The Message Will Go With Power

Az üzenet hatalommal hirdettetik majd

We are near the close of the controversy between the Prince of light and the prince of darkness, and soon the delusions of the enemy will try our faith, of what sort it is. Satan will work miracles in the sight of the beast and deceive “them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast.” {MR311 46.1}

Közeledünk a Világosság és a Sötétség fejedelme közötti küzdelem befejezéséhez, és hamarosan az ellenség megtévesztései teszik majd próbára a hitünket, annak milyenségét. Sátán csodákat fog tenni a fenevad előtt „és elhiteteti a föld lakosait a jelekkel..., amelyeket cselekedett a fenevad előtt.” (Jel 13:14). {MR311 46.1}   

But though the prince of darkness will work to cover the earth with darkness, and with gross darkness the people, the Lord will manifest His converting power. A work is to be accomplished in the earth similar to that which took place at the outpouring of the Holy Spirit in the days of the early disciples, when they preached Jesus and Him crucified. Many will be converted in a day; for the message will go with power. It can then be said, “Our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost.” ... {MR311 46.2}

Bár a sötétség fejedelme azon fog munkálkodni, hogy a földet sötétséggel, a népeket pedig sűrű sötétséggel borítsa be, az Úr megtérésre vezető hatalma meg fog mutatkozni. A földön ahhoz hasonló munkát kell elvégezni, mint amilyen a Szentlélek kiáradása volt az első tanítványok idejében, amikor ők Jézust, mint megfeszítettet prédikálták. Sokan fognak majd megtérni egyetlen nap alatt, mert az üzenet hatalommal fog terjedni. Ekkor valóra válik majd és elmondható lesz, hogy „a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is” (1Thessz 1:5)... {MR311 46.2}   

The work of the Holy Spirit is immeasurably great. It is from this source that power and efficiency come to the worker for God.... As Christ was glorified on the day of Pentecost, so will He again be glorified in the closing work of the gospel, when He shall prepare a people to stand the final test, in the closing conflict of the great controversy.—The Review and Herald, November 29, 1892. {MR311 46.3}

A Szentlélek munkája mérhetetlenül hatalmas. Ebből a forrásból merítenek erőt és hatalmat Isten munkásai...Ahogyan pünkösd napján megdicsőült, ugyanúgy fog ismét megdicsőülni Krisztus az evangéliumhirdetés befejező munkája során, amikor egy népet készít, hogy megálljanak a végső megméretéskor, a nagy küzdelmet lezáró összecsapásban. –Review and Herald, 1892 november 29. {MR311 46.3}