The United Effort of Believers

A hívők egyesült erőfeszítése

God has made His church on the earth a channel of light, and through it He communicates His purposes and His will. He does not give to one of His servants an experience independent of and contrary to the experience of the church itself. Neither does He give one man a knowledge of His will for the entire church, while the church—Christ's body—is left in darkness. In His providence, He places His servants in close connection with His church, in order that they may have less confidence in themselves, and greater confidence in others whom He is leading out to advance His work. {MR311 10.4}

Isten a világosság csatornájává tette földi egyházát, és rajta keresztül adja tudtul szándékait és akaratát. Egyik szolgájának sem ad az egyház tapasztalatától független és azzal ellentétes tapasztalatot. Szintén nem adja tudtára egy embernek az egész egyházra vonatkozó akaratát, magát az egyházat – Krisztus testét – sötétségben hagyva. Gondviselése szoros kapcsolatba hozza szolgáit az egyházával, hogy kevésbé bízzanak önmagukban és jobban másokban, akiket vezet, hogy munkáját előbbre vigyék. {MR311 10.4}   

There have ever been in the church those who are constantly inclined toward individual independence. They seem unable to realize that independence of spirit is liable to lead the human agent to have too much confidence in himself, and to trust in his own judgment rather than to respect the counsel and highly esteem the judgment of his brethren, especially of those in the offices that God has appointed for the leadership of His people. God had invested His church with special authority and power, which no one can be justified in disregarding and despising; for he who does this despises the voice of God. {MR311 11.1}

Az egyházban mindig voltak olyanok, akik folyton egyéni függetlenségre vágytak. Ezek az emberek képtelenek felfogni, hogy a függetlenség szelleme hajlamossá teszi a túlzott magabízásra, és a saját véleményben bízásra, ahelyett, hogy tiszteletben tartaná testvérei tanácsát és nagyra becsülné véleményüket, különösen azon tisztségviselőkét, akiket Isten jelölt ki népe vezetésére. Isten különleges tekintéllyel és hatalommal ruházta fel egyházát, amelynek semmibevétele és megvetése semmivel sem igazolható, mert aki ezt teszi, az Isten hangját veti meg. {MR311 11.1}   

Those who are inclined to regard their individual judgment as supreme, are in grave peril. It is Satan's studied effort to separate such ones from those who are channels of light, through whom God has wrought to build up and extend His work in the earth. To neglect or despise those whom God has appointed to bear the responsibilities of leadership in connection with the advancement of the truth, is to reject the means that He has ordained for the help, encouragement, and strength of His people. For any worker in the Lords’ cause to pass these by, and to think that his light must come through no other channel than directly from God, is to place himself in a position where he is liable to be deceived by the enemy, and overthrown. The Lord in His wisdom has arranged that by means of the close relationship that should be maintained by all believers, Christian shall be united to Christian, and church to church. Thus the human instrumentality will be enabled to cooperate with the divine. Every agency will be subordinate to the Holy Spirit, and all the believers will be united in an organized and well-directed effort to give to the world the glad tidings of the grace of God.—Gospel Workers, 443-444. {MR311 11.2}

Akik hajlamosak egyéni értékítéletüket mindenekfelett valónak tekinteni, azok súlyos veszélyben forognak. Sátán jól kigondolt törekvése, hogy az ilyeneket elválassza azoktól, akik a világosságot közvetítik, akiken keresztül Isten a földi művének felépítését és kiterjesztését munkálta. Semmibe venni vagy megvetni azokat, akiket Isten jelölt ki a vezetés felelősségének hordozására az igazság előrevitelében, azon eszközök elutasítását jelenti, akiket Isten az Ő népe megsegítésére, bátorítására és megerősítésére rendelt. Ha az Úr ügyében munkálkodók bármelyike ezt figyelmen kívül hagyja, és azt gondolja, hogy az ő világosságának nem más csatornán keresztül kell érkeznie, hanem közvetlenül Istentől, az olyan helyzetbe hozza magát, amelyben hajlamossá válik arra, hogy az ellenség megtévessze és legyőzze. Az Úr az Ő bölcsességében úgy rendezte, hogy a hívők közötti szoros kapcsolat által, amelyet minden hívőnek ápolnia kell, keresztény kereszténnyel, gyülekezet gyülekezettel egyesüljön. Így lesznek képesek az emberi eszközök az istenivel együttműködni. Minden eszköz alárendelődik a Szentléleknek, a hívők összessége pedig egy szervezett és helyesen irányított törekvésben egyesül, hogy eljuttassa a világnak az Isten kegyelméről szóló örömhírt. – Az evangélium munkásai, 443-444 o. {MR311 11.2}