Chapter 15—The Bible and the French Revolution

A két "tanú" jövendölése

In the sixteenth century the Reformation, presenting an open Bible to the people, had sought admission to all the countries of Europe. Some nations welcomed it with gladness, as a messenger of Heaven. In other lands the papacy succeeded to a great extent in preventing its entrance; and the light of Bible knowledge, with its elevating influences, was almost wholly excluded. In one country, though the light found entrance, it was not comprehended by the darkness. For centuries, truth and error struggled for the mastery. At last the evil triumphed, and the truth of Heaven was thrust out. “This is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light.” John 3:19. The nation was left to reap the results of the course which she had chosen. The restraint of God's Spirit was removed from a people that had despised the gift of His grace. Evil was permitted to come to maturity. And all the world saw the fruit of willful rejection of the light. {GC 265.1}

A XVI. századi reformáció, amely nyitott Bibliát kínált az embereknek, bebocsátást kért Európa minden országába. Egyes nemzetek örömmel fogadták, és a menny ajándékának tekintették. Más országokban a pápaságnak nagyrészt sikerült meggátolni bejutását. Ezekből az országokból a Biblia világosságát és felemelő befolyását csaknem teljesen kizárták. Az egyik országban, ahova bejutott ugyan a világosság, a sötétség nem fogadta be. Az igazság és a tévelygés századokon át harcolt az uralomért. Végül a gonoszság győzött, és az emberek elvetették a menny igazságát. „Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot.” (Jn. 3:19) E nemzetnek aratnia kellett a maga választotta út következményeit. Isten visszavonta Lelkének fékező erejét attól a néptől, amely semmibe vette kegyelmi ajándékát. A gonoszság beérhetett. És az egész világ látta, mi a következménye annak, ha az igazságot szántszándékkal elvetik. {GC 265.1}   

The war against the Bible, carried forward for so many centuries in France, culminated in the scenes of the Revolution. That terrible outbreaking was but the legitimate result of Rome's suppression of the Scriptures. (See Appendix.) It presented the most striking illustration which the world has ever witnessed of the working out of the papal policy—an illustration of the results to which for more than a thousand years the teaching of the Roman Church had been tending. {GC 265.2}

A Biblia elleni harc, amely Franciaországban hosszú századokon át folyt, a francia forradalom jeleneteiben tetőzött. Ez az iszonyú robbanás azonban Róma Szentírást elhallgattató politikájának törvényszerű következménye volt. A világ tanúja volt a pápai politika érvényesítésének, amely azt szemléltette, hogy több mint ezer éven át mit akart az egyház a tanításaival elérni. {GC 265.2}   

The suppression of the Scriptures during the period of papal supremacy was foretold by the prophets; and the Revelator points also to the terrible results that were to accrue especially to France from the domination of the “man of sin.” {GC 266.1}

A próféták megjövendölték, hogy a pápaság uralma alatt a Szentírás be lesz tiltva. A Jelenések könyvének írója kinyilatkoztatta azt is, hogy milyen iszonyatos következményekkel fog járni – különösen Franciaországban – a „bűn emberének” uralma. {GC 266.1}   

Said the angel of the Lord: “The holy city shall they tread underfoot forty and two months. And I will give power unto My two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.... And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.... And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. And after three days and a half the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw them.” Revelation 11:2-11. {GC 266.2}

Isten angyala ezt mondta: „A szent várost tapodják negyvenkét hónapig. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve, ezerkétszázhatvan napig... És amikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodornának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett... És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala.” (Jel. 11:2–3, 7–8, 10–11) {GC 266.2}   

The periods here mentioned—“forty and two months,” and “a thousand two hundred and threescore days”—are the same, alike representing the time in which the church of Christ was to suffer oppression from Rome. The 1260 years of papal supremacy began in A.D. 538, and would therefore terminate in 1798. (See Appendix note for page 54.) At that time a French army entered Rome and made the pope a prisoner, and he died in exile. Though a new pope was soon afterward elected, the papal hierarchy has never since been able to wield the power which it before possessed. {GC 266.3}

Az itt említett két időszak – a „negyvenkét hónap” és az „ezerkétszázhatvan nap” – egy és ugyanaz. Mindkettő azt az időt jelenti, amely alatt Krisztus egyháza Róma elnyomásától szenvedni fog. A pápai fennhatóság 1260 éve i. sz. 538-ban kezdődött, és így 1798-ban ért véget. Egy francia katonai egység megszállta Rómát, és fogságba ejtette a pápát, aki aztán a számkivetésben meghalt. Jóllehet nemsokára új pápát választottak, de a pápai hierarchia azóta sem tudta előbbi hatalmát gyakorolni. {GC 266.3}   

The persecution of the church did not continue throughout the entire period of the 1260 years. God in mercy to His people cut short the time of their fiery trial. In foretelling the “great tribulation” to befall the church, the Saviour said: “Except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.” Matthew 24:22. Through the influence of the Reformation the persecution was brought to an end prior to 1798. {GC 266.4}

Az egyház üldöztetése nem tartott az 1260 éves időszak végéig. Isten irgalmas volt népéhez, és megrövidítette a súlyos megpróbáltatás idejét. Amikor a Megváltó megjövendölte az egyház „nagy nyomorúság”-át, ezt mondta: „Ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” (Mt. 24:22) A reformáció hatására az üldözés már 1798 előtt véget ért. {GC 266.4}   

Concerning the two witnesses the prophet declares further: “These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth.” “Thy word,” said the psalmist, “is a lamp unto my feet, and a light unto my path.” Revelation 11:4; Psalm 119:105. The two witnesses represent the Scriptures of the Old and the New Testament. Both are important testimonies to the origin and perpetuity of the law of God. Both are witnesses also to the plan of salvation. The types, sacrifices, and prophecies of the Old Testament point forward to a Saviour to come. The Gospels and Epistles of the New Testament tell of a Saviour who has come in the exact manner foretold by type and prophecy. {GC 267.1}

A két tanúról még ezt is mondja a próféta: „Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak”. „Az én lábamnak szövétneke – mondja a zsoltáríró – a Te igéd, és ösvényemnek világossága.” (Jel. 11:4; Zsolt. 119:105) A két tanúbizonyság az ó- és újtestamentumi Szentírást jelképezi. Mindkettő nagy súllyal tesz bizonyságot Isten törvényének eredetéről és örökérvényűségéről. Mindkettő tanúsítja a megváltás tervét is. Az ótestamentumi előképek, áldozatok és próféciák előremutatnak az eljövendő Megváltóra. Az Újtestamentum evangéliumai és apostoli levelei hírt adnak arról a Megváltóról, aki pontosan úgy jött el, ahogy az előképek és a próféciák előre jelezték. {GC 267.1}   

“They shall prophesy a thousand two hundred and three-score days, clothed in sackcloth.” During the greater part of this period, God's witnesses remained in a state of obscurity. The papal power sought to hide from the people the word of truth, and set before them false witnesses to contradict its testimony. (See Appendix.) When the Bible was proscribed by religious and secular authority; when its testimony was perverted, and every effort made that men and demons could invent to turn the minds of the people from it; when those who dared proclaim its sacred truths were hunted, betrayed, tortured, buried in dungeon cells, martyred for their faith, or compelled to flee to mountain fastnesses, and to dens and caves of the earth—then the faithful witnesses prophesied in sackcloth. Yet they continued their testimony throughout the entire period of 1260 years. In the darkest times there were faithful men who loved God's word and were jealous for His honor. To these loyal servants were given wisdom, power, and authority to declare His truth during the whole of this time. {GC 267.2}

„Prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezerkétszázhatvan napig.” Ennek az időszaknak nagyobb részében Isten tanúbizonyságai az ismeretlenség homályában maradtak. A pápai hatalom el akarta rejteni a nép elől az Igazság Igéjét, és hamis tanúkkal cáfoltatta meg bizonyságtevését. Amikor a vallási és világi hatóság betiltotta a Bibliát; amikor igazságait kiforgatták, és mindent megtettek, amit csak ember és démon megtehet, hogy a nép figyelmét eltereljék róla; amikor azokat, akik hirdetni merték szent igazságait, hitükért üldözték, elárulták, kínozták, börtönbe vetették, vértanúvá tették, vagy arra kényszerítették, hogy fellegvárakban és a föld barlangjaiban és üregeiben keressenek menedéket – akkor a hű tanúbizonyságok gyászruhában prófétáltak. De a bizonyságtevés az 1260 éves időszak alatt sem szűnt meg. Voltak a legsötétebb időkben is hűséges emberek, akik szerették Isten szavát, és féltették becsületét. E hű szolgák bölcsességet, erőt és képességet kaptak Isten igazságának hirdetéséhez. {GC 267.2}   

“And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies: and if any man will hurt them, he must in this manner be killed.” Revelation 11:5. Men cannot with impunity trample upon the word of God. The meaning of this fearful denunciation is set forth in the closing chapter of the Revelation: “I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book: and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.” Revelation 22:18, 19. {GC 268.1}

„És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.” (Jel. 11:5) Az ember nem tiporhatja sárba Isten szavát büntetlenül. A Jelenések könyvének záró fejezetéből megtudhatjuk, mit jelent ez a félelmetes ítélet: „Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; és ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.” (Jel. 22:18–19) {GC 268.1}   

Such are the warnings which God has given to guard men against changing in any manner that which He has revealed or commanded. These solemn denunciations apply to all who by their influence lead men to regard lightly the law of God. They should cause those to fear and tremble who flippantly declare it a matter of little consequence whether we obey God's law or not. All who exalt their own opinions above divine revelation, all who would change the plain meaning of Scripture to suit their own convenience, or for the sake of conforming to the world, are taking upon themselves a fearful responsibility. The written word, the law of God, will measure the character of every man and condemn all whom this unerring test shall declare wanting. {GC 268.2}

Ilyen figyelmeztetésekkel óvja Isten az embert attól, hogy bármit is változtasson kinyilatkoztatásain és parancsain. E komoly intések azoknak szólnak, akik befolyásukkal arra késztetnek embereket, hogy Isten törvényét könnyen vegyék. Ezekkel meg akarja félemlíteni azokat, akik tiszteletlenül kijelentik: nem sokat számít, hogy engedelmeskednek-e Isten törvényének, vagy nem. Félelmes felelősséget vesznek magukra azok az emberek, akik saját nézeteiket Isten kinyilatkoztatásai fölé emelik; akik a Szentírás világos kijelentéseit saját érdekeiknek vagy a világ igényeinek megfelelően értelmezik. Az írott Ige, Isten törvénye megméri minden ember jellemét, és mindenkit elítél, aki e tévedhetetlen próba mérlegén könnyűnek bizonyul. {GC 268.2}   

“When they shall have finished [are finishing] their testimony.” The period when the two witnesses were to prophesy clothed in sackcloth, ended in 1798. As they were approaching the termination of their work in obscurity, war was to be made upon them by the power represented as “the beast that ascendeth out of the bottomless pit.” In many of the nations of Europe the powers that ruled in church and state had for centuries been controlled by Satan through the medium of the papacy. But here is brought to view a new manifestation of satanic power. {GC 268.3}

„Mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket.” A két tanúbizonyság gyászruhában való prédikálásának ideje 1798-ban ért véget. Amikor közeledett homályban végzett munkálkodásuk vége, „a mélységből feljövő fenevad”-dal jelképezett hatalom háborút indított ellenük. Európa számos országában az egyházon és az államon uralkodó hatalmasságokat évszázadokon át Sátán irányította a pápaság közvetítésével. Itt azonban a sátáni hatalom új megjelenési formáját látjuk. {GC 268.3}   

It had been Rome's policy, under a profession of reverence for the Bible, to keep it locked up in an unknown tongue and hidden away from the people. Under her rule the witnesses prophesied “clothed in sackcloth.” But another power—the beast from the bottomless pit—was to arise to make open, avowed war upon the word of God. {GC 269.1}

Róma a Biblia iránti tisztelet ürügyén azt a politikát folytatta, hogy a Bibliát egy ismeretlen nyelv börtönébe zárta, és elrejtette az emberek elől. Róma uralkodása alatt a tanúbizonyságok „gyászruhába öltözve” prófétáltak. De támadt egy másik hatalom – a „mélységből feljövő fenevad” –, hogy nyílt, nevén nevezett háborút indítson Isten szava ellen. {GC 269.1}   

“The great city” in whose streets the witnesses are slain, and where their dead bodies lie, is “spiritually” Egypt. Of all nations presented in Bible history, Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted His commands. No monarch ever ventured upon more open and highhanded rebellion against the authority of Heaven than did the king of Egypt. When the message was brought him by Moses, in the name of the Lord, Pharaoh proudly answered: “Who is Jehovah, that I should hearken unto His voice to let Israel go? I know not Jehovah, and moreover I will not let Israel go.” Exodus 5:2, A.R.V. This is atheism, and the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of the living God and would manifest a like spirit of unbelief and defiance. “The great city” is also compared, “spiritually,” to Sodom. The corruption of Sodom in breaking the law of God was especially manifested in licentiousness. And this sin was also to be a pre-eminent characteristic of the nation that should fulfill the specifications of this scripture. {GC 269.2}

„Ama nagy város”, amelynek utcáin a tanúbizonyságokat megölték, és ahol holttestük feküdt, „lélek szerint” Egyiptom. A bibliai történelemben jelentkező nemzetek közül a legvakmerőbben Egyiptom tagadta az élő Isten létezését, és szállt szembe parancsaival. Egy uralkodó sem mert Egyiptom királyánál nyíltabban és fölényesebben fellázadni a menny tekintélye ellen. Amikor Mózes az Úr nevében átadta az üzenetet, a fáraó kevélyen válaszolt: „Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam az Izraelt? Nem ismerem az Urat, és nem is bocsátom el Izraelt.” (II. Móz. 5:2) Ez istentagadás. Az Egyiptommal jelképezett nemzet hasonlóképpen megtagadta az élő Isten kívánalmait, és hasonló hitetlen és kihívó magatartást tanúsított. „Ama nagy város”-t „lélek szerint” Sodomához is hasonlítja a próféta. Sodorna törvényrontó romlottsága különösképpen erkölcstelenségében mutatkozott meg. Ez a bűn annak a nemzetnek is kiemelkedő jellemvonása volt, amelyre ráillik e szentírási minősítés. {GC 269.2}   

According to the words of the prophet, then, a little before the year 1798 some power of satanic origin and character would rise to make war upon the Bible. And in the land where the testimony of God's two witnesses should thus be silenced, there would be manifest the atheism of the Pharaoh and the licentiousness of Sodom. {GC 269.3}

A próféta szavai szerint tehát nem sokkal 1798 előtt olyan sátáni eredetű és jellegű erők támadnak, amelyek harcot indítanak a Biblia ellen. Abban az országban, ahol Isten két tanújának bizonyságtevését elnémítják, megmutatkozik a fáraó istentagadása és Sodorna erkölcstelensége. {GC 269.3}   

This prophecy has received a most exact and striking fulfillment in the history of France. During the Revolution, in 1793, “the world for the first time heard an assembly of men, born and educated in civilization, and assuming the right to govern one of the finest of the European nations, uplift their united voice to deny the most solemn truth which man's soul receives, and renounce unanimously the belief and worship of a Deity.”—Sir Walter Scott, Life of Napoleon, vol. 1, ch. 17. “France is the only nation in the world concerning which the authentic record survives, that as a nation she lifted her hand in open rebellion against the Author of the universe. Plenty of blasphemers, plenty of infidels, there have been, and still continue to be, in England, Germany, Spain, and elsewhere; but France stands apart in the world's history as the single state which, by the decree of her Legislative Assembly, pronounced that there was no God, and of which the entire population of the capital, and a vast majority elsewhere, women as well as men, danced and sang with joy in accepting the announcement.”—Blackwood's Magazine, November, 1870. {GC 269.4}

Ez a prófécia egészen pontosan és nyilvánvalóan teljesedett be Franciaország történelmében. Az 1793-as forradalom idején „a világ első ízben hallotta, hogy civilizált körülmények között született és nevelkedett emberek egy csoportja, akik – Európa egyik legkiválóbb nemzetét kormányozzák, egyesülten emeli fel hangját a legnagyobb igazság ellen, amit ember kaphat, és egyhangúlag megtagadja az Isten hitét és imádatát”. „Franciaország az egyetlen nemzet a földön, amelyről hiteles feljegyzés maradt fenn, hogy mint nemzet emelte fel kezét a világegyetem Teremtője elleni nyílt lázadásban. Sok istenkáromló, sok hitetlen élt már, és él most is Angliában, Németországban, Spanyolországban és máshol, de Franciaország egyedül áll a világtörténelemben, mint egyetlen állam, ahol a Törvényhozó Nemzetgyűlés kijelentette, hogy nincs Isten, és ahol a főváros egész lakossága, ill. a nemzet túlnyomó többsége mindenfelé, nők és férfiak egyaránt táncoltak és énekeltek örömükben a nyilatkozatot hallva.” {GC 269.4}   

France presented also the characteristics which especially distinguished Sodom. During the Revolution there was manifest a state of moral debasement and corruption similar to that which brought destruction upon the cities of the plain. And the historian presents together the atheism and the licentiousness of France, as given in the prophecy: “Intimately connected with these laws affecting religion, was that which reduced the union of marriage—the most sacred engagement which human beings can form, and the permanence of which leads most strongly to the consolidation of society—to the state of a mere civil contract of a transitory character, which any two persons might engage in and cast loose at pleasure.... If fiends had set themselves to work to discover a mode of most effectually destroying whatever is venerable, graceful, or permanent in domestic life, and of obtaining at the same time an assurance that the mischief which it was their object to create should be perpetuated from one generation to another, they could not have invented a more effectual plan that the degradation of marriage.... Sophie Arnoult, an actress famous for the witty things she said, described the republican marriage as ‘the sacrament of adultery.’”—Scott, vol. 1, ch. 17. {GC 270.1}

Franciaország ugyanazokat a jellegzetességeket mutatta, amelyek különösen jellemezték Sodomát. A forradalom alatt ugyanolyan erkölcsi hanyatlás és korrupció nyilvánult meg, mint ami a síkság városainak ítéletét kihívta. A történész úgy mutatja be Franciaország istentagadását és szabadosságát, ahogy arról a prófécia jövendölt: „A vallást támadó törvényekhez szorosan kapcsolódott az, amelyik a házasságot – a legszentebb köteléket, ami embereket összeköthet, és amelynek tartósságától függ a társadalom szilárdsága – egy polgári szerződés szintjére szállította le, melyet bármelyik két ember tetszése szerint megköthet és felbonthat... Ha maguk az ördögök láttak volna munkához, hogy megkeressék azt a módszert, amivel minden, ami a család életében tiszteletreméltó, kellemes és maradandó, a leghatékonyabban elpusztítható, úgy, hogy ugyanakkor azt is biztosítsák, hogy a kár, amit okozni fognak nemzedékről nemzedékre megmaradjon, nem találhattak volna hatékonyabb tervet, mint a házasság lealacsonyítását... A szellemes megjegyzéseiről híres színésznő, Sophie Arnoul a köztársasági házasságot a »bálványimádás szentségének« nevezte.” {GC 270.1}   

“Where also our Lord was crucified.” This specification of the prophecy was also fulfilled by France. In no land had the spirit of enmity against Christ been more strikingly displayed. In no country had the truth encountered more bitter and cruel opposition. In the persecution which France had visited upon the confessors of the gospel, she had crucified Christ in the person of His disciples. {GC 271.1}

„Ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.” Franciaország a próféciának ezt a részét is betöltötte. Egy országban sem gyűlölték jobban Krisztust, mint itt. Egy országban sem ütközött az igazság elkeseredettebb és kegyetlenebb ellenállásba. Az üldözéssel, amellyel Franciaország az evangélium hitvallóit büntette, Krisztust tanítványai személyében feszítette meg. {GC 271.1}   

Century after century the blood of the saints had been shed. While the Waldenses laid down their lives upon the mountains of Piedmont “for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ,” similar witness to the truth had been borne by their brethren, the Albigenses of France. In the days of the Reformation its disciples had been put to death with horrible tortures. King and nobles, highborn women and delicate maidens, the pride and chivalry of the nation, had feasted their eyes upon the agonies of the martyrs of Jesus. The brave Huguenots, battling for those rights which the human heart holds most sacred, had poured out their blood on many a hard-fought field. The Protestants were counted as outlaws, a price was set upon their heads, and they were hunted down like wild beasts. {GC 271.2}

Századról századra hullt a szentek vére. Miközben a valdensek életüket áldozták Piedmont hegyén „az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért”, testvéreik, a francia albigensek hasonló bizonyságot tettek az igazságról. A reformáció idején az igazság híveit iszonyú kínzások közepette ölték meg. Királyok és nemesek, előkelő nők és törékeny leányok, a nemzet büszkeségei kíváncsian nézték végig Jézus mártírjainak gyötrelmét. A bátor hugenották az emberi szív legszentebb jogaiért vívott kemény csatákban ontották vérüket. A protestánsokat törvényen kívül helyezték, díjat tűztek ki fejükre, és üldözték őket, mint a vadállatokat. {GC 271.2}   

The “Church in the Desert,” the few descendants of the ancient Christians that still lingered in France in the eighteenth century, hiding away in the mountains of the south, still cherished the faith of their fathers. As they ventured to meet by night on mountainside or lonely moor, they were chased by dragoons and dragged away to lifelong slavery in the galleys. The purest, the most refined, and the most intelligent of the French were chained, in horrible torture, amidst robbers and assassins. (See Wylie, b. 22, ch. 6.) Others, more mercifully dealt with, were shot down in cold blood, as, unarmed and helpless, they fell upon their knees in prayer. Hundreds of aged men, defenseless women, and innocent children were left dead upon the earth at their place of meeting. In traversing the mountainside or the forest, where they had been accustomed to assemble, it was not unusual to find “at every four paces, dead bodies dotting the sward, and corpses hanging suspended from the trees.” Their country, laid waste with the sword, the ax, the fagot, “was converted into one vast, gloomy wilderness.” “These atrocities were enacted ... in no dark age, but in the brilliant era of Louis XIV. Science was then cultivated, letters flourished, the divines of the court and of the capital were learned and eloquent men, and greatly affected the graces of meekness and charity.”—Ibid., b. 22, ch. 7. {GC 271.3}

