munkájának gyümölcsét. {GC 654.4}   

Saith the Lord: “They have healed the hurt of the daughter of My people slightly, saying, Peace, peace; when there is no peace.” “With lies ye have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad; and strengthened the hands of the wicked, that he should not return from his wicked way, by promising him life.” Jeremiah 8:11; Ezekiel 13:22. {GC 655.1}

Az Úr így szól: „Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség.” „Megszomorítjátok az igaznak szívét hazugsággal, holott én őt bántani nem akartam, s megerősítitek a hitetlen kezeit, hogy meg ne térjen gonosz útjáról, hogy őt életben megtartsam.” (Jer. 8:11; Ez. 13:22) {GC 655.1}   

“Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of My pasture! ... Behold, I will visit upon you the evil of your doings.” “Howl, ye shepherds, and cry; and wallow yourselves in the ashes, ye principal of the flock: for your days for slaughter and of your dispersions are accomplished; ... and the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape.” Jeremiah 23:1, 2; 25:34, 35, margin. {GC 655.2}

„Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait... Ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát.” „Jajgassatok pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje... És nincs hová futniuk a pásztoroknak, és menekülniük a nyáj vezéreinek.” (Jer. 23:1–2; 25:34–35) {GC 655.2}   

Ministers and people see that they have not sustained the right relation to God. They see that they have rebelled against the Author of all just and righteous law. The setting aside of the divine precepts gave rise to thousands of springs of evil, discord, hatred, iniquity, until the earth became one vast field of strife, one sink of corruption. This is the view that now appears to those who rejected truth and chose to cherish error. No language can express the longing which the disobedient and disloyal feel for that which they have lost forever—eternal life. Men whom the world has worshiped for their talents and eloquence now see these things in their true light. They realize what they have forfeited by transgression, and they fall at the feet of those whose fidelity they have despised and derided, and confess that God has loved them. {GC 655.3}

A papság és a nép belátja, hogy nem törekedett az Istennel való kapcsolatra. Felismerik, hogy lázadtak az igaz és igazságos törvények szerzője ellen. A mennyei elvek elvetésével a bűn, a viszály, a gyűlölet és a gonoszság ezer és ezer forrását fakasztották fel, mígnem a föld egy nagy harcmezővé, erkölcsi fertővé vált. Ez a kép tárul most azok elé, akik elvetették az igazságot, és melengették a tévelygést. Nyelv nem tudja kifejezni, mennyire vágynak az engedetlenek és a hitehagyók arra, amit örökre elvesztettek – az örök életre. Azok, akiket a világ képességükért és ékesszólásukért bálványozott, most igazi megvilágításban látják ezeket. Felismerik, mit játszottak el törvényszegésükkel, és azok lábához esnek, akiknek a kitartását semmibe vették, kigúnyolták, és most beismerik, hogy Isten őket is szerette. {GC 655.3}   

The people see that they have been deluded. They accuse one another of having led them to destruction; but all unite in heaping their bitterest condemnation upon the ministers. Unfaithful pastors have prophesied smooth things; they have led their hearers to make void the law of God and to persecute those who would keep it holy. Now, in their despair, these teachers confess before the world their work of deception. The multitudes are filled with fury. “We are lost!” they cry, “and you are the cause of our ruin;” and they turn upon the false shepherds. The very ones that once admired them most will pronounce the most dreadful curses upon them. The very hands that once crowned them with laurels will be raised for their destruction. The swords which were to slay God's people are now employed to destroy their enemies. Everywhere there is strife and bloodshed. {GC 655.4}

