A Harmonious Whole

Harmonikus egész

Let not one man feel that his gift alone is sufficient for the work of God; that he alone can carry through a series of meetings, and give perfection to the work. His methods may be good, and yet varied gifts are essential; one man's mind is not to mold and fashion the work according to his special ideas. In order for the work to be built up strong and symmetrical, there is need of varied gifts and different agencies, all under the Lord's direction; He will instruct the workers according to their several ability. {MR311 17.3}

Senki se érezze úgy, hogy a talentuma önmagában is elegendő Isten művéhez, hogy egyedül is képes egy sor megbeszélést levezetni és tökéletessé tenni a művet. Bár a módszerei helyesek lehetnek, mégis különféle ajándékokra van szükség. Ne egy ember értelme formálja és alakítsa a művet a sajátos elképzelései szerint. Annak érdekében, hogy a munka erős és arányos módon épüljön, sokféle talentumra és különféle eszközökre van szükség, amelyek mindegyikének az Úr irányítása alatt kell állnia. Ő fogja utasítani a munkásokat a különféle képességeiknek megfelelően. {MR311 17.3}   

Cooperation and unity are essential to a harmonious whole, each laborer doing his God-given work, filling his appropriate position, and supplying the deficiency of another. One worker left to labor alone is in danger of thinking that his talent is sufficient to make a complete whole. Where there is a union of workers, there is opportunity for them to consult together, to pray together, to cooperate in labor. None should feel that they cannot link up with their brethren because they do not work in exactly the same line as they themselves do. Those who entertain such thoughts, show that they need the converting power of God upon their own hearts and characters, that their peculiarities may not become a hindrance to the work for the salvation of their fellow-men. {MR311 18.1}

Az együttműködés és az egység elengedhetetlen a harmonikus egész megvalósulásához, amikor minden egyes munkás az Istentől kapott munkáját végzi, a neki megfelelő helyet betöltve és a másik hiányosságát kipótolva. Akit magára hagynak a munkában, az abban a veszélyben forog, hogy azt gondolja, a talentuma elegendő a teljes egész elvégzéséhez. Ahol a munkások egyesülnek, ott lehetőségük nyílik a közös tanácskozásra, az együttes imára, és a munkában történő együttműködésre. Senki se érezze úgy, hogy nem tudna összekapcsolódni testvéreivel, mivel azok nem pontosan az ő felfogása szerint dolgoznak. Azok, akik ilyen gondolatokat ápolnak, elárulják, hogy Isten megtérítő hatalmának munkálkodására szorul a saját szívük és jellemük, hogy sajátos vonásaik ne váljanak a felebarátaik üdvösségéért végzett munka gátjává. {MR311 18.1}   

Among the workers there will be some who are active and energetic; there will be some who are slow. They are so long in arriving at conclusions that if their way is followed, much precious time is lost, and often the delay proves dangerous. The slow worker should be constantly learning of the diligent, quick worker. “Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord.” Every one who enters the service of Christ should constantly feel that he is a laborer, and should improve in his habits and his manner of work. He is to blend with his brethren, not flattering himself that his methods of work are the very best. Let him learn in the school of Christ the lessons of meekness and lowliness. All who do learn of Christ will work in Christ's lines; then we shall surely harmonize. He who is inclined to criticize and depreciate his brethren, will find that the Spirit of God is not with him. He does not obey the injunction to esteem others better than himself; but, like the self-righteous Pharisee, he draws comparisons between his brother's work and his own. Cooperating with God, every laborer will work as Christ worked. {MR311 18.2}

A munkások között egyesek tevékenyek és tetterősek lesznek, mások pedig lassúak. Nekik olyan sokáig tart elhatározásra jutni, hogy ha az ő útjaikat követjük, akkor sok értékes idő vész el, a késlekedés pedig sokszor veszélyesnek bizonyul. A lassú munkásnak folyamatosan tanulnia kellene a szorgalmas, gyors munkástól. „Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.” (Rm 12:11). Mindenkinek aki Krisztus szolgálatába lép, folyamatosan éreznie kellene, hogy ő egy munkás, és javulnia kell szokásaiban és munkamódszerében. Testvérei közé kell vegyülnie és ne áltassa magát azzal, hogy az ő munkamódszerei a legjobbak. Tanuljon alázatosságot és szerénységet Krisztus iskolájában. Mindazok, akik Krisztustól tanulnak, Krisztus iránymutatásai szerint munkálkodnak majd, és akkor bizonyosan összhang lesz közöttünk. Aki hajlamos kritizálni és lekicsinyelni a testvéreit, azt tapasztalja majd, hogy Isten Lelke nincs vele. Az ilyen ember nem enged a rendelkezésnek, hogy másokat becsüljön többre önmagánál, hanem – mint az önigazult farizeus – összehasonlítja testvérei munkáját a sajátjával. Istennel együttműködve minden munkás úgy fog dolgozni, ahogyan Krisztus munkálkodott. {MR311 18.2}   

You must be constantly learning, constantly advancing. No one can stand in our place and do our individual work. There is no such thing as making a groove for certain brethren to move in; no minister can embrace the work in his finite arms, and dictate how every other one shall labor. You must receive help through any channel by which God may send it. You who have had more experience must teach those of less experience how to work. Take them by your side, educate them, bear patiently with them. Never close the door of the heart by sharp words and unkind criticism. Let the love of God rule in your own hearts, and be communicated to your associate workers.—Special Testimonies to Ministers and Workers 7:14-16. {MR311 19.1}

Folyamatosan tanulnod kell és folyamatosan előrehaladnod. Senki sem állhat a helyünkre és végezheti a személyesen ránk szabott munkát. Nem létezik olyasmi, hogy valaki megszabja bizonyos testvéreknek, hogy melyik barázdába álljanak be. Egyetlen lelkész sem foghatja át a munkát véges karjaival, és szabhatja meg az összes többinek, hogy hogyan dolgozzanak. El kell fogadnod a segítséget, bármely csatornán keresztül küldje is azt az Isten. Nektek, akik több tapasztalatot szereztetek, tanítanotok kell azokat, akik kevésbé tapasztaltak. Vegyétek őket magatok mellé, tanítsátok, neveljétek és hordozzátok őket türelmesen. Soha ne zárjátok be a szív ajtaját éles szavakkal és barátságtalan kritizálással. Isten szeretete uralkodjon a saját szívetekben és legyetek kapcsolatban a többi munkással. – Különleges Bizonyságtételek, „A” sorozat No. 7, pp. 14-16. {MR311 19.1}