Chapter 11—Medical Missionary Work

Orvos-misszionáriusi munka

A Work of First Importance

Elsőrendű fontosságú hivatás

During His ministry, Jesus devoted more time to healing the sick than to preaching.—The Ministry of Healing, 19. {ChS 132.1}

Földi szolgálata során Jézus több időt szentelt a betegek meggyógyításának, mint a prédikálásnak. (The Ministry of Healing, 19.) {ChS 132.1}   

Before the true reformer, the medical missionary work will open many doors.—Testimonies for the Church 7:62. {ChS 132.2}

Az orvos-misszionáriusi munka számos ajtót nyit majd meg az igazi reformátor előtt. (Testimonies, VII, 62.) {ChS 132.2}   

Genuine medical missionary work is the gospel practiced.—Testimonies for the Church 8:168. {ChS 132.3}

Az igazi orvos-misszionáriusi szolgálat a gyakorlatba átvitt evangélium. (Testimonies, VIII, 168.) {ChS 132.3}   

Medical missionary work is the pioneer work of the gospel. In the ministry of the word and in the medical missionary work the gospel is to be preached and practiced.—The Ministry of Healing, 144. {ChS 132.4}

Az orvos-misszionáriusi munka az evangélium úttörője. A menny szolgálatában és az orvos-misszionáriusi munkában prédikáljuk és gyakoroljuk az evangéliumot. (The Ministry of Healing, 144.) {ChS 132.4}   

The Saviour of the world devoted more time and labor to healing the afflicted of their maladies than to preaching. His last injunction to His apostles, His representatives upon the earth, was to lay hands on the sick that they might recover. When the Master shall come, He will commend those who have visited the sick and relieved the necessities of the afflicted.—Testimonies for the Church 4:225. {ChS 132.5}

A világ Üdvözítője több időt és munkát szentelt a betegségeiktől sújtott emberek meggyógyításának, mint a prédikálásnak. Utolsó rendelkezése apostolainak, földi képviselőinek az volt, hogy helyezzék kezüket a betegekre, hogy meggyógyulhassanak. Amikor a Mester eljön, azokat fogja megdicsérni, akik meglátogatták a betegeket és enyhítették a lesújtottak ínségét. (Testimonies, IV, 225.) {ChS 132.5}   

He designs that the medical missionary work shall prepare the way for the presentation of the saving truth for this time,—the proclamation of the third angel's message. If this design is met, the message will not be eclipsed nor its progress hindered.—Testimonies for the Church 6:293. {ChS 132.6}

Isten elgondolása szerint az orvos-misszionáriusi munkának kell előkészítenie az utat az erre az időre szóló üdvözítő igazság bemutatása – a harmadik angyal üzenetének hirdetése – előtt. Ha ezen elgondolást valóra váltjuk, az üzenet nem homályosul el, és előrehaladását semmi nem gátolja. (Testimonies, VI, 293.) {ChS 132.6}   

First meet the temporal necessities of the needy, and relieve their physical wants and sufferings, and you will then find an open avenue to the heart, where you may plant the good seeds of virtue and religion.—Testimonies for the Church 4:227. {ChS 132.7}

Először pótoljátok ki a nélkülözők szükségleteit, enyhítsétek fizikai hiányaikat és szenvedésüket, és akkor szabad utat találtok a szívükhez, amelybe elvethetitek az erény és a vallás magvait. (Testimonies, IV, 227.) {ChS 132.7}   

Nothing will give greater spiritual strength and a greater increase of earnestness and depth of feeling, than visiting and ministering to the sick and the desponding, helping them to see the light and to fasten their faith upon Jesus.—Testimonies for the Church 4:75, 76. {ChS 132.8}

Semmi nem ajándékoz meg akkora lelki erővel, a buzgóság és az érzületbeli mélység oly mértékű növekedésével, mint, ha meglátogatjuk és megvigasztaljuk a betegeket és az elcsüggedteket, segítve őket abban, hogy meglássák a fényt és hitükkel Jézuson csüngjenek. (Testimonies, IV, 75–76.) {ChS 132.8}   

