Final Success Dependent on Unity

A végső siker az egységtől függ

I have laid out the matter as it has been presented to me. The third angel's message, in the place of swelling into a loud cry, is being smothered. Discouragements have come in. But the work is not to stop thus. It is to increase in the power of the Spirit of God. The time has come when the whole earth is to be enlightened with the glory of the angel which came down from heaven. A decided work is to be done in presenting the truth for this time, the truth that will sanctify the soul; for we are in that age of the world's history which Christ declared should be as the days of Noah were. {MR311 47.1}

Úgy tártam elétek a dolgot, ahogyan bemutatták nekem. A harmadik angyal üzenete ahelyett hogy hangos kiáltássá erősödne, jelenleg egyre fojtottabb. Elbátortalanodás ütötte fel a fejét. A munka azonban nem állhat meg így. Növekednie kell Isten Lelkének hatalmában. Eljött az idő, amikor az egész földet be kell világítania a mennyből leszállt angyal dicsőségének. Eltökélt munkát kell végezni a korunknak szóló igazság bemutatása során, amely meg fogja szentelni a lelket. Mert a világtörténelemnek azon korszakában élünk, amelyről Krisztus kijelentette, hogy a Noé napjaihoz lesz hasonló. {MR311 47.1}   

Two great armies are engaged in warfare. Satan with his great army is in conflict with Christ and God and the heavenly host. Satan has come down with great power, for he knows that his time is short, and he is working with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Then let the people who believe present truth understand that there is a work to be done in our world. {MR311 47.2}

Két nagy sereg csap össze az ütközetben. Sátán a maga nagy seregével harcol Krisztussal, Istennel és a mennyei sereggel szemben. Sátán nagy hatalommal szállt alá, mert tudja, hogy kevés ideje van, és a gonoszság minden csalárdságával munkálkodik azok között, akik elvesznek. Azok tehát, akik hisznek a jelenvaló igazságban értsék meg, hogy van elvégzésre váró munka a világunkban. {MR311 47.2}   

If we are laborers together with God, we have many fellow laborers with whom we should unite with heart and mind and strength. Our success depends upon our unity. Our efficiency and the power of our influence depends upon our wise and unreserved cooperation with one another and with God. We are to advance the work in new territories, sustaining pure principles at every step. We are to cooperate with the angel that is flying in the midst of heaven, who also is in harmony with the two former angels in forwarding the solemn event of the second appearing of Christ in the clouds of heaven with power and great glory.—Manuscript 177, 1899. {MR311 47.3}

Ha Isten munkatársai vagyunk, akkor sok munkatársunk van, akikkel szívvel, lélekkel és minden erőnkkel egyesülnünk kell. Az eredményességünk az egységünktől függ. Használhatóságunk és befolyásunk ereje attól függ, hogy bölcsen és fenntartás nélkül együtt tudunk-e működni egymással és Istennel. Új területekre kell behatolnia a munkának, tiszta alapelveket tartva fenn minden lépésnél. Együtt kell működnünk az ég közepén repülő angyallal, aki összhangban van az előző kettővel is a Krisztus második megjelenésének ünnepélyes eseményét hirdető üzenet továbbadásában, amikor hatalommal és nagy dicsőséggel jelenik majd meg az ég felhőiben. – Kézirat 177, 1899. {MR311 47.3}