Az emberek rájönnek arra, hogy be lettek csapva. Egymást vádolják romlásukért, de mindannyian egy emberként elkeseredetten kárhoztatják a papokat. A hűtlen pásztorok tetszetős dolgokat prófétáltak. Hallgatóikat Isten törvényének semmibevevésére biztatták, és arra, hogy üldözzék azokat, akik a törvényt szentnek tartják. Most ezek a tanítók kétségbeesetten beismerik a világ előtt, hogy félrevezették az embereket. A tömegek tombolnak a dühtől. „Elvesztünk! – kiáltják –, és ti okoztátok pusztulásunkat!” És rátámadnak a hamis pásztorokra. Éppen azok, akik valamikor a legjobban csodálták őket, szórják a legszörnyűbb átkokat rájuk. A kezek, amelyek egykor babérkoszorút helyeztek homlokukra, elpusztításukra emelkednek fel. A kardokat, amelyekkel Isten népét akarták lemészárolni, most rosszakaróik ellen fordítják. Mindenütt folyik a harc, és ömlik a vér. {GC 655.4}   

“A noise shall come even to the ends of the earth; for the Lord hath a controversy with the nations, He will plead with all flesh; He will give them that are wicked to the sword.” Jeremiah 25:31. For six thousand years the great controversy has been in progress; the Son of God and His heavenly messengers have been in conflict with the power of the evil one, to warn, enlighten, and save the children of men. Now all have made their decisions; the wicked have fully united with Satan in his warfare against God. The time has come for God to vindicate the authority of His downtrodden law. Now the controversy is not alone with Satan, but with men. “The Lord hath a controversy with the nations;” “He will give them that are wicked to the sword.” {GC 656.1}

„Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Ő minden testnek ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti.” (Jer. 25:31) Hatezer évig folyt a nagy küzdelem. Isten Fia és a menny követei harcoltak a gonoszság hatalma ellen. Inteni, tanítani, menteni akarták az embereket. Most már mindenki döntött. A gonoszok teljesen Sátán mellé álltak az Isten elleni harcban. Ütött az óra, hogy Isten megvédje sárba tiport törvényének tekintélyét. Ez a küzdelem nemcsak Sátán ellen, hanem az emberek ellen is folyik. „Pere van az Úrnak a népekkel... a bűnösöket kardélre hányja!” (Jer. 25:31) {GC 656.1}   

The mark of deliverance has been set upon those “that sigh and that cry for all the abominations that be done.” Now the angel of death goes forth, represented in Ezekiel's vision by the men with the slaughtering weapons, to whom the command is given: “Slay utterly old and young, both maids, and little children, and women: but come not near any man upon whom is the mark; and begin at My sanctuary.” Says the prophet: “They began at the ancient men which were before the house.” Ezekiel 9:1-6. The work of destruction begins among those who have professed to be the spiritual guardians of the people. The false watchmen are the first to fall. There are none to pity or to spare. Men, women, maidens, and little children perish together. {GC 656.2}

Megkapták a szabadulás jegyét azok, „akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek”. Most elindul a halál angyala – az ezékieli látomás öldöklő fegyverrel ábrázolt angyala –, aki ezt a parancsot kapta: „Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el” (Ez. 9:4, 6). Az öldöklés a nép állítólagos lelki őrei között kezdődik. Először a hamis őröknek kell elpusztulniuk. Nincs irgalom, nincs kímélet. Férfiak, asszonyok, hajadonok és kisgyermekek együtt pusztulnak el. {GC 656.2}   

“The Lord cometh out of His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.” Isaiah 26:21. “And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem; Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. And it shall come to pass in that day, that a great tumult from the Lord shall be among them; and they shall lay hold everyone on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor.” Zechariah 14:12, 13. In the mad strife of their own fierce passions, and by the awful outpouring of God's unmingled wrath, fall the wicked inhabitants of the earth—priests, rulers, and people, rich and poor, high and low. “And the slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth even unto the other end of the earth: they shall not be lamented, neither gathered, nor buried.” Jeremiah 25:33. {GC 656.3}

„Az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé.” (Ésa. 26:21) „És ez lesz a csapás, amellyel megcsapkod az Úr minden népet, amelyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek: Megsenyved a húsuk, éspedig amíg lábaikon állnak, szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvük is megsenyved szájukban. És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttük, úgy, hogy ki-ki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.” (Zak. 14:12–13) Isten elegyítetlen haragjának félelmetes kiáradásakor elhullanak a föld gonosz lakói az ádáz indulattal vívott eszeveszett harcban – papok, hatalmasságok, a nép, gazdagok és szegények, nagyok és kicsinyek. „És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, el sem temettetnek.” (Jer. 25:33) {GC 656.3}   