The Divine Example

Az isteni példakép

Christ, the great medical missionary, is our example.... He healed the sick and preached the gospel. In His service, healing and teaching were linked closely together. Today they are not to be separated.—Testimonies for the Church 9:170, 171. {ChS 133.1}

Krisztus, a nagy orvos-misszionárius a mi példaképünk… Meggyógyította a betegeket és prédikálta az evangéliumot. Szolgálatában a gyógyítás és a tanítás szorosan összekapcsolódott egymással. Ma sem választhatók szét ezek egymástól. (Testimonies, IX, 170–171.) {ChS 133.1}   

Christ's servants are to follow His example. As He went from place to place, He comforted the suffering and healed the sick. Then He placed before them the great truths in regard to His kingdom. This is the work of His followers.—Christ's Object Lessons, 233, 234. {ChS 133.2}

Krisztus szolgáinak követniük kell az ő példáját. Városról városra járva vigasztalta meg a szenvedőket és gyógyította a betegeket. Ekkor elébük tette az ő országának nagyszerű igazságait. Ez az ő követőinek munkája. (Christ’s Object Lessons, 233–234.) {ChS 133.2}   

Christ's example must be followed by those who claim to be His children. Relieve the physical necessities of your fellow men, and their gratitude will break down the barriers, and enable you to reach their hearts. Consider this matter earnestly.—Testimonies for the Church 9:127. {ChS 133.3}

Jézus példáját kell követniük azoknak, akik az ő gyermekeiknek vallják magukat. Enyhítsétek embertársaitok testi szükségleteit, és hálájuk le fogja bontani a válaszfalakat, aminek köszönhetően utat találhattok a szívükhöz. A kérdést kellő komolysággal mérlegeljétek. (Testimonies, IX, 127.) {ChS 133.3}   

Especially should those who are medical missionaries manifest, in spirit, word, and character, that they are following Christ Jesus, the divine Model of medical missionary effort.—Testimonies for the Church 7:127. {ChS 133.4}

Kiváltképpen az orvos-misszionáriusoknak kell lelkületben, beszédben és jellemben kinyilvánítaniuk, hogy Krisztus Jézust, az orvos-misszionáriusi munka isteni mintaképét követik. (Testimonies, VII, 127.) {ChS 133.4}   

Combine with Gospel Ministry

Egyesülni az evangélium szolgálatával

The gospel and the medical missionary work are to advance together. The gospel is to be bound up with the principles of true health reform. Christianity is to be brought into the practical life. Earnest, thorough, reformatory work is to be done.... We are to present the principles of health reform before the people, doing all in our power to lead men and women to see the necessity of these principles, and to practice them.—Testimonies for the Church 6:379. {ChS 133.5}

Az evangéliumi és az orvos-misszionáriusi szolgálatnak kart karba öltve kell előrehaladnia. Az evangéliumot össze kell kötni a valódi egészségügyi reform elveivel. A kereszténységet be kell emelni a gyakorlati életbe. Komoly és alapos megújító munka vár elvégzésre... A nép elé kell tárnunk az egészségügyi reform elveit, megtéve mindent, ami erőnkből telik annak érdekében, hogy késztessünk férfiakat és nőket ezen elvek szükségességének megértésére, illetve azok gyakorlására. (Testimonies, VI, 379.) {ChS 133.5}   

It is the divine plan that we shall work as the disciples worked. Physical healing is bound up with the gospel commission. In the work of the gospel, teaching and healing are never to be separated.—The Ministry of Healing, 141. {ChS 133.6}

Az isteni terv szerint úgy kell munkálkodnunk, ahogy a tanítványok. A testi gyógyítás összekapcsolódik az evangéliumi megbízatással. Az evangélium munkájában a gyógyítást és a tanítást soha nem választhatjuk el egymástól. (The Ministry of Healing, 141.) {ChS 133.6}   