Az „egyház a pusztában”, az ősi kereszténységnek az a néhány folytatója, akik a XVIII. században Franciaország déli hegységeiben rejtőzve éltek, még ápolták atyáik hitét. Ha éjnek idején a hegyoldalon vagy elhagyott mocsarakban össze mertek gyűlni, dragonyosok rontottak rájuk és életfogytiglani gályarabságba hurcolták őket. A franciák legtisztább, legcsiszoltabb és legértelmesebb emberei iszonyú kínzások közepette tolvajok és gyilkosok között voltak láncra verve. Másokkal irgalmasabban bántak. Hidegvérrel lelőtték a fegyvertelen, tehetetlenül térdre hulló imádkozókat. Elaggott férfiak, védtelen nők és ártatlan gyermekek százai maradtak holtan a földön összejövetelük helyén. A hegyoldalon vagy az erdőben, a szokásos gyülekezési helyeken „minden negyedik lépésnél a gyepen tetemek, a fákon akasztott emberek voltak”. Az a vidék, amelyet letarolt a kard, a bárd, a máglya, „egy hatalmas sivár pusztasággá alakult”. „Ezek a rémtettek nem... sötét korszakban játszódtak, hanem XIV. Lajos fényes korszakában – akkor, amikor a tudomány és az irodalom virágzott. Az udvar és a főváros hittudósai tanult, ékesszóló férfiak voltak, és szerfelett tetszelegtek a szelídség és a szeretet ajándékának látszatával.” {GC 271.3}   

But blackest in the black catalogue of crime, most horrible among the fiendish deeds of all the dreadful centuries, was the St. Bartholomew Massacre. The world still recalls with shuddering horror the scenes of that most cowardly and cruel onslaught. The king of France, urged on by Romish priests and prelates, lent his sanction to the dreadful work. A bell, tolling at dead of night, was a signal for the slaughter. Protestants by thousands, sleeping quietly in their homes, trusting to the plighted honor of their king, were dragged forth without a warning and murdered in cold blood. {GC 272.1}

De a sötét bűntettek sorában a legsötétebb, a szörnyű századok ördögi tettei között a legiszonyatosabb a Szent Bertalan-éji vérfürdő volt. A világ még ma is borzadva gondol e mérhetetlenül gyáva és kegyetlen mészárlásra. Franciaország királya katolikus papok és főpapok unszolására beleegyezett ebbe a rettenetes cselekménybe. Az éj közepén harangkongatással adtak jelt az öldöklésre. Az otthonukban csendesen alvó protestánsok ezreit, akik bíztak királyuk becsületszavában, minden figyelmeztetés nélkül kihurcolták, és hidegvérrel lemészárolták. {GC 272.1}   

As Christ was the invisible leader of His people from Egyptian bondage, so was Satan the unseen leader of his subjects in this horrible work of multiplying martyrs. For seven days the massacre was continued in Paris, the first three with inconceivable fury. And it was not confined to the city itself, but by special order of the king was extended to all the provinces and towns where Protestants were found. Neither age nor sex was respected. Neither the innocent babe nor the man of gray hairs was spared. Noble and peasant, old and young, mother and child, were cut down together. Throughout France the butchery continued for two months. Seventy thousand of the very flower of the nation perished. {GC 272.2}

Miként Krisztus láthatatlan vezérként vezette ki népét az egyiptomi szolgaságból, úgy állt Sátán ebben a kegyetlen munkában, a mártírok számának megsokszorozásában láthatatlanul alattvalói élén. Párizsban hét napig tartott az öldöklés. Az első három napon elképzelhetetlen dühvel. A vérfürdő nemcsak a fővárosra korlátozódott, hanem a király külön rendeletére kiterjedt minden olyan tartományra és városra is, ahol protestánsok éltek. Az öldöklők nem voltak tekintettel sem korra, sem nemre. Nem kímélték sem az ártatlan csecsemőt, sem az ősz öreget. Nemest és parasztot, időst és fiatalt, anyát és gyermeket együtt mészároltak le. Az öldöklés két hónapig tartott Franciaország-szerte. Az ország színe javából hetvenezren pusztultak el. {GC 272.2}   

“When the news of the massacre reached Rome, the exultation among the clergy knew no bounds. The cardinal of Lorraine rewarded the messenger with a thousand crowns; the cannon of St. Angelo thundered forth a joyous salute; and bells rang out from every steeple; bonfires turned night into day; and Gregory XIII, attended by the cardinals and other ecclesiastical dignitaries, went in long procession to the church of St. Louis, where the cardinal of Lorraine chanted a Te Deum.... A medal was struck to commemorate the massacre, and in the Vatican may still be seen three frescoes of Vasari, describing the attack upon the admiral, the king in council plotting the massacre, and the massacre itself. Gregory sent Charles the Golden Rose; and four months after the massacre, ... he listened complacently to the sermon of a French priest, ... who spoke of ‘that day so full of happiness and joy, when the most holy father received the news, and went in solemn state to render thanks to God and St. Louis.’”—Henry White, The Massacre of St. Bartholomew, ch. 14, par. 34. {GC 272.3}

„Amikor a mészárlás híre eljutott Rómába, a pápa ujjongása nem ismert határt. Szíve kívánsága teljesült, így most IX. Károly volt a legkedvesebb gyermeke. Róma visszhangzott az örömkiáltásoktól. Lorraine kardinálisa a hírhozót ezer koronával jutalmazta. Az Angyalvár ágyúiból tisztelgő lövés dördült el. Harangok zúgtak minden templomtoronyból; örömtüzek változtatták nappallá az éjszakát, és XIII. Gergely a kardinálisok és más egyházi méltóságok kíséretében hosszú menetben vonult a Szent Lajos-templomba, ahol Lorraine kardinálisa Te Deumot énekelt. A Franciaországban haldokló tömeg kiáltása harmonizált a római udvarban felhangzó énekkel. A mészárlás emlékére érmét is vertek, és a Vatikánban még mindig látható három Vasari-freskó, amelyek az admirális lerohanását, a mészárlás cselszövését megtanácskozó királyt és magát a vérfürdőt ábrázolják. A pápa sietett kifejezni Károlynak háláját, és hűséges szolgálataiért az Aranyrózsa Renddel jutalmazta, Róma szószékeiről pedig ékesszóló papok ünnepelték Károlyt, Katalint és a Giune-öket, mint a pápai egyház újra-alapítóit. {GC 272.3}   

The same master spirit that urged on the St. Bartholomew Massacre led also in the scenes of the Revolution. Jesus Christ was declared to be an impostor, and the rallying cry of the French infidels was, “Crush the Wretch,” meaning Christ. Heaven-daring blasphemy and abominable wickedness went hand in hand, and the basest of men, the most abandoned monsters of cruelty and vice, were most highly exalted. In all this, supreme homage was paid to Satan; while Christ, in His characteristics of truth, purity, and unselfish love, was crucified. {GC 273.1}

Ugyanaz a mesterelme nyilvánult meg a forradalom idején, amelyik a Szent Bertalan-éji mészárlást ihlette. Jézus Krisztust csalónak nyilvánították és felhangzott a francia istentagadók kiáltása: »Pusztítsd el a nyomorultat«, Krisztust értve ezen. Égbekiáltó istenkáromlás és förtelmes gonoszság járt kéz a kézben, és a legközönségesebb embereket, a bűn és kegyetlenség legelvetemültebb gaztetteit magasztalták fel leginkább. Mindezzel a legnagyobb hódolatot fejezték ki Sátán iránt, míg Krisztust a maga igazságos, tiszta, önzetlenül szerető jellemével megfeszítették.” {GC 273.1}   

“The beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.” The atheistical power that ruled in France during the Revolution and the Reign of Terror, did wage such a war against God and His holy word as the world had never witnessed. The worship of the Deity was abolished by the National Assembly. Bibles were collected and publicly burned with every possible manifestation of scorn. The law of God was trampled underfoot. The institutions of the Bible were abolished. The weekly rest day was set aside, and in its stead every tenth day was devoted to reveling and blasphemy. Baptism and the Communion were prohibited. And announcements posted conspicuously over the burial places declared death to be an eternal sleep. {GC 273.2}

„A mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket és megöli őket.” Azok az erők, amelyek Franciaországban a forradalom alatt hatalomra jutottak, olyan harcot indítottak Isten és szent Igéje ellen, amilyet a világ addig még nem látott. Isten imádatát a nemzetgyűlés megtiltotta. A Bibliákat összeszedték, és a gúny minden lehetséges kifejezése közepette nyilvánosan elégették. Isten törvényét a sárba taposták. A bibliai szertatásokat eltörölték. A heti nyugalomnapot megszüntették, és helyette minden tizedik napon Istent káromolva tivornyáztak. Tilos volt keresztelni és úrvacsorát osztani. A temetőkön jól láthatóan kiplakátozták, hogy a halál örökké tartó alvás. {GC 273.2}   

The fear of God was said to be so far from the beginning of wisdom that it was the beginning of folly. All religious worship was prohibited, except that of liberty and the country. The “constitutional bishop of Paris was brought forward to play the principal part in the most impudent and scandalous farce ever acted in the face of a national representation.... He was brought forward in full procession, to declare to the Convention that the religion which he had taught so many years was, in every respect, a piece of priestcraft, which had no foundation either in history or sacred truth. He disowned, in solemn and explicit terms, the existence of the Deity to whose worship he had been consecrated, and devoted himself in future to the homage of liberty, equality, virtue, and morality. He then laid on the table his episcopal decorations, and received a fraternal embrace from the president of the Convention. Several apostate priests followed the example of this prelate.”—Scott, vol. 1, ch. 17. {GC 274.1}

Isten félelméről azt mondták, hogy olyan messze van a bölcsesség kezdetétől, hogy az már a butaság kezdete. Minden vallásos szertartást betiltottak. „Párizs püspökét is elővezették, hogy eljátssza a főszerepet a legarcátlanabb, legbotrányosabb előadásban, amelyet valaha is egy nemzet képviselői előtt játszottak... Szabályos körmenetben vonult a konvent elé, ahol kijelentette, hogy a vallás, amelyet oly sok éven át tanított, papi mesterkedés volt és nem bír alapokkal sem történelmileg, sem szent igazságok tekintetében. Ünnepélyesen, határozottan megtagadta annak az Istennek a létezését, akinek az imádatára korábban felszentelték, a jövőre nézve pedig elkötelezte magát a szabadság, egyenlőség, erény és erkölcs tisztelete mellett. Miután az asztalra tette püspöki jelvényeit a konvent elnökének testvéri ölelésében részesült. Több hitehagyó pap követte a főpap példáját.” {GC 274.1}   

