Chapter 67—The New Earth

Az Új föld

“And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away.” Revelation 21:1. The fire that consumes the wicked purifies the earth. Every trace of the curse is swept away. No eternally burning hell will keep before the ransomed the fearful consequences of sin. One reminder alone remains: our Redeemer will ever bear the marks of His crucifixion. Upon His wounded head, His hands and feet, are the only traces of the cruel work that sin has wrought. {SR 430.1}

„Ezután láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt; és a tenger többé nem volt.” (Jel. 21:1) Az a tűz, amely megsemmisíti a bűnösöket, megtisztítja a földet is. Az átok minden nyoma megsemmisült. Semmilyen örökkévaló pokol nem fogja emlékeztetni a megváltottakat a bűn következményeire. Csak egyetlen emlék marad: Megváltónk örökké hordozza majd megfeszítésének sebhelyeit. A hajdan megsebzett fején, oldalán, kezein és lábain megmaradnak a bűn okozta cselekmények nyomai. {SR 430.1}   

“O Tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion.” Micah 4:8. The kingdom forfeited by sin, Christ has regained, and the redeemed are to possess it with Him. “The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.” Psalm 37:29. A fear of making the saints’ inheritance seem too material has led many to spiritualize away the very truths which lead us to look upon the new earth as our home. Christ assured His disciples that He went to prepare mansions for them. Those who accept the teachings of God's Word will not be wholly ignorant concerning the heavenly abode. And yet the apostle Paul declares, “Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him.” 1 Corinthians 2:9. Human language is inadequate to describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. No finite mind can comprehend the glory of the Paradise of God. {SR 430.2}

„És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma.” (Mik. 4:8) Azt a birodalmat, amely valaha elveszett a bűn miatt, Krisztus visszaszerezte újból és a megváltottak örök lakhelyévé lett. „Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.” (Zsolt. 37:29) Az attól való félelem miatt, hogy a jövő örökség nehogy túl anyagiasnak nézzen ki, ezért sokan szimbolikusan mutatják be éppen azokat az igazságokat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ezt az örökséget saját örök otthonunknak tekintsük. Krisztus meggyőzte tanítványait arról, hogy elmegy és helyet készít nekik az Atya házánál. Azok, akik elfogadják Isten Szavának tanításait, nem maradnak tudatlanságban a mennyei otthont illetőleg. Az apostol azt mondja nekünk: „Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” (I. Kor. 2:9) Emberi nyelv nem tudja leírni az igazak jutalmát, csak azok tehetik, akik majd meglátják. Egyetlen romlott elme sem képes felfogni Isten dicsőségének titkát. {SR 430.2}   

In the Bible the inheritance of the saved is called a country. (Hebrews 11:14-16.) There the great Shepherd leads His flock to fountains of living waters. The tree of life yields its fruit every month, and the leaves of the tree are for the service of the nations. There are ever-flowing streams, clear as crystal, and beside them waving trees cast their shadows upon the paths prepared for the ransomed of the Lord. There the wide-spreading plains swell into hills of beauty, and the mountains of God rear their lofty summits. On those peaceful plains, beside those living streams, God's people, so long pilgrims and wanderers, shall find a home. {SR 431.1}

A Biblia az igazak örökségét hazának nevezi. (Zsid. 11:14–16) Ott a mennyei Pásztor vezeti nyáját az élő vizeknek forrására. Az életnek fája minden hónapban megtermi gyümölcsét, levelei pedig a népek gyógyulására szolgálnak. Az örökké csörgedező patakok olyan tiszták lesznek, mint a kristály, partjaikon a babér fák árnyékolják azokat az utakat, amelyeket az Úr készített a megváltottaknak. Kies síkságok és gyönyörű halmok közül kiemelkednek Isten hegyének magasztos ormai. Ezeknél a csendes hegyvonulatoknál és az élő vizek folyamainál él majd Isten népe, amely oly sokáig volt itt vándor és jövevény, ott majd otthonra fog lelni. {SR 431.1}   

The New Jerusalem

Az új Jeruzsálem

There is the New Jerusalem, “having the glory of God,” her light “like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal.” Revelation 21:11. Saith the Lord, “I will rejoice in Jerusalem, and joy in My people.” Isaiah 65:19. “The tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.” Revelation 21:3, 4. {SR 431.2}

Itt lesz az új Jeruzsálem, a gyönyörű újföld székhelye, amely ragyog mint a „legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz” hasonlóan. (Jel. 21:11) Az Úr azt mondja: „És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött.” (Ésa. 65:19) „Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.” (Jel. 21:3) {SR 431.2}   

In the city of God “there shall be no night.” None will need or desire repose. There will be no weariness in doing the will of God and offering praise to His name. We shall ever feel the freshness of the morning, and shall ever be far from its close. “And they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light.” Revelation 22:5. The light of the sun will be superseded by a radiance which is not painfully dazzling, yet which immeasurably surpasses the brightness of our noontide. The glory of God and the Lamb floods the holy city with unfading light. The redeemed walk in the sunless glory of perpetual day. {SR 431.3}

Isten városában nem lesz éjszaka. Senkinek sem lesz szüksége pihenésre, és azt nem is kívánják majd. Isten akaratának cselekvésében és az Ő nevének dicséretében nem fáradnak el. A reggel frissességét mindig érezni fogják, és annak bevégződésétől örökké távol állnak majd. „És nem lesz szükséségét mindig érezni fogják, és annak bevégződésétől örökké távol állnak majd. „És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket…” (Jel. 22:5) A nap fényességét olyan ragyogás teszi feleslegessé, amely nem okoz fájdalmas szemkáprázást, mégis mérhetetlenül felülmúlja azt. Istennek és a Báránynak dicsősége elárasztja a szent várost el nem halványuló fényességével. A megváltottak az örökké tartó nappalnak fényességében járnak. {SR 431.3}   

“I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.” Revelation 21:22. The people of God are privileged to hold open communion with the Father and the Son. Now we “see through a glass, darkly.” 1 Corinthians 13:12. We behold the image of God reflected, as in a mirror, in the works of nature and in His dealings with men; but then we shall see Him face to face, without a dimming veil between. We shall stand in His presence and gaze upon the glory of His countenance. {SR 432.1}

„Templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a Bárány.” (Jel. 21:22) Isten népe nyilvános társalgást folytathat az Atyával és Fiával. Isten képét most mintegy tükörből visszatükröződve látjuk a természet művein és az emberekkel való eljárásán keresztül, akkor azonban színről színre fogjuk látni, ködfátyol nélkül. Jelenlétében állunk, és szemlélhetjük arcának dicsőségét. {SR 432.1}   

There immortal minds will study with never-failing delight the wonders of creative power, the mysteries of redeeming love. There is no cruel, deceiving foe to tempt to forgetfulness of God. Every faculty will be developed, every capacity increased. The acquirement of knowledge will not weary the mind or exhaust the energies. There the grandest enterprises may be carried forward, the loftiest aspirations reached, the highest ambitions realized; and still there will arise new heights to surmount, new wonders to admire, new truths to comprehend, fresh objects to call forth the powers of mind and soul and body. {SR 432.2}

Ott a halhatatlan lények soha el nem múló gyönyörűséggel tanulmányozzák a teremtői hatalom csodáit, és a megváltó szeretet titkait. Ott nem lesz kegyetlen, csaló ellenség, aki arra kísértse őket, hogy Istenről megfeledkezzenek. Minden képességük fejlődni, minden tehetségük gyarapodni fog. Az ismeret megszerzése nem fárasztja el elméjüket, és nem meríti ki életerejüket. Ott a legnagyszerűbb vállalkozásokat is keresztülvihetik, a legmagasabb célokat is elérhetik, és a legnagyszerűbb törekvéseket is megvalósíthatják, mégis új magasságokba emelkedhetnek, hogy felülmúlják azokat; új csodák felett álmélkodnak, új igazságokat értenek meg, új célok tűnnek eléjük, amelyek kiváltják testi, lelki és szellemi erőiket. {SR 432.2}   

And as the years of eternity roll, they will bring richer and more glorious revelations of God and of Christ. As knowledge is progressive, so will love, reverence, and happiness increase. The more men learn of God, the greater will be their admiration of His character. As Jesus opens before them the riches of redemption and the amazing achievements in the great controversy with Satan, the hearts of the ransomed beat with a stronger devotion, and they sweep the harps of gold with a firmer hand: and ten thousand times ten thousand and thousands of thousands of voices unite to swell the mighty chorus of praise. {SR 432.3}

Amint az örökkévalóság évei egymást követik, Isten és Krisztus felől mindig nagyobb és gazdagabb dicsőség tárul eléjük. Amilyen mértékben halad előre ismeretük, olyan mértékben növekszik szeretetük, tiszteletük és boldogságuk. A megváltottak minél többet tanulnak Istenről, annál jobban csodálják jellemét. Amikor Jézus feltárja előttük a megváltás gazdagságát és a Sátán ellen vívott nagy küzdelemben véghez vitt bámulatos tetteit, a megváltottak szívét buzgóbb ájtatosság hatja át és elragadóbb örömmel játszanak arany hárfáikon. A dicséretet zengedező hatalmas énekkarban tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang egyesül. {SR 432.3}   

“And every creature which is in heaven, and on earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.” Revelation 5:13. {SR 433.1}

„Minden teremtett lény, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és diden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.” (Jel. 5:13) {SR 433.1}   

Sin and sinners are no more, God's entire universe is clean, and the great controversy is forever ended. {SR 433.2}

Bűn és bűnös már nincs többé. Istennek egész világegyeteme tiszta. A nagy küzdelem örökre véget ért. {SR 433.2}