At the coming of Christ the wicked are blotted from the face of the whole earth—consumed with the spirit of His mouth and destroyed by the brightness of His glory. Christ takes His people to the City of God, and the earth is emptied of its inhabitants. “Behold, the Lord maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.” “The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled: for the Lord hath spoken this word.” “Because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned.” Isaiah 24:1, 3, 5, 6. {GC 657.1}

Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemésztődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől. Krisztus elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz. „Ímé az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit!” „Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet.” „Mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói.” (Ésa. 24:1, 3, 5–6) {GC 657.1}   

The whole earth appears like a desolate wilderness. The ruins of cities and villages destroyed by the earthquake, uprooted trees, ragged rocks thrown out by the sea or torn out of the earth itself, are scattered over its surface, while vast caverns mark the spot where the mountains have been rent from their foundations. {GC 657.2}

Az egész föld olyan, mint egy kietlen pusztaság. A földrengés által elpusztított városok és falvak romjai, gyökerestől kitépett fák, a tengerből kivetett és a földből kiszakított töredezett sziklák hevernek szerte a föld felszínén, és roppant nagy üregek jelzik az alapjukról levált hegyek helyét. {GC 657.2}   

Now the event takes place foreshadowed in the last solemn service of the Day of Atonement. When the ministration in the holy of holies had been completed, and the sins of Israel had been removed from the sanctuary by virtue of the blood of the sin offering, then the scapegoat was presented alive before the Lord; and in the presence of the congregation the high priest confessed over him “all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat.” Leviticus 16:21. In like manner, when the work of atonement in the heavenly sanctuary has been completed, then in the presence of God and heavenly angels and the hosts of the redeemed the sins of God's people will be placed upon Satan; he will be declared guilty of all the evil which he has caused them to commit. And as the scapegoat was sent away into a land not inhabited, so Satan will be banished to the desolate earth, an uninhabited and dreary wilderness. {GC 658.1}

Ekkor lesz az az esemény, amelyet az engesztelési nap utolsó ünnepélyes mozzanata szimbolizált. Amikor a szentek szentjében véget ért a szolgálat, és a bűnért való áldozat vére által a templom megtisztult Izrael bűneitől, a főpap az élő bűnbakot az Úr elé állította, és a gyülekezet színe előtt megvallotta felette „Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és... azokat a baknak fejére” helyezte (III. Móz. 16:21). Amikor pedig a mennyei templomban ér véget az engesztelés munkája, Isten és a mennyei angyalok, valamint a megváltott sereg színe előtt Jézus hasonlóképpen helyezi Isten népének bűneit Sátánra. Sátánnak minden bűnért, amelyre rávette az embert, felelnie kell. És miként a bűnbakot a főpap lakatlan vidékre küldte, Krisztus is száműzi Sátánt a puszta földre, a lakatlan és sivár pusztaságra. {GC 658.1}   

The revelator foretells the banishment of Satan and the condition of chaos and desolation to which the earth is to be reduced, and he declares that this condition will exist for a thousand years. After presenting the scenes of the Lord's second coming and the destruction of the wicked, the prophecy continues: “I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him a thousand years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.” Revelation 20:1-3. {GC 658.2}

A Jelenések könyvének írója megjövendöli Sátán száműzését, a föld káosszá és kietlenné válását, és azt, hogy ez az állapot ezer esztendeig fog tartani. Az Úr második eljövetelének és a gonoszok elpusztulásának ábrázolása után a próféta így folytatja: „Láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megkötözé a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, és veté őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé őfelette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre” (Jel. 20:1–3). {GC 658.2}   