“And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.” Infidel France had silenced the reproving voice of God's two witnesses. The word of truth lay dead in her streets, and those who hated the restrictions and requirements of God's law were jubilant. Men publicly defied the King of heaven. Like the sinners of old, they cried: “How doth God know? and is there knowledge in the Most High?” Psalm 73:11. {GC 274.2}

„És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.” A hitetlen Franciaország elnémította Isten két tanúbizonyságának feddő hangját. Az igazság beszéde holtan hevert az utcákon, és azok, akik gyűlölték Isten törvényének korlátozásait és előírásait, ujjongtak. Emberek nyíltan megtagadták a menny Királyát. Az egykori bűnösökhöz hasonlóan kiáltották: „Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?” (Zsolt. 73:11) {GC 274.2}   

With blasphemous boldness almost beyond belief, one of the priests of the new order said: “God, if You exist, avenge Your injured name. I bid You defiance! You remain silent; You dare not launch Your thunders. Who after this will believe in Your existence?”—Lacretelle, History 11:309; in Sir Archibald Alison, History of Europe, vol. 1, ch. 10. What an echo is this of the Pharaoh's demand: “Who is Jehovah, that I should obey His voice?” “I know not Jehovah!” {GC 274.3}

Az új rend egyik papja szinte hihetetlen istenkáromló merészséggel így szól: „Isten, ha létezel, állj bosszút a neveden esett sérelemért. Én dacolok veled! Hallgatsz? Nem mered szórni villámaidat! Ki fog ezek után hinni a létezésedben?” Micsoda visszhangja ez a fáraó kevélységének: „Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak? Nem ismerem az Urat!” (II. Móz. 5:2) {GC 274.3}   

“The fool hath said in his heart, There is no God.” Psalm 14:1. And the Lord declares concerning the perverters of the truth: “Their folly shall be manifest unto all.” 2 Timothy 3:9. After France had renounced the worship of the living God, “the high and lofty One that inhabiteth eternity,” it was only a little time till she descended to degrading idolatry, by the worship of the Goddess of Reason, in the person of a profligate woman. And this in the representative assembly of the nation, and by its highest civil and legislative authorities! Says the historian: “One of the ceremonies of this insane time stands unrivaled for absurdity combined with impiety. The doors of the Convention were thrown open to a band of musicians, preceded by whom, the members of the municipal body entered in solemn procession, singing a hymn in praise of liberty, and escorting, as the object of their future worship, a veiled female, whom they termed the Goddess of Reason. Being brought within the bar, she was unveiled with great form, and placed on the right of the president, when she was generally recognized as a dancing girl of the opera.... To this person, as the fittest representative of that reason whom they worshiped, the National Convention of France rendered public homage. {GC 275.1}

„Azt monda a balgatag az él szívében: Nincs Isten” (Zsolt. 14:1). Az Úr pedig így szól az igazság megrontóiról: „Esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt” (II. Tim. 3:9). Röviddel azután, hogy megtagadta az élő Isten imádatát, „a magasságosét és felségesét, aki örökké lakozik”, Franciaország lealacsonyító bálványimádásba süllyedt azáltal, hogy az ész istenét imádta egy feslett nő személyében. És mindez a nemzetgyűlés előtt, a legmagasabb polgári és törvényhozói tekintélyek részérői történt. A történész így emlékezik: „Ezeknek az őrült időknek az egyik ceremóniája példa nélkül áll a maga abszurditással párosult istentelenségében. A konvent ajtajait kitárták egy zenekar előtt, melyet a törvényhatósági testület tagjai követtek ünnepélyes menetben, egy szabadságot dicsőítő éneket énekelve kísérték a jövő imádatának tárgyát, egy lepellel takart nőt, akit ők az ész istennőjének neveztek. Középre vitték, ünnepélyesen leleplezték és az elnök jobb oldalára állították. Ekkor ismerte fel a tömeg, hogy az illető az opera egyik táncosnője. Ennek a személynek, aki legtökéletesebb megtestesítője volt annak az észnek, amit ők imádtak, Franciaország nemzetgyűlése nyilvánosan hódolatát fejezte ki. {GC 275.1}   

“This impious and ridiculous mummery had a certain fashion; and the installation of the Goddess of Reason was renewed and imitated throughout the nation, in such places where the inhabitants desired to show themselves equal to all the heights of the Revolution.”—Scott, vol. 1, ch. 17. {GC 275.2}

Ez az istentelen és nevetséges színjáték bizonyos értelemben mintává vált, és az ész istennőjének beiktatását országszerte megismételték olyan helyeken, ahol a lakosság szeretett volna a forradalom nagyjaival egyenlőnek mutatkozni.” {GC 275.2}   

Said the orator who introduced the worship of Reason: “Legislators! Fanaticism has given way to reason. Its bleared eyes could not endure the brilliancy of the light. This day an immense concourse has assembled beneath those gothic vaults, which, for the first time, re-echoed the truth. There the French have celebrated the only true worship,—that of Liberty, that of Reason. There we have formed wishes for the prosperity of the arms of the Republic. There we have abandoned inanimate idols for Reason, for that animated image, the masterpiece of nature.”—M. A. Thiers, History of the French Revolution, vol. 2, pp. 370, 371. {GC 275.3}

A szónok a következő szavakkal vezette be az ész imádatát: „A törvényerőre emelt fanatizmus elvesztette erősségeit, helyet adva az észnek. Elhagytuk templomait és más célra használjuk az épületeket. Ma hatalmas tömeg gyűlt össze gótikus íveik alatt, azért, hogy első ízben visszhangozza az igazság hangjait. A franciák igaz imádattal fognak ott hódolni, a szabadság és az ész imádatával. A köztársaság hadseregére fogunk esküdni, és elhagyjuk a holt bálványok imádatát az ész tiszteletéért – ami élő, és a teremtés mesterműve.” {GC 275.3}   

When the goddess was brought into the Convention, the orator took her by the hand, and turning to the assembly said: “Mortals, cease to tremble before the powerless thunders of a God whom your fears have created. Henceforth acknowledge no divinity but Reason. I offer you its noblest and purest image; if you must have idols, sacrifice only to such as this.... Fall before the august Senate of Freedom, oh! Veil of Reason!” {GC 276.1}

Amikor az istennőt behozták a konventbe, a szónok kézenfogta és a tömeghez fordulva így szólt: „Halandók, ne remegjetek többé annak az Istennek erőtlen villámaitól, akit csak félelmeitek teremtettek. Ne ismerjetek el más Istent, csak az észt! A legnemesebb és legtisztább formájában kínálom nektek. Ha mindenképp bálványokra van szükségetek, csak olyanoknak áldozzatok, mint ez itt... Térdre a szabadság fenséges szenátusa, az ész előtt!” {GC 276.1}   

“The goddess, after being embraced by the president, was mounted on a magnificent car, and conducted, amid an immense crowd, to the cathedral of Notre Dame, to take the place of the Deity. There she was elevated on the high altar, and received the adoration of all present.”—Alison, vol. 1, ch. 10. {GC 276.2}

„Az istennőt, miután az elnök megölelte, egy pompás kocsira állították, majd az óriási tömeg közepett a Notre-Dame-hoz vitték, hogy elfoglalja az istenséget megillető helyet. Ott a főoltárra helyezték, ahol a jelenlevők imádatát fogadta.” {GC 276.2}   

This was followed, not long afterward, by the public burning of the Bible. On one occasion “the Popular Society of the Museum” entered the hall of the municipality, exclaiming, “Vive la Raison!” and carrying on the top of a pole the half-burned remains of several books, among others breviaries, missals, and the Old and New Testaments, which “expiated in a great fire,” said the president, “all the fooleries which they have made the human race commit.”—Journal of Paris, 1793, No. 318. Quoted in Buchez-Roux, Collection of Parliamentary History, vol. 30, pp. 200, 201. {GC 276.3}

„Röviddel ezután a Biblia nyilvános elégetése következett. A tömeg a törvényhatóság termébe ment »Éljen az ész!« kiáltásokkal, közben egy rúd végén félig elégetett könyvek maradványait vitte, közöttük az Ó- és Új szövetséget, amelyek »tűzben vezekeltek« – mint az elnök mondta – mindazért a bolondságért, amelynek elkövetésére az emberiséget rávették.” {GC 276.3}   

It was popery that had begun the work which atheism was completing. The policy of Rome had wrought out those conditions, social, political, and religious, that were hurrying France on to ruin. Writers, in referring to the horrors of the Revolution, say that these excesses are to be charged upon the throne and the church. (See Appendix.) In strict justice they are to be charged upon the church. Popery had poisoned the minds of kings against the Reformation, as an enemy to the crown, an element of discord that would be fatal to the peace and harmony of the nation. It was the genius of Rome that by this means inspired the direst cruelty and the most galling oppression which proceeded from the throne. {GC 276.4}

A papság visszaélései kezdték el azt a művet, amit az ateizmus fejezett be. Róma politikája teremtette meg azokat az állapotokat, amelyek siettették Franciaország katasztrófáját. Írók, a forradalom eseményeire utalva mondták, hogy ezekkel a szertelenségekkel a királyságot és az egyházat kell megterhelni. Hogy igazán méltányosak legyünk, valójában az egyházat kell megterhelni. A katolicizmus ellenszenvessé tette a reformációt az uralkodók előtt. A trón ellenségének, viszálykeltő tényezőnek tüntette fel, amely végzetesen befolyásolja a nemzet békéjét és harmóniáját. Róma szelleme irányította azt a kegyetlenkedést és sanyargatást, amelyet a király indított el. {GC 276.4}   

The spirit of liberty went with the Bible. Wherever the gospel was received, the minds of the people were awakened. They began to cast off the shackles that had held them bondslaves of ignorance, vice, and superstition. They began to think and act as men. Monarchs saw it and trembled for their despotism. {GC 277.1}

A Bibliával együtt járt a szabadság szelleme. Ahol az evangéliumot befogadták, ott az emberek felébredtek. Kezdték lerázni azokat a béklyókat, amelyek a tudatlanság, a bűn és a babona rabszolgaságában tartották őket. Emberként kezdtek gondolkozni és cselekedni. Az uralkodók látták ezt, és féltették önkényuralmukat. {GC 277.1}   

Rome was not slow to inflame their jealous fears. Said the pope to the regent of France in 1525: “This mania [Protestantism] will not only confound and destroy religion, but all principalities, nobility, laws, orders, and ranks besides.”—G. de Felice, History of the Protestants of France, b. 1, ch. 2, par. 8. A few years later a papal nuncio warned the king: “Sire, be not deceived. The Protestants will upset all civil as well as religious order.... The throne is in as much danger as the altar.... The introduction of a new religion must necessarily introduce a new government.”—D'Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, b. 2, ch. 36. And theologians appealed to the prejudices of the people by declaring that the Protestant doctrine “entices men away to novelties and folly; it robs the king of the devoted affection of his subjects, and devastates both church and state.” Thus Rome succeeded in arraying France against the Reformation. “It was to uphold the throne, preserve the nobles, and maintain the laws, that the sword of persecution was first unsheathed in France.”—Wylie, b. 13, ch. 4. {GC 277.2}

