Counsel Together And Seek Higher Counsel

Tanácskozzatok egymással és keressétek a felülről jövő tanácsot

Of yourselves you have not wisdom to bear responsibilities. At every step of the way you must seek counsel of God and of your brethren who have had experience, and who are true to the interests of His cause. It is your privilege to do this, and you should feel it such. Some of you do not feel right when anything you do is called in question. But this is wrong. All the workers in _______ need counsel from those who are governed by the truth. {MR311 24.1}

Önmagatokban nem rendelkeztek bölcsességgel arra, hogy felelősségeket hordozzatok. Minden lépésnél Isten és az Isten ügyéhez hűséges és tapasztalt testvéreitek tanácsát kell kérnetek. Kiváltságotok ezt tenni és annak is kell azt éreznetek. Egyesek közületek nem érzik jól magukat, amikor valamely tettüket megkérdőjelezik. Ez azonban helytelen. Az összes ________-ben[2] élő munkásnak tanácsra van szüksége azoktól, akiket az igazság kormányoz. {MR311 24.1}   

One man's mind, one man's judgment, is not to be a controlling power.... “Counsel together, counsel together,” has been repeated to me by the heavenly angels for the past forty-five years. At the same time you must constantly feel the need of higher counsel. Do not fail to seek wisdom from God. Unless you do go to God for wisdom, and understand for yourselves the way of the Lord, you will not be able to understand things clearly. You must have the enlightenment of the Holy Spirit to give you clear views of Jesus and His love.—Letter 34, 1891. {MR311 24.2}

Egyetlen ember értelme, egy ember értékítélete nem válhat irányító hatalommá... „Tanácskozzatok együtt, tanácskozzatok együtt!” – ismételték nekem a mennyei angyalok az elmúlt negyvenöt esztendő során. Ugyanakkor folyamatosan éreznetek kell a felülről származó tanács szükségességét. Ne mulasszatok el Istentől származó bölcsességet kérni. Hacsak nem járultok Istenhez bölcsességért és nem értitek meg a magatok számára az Úr útját, nem lesztek képesek dolgokat világosan megérteni. Rendelkeznetek kell a Szentlélektől nyert világossággal, hogy világos képet kapjatok Jézusról és az Ő szeretetéről.– 34-es levél, 1891. {MR311 24.2}