That the expression “bottomless pit” represents the earth in a state of confusion and darkness is evident from other scriptures. Concerning the condition of the earth “in the beginning,” the Bible record says that it “was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep.” [The Hebrew word here translated “deep” is rendered in the Septuagint (Greek) translation of the Hebrew Old Testament by the same word rendered “bottomless pit” In Revelation 20:1-3.] Genesis 1:2. Prophecy teaches that it will be brought back, partially at least, to this condition. Looking forward to the great day of God, the prophet Jeremiah declares: “I beheld the earth, and, lo, it was without form, and void; and the heavens, and they had no light. I beheld the mountains, and, lo, they trembled, and all the hills moved lightly. I beheld, and, lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. I beheld, and, lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down.” Jeremiah 4:23-26. {GC 658.3}

Hogy a „mélység” kifejezés a kusza és sötét földet jelenti, az nyilvánvaló más bibliai igékből. A föld „kezdetben” való állapotáról a Biblia azt mondja, hogy „kietlen és puszta ... és setétség vala a mélység színén” (I. Móz. 1:2). A próféciából kitűnik, hogy ilyenné is alakul vissza, legalábbis részben. Jeremiás kijelenti: „Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága! Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek. Nézek, és ímé a bő termőföld pusztává lőn; és minden városa összeomlott.” (Jer. 4:23–26) {GC 658.3}   

Here is to be the home of Satan with his evil angels for a thousand years. Limited to the earth, he will not have access to other worlds to tempt and annoy those who have never fallen. It is in this sense that he is bound: there are none remaining, upon whom he can exercise his power. He is wholly cut off from the work of deception and ruin which for so many centuries has been his sole delight. {GC 659.1}

A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátánnak és gonosz angyalainak az otthona. A földhöz láncolt Sátánnak nem lesz lehetősége arra, hogy más világokat is felkeressen, és arra sem, hogy kísértse és megzavarja azokat, akik soha nem buktak el. Ilyen értelemben lesz megkötözve. Nem lesz a földön senki, aki felett hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz fosztva a csalás és a rontás lehetőségétől, ami hosszú századokon át egyedüli öröme volt. {GC 659.1}   

The prophet Isaiah, looking forward to the time of Satan's overthrow, exclaims: “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! ... Thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: ... I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms; that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof; that opened not the house of his prisoners?Isaiah 14:12-17. {GC 659.2}

Ésaiás próféta, előre látva Sátán pusztulását, így kiált: „Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!... Ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet... Hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!” (Ésa. 14:12–17) {GC 659.2}   

For six thousand years, Satan's work of rebellion has “made the earth to tremble.” He had “made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof.” And he “opened not the house of his prisoners.” For six thousand years his prison house has received God's people, and he would have held them captive forever; but Christ had broken his bonds and set the prisoners free. {GC 659.3}

Sátán a hatezer éves lázadásával a „föld ama háborgatója” lett. „A föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza.” Hatezer éven át börtönébe zárta Isten népét, és örökre fogságában is tartotta volna. De Krisztus letörte a bilincseket, és szabadon bocsátotta a foglyokat. {GC 659.3}   

Even the wicked are now placed beyond the power of Satan, and alone with his evil angels he remains to realize the effect of the curse which sin has brought. “The kings of the nations, even all of them, lie in glory, everyone in his own house [the grave]. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch.... Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land, and slain thy people.” Isaiah 14:18-20. {GC 660.1}

Isten még a gonoszokat is elzárja az ördög hatalmától. Sátán egyedül marad itt gonosz angyalaival, hogy meglássa a bűn átkos következményét. „A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, ki-ki az ő sírjában. l e pedig messze vettetel sírodtól, mint valami hitvány gally... Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet.” (Ésa. 14:18–20) {GC 660.1}   

For a thousand years, Satan will wander to and fro in the desolate earth to behold the results of his rebellion against the law of God. During this time his sufferings are intense. Since his fall his life of unceasing activity has banished reflection; but he is now deprived of his power and left to contemplate the part which he has acted since first he rebelled against the government of heaven, and to look forward with trembling and terror to the dreadful future when he must suffer for all the evil that he has done and be punished for the sins that he has caused to be committed. {GC 660.2}

Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a kihalt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből az elmélkedést. De amikor hatalmától meg lesz fosztva, gondolkozhat azon, mit csinált a mennyei kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és retteghet az ijesztő jövőtől, amikor minden gonoszságáért szenvednie, és az általa okozott bűnökért bűnhődnie kell. {GC 660.2}   

To God's people the captivity of Satan will bring gladness and rejoicing. Says the prophet: “It shall come to pass in the day that Jehovah shall give thee rest from thy sorrow, and from thy trouble, and from the hard service wherein thou wast made to serve, that thou shalt take up this parable against the king of Babylon [here representing Satan], and say, How hath the oppressor ceased! ... Jehovah hath broken the staff of the wicked, the scepter of the rulers; that smote the peoples in wrath with a continual stroke, that ruled the nations in anger, with a persecution that none restrained.” Verses 3-6, R.V. {GC 660.3}

Isten népének Sátán fogsága örömet és boldogságot hoz. Így szól a próféta: „Majd ama napon, amelyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól, és ama kemény szolgálattól, amellyel szolgálnod kellett, e gúnydalt mondod Babilon királya felett (aki itt Sátánt ábrázolja), és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak...! Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodónak vesszejét. Aki népeket vert dühében szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartózhatatlanul” (Ésa. 14:3–6). {GC 660.3}   

During the thousand years between the first and the second resurrection the judgment of the wicked takes place. The apostle Paul points to this judgment as an event that follows the second advent. “Judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts.” 1 Corinthians 4:5. Daniel declares that when the Ancient of Days came, “judgment was given to the saints of the Most High.” Daniel 7:22. At this time the righteous reign as kings and priests unto God. John in the Revelation says: “I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them.” “They shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him a thousand years.” Revelation 20:4, 6. It is at this time that, as foretold by Paul, “the saints shall judge the world.” 1 Corinthians 6:2. In union with Christ they judge the wicked, comparing their acts with the statute book, the Bible, and deciding every case according to the deeds done in the body. Then the portion which the wicked must suffer is meted out, according to their works; and it is recorded against their names in the book of death. {GC 660.4}

Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a gonoszok felett. Pál apostol írásaiból kitűnik, hogy ez az ítélet a második adventet fogja követni. „Idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait.” (I. Kor 4:5) Dániel kijelenti, hogy amikor „eljöve az Öregkorú”, „ítélet adaték a magasságos egek szenteinek” (Dn. 7:22). Ekkor az igazak mennyei királyokként és papokként uralkodnak. János ezt mondja a Jelenések könyvében: „Láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel.” „Lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak Ővele ezer esztendeig.” (Jel. 20:4, 6) Erről mondta Pál, hogy „a szentek a világot ítélik meg” (I. Kor. 6:2). Krisztussal együtt ítélkeznek a gonoszokon. Összevetik tetteiket a törvénykönyvvel, a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei szerint döntik el. Majd kiszabják a gonoszok büntetését a cselekedeteik szerint; és ez az ítélet bekerül a nevük mellé a halál könyvébe. {GC 660.4}   

Satan also and evil angels are judged by Christ and His people. Says Paul: “Know ye not that we shall judge angels?” Verse 3. And Jude declares that “the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, He hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.” Jude 6. {GC 661.1}

Krisztus és népe Sátánt és angyalait is megítéli. Pál ezt mondja: „Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni?” (I. Kor. 6:3) Júdás pedig kijelenti, hogy „az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta” (Júd. 6). {GC 661.1}   

At the close of the thousand years the second resurrection will take place. Then the wicked will be raised from the dead and appear before God for the execution of “the judgment written.” Thus the revelator, after describing the resurrection of the righteous, says: “The rest of the dead lived not again until the thousand years were finished.” Revelation 20:5. And Isaiah declares, concerning the wicked: “They shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.” Isaiah 24:22. {GC 661.2}

A második feltámadás az ezer esztendő végén lesz. Ekkor a gonoszok feltámadnak, és megjelennek Isten előtt, hogy „a megírott ítélet”-et végrehajtsák rajtuk. A Jelenések könyvének írója, miután látta az igazak feltámadását, így szólt: „A többi halottak ...meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő” (Jel. 20:5). Ésaiás pedig ezt mondja a gonoszokról: „Összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak” (Ésa. 24:22). {GC 661.2}