Róma sietett felszítani féltékenységüket és aggodalmukat. A pápa 1525-ben ezt mondta Franciaország régensének: „Ez a téboly (a protestantizmus) nemcsak a vallást fogja összezavarni és megsemmisíteni, hanem az egész nemességet, minden méltóságot, törvényt, rendelkezést és rangot.” Néhány évvel később a pápai nuncius így figyelmeztette a királyt: „Vigyázzon felséged, nehogy megtévesszék! A protestánsok fel fogják forgatni a polgári rendet, csakúgy, mint a vallásit... A trón éppoly veszélyben van, mint az oltár... Az új vallás bevezetése szükségszerűen új kormányzat bevezetésével is jár.” És a teológusok megpróbálták befolyásolni az emberek előítéletét, amikor kijelentették, hogy a protestáns tanítás „újszerű és ostoba dolgokra csábítja az embereket; megfosztja a királyt alattvalóinak odaadó ragaszkodásától, és feldúlja mind az egyházat, mind az államot”. Így sikerült Rómának Franciaországot a reformáció ellen csatasorba állítani. „A királyság fennmaradása, a nemesség megvédése és a törvények fenntartása volt az, amiért az üldözés kardját Franciaországban először kihúzták hüvelyéből.” {GC 277.2}   

Little did the rulers of the land foresee the results of that fateful policy. The teaching of the Bible would have implanted in the minds and hearts of the people those principles of justice, temperance, truth, equity, and benevolence which are the very cornerstone of a nation's prosperity. “Righteousness exalteth a nation.” Thereby “the throne is established.” Proverbs 14:34; 16:12. “The work of righteousness shall be peace;” and the effect, “quietness and assurance forever.” Isaiah 32:17. He who obeys the divine law will most truly respect and obey the laws of his country. He who fears God will honor the king in the exercise of all just and legitimate authority. But unhappy France prohibited the Bible and banned its disciples. Century after century, men of principle and integrity, men of intellectual acuteness and moral strength, who had the courage to avow their convictions and the faith to suffer for the truth—for centuries these men toiled as slaves in the galleys, perished at the stake, or rotted in dungeon cells. Thousands upon thousands found safety in flight; and this continued for two hundred and fifty years after the opening of the Reformation. {GC 277.3}

Az ország urai nem is sejtették, hogy milyen végzetes következményei lesznek ennek a politikának. A Biblia tanításai plántálták volna az emberek gondolatvilágába és szívébe a jogosságot, a mértékletességet, az igazságot, a méltányosságot és a jóindulatot, amelyek a nemzet jólétének sarokpillérei. „Az igazság felmagasztalja a nemzetet.” Ezáltal „erősíttetik meg a királyi szék” (Pld. 14:34; 16:12). „Lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.” (Ésa. 32:17) Aki engedelmeskedik Isten törvényének, az igazán tiszteli és betölti hazájának törvényeit is. Aki féli Istent, az tiszteletben tartja a hatalmát igazságosan és jogszerűen gyakorló királyt is. Franciaország betiltotta a Bibliát, és kiátkozta követőit. Elvhű és becsületes, jó eszű, jó erkölcsű emberek, akiknek volt bátorságuk ahhoz, hogy megvallják meggyőződésüket és hitüket; hogy szenvedjenek az igazságért, gályarabként gürcöltek, elpusztultak a máglyán, vagy a börtöncellákban. És ez századokon át tartott így. Ezrek és ezrek menekültek el, hogy védelmet találjanak; és ez a reformáció megindulása után kétszázötven évig folyt. {GC 277.3}   

“Scarcely was there a generation of Frenchmen during the long period that did not witness the disciples of the gospel fleeing before the insane fury of the persecutor, and carrying with them the intelligence, the arts, the industry, the order, in which, as a rule, they pre-eminently excelled, to enrich the lands in which they found an asylum. And in proportion as they replenished other countries with these good gifts, did they empty their own of them. If all that was now driven away had been retained in France; if, during these three hundred years, the industrial skill of the exiles had been cultivating her soil; if, during these three hundred years, their artistic bent had been improving her manufactures; if, during these three hundred years, their creative genius and analytic power had been enriching her literature and cultivating her science; if their wisdom had been guiding her councils, their bravery fighting her battles, their equity framing her laws, and the religion of the Bible strengthening the intellect and governing the conscience of her people, what a glory would at this day have encompassed France! What a great, prosperous, and happy country—a pattern to the nations—would she have been! {GC 278.1}

„E hosszú időszak alatt alig volt olyan generáció Franciaországban, amely ne látta volna az evangélium követőit az üldözők őrült dühe elől menekülni. Az üldözöttek magukkal vitték tudásukat, iparukat és a rendet – ezekben rendszerint kiváltképp elöljártak –, hogy gazdagítsák azokat az országokat, amelyekben menedéket találtak. És amennyivel hozzájárultak más országok fellendüléséhez, annyival tették szegényebbé a sajátjukat. Ha mindaz, ami így kifolyt, Franciaországban marad, ha e háromszáz év alatt a száműzöttek szaktudásukkal saját hazájuk talaját művelik, ha e háromszáz év alatt ügyességükkel az ország iparát viszik előre, ha e háromszáz év alatt teremtő lángeszük és elemző képességük az ország irodalmát gazdagítja és tudását fejleszti, ha bölcsességüket tanácskozásaik irányításában használták volna, ha bátorságuk a csatákban, jogi érzékük a törvényalkotásban, a Biblia vallása pedig a nép értelmének erősítésében és lelkiismeretének formálásában jelentkezett volna, milyen dicsőség övezné korunkban Franciaországot! Micsoda nagyszerű, virágzó és boldog országgá – a nemzetek példaképévé – válhatott volna! {GC 278.1}   

“But a blind and inexorable bigotry chased from her soil every teacher of virtue, every champion of order, every honest defender of the throne; it said to the men who would have made their country a ‘renown and glory’ in the earth, Choose which you will have, a stake or exile. At last the ruin of the state was complete; there remained no more conscience to be proscribed; no more religion to be dragged to the stake; no more patriotism to be chased into banishment.”—Wylie, b. 13, ch. 20. And the Revolution, with all its horrors, was the dire result. {GC 279.1}

De a vak és hajthatatlan fanatizmus elűzte földjéről az erkölcs minden tanítóját, a rend minden pártfogóját, a trón minden őszinte védelmezőjét. Azoknak, akik országukat a földön »híressé és dicsőségessé« tették volna, ezt mondta: »válasszátok, amelyiket akarjátok: a máglyát vagy a száműzetést!«. Végül teljes lett az állam romlása: nem volt már elfojtható lelkiismeret, máglyára vonszolható vallás, száműzhető hazaszeretet. És a szörnyű eredmény a forradalom volt, minden rémségével együtt.” {GC 279.1}   

“With the flight of the Huguenots a general decline settled upon France. Flourishing manufacturing cities fell into decay; fertile districts returned to their native wildness; intellectual dullness and moral declension succeeded a period of unwonted progress. Paris became one vast almshouse, and it is estimated that, at the breaking out of the Revolution, two hundred thousand paupers claimed charity from the hands of the king. The Jesuits alone flourished in the decaying nation, and ruled with dreadful tyranny over churches and schools, the prisons and the galleys.” {GC 279.2}

„A hugenották elmenekülésével Franciaországban általános lett a hanyatlás. Virágzó iparvárosok sorvadtak el, termékeny területek vadonná lettek. Szellemi tompultság és erkölcsi hanyatlás követte a szokatlanul nagy fejlődés időszakát. Párizs egyetlen hatalmas szegényházzá vált. A becslések szerint a forradalom kitörésekor kétszázezer szegény igényelt segélyt a királytól. Egyedül a jezsuiták fejlődtek a hanyatló országban, és félelmetesen zsarnokoskodtak a templomok és iskolák, a börtönök és gályák felett.” {GC 279.2}   

The gospel would have brought to France the solution of those political and social problems that baffled the skill of her clergy, her king, and her legislators, and finally plunged the nation into anarchy and ruin. But under the domination of Rome the people had lost the Saviour's blessed lessons of self-sacrifice and unselfish love. They had been led away from the practice of self-denial for the good of others. The rich had found no rebuke for their oppression of the poor, the poor no help for their servitude and degradation. The selfishness of the wealthy and powerful grew more and more apparent and oppressive. For centuries the greed and profligacy of the noble resulted in grinding extortion toward the peasant. The rich wronged the poor, and the poor hated the rich. {GC 279.3}

Az evangélium megoldotta volna Franciaországban a politikai és társadalmi problémákat. De Róma uralma alatt a nép elfelejtette azokat az áldott tanításokat, amelyeket a Megváltó az önfeláldozásról és önzetlen szeretetről adott. Felhagytak a mások javára való önmegtagadás gyakorlásával. A gazdagokat senki sem dorgálta meg a szegények sanyargatásáért, a szolgasorban sínylődő és nyomorgó szegényeken pedig senki sem segített. A gazdagok és hatalmasok önzése egyre nyilvánvalóbb és terhesebb lett. A kapzsi és tékozló nemesség századokon át kizsákmányolta a parasztokat. A gazdagok méltánytalanul bántak a szegényekkel, a szegények pedig gyűlölték a gazdagokat. {GC 279.3}   

In many provinces the estates were held by the nobles, and the laboring classes were only tenants; they were at the mercy of their landlords and were forced to submit to their exorbitant demands. The burden of supporting both the church and the state fell upon the middle and lower classes, who were heavily taxed by the civil authorities and by the clergy. “The pleasure of the nobles was considered the supreme law; the farmers and the peasants might starve, for aught their oppressors cared.... The people were compelled at every turn to consult the exclusive interest of the landlord. The lives of the agricultural laborers were lives of incessant work and unrelieved misery; their complaints, if they ever dared to complain, were treated with insolent contempt. The courts of justice would always listen to a noble as against a peasant; bribes were notoriously accepted by the judges; and the merest caprice of the aristocracy had the force of law, by virtue of this system of universal corruption. Of the taxes wrung from the commonalty, by the secular magnates on the one hand, and the clergy on the other, not half ever found its way into the royal or episcopal treasury; the rest was squandered in profligate self-indulgence. And the men who thus impoverished their fellow subjects were themselves exempt from taxation, and entitled by law or custom to all the appointments of the state. The privileged classes numbered a hundred and fifty thousand, and for their gratification millions were condemned to hopeless and degrading lives.” (See Appendix.) {GC 279.4}