Medical missionary work and the gospel ministry are the channels through which God seeks to pour a constant supply of His goodness. They are to be as the river of life for the irrigation of His church.—The Bible Echo, August 12, 1901. {ChS 133.7}

Az orvos-misszionáriusi munka és az evangélium szolgálata azok a csatornák, amelyeken keresztül Isten az ő jóságának folyamatos utánpótlását kívánja kiárasztani. Ezek, akár az élet folyója áradnak ki az ő gyülekezetére. (Bible Echo, 1901. augusztus 12.) {ChS 133.7}   

Let our ministers, who have gained an experience in preaching the word, learn how to give simple treatments, and then labor intelligently as medical missionary evangelists.—Testimonies for the Church 9:172. {ChS 134.1}

Lelkészeink, akik az Ige prédikálásában tapasztalatra tettek szert, tanulják meg, hogyan nyújthatnak egyszerű gyógymódokat, majd pedig munkálkodjanak okosan orvos-misszionárius evangelizátorként. (Testimonies, IX, 172.) {ChS 134.1}   

As the canvasser goes from place to place, he will find many who are sick. He should have a practical knowledge of the causes of disease, and should understand how to give simple treatments, that he may relieve the suffering ones. More than this, he should pray in faith and simplicity for the sick, pointing them to the great Physician. As he thus walks and works with God, ministering angels are beside him, giving him access to hearts. What a wide field for missionary effort lies before the faithful, consecrated canvasser; what a blessing he will receive in the diligent performance of his work!—The Southern Watchman, November 20, 1902. {ChS 134.2}

A könyvevangélista helyről helyre járva sok olyan emberre fog akadni, aki beteg. Rendelkeznie kell a betegségek okát feltárni képes gyakorlati ismerettel, és értenie kell ahhoz, hogyan nyújthat egyszerű gyógymódokat, amikkel enyhítheti a szenvedést. Azonkívül imádkozzon hitben, egyszerű szavakkal a betegekért, elvezetve őket a nagy Orvoshoz. Ha így jár és munkálkodik Istennel, szolgáló angyalok állnak majd mellette, utat mutatva neki a szívekhez. Milyen széles munkamező tárul fel a hűséges, odaszentelt könyvmunkási erőfeszítések előtt, s micsoda áldást fog nyerni e feladat serény elvégzése révén! (Southern Watchman, 1902. november 20.) {ChS 134.2}   

Every gospel worker should feel that the giving of instruction in the principles of healthful living, is a part of his appointed work. Of this work there is great need, and the world is open for it.—The Ministry of Healing, 147. {ChS 134.3}

Valamennyi evangéliumi munkásnak éreznie kell, hogy az egészséges életmód alapelveivel kapcsolatos útmutatások nyújtása kijelölt feladatának a részét képezi. E szolgálatban hatalmas hiány mutatkozik, és a világ nyitott erre. (The Ministry of Healing, 147.) {ChS 134.3}   

Right Arm of the Message

Az üzenet jobb keze

Again and again I have been instructed that the medical missionary work is to bear the same relation to the work of the third angel's message that the arm and hand bear to the body. Under the direction of the divine Head they are to work unitedly in preparing the way for the coming of Christ. The right arm of the body of truth is to be constantly active, constantly at work, and God will strengthen it. But it is not to be made the body. At the same time the body is not to say to the arm, “I have no need of thee.” The body has need of the arm in order to do active, aggressive work. Both have their appointed work, and each will suffer great loss if worked independently of the other.—Testimonies for the Church 6:288. {ChS 134.4}

A mennytől újra és újra azt az iránymutatást vettem, hogy az orvos-misszionáriusi munka ugyanolyan kapcsolatban áll a harmadik angyal üzenetével, mint amilyenben a kar vagy a kéz van a testtel. Az isteni Vezető irányításával egyesült erővel kell munkálkodniuk a Krisztus eljövetele előtti útkészítésben. Az igazság testének jobb keze legyen mindig tevékeny, munkálkodjon szüntelenül, és Isten meg fogