The Dawn of a Glorious Day

Egy dicső nap hajnala

The church of Christ is God's agency for the proclamation of truth: she is empowered by Him to do a special work; and if she is loyal to God, obedient to His commandments, there will dwell within her the excellency of divine power. If she will be true to her allegiance, there is no power that can stand against her. The forces of the enemy will be no more able to overwhelm her than is the chaff to resist the whirlwind. {MR311 15.2}

Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére: Ő képesítette egy különleges munka elvégzésére, és ha hű marad Istenhez és engedelmes a parancsolataihoz, akkor az isteni erő kiválósága lakozik benne. Ha hű marad a kötelezettségéhez, akkor semmilyen hatalom sem állhat ellen neki. Az ellenség erői éppúgy nem lesznek képesek többé legyőzni, mint amennyire a pelyva nem tud ellenállni a forgószélnek. {MR311 15.2}   

There is before the church the dawn of a bright, glorious day, if she will put on the robe of Christ's righteousness, withdrawing from all allegiance to the world. {MR311 15.3}

Az egyház előtt egy fényes és dicsőséges nap hajnala áll, ha magára ölti Krisztus igazságának öltözetét, lemondva minden világi kötődésről. {MR311 15.3}   

God calls upon His faithful ones, who believe in Him, to talk courage to those who are unbelieving and hopeless. Turn to the Lord, ye prisoners of hope. Seek strength from God, the living God. Show an unwavering, humble faith in His power and His willingness to save. When in faith we take hold of His strength, He will change, wonderfully change, the most hopeless, discouraging outlook. He will do this for the glory of His name.—Prophets and Kings, 259-260. {MR311 15.4}

Isten felszólítja a hozzá hűségeseket, akik hisznek benne, hogy a bátorítás szavait szólják a hitetleneknek és reményvesztetteknek. Forduljatok az Úrhoz, reménység rabjai. Kérjetek erőt Istentől, az élő Istentől. Tanúsítsatok az Ő hatalma és üdvözítő kegyelmébe vetett rendíthetetlen, alázatos hitet. Amikor hitben megragadjuk az erejét, akkor megváltoztatja, méghozzá csodálatos módon a legreménytelenebb, legcsüggesztőbb kilátásokat is. Neve dicsőségére teszi ezt. – Próféták és Királyok pp. 259-260. {MR311 15.4}