Unity and Freedom in Council Meetings

Egység és szabadság a tanácskozó testületek összejövetelein

When ministering brethren come together in council, let deference be shown to the expression of intelligent principles, let intellectual freedom be freely accorded to all. There should be unity and love and freedom in communicating one with another. It should be a pleasure to consult one with another, to compare ideas and to review plans. An atmosphere of goodness, confidence, and love should be diffused; for this is the assurance of the presence of the Holy Spirit. The presence of God should be felt, and the soul should be humbled in acknowledging the condescension of God in planning for every soul for whom Christ has died, and thus hearts would be softened and broken.... {MR311 30.2}

Amikor szolgálatot végző testvérek gyűlnek egybe, hogy tanácskozzanak, tanúsítsanak tiszteletet az értelmes elvek kifejtése iránt, kapjon mindenki teljes mértékben szabadságot a gondolkozásra. Egységnek, szeretetnek és szabadságnak kellene jelen lenni az egymással való párbeszédben. Örömöt kellene jelentenie, hogy egymással tanácskoztok, elképzeléseket vettek össze és terveket tekintetek át. A jóság, a bizalom és a szeretet légkörét árasszátok egymásra, mivel ez a Szentlélek jelenlétének bizonysága. Isten jelenléte legyen érezhető, a lélek pedig alázódjon meg annak elismeréseként, hogy Isten lehajol hozzánk, amikor terveket fektet le minden lélek érdekében, akiért Krisztus meghalt, és ezáltal a szívek meglágyulnak és megtörnek. {MR311 30.2}   

Link up with your brethren, if you would have them link up with you, and give you their confidence. Confidence and faith will beget confidence and faith. You should gather into your confidence not only your ministering brethren, but those with whom you are brought in contact, and show them that you have confidence, and that you believe that they are taught of God as much as you yourself are taught of God. Open your plans before them. One will be free to speak, and another will be free to speak, and they may call your attention to some things that you had not thought of before. {MR311 30.3}

Fogjatok össze testvéreitekkel, ha azt akarjátok, hogy fogjanak össze veletek és bizalmukat belétek helyezzék. A bizalom és hit bizalmat és hitet fog nemzeni. Ne csak szolgáló testvéreiteket fogadjátok bizalmatokba, hanem azokat is, akikkel kapcsolatba kerültök, és éreztessétek velük, hogy bíztok bennük, és hogy hiszitek, hogy Isten legalább annyira tanítja őket, mint amennyire benneteket. Tárjátok eléjük terveiteket. Szabadon szólhat az egyik, majd szabadon szólhat a másik is, és lehet, hogy olyan dolgokra hívják fel a figyelmeteket, amelyekre azelőtt nem gondoltatok. {MR311 30.3}   

God does not open everything to one mind, but He teaches one, and another, and still another. Men are to stand in God, and without having the fear of criticism before them, they are to speak as God shall give them utterance, and to write as God shall dictate. After they have written their thoughts, let them be free to read their articles to their brethren, and let them receive any kindly word or caution that the brethren may see fit to offer in the spirit of brotherly kindness and love.... {MR311 31.1}

Isten nem tár fel mindent egyetlen ember értelme előtt, hanem tanítja egyiket és a másikat, és egy harmadikat is. Az embereknek Istenben kell megállniuk, és anélkül, hogy a rájuk váró kritikától félnének, úgy kell szólniuk, ahogyan Isten azt nekik adja és úgy kell írniuk, ahogyan Isten diktálja. Miután leírták a gondolataikat, hadd olvassák fel azt szabadon a testvéreiknek, és fogadjanak minden kedves szót vagy figyelmeztetést, amit a felolvasó testvérek jónak látnak a testvéri szeretet és jóság lelkületével velük közölni... {MR311 31.1}   

The cautions which God has given are to be regarded. Christ has said concerning His disciples, “All ye are brethren.” Every one is to give an account of himself to God.... Do not lay down any specified rules or prescribe any details as to how God's agents shall do their work.... The Teacher said, “While you are so earnest to call to mind the details, the time that is of so great value has been consumed, ... and the minds of the workers have been called to dwell upon non-essentials which should have been left for workers in the field to plan for themselves.... Many things that are too important to be set aside have been lightly dwelt upon, and many things that are of little consequence have been largely dwelt upon, when there is no reason why men should dictate concerning the matters they have laid out in detail.”—Letter 53, 1894. {MR311 31.2}

Az Istentől kapott figyelmeztetéseket figyelembe kell venni. Krisztus ezt mondta a tanítványaival kapcsolatban: „Ti mindnyájan testvérek vagytok.” Mindenki maga ad számot Istennek önmagáról... Ne fektessetek le semmilyen meghatározott szabályt és ne írjatok elő semmilyen részletet arra nézve, hogy Isten szolgái hogyan végezzék a munkájukat. A Tanító ezt mondja: „Miközben olyan buzgón igyekeztek felidézni a részleteket, fogytán az idő, amely olyan értékes... a munkások gondolatai pedig lényegtelen dolgokon időznek, amelyeket a munkaterületen dolgozókra kellett volna hagyni, hogy tervezzék meg maguknak... Sok dologgal pedig, amelyek túl fontosak ahhoz, hogy elnapolják, alig foglalkoztatok, sok jelentéktelennel pedig sok időt töltöttetek, amikor semmi nem indokolja, hogy emberek szabjanak meg olyan dolgokat, amelyeket már részletesen megterveztek.” – 53 sz. levél, 1894 {MR311 31.2}