Danger of Elation Through Success

A siker okozta önfelmagasztalás veszélye

The Lord has given abundant evidence of the truthfulness of His promises and threatenings. His people may trust His word. Will they then, in the face of light and evidence, follow a course of their own choosing, independent of God's ordained agencies. Even good men need to be guarded on every hand, lest they shall become so elated over the blessings God has given them that the applause and praise from worldlings, shall be as a stimulus for them to display their great wisdom and acquisitions. {MR311 21.2}

Az Úr bőséges bizonyítékkal szolgált arra nézve, hogy ígéretei igazak és fenyegetéseit beváltja. Népe bízhat a szavában. Ezek után, a világosság és bizonyítékok fényében vajon saját választásukat kívánják követni, függetlenül az Istentől elrendelt eszközöktől? Még a jó embereknek is szükségük van arra, hogy minden irányban őrködjenek, nehogy annyira fellelkesedjenek az Istentől nyert áldásaikon, hogy a világiaktól kapott elismerés és dicséret bölcsességük és eredményeik fitogtatására ösztönözze őket. {MR311 21.2}   

The Lord sees, the Lord knows, He will certainly humble all such aspirations; for He hates pride and selfishness and covetousness. The more prosperous the work may be in itself, the less appropriate is it for men to exalt themselves, as though they were the ones who should be lifted up. Our trust must be in God. He has entrusted men with abilities and capabilities, that they may act a prominent part in His work. Let them take heed how they shall exalt themselves.—Letter 93, 1900. {MR311 21.3}

 Az Úr mindent lát, az Úr mindent tud, Ő bizonyosan megaláz minden ilyen törekvést, mivel gyűlöli a büszkeséget, az önzést és kapzsiságot. Minél jobban halad maga a munka, annál helytelenebb ha az emberek felmagasztalják magukat, mintha ők lennének azok, akiket nagyra kell tartani. Istenbe kell vetnünk a bizodalmunkat. Ő képességekkel ruházta fel az embereket, hogy kiemelkedő szerepet tudjanak játszani a művében. Őrizkedjenek attól, hogy felmagasztalják önmagukat. – 93 sz. levél, 1900. {MR311 21.3}