An All-Absorbing Question

Egy minden figyelmet lekötő kérdés

Those who are under the influence of the Spirit of God will not be fanatical, but calm, steadfast, free from extravagance. But let all who have had the light of truth shining clear and distinct upon their pathway, be careful how they cry peace and safety. Be careful how you make the first move to suppress the message of truth. Be careful what influence you exert at this time. {MR311 50.3}

Azok, akik Isten Lelkének befolyása alatt állnak, nem válnak vakbuzgóvá, hanem nyugodtak, rendületlenek lesznek, minden szertelenségtől mentesek. Mindazok azonban, akiknek az ösvényét egyértelműen és határozottan megvilágította az igazság fénye, legyenek óvatosak azzal, hogy békességet és biztonságot kiáltsanak. Legyetek óvatosak azzal, hogy az első lépést megtegyék az igazság üzenetének elnyomására. Vigyázzatok, hogy milyen befolyást árasztotok ebben az időben. {MR311 50.3}   

Those who profess to believe the special truths for this time need to be converted, and sanctified by the truth. As Christians we are made depositaries of sacred truth, and we are not to keep the truth in the outer court, but bring it into the sanctuary of the soul. Then the church will possess divine vitality throughout. The weak shall be as David, and David as the angel of the Lord. One question will be all-absorbing,—Who shall approach nearest the likeness of Christ? Who shall do the most to win souls to righteousness? When this is the ambition of believers, contention is at an end; the prayer of Christ is answered.... {MR311 51.1}

Azoknak, akik vallják, hogy hiszik a korunknak szóló különleges igazságot, meg kell térniük és meg kell szentelődniük az igazság által. Keresztényként szent igazság letéteményeseivé tétettünk, és az igazságot nem tarthatjuk a külső pitvarban, hanem a lélek szentélyébe kell behoznunk. Ha ez megtörténik, akkor az egyházat isteni életerő fogja átjárni. A gyenge olyan lesz mint Dávid, Dávid pedig olyan, mint az Úrnak angyala. Lesz egy minden figyelmet lekötő kérdés: ki fogja leginkább megközelíteni Krisztus hasonlóságát? Ki teszi a legtöbbet azért, hogy lelkeket nyerjen meg az igaz életnek? Amikor ez lesz a hívők hajtóereje, akkor a versengés véget ér; Krisztus imája pedig meghallgatásra talál... {MR311 51.1}   

Jesus longs to bestow the heavenly endowment in large measure upon His people. Prayers are ascending to God daily for the fulfilment of the promise, and not one of the prayers put in faith is lost. {MR311 51.2}

Jézus arra vágyik, hogy a menny ajándékát bőségesen nyugtathassa meg a népén. Naponta szállnak fel imák Istenhez az ígéret beteljesüléséért, és egyetlen hittel mondott ima sem vész kárba. {MR311 51.2}   

Christ ascended on high, leading captivity captive, and gave gifts unto men. When after Christ's ascension the Spirit came down as promised, like a rushing, mighty wind, filling the whole place where the disciples were assembled, what was the effect? Thousands were converted in a day. We have taught, we have expected, that an angel is to come down from heaven, that the earth will be lightened with His glory. Then we shall behold an ingathering of souls similar to that witnessed on the day of Pentecost.—Letter 25b, 1892. {MR311 51.3}

Krisztus felment a magasságba és foglyokat vitt fogva és ajándékokat adott embereknek. Amikor Krisztus mennybemenetele után a Lélek az ígéretnek megfelelően eljött, és mint sebesen zúgó erős szél megtöltötte az egész helyet, ahol a tanítványok egybegyűltek, mi volt ennek a hatása? Ezrek tértek meg egyetlen nap alatt. Tanítottuk, vártuk, hogy egy angyalnak kell alászállani a mennyből, és hogy a föld fényleni fog annak dicsőségétől. Amikor ez megtörténik, tanúi leszünk majd a lelkek begyűjtésének, ahhoz hasonló módon, ahogyan az Pünkösd napján történt.– 25b levél, 1892   {MR311 51.3}