Számos tartományban csak a nemeseknek volt birtokuk, a dolgozó nép csak bérlő volt. Ki voltak szolgáltatva földesuruknak, és kénytelenek voltak teljesíteni emberfeletti követeléseiket. Az egyház és az állam fenntartásának terhe a közép- és az alsóbb osztályokra nehezedett. A papság és a polgári hatóságok súlyosan megadóztatták őket. „A nemesség kedvtelésére tekintettel volt a legfelsőbb törvény; a gazdálkodók és parasztok pedig éhezhettek zsarnokaik felől... A nép ki volt szolgáltatva a földesúr kizárólagos érdekeinek. A mezőgazdasági munkások életét szakadatlan robot és változatlan nyomorúság jellemezte. Panaszaikat – ha egyáltalán mertek panaszkodni – semmibe vették. A bíróság a parasztokkal szemben mindig a nemeseknek adott igazat. Közismert volt, hogy a bírákat meg lehet vesztegetni. Az arisztokrácia legcsekélyebb szeszélye is törvény volt, mert a rendszer egyetemesen megromlott. Az adóknak, amelyeket egyrészt a világi mágnások, másrészt a papok csikartak ki a köznéptől, fele sem jutott el a királyi vagy egyházi kincstárba; a többi részét önző kicsapongásokra herdálták el. S azok az emberek, akik polgártársaikat ily módon koldusbotra juttatták, adómentességet élveztek, és a törvény vagy a szokásjog alapján minden állami kinevezés megillette őket. A kiváltságos osztály százötvenezer embert számlált, és kielégítésükért embermilliókat kárhoztattak reménytelen és megalázó életre.” {GC 279.4}   

The court was given up to luxury and profligacy. There was little confidence existing between the people and the rulers. Suspicion fastened upon all the measures of the government as designing and selfish. For more than half a century before the time of the Revolution the throne was occupied by Louis XV, who, even in those evil times, was distinguished as an indolent, frivolous, and sensual monarch. With a depraved and cruel aristocracy and an impoverished and ignorant lower class, the state financially embarrassed and the people exasperated, it needed no prophet's eye to foresee a terrible impending outbreak. To the warnings of his counselors the king was accustomed to reply: “Try to make things go on as long as I am likely to live; after my death it may be as it will.” It was in vain that the necessity of reform was urged. He saw the evils, but had neither the courage nor the power to meet them. The doom awaiting France was but too truly pictured in his indolent and selfish answer, “After me, the deluge!” {GC 280.1}

Az udvar belemerült a fényűzésbe és a tékozlásba. A nép és a hatalmasságok nem nagyon bíztak egymásban. Gyanú árnyékolta be a kormány minden intézkedését. Számítást és önzést sejtettek benne. Több mint fél évszázaddal a forradalom előtt a trónt XV. Lajos foglalta el, aki még abban a gonosz korban is kitűnt nemtörődömségével, léhaságával és érzékiségével. Az arisztokrácia romlott és kegyetlen, a nép pedig elszegényedett és tudatlan volt. Az államnak zavaros pénzügyei voltak, és a nép el volt keseredve. Nem kellett prófétai látás ahhoz a felismeréshez, hogy iszonyú zendülés áll a küszöbön. A tanácsadók figyelmeztetése ellenére a király szokásos válasza ez volt: „Próbáljátok meg a dolgokat addig működtetni, amíg valószínűség szerint tart az életem! Halálom után történhet bármi.” Hiábavaló volt a reform szükségességét hangoztatni. A király látta a gonoszságokat, de se bátorsága, se hatalma nem volt ahhoz, hogy megfékezze. Franciaország végzetét nagyon valóságosan tükrözte a király nemtörődöm és önző kijelentése: „Utánam az özönvíz!” {GC 280.1}   

By working upon the jealousy of the kings and the ruling classes, Rome had influenced them to keep the people in bondage, well knowing that the state would thus be weakened, and purposing by this means to fasten both rulers and people in her thrall. With farsighted policy she perceived that in order to enslave men effectually, the shackles must be bound upon their souls; that the surest way to prevent them from escaping their bondage was to render them incapable of freedom. A thousandfold more terrible than the physical suffering which resulted from her policy, was the moral degradation. Deprived of the Bible, and abandoned to the teachings of bigotry and selfishness, the people were shrouded in ignorance and superstition, and sunken in vice, so that they were wholly unfitted for self-government. {GC 281.1}

Róma arra befolyásolta a királyokat és az uralkodó osztályokat – kihasználva féltékenységüket –, hogy a népet leigázottságban tartsák. Tudta jól, hogy az állam így meggyöngül. Ezzel az volt a célja, hogy mind a hatalmasságokat, mind a népet szolgaságban tartsa. Világosan látta, hogy az emberek rabszolgasorba döntéséhez a lelküket kell láncra verni; és a legbiztosabban úgy lehet megakadályozni a fogságból való menekülésüket, hogy a szabadságra alkalmatlanná teszi őket. Az erkölcsi lealacsonyodás ezerszer szörnyűbb volt, mint a Róma politikájával járó fizikai szenvedés. A Bibliától megfosztott, a szenteskedő, önző tanításokra szorítkozó nép tudatlanságba és babonába burkolózott, és erkölcstelenségbe süllyedt, olyannyira, hogy teljesen alkalmatlan volt az önkormányzatra. {GC 281.1}   

But the outworking of all this was widely different from what Rome had purposed. Instead of holding the masses in a blind submission to her dogmas, her work resulted in making them infidels and revolutionists. Romanism they despised as priestcraft. They beheld the clergy as a party to their oppression. The only god they knew was the god of Rome; her teaching was their only religion. They regarded her greed and cruelty as the legitimate fruit of the Bible, and they would have none of it. {GC 281.2}

De mindennek a kimenetele merőben más lett, mint amit Róma célul tűzött ki. Erőfeszítései nyomán a tömegek nem a dogmák vak kiszolgálói, hanem hitetlenek és forradalmárok lettek. A katolicizmust – mint papi mesterkedést – megvetették. A papságra úgy tekintettek, mint egy őket elnyomó pártra. Róma istene volt az egyetlen isten, akit ismertek. Róma tanítása volt az egyetlen vallásuk. Kapzsiságát és kegyetlenségét a Biblia törvényszerű gyümölcseinek tartották, és nem kértek belőle. {GC 281.2}   

Rome had misrepresented the character of God and perverted His requirements, and now men rejected both the Bible and its Author. She had required a blind faith in her dogmas, under the pretended sanction of the Scriptures. In the reaction, Voltaire and his associates cast aside God's word altogether and spread everywhere the poison of infidelity. Rome had ground down the people under her iron heel; and now the masses, degraded and brutalized, in their recoil from her tyranny, cast off all restraint. Enraged at the glittering cheat to which they had so long paid homage, they rejected truth and falsehood together; and mistaking license for liberty, the slaves of vice exulted in their imagined freedom. {GC 281.3}

Róma hamis színben tüntette fel Isten jellemét, és eltorzította kívánalmait. Az emberek elvetették mind a Bibliát, mind Szerzőjét. Róma azt kívánta, hogy az emberek vakon higgyenek dogmáiban. Azt színlelte, hogy a Szentírás szentesítette e dogmákat. Ennek következményeként Voltaire és társai Isten Szavát teljes egészében félredobták, és a hitetlenség mérgét mindenütt elhintették. Róma vassarkával széttaposta a népet. És most a megalázott tömegek a zsarnokságtól visszarettenve leráztak minden korlátot. Elkeseredve a megtévesztésen, amelynek oly sokáig hódoltak, a hamissággal együtt az igazságot is elvetették és félreértve a szabadsághoz való jogot, a bűn rabszolgáit túlfűtötte a képzelt szabadság. {GC 281.3}   

At the opening of the Revolution, by a concession of the king, the people were granted a representation exceeding that of the nobles and the clergy combined. Thus the balance of power was in their hands; but they were not prepared to use it with wisdom and moderation. Eager to redress the wrongs they had suffered, they determined to undertake the reconstruction of society. An outraged populace, whose minds were filled with bitter and long-treasured memories of wrong, resolved to revolutionize the state of misery that had grown unbearable and to avenge themselves upon those whom they regarded as the authors of their sufferings. The oppressed wrought out the lesson they had learned under tyranny and became the oppressors of those who had oppressed them. {GC 282.1}

A forradalom kezdetén a király megengedte, hogy a nép képviselőinek száma meghaladja a nemesség és a papság képviselőinek együttes létszámát. A hatalom mérlege tehát a nép javára billent. A nép azonban nem volt felkészülve arra, hogy ezzel a hatalommal bölcsen és mértéktartóan éljen. Elhatározták, hogy az elszenvedett igazságtalanságok felszámolására újjászervezik a társadalmat. A meggyalázott tömegek lelke tele volt régóta halmozódó keserű emlékekkel. Úgy döntöttek, hogy erőszakkal változtatnak a már elviselhetetlenné vált gyötrelmes helyzeten, és bosszút állnak azokon, akiket szenvedésük forrásának tartottak. Az elnyomottak tettekké formálták azt a leckét, amelyet a zsarnokság idején tanultak, és elnyomóik elnyomóivá lettek. {GC 282.1}   

Unhappy France reaped in blood the harvest she had sown. Terrible were the results of her submission to the controlling power of Rome. Where France, under the influence of Romanism, had set up the first stake at the opening of the Reformation, there the Revolution set up its first guillotine. On the very spot where the first martyrs to the Protestant faith were burned in the sixteenth century, the first victims were guillotined in the eighteenth. In repelling the gospel, which would have brought her healing, France had opened the door to infidelity and ruin. When the restraints of God's law were cast aside, it was found that the laws of man were inadequate to hold in check the powerful tides of human passion; and the nation swept on to revolt and anarchy. The war against the Bible inaugurated an era which stands in the world's history as the Reign of Terror. Peace and happiness were banished from the homes and hearts of men. No one was secure. He who triumphed today was suspected, condemned, tomorrow. Violence and lust held undisputed sway. {GC 282.2}

A szerencsétlen Franciaország learatta a maga vetette véres gyümölcsét. Borzasztó eredménye volt ez annak, hogy alávetette magát Róma mindent ellenőrző hatalmának. Ahol Franciaország a reformáció kezdetén a katolicizmus befolyására felállította az első máglyát, ott állította fel a forradalom az első nyaktilót. Pontosan azon a helyen, ahol a XVI. században a protestáns hit első mártírjait elégették, a XVIII. században ott hullt le a nyaktiló első áldozatainak feje. Azzal, hogy elvetette az evangéliumot, amely gyógyulást hozott volna neki, Franciaország utat nyitott a hitetlenségnek, romlásnak és pusztulásnak. Mikor az isteni törvény korlátozásait elvetették, nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi törvények nem képesek megfékezni az emberi szenvedélyek áradatát, a nemzet lázadásba és anarchiába sodródott. A Biblia elleni harccal egy olyan korszak kezdődött, melyet a világtörténelem a „terror uralmaként” tart nyilván. A béke és a boldogság eltűnt az emberek otthonából és szívéből. Senki sem volt biztonságban. Aki ma még győző volt, azt másnap meggyanúsították és elítélték. Erőszak és erkölcstelenség uralkodott. {GC 282.2}   

King, clergy, and nobles were compelled to submit to the atrocities of an excited and maddened people. Their thirst for vengeance was only stimulated by the execution of the king; and those who had decreed his death soon followed him to the scaffold. A general slaughter of all suspected of hostility to the Revolution was determined. The prisons were crowded, at one time containing more than two hundred thousand captives. The cities of the kingdom were filled with scenes of horror. One party of revolutionists was against another party, and France became a vast field for contending masses, swayed by the fury of their passions. “In Paris one tumult succeeded another, and the citizens were divided into a medley of factions, that seemed intent on nothing but mutual extermination.” And to add to the general misery, the nation became involved in a prolonged and devastating war with the great powers of Europe. “The country was nearly bankrupt, the armies were clamoring for arrears of pay, the Parisians were starving, the provinces were laid waste by brigands, and civilization was almost extinguished in anarchy and license.” {GC 283.1}

A király, a papság és a nemesség kénytelen volt elviselni egy felindult nép haragját. A nép bosszúszomját fokozta a király kivégzése. És azok, akik elrendelték megölését, nemsokára követték a vérpadon. Mindenkit ki akartak végezni, aki a forradalom ellenzésével gyanúsítható volt. A börtönök zsúfolásig megteltek. Egy ízben több mint kétszázezer embert tartottak fogva. Az ország városai iszonyatos jelenetekkel teltek meg. A forradalmárok egyik párt ja a másik ellen harcolt, Franciaország a dühtől és szenvedélyektől uralt tömegek hatalmas csataterévé vált. „Párizsban csődület csődületet követett, a polgárok pedig különböző irányzatok között oszlottak meg, amelyeknek látszólag egyetlen szándéka a másik csoport kivégzése volt.” És hogy még nagyobb legyen a nyomorúság, a nemzet hosszú és kétségbeejtő háborúba bonyolódott Európa nagyhatalmaival. „Az ország a csőd szélén állt. A csapatok hangoskodva követelték zsoldjuk ki nem fizetett hátralékát. A párizsiak éheztek, a tartományokat banditák tarolták le, és az anarchiában és féktelenségben majdnem megsemmisült a civilizáció.” {GC 283.1}   

All too well the people had learned the lessons of cruelty and torture which Rome had so diligently taught. A day of retribution at last had come. It was not now the disciples of Jesus that were thrust into dungeons and dragged to the stake. Long ago these had perished or been driven into exile. Unsparing Rome now felt the deadly power of those whom she had trained to delight in deeds of blood. “The example of persecution which the clergy of France had exhibited for so many ages, was now retorted upon them with signal vigor. The scaffolds ran red with the blood of the priests. The galleys and the prisons, once crowded with Huguenots, were now filled with their persecutors. Chained to the bench and toiling at the oar, the Roman Catholic clergy experienced all those woes which their church had so freely inflicted on the gentle heretics.” (See Appendix.) {GC 283.2}

A nép túlságosan jól megtanulta a kegyetlenségnek és a kínzásnak azt a leckéjét, amelyet Róma oly nagy igyekezettel tanított. És eljött a megtorlás napja. Most azonban nem Jézus követőit vetették börtönbe és hurcolták máglyára. Őket már régen elpusztították vagy száműzték. A könyörtelen Róma most érezte azoknak a szörnyű hatalmát, akiket ő tanított meg a véres cselekedetekben gyönyörködni. „Az üldözés, amelyet Franciaország papsága oly hosszú időn át folytatott, most nagy súllyal ütött vissza. A vérpadokat papok vére festette vörösre. A gályák és börtönök, ahol valaha hugenották raboskodtak, most üldözőikkel voltak tele. A padhoz láncolva, az evezőnél gürcölve a római katolikus papság megtapasztalhatta mindazt a fájdalmat, amit egyháza a nemes eretnekeknek okozott korábban.” {GC 283.2}   

“Then came those days when the most barbarous of all codes was administered by the most barbarous of all tribunals; when no man could greet his neighbors or say his prayers ... without danger of committing a capital crime; when spies lurked in every corner; when the guillotine was long and hard at work every morning; when the jails were filled as close as the holds of a slave ship; when the gutters ran foaming with blood into the Seine.... While the daily wagonloads of victims were carried to their doom through the streets of Paris, the proconsuls, whom the sovereign committee had sent forth to the departments, reveled in an extravagance of cruelty unknown even in the capital. The knife of the deadly machine rose and fell too slow for their work of slaughter. Long rows of captives were mowed down with grapeshot. Holes were made in the bottom of crowded barges. Lyons was turned into a desert. At Arras even the cruel mercy of a speedy death was denied to the prisoners. All down the Loire, from Saumur to the sea, great flocks of crows and kites feasted on naked corpses, twined together in hideous embraces. No mercy was shown to sex or age. The number of young lads and of girls of seventeen who were murdered by that execrable government, is to be reckoned by hundreds. Babies torn from the breast were tossed from pike to pike along the Jacobin ranks.” (See Appendix.) In the short space of ten years, multitudes of human beings perished. {GC 284.1}

„Aztán eljöttek azok a napok, amikor minden idők legbarbárabb törvénykönyvét minden idők legbarbárabb bírósága alkalmazta, amikor senki sem üdvözölhette szomszédját, senki sem imádkozhatott... főbenjáró bűn elkövetésének veszélye nélkül, amikor a guillotine-t minden reggel kemény munkában találta, amikor a börtönök a rabszolga-hajókhoz hasonlóan zsúfolásig megteltek, amikor a csatornák vize vértől habosan ömlött a Szajnába... Miközben naponta kocsiszámra szállították az áldozatokat végzetük helyére, a helytartó, akit a legfőbb bizottság nevezett ki a hivatalába, olyan kegyetlenségben dőzsölt, ami még a fővárosban is ismeretlen volt. A kegyetlen mészárláshoz képest túl lassan emelkedett és zuhant a halált hozó gépezet pengéje. A foglyok hosszú sorait kartácstűzzel kaszálták le. Emberekkel telezsúfolt uszályok aljába lyukakat fúrtak. Lyon sivataggá vált. Arras-ban még a gyors halál kegyelmét is megtagadták a foglyoktól. A Loire egész hosszában, Saumurtól a tengerig varjak és héják nagy seregei lakmároztak a meztelen holttesteken. Nem volt kegyelem sem nemnek, sem kornak. Századra rúg a fiatalemberek, a tizenhét éves lányok száma, akiket ez az undorító kormányzat megölt. Emlőtől elszakított csecsemőket dobáltak lándzsáról lándzsára a jakobinusok sorai mentén.” Rövid tíz év leforgása alatt emberek millióit pusztították el. {GC 284.1}   

All this was as Satan would have it. This was what for ages he had been working to secure. His policy is deception from first to last, and his steadfast purpose is to bring woe and wretchedness upon men, to deface and defile the workmanship of God, to mar the divine purposes of benevolence and love, and thus cause grief in heaven. Then by his deceptive arts he blinds the minds of men, and leads them to throw back the blame of his work upon God, as if all this misery were the result of the Creator's plan. In like manner, when those who have been degraded and brutalized through his cruel power achieve their freedom, he urges them on to excesses and atrocities. Then this picture of unbridled license is pointed out by tyrants and oppressors as an illustration of the results of liberty. {GC 284.2}

Minden úgy történt, ahogyan Sátán akarta. Az volt a célja a századok hosszú során át, hogy megtévessze az embereket. Következetesen arra törekszik, hogy bajt, fájdalmat és szenvedést okozzon; Isten keze munkáját eltorzítsa és beszennyezze; a jóságos és szerető Isten tervét elrontsa. Majd mesterkedéseivel elvakítja az embert, és ráveszi arra, hogy azért, amit ő csinált, Istent hibáztassa, mintha a szenvedést a Teremtő akarta volna. Amikor pedig az ördögi lelkülettől eldurvult emberek megszabadulnak fogságából, túlzásokra és kegyetlenségre ösztönzi őket. Önkényuralkodók és elnyomók azután a fékevesztett gonoszságnak ezekre a jeleneteire mutatnak, mondván, hogy „ide vezet a szabadság”. {GC 284.2}   

When error in one garb has been detected, Satan only masks it in a different disguise, and multitudes receive it as eagerly as at the first. When the people found Romanism to be a deception, and he could not through this agency lead them to transgression of God's law, he urged them to regard all religion as a cheat, and the Bible as a fable; and, casting aside the divine statutes, they gave themselves up to unbridled iniquity. {GC 285.1}

Amikor a tévelygés egyik megjelenési formája lelepleződik, Sátán csupán más álarc alá rejti azt, és a tömegek éppoly mohón fogadják el, mint azelőtt. Amikor az emberek felismerték Róma félrevezető szándékát, és Sátán nem tudta általa rávenni őket Isten törvényének áthágására, el akarta hitetni velük, hogy minden vallás csalás, a Biblia pedig mese. Ők pedig elvetve az isteni rendelkezéseket, átadták magukat a féktelen bűnözésnek. {GC 285.1}   

The fatal error which wrought such woe for the inhabitants of France was the ignoring of this one great truth: that true freedom lies within the proscriptions of the law of God. “O that thou hadst hearkened to My commandments! then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea.” “There is no peace, saith the Lord, unto the wicked.” “But whoso hearkeneth unto Me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.” Isaiah 48:18, 22; Proverbs 1:33. {GC 285.2}

A végzetes hiba, ami annyi fájdalmat okozott Franciaország lakóinak, annak az egy nagy igazságnak a figyelmen kívül hagyása volt, hogy az igazi szabadság az Isten törvényének előírásaiban, azok megtartásában rejlik. „Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habja.” „Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek!” „Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.” (Ésa. 48:18, 22; Pld. 1:33) Csak az az ember lehet igazán szabad, aki megtartja Isten törvényét. {GC 285.2}   

Atheists, infidels, and apostates oppose and denounce God's law; but the results of their influence prove that the well-being of man is bound up with his obedience of the divine statutes. Those who will not read the lesson from the book of God are bidden to read it in the history of nations. {GC 285.3}

A hitetlenek és a hitszegők ellenzik és kifogásolják Isten törvényét; de befolyásuk világossá teszi, hogy az ember jóléte az Isten törvényének való engedelmesség függvénye. Aki nem akarja megtanulni a leckét Isten könyvéből, annak meg kell tanulnia a népek történelméből. {GC 285.3}   

When Satan wrought through the Roman Church to lead men away from obedience, his agency was concealed, and his work was so disguised that the degradation and misery which resulted were not seen to be the fruit of transgression. And his power was so far counteracted by the working of the Spirit of God that his purposes were prevented from reaching their full fruition. The people did not trace the effect to its cause and discover the source of their miseries. But in the Revolution the law of God was openly set aside by the National Council. And in the Reign of Terror which followed, the working of cause and effect could be seen by all. {GC 285.4}

Amikor Sátán a katolikus egyház által letérítette az embereket az engedelmesség útjáról, munkáját olyan jól álcázta, hogy a következményként jelentkező erkölcsi bukás és szenvedés nem a törvényszegés következménynek látszott. Isten Lelke olyan mértékben ellensúlyozta Sátán befolyását, hogy szándékai nem valósulhattak meg teljesen. Az emberek nem vezették vissza az okból az okozatot, és nem ismerték fel szenvedéseik forrását. A forradalom idején a Nemzeti Tanács hivatalosan érvénytelennek nyilvánította Isten törvényét. A forradalmat követő zavargások mindenki előtt leleplezték, hogy mi volt az az ok, amely kiváltotta ezt az okozatot. {GC 285.4}   

When France publicly rejected God and set aside the Bible, wicked men and spirits of darkness exulted in their attainment of the object so long desired—a kingdom free from the restraints of the law of God. Because sentence against an evil work was not speedily executed, therefore the heart of the sons of men was “fully set in them to do evil.” Ecclesiastes 8:11. But the transgression of a just and righteous law must inevitably result in misery and ruin. Though not visited at once with judgments, the wickedness of men was nevertheless surely working out their doom. Centuries of apostasy and crime had been treasuring up wrath against the day of retribution; and when their iniquity was full, the despisers of God learned too late that it is a fearful thing to have worn out the divine patience. The restraining Spirit of God, which imposes a check upon the cruel power of Satan, was in a great measure removed, and he whose only delight is the wretchedness of men was permitted to work his will. Those who had chosen the service of rebellion were left to reap its fruits until the land was filled with crimes too horrible for pen to trace. From devastated provinces and ruined cities a terrible cry was heard—a cry of bitterest anguish. France was shaken as if by an earthquake. Religion, law, social order, the family, the state, and the church—all were smitten down by the impious hand that had been lifted against the law of God. Truly spoke the wise man: “The wicked shall fall by his own wickedness.” “Though a sinner do evil a hundred times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him: but it shall not be well with the wicked.” Proverbs 11:5; Ecclesiastes 8:12, 13. “They hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord;” “therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices.” Proverbs 1:29, 31. {GC 286.1}

Amikor Franciaországban általánosan betiltották a Bibliát, a gonosz emberek és a sötétség lelkei ujjongtak, mert elérték rég vágyott céljukat – egy ország, amely mentes Isten törvényének fékező erejétől. „Mivelhogy a gonoszság nem hajtatik végre azonnal a gonoszság cselekvőin, egészen arra van az emberek fiainak szíve, hogy gonoszt cselekedjenek.” (Préd. 8:11) De egy igaz és igazságos törvény áthágása elkerülhetetlenül szenvedést és pusztulást eredményez. Bár nem következett azonnal az ítélet, az emberi gonoszság mindazonáltal biztosan munkálta végzetét. A hitehagyás és bűn évszázadai alatt a harag felgyülemlett az igazságszolgáltatás napjára, és mikor a tisztátalanság mértéke betelt, túl későn jöttek rá az Istent megvetők, hogy milyen félelmetes dolog kimeríteni az isteni türelmet. Isten Lelkének fékező ereje, amely ellenőrzést gyakorol Sátán kegyetlen hatalmán, nagymértékben visszavonatott, és így az, akinek az egyetlen öröme az emberek tönkretétele, szabad kezet kapott, hogy véghezvigye szándékát. Azoknak, akik a lázadáshoz csatlakoztak, le kellett aratniuk a gyümölcsöket, míg végül az ország már annyira megtelt bűnnel, hogy az már le sem írható a borzalmai miatt. Letarolt tartományokból, romokban heverő városokból szörnyű kiáltás hangzott fel – a legkeserűbb gyötrelem kiáltása. Franciaország megrendült, mintha csak földrengés rázta volna. Vallás, törvény, társadalmi rend, család, állam, egyház – mindent elsöpört az a szentségtelen kéz, melyet Isten törvénye ellen emeltek fel. Igaz az, amit bölcs Salamon mondott: „Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is vétkezik; mégis tudom én, hogy az istenfélőknek lészen jól dolguk, akik az Ő orcáját félik; a hitetlennek pedig nem lesz jó dolga.” (Pld. 11:5; Préd. 8:12–13) „Gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották.” „Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelégednek.” (Pld. 1:29, 31) {GC 286.1}   

God's faithful witnesses, slain by the blasphemous power that “ascendeth out of the bottomless pit,” were not long to remain silent. “After three days and a half the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw them.” Revelation 11:11. It was in 1793 that the decrees which abolished the Christian religion and set aside the Bible passed the French Assembly. Three years and a half later a resolution rescinding these decrees, thus granting toleration to the Scriptures, was adopted by the same body. The world stood aghast at the enormity of guilt which had resulted from a rejection of the Sacred Oracles, and men recognized the necessity of faith in God and His word as the foundation of virtue and morality. Saith the Lord: “Whom hast thou reproached and blasphemed? and against whom hast thou exalted thy voice, and lifted up thine eyes on high? even against the Holy One of Israel,” Isaiah 37:23. “Therefore, behold, I will cause them to know, this once will I cause them to know My hand and My might; and they shall know that My name is Jehovah.” Jeremiah 16:21, A.R.V. {GC 287.1}

Isten hűséges tanúbizonyságainak, akiket „a mélységből feljövő” istenkáromló hatalom megölt, nem kellett sokáig csendben maradniuk. „Három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának: és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala.” (Jel. 11:11) 1793-ban a Francia Nemzetgyűlés elfogadta azokat a rendeleteket, amelyek eltörölték a keresztény vallást, és elvették a Bibliát. Ugyanez a testület három és fél évvel később elfogadta azt a határozatot, amely érvénytelenítette ezeket a rendeleteket, azaz engedélyezte a Szentírást. A világ megdöbbent azoknak a súlyos bűncselekményeknek a láttán, amelyek a szent kinyilatkoztatások elvetésének következményei voltak. Az emberek felismerték az Istenbe és Igéjébe – az erény és erkölcsösség alapjába – vetett hit szükségességét. Így szól az Úr: „Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izrael Szentje ellen!” (Ésa. 37:23) „Azért ímé, megismertetem velük ezúttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem.” (Jer. 16:21) {GC 287.1}   

Concerning the two witnesses the prophet declares further: “And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld them.” Revelation 11:12. Since France made war upon God's two witnesses, they have been honored as never before. In 1804 the British and Foreign Bible Society was organized. This was followed by similar organizations, with numerous branches, upon the continent of Europe. In 1816 the American Bible Society was founded. When the British Society was formed, the Bible had been printed and circulated in fifty tongues. It has since been translated into many hundreds of languages and dialects. (See Appendix.) {GC 287.2}

A két tanúbizonyságról a próféta ezt is kijelenti: „És hallónak nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik: Jöjjetek fel ide. És felmenének az égbe felhőben, és látók őket az ő ellenségeik.” (Jel. 11:12) Amióta Franciaország háborút indított Isten két tanúbizonysága ellen, azóta e tanúbizonyságok olyan megbecsülésben részesülnek, mint soha azelőtt. 1804-ben megalakult a Brit és Külföldi Bibliatársulat. Ezt hasonló szervezetek követték, számos európai fiókintézménnyel. 1816-ban létrejött az Amerikai Bibliatársulat. A Brit Bibliatársulat megalakulásáig a Biblia ötven nyelven jelent meg. Azóta sok száz nyelvre és nyelvjárásra lefordították. {GC 287.2}   

For the fifty years preceding 1792, little attention was given to the work of foreign missions. No new societies were formed, and there were but few churches that made any effort for the spread of Christianity in heathen lands. But toward the close of the eighteenth century a great change took place. Men became dissatisfied with the results of rationalism and realized the necessity of divine revelation and experimental religion. From this time the work of foreign missions attained an unprecedented growth. (See Appendix.) {GC 287.3}

Az 1792-es évet megelőző ötven év során a külmisszió nem sok figyelmet kapott. Nem alakultak új egyesületek, és csak kevés egyház tett erőfeszítéseket arra, hogy a kereszténységet pogány országokban terjessze. A XVIII. század vége felé azonban nagy változás történt. Sokan elégedetlenek lettek a racionalizmus következményeivel, és felismerték, hogy szükség van mennyei kinyilatkoztatásra és tapasztalatokon alapuló vallásra. Ettől kezdve a külmisszió rendkívüli fejlődésnek indult. {GC 287.3}   

The improvements in printing have given an impetus to the work of circulating the Bible. The increased facilities for communication between different countries, the breaking down of ancient barriers of prejudice and national exclusiveness, and the loss of secular power by the pontiff of Rome have opened the way for the entrance of the word of God. For some years the Bible has been sold without restraint in the streets of Rome, and it has now been carried to every part of the habitable globe. {GC 288.1}

A nyomtatás tökéletesítése lendületet adott a Biblia terjesztésének. A különböző országok közötti érintkezési lehetőségek növekedése, az előítélet és a nemzeti elzárkózás emelte ősi válaszfalak leomlása és a római pápa világi hatalmának elvesztése utat nyitott Isten Igéje előtt. Néhány évig a Bibliát korlátozás nélkül árulták Róma utcáin, és most már eljutott a benépesült földgolyó minden részébe. {GC 288.1}   

The infidel Voltaire once boastingly said: “I am weary of hearing people repeat that twelve men established the Christian religion. I will prove that one man may suffice to overthrow it.” Generations have passed since his death. Millions have joined in the war upon the Bible. But it is so far from being destroyed, that where there were a hundred in Voltaire's time, there are now ten thousand, yes, a hundred thousand copies of the book of God. In the words of an early Reformer concerning the Christian church, “The Bible is an anvil that has worn out many hammers.” Saith the Lord: “No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn.” Isaiah 54:17. {GC 288.2}

A hitetlen Voltaire egy ízben kevélyen így szólt: „Unom már hallani, hogy tizenkét ember alapította a kereszténységet. Be fogom bizonyítani, hogy egy ember is elég, hogy véget vessen neki.” Egy évszázad telt el a halála óta. Emberek milliói fogtak össze a Biblia elleni harcban, de annyira eredménytelenül, hogy ahol korábban száz volt, most tízezer, sőt százezer példány van Isten könyvéből. Az egyik korai reformátornak a keresztény egyházról mondott szavai szerint „a Biblia olyan üllő, amely már sok kalapácsot elkoptatott.” Így szól az Úr: „Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz.” (Ésa. 54:17) {GC 288.2}   

“The word of our God shall stand forever.” “All His commandments are sure. They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.” Isaiah 40:8; Psalm 111:7, 8. Whatever is built upon the authority of man will be overthrown; but that which is founded upon the rock of God's immutable word shall stand forever. {GC 288.3}

„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” „Minden Ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.” (Ésa. 40:8; Zsolt. 111:7–8) Ami emberi tekintélyen alapszik, meghiúsul; de ami Isten változhatatlan szavának sziklájára épül, örökké megáll. {GC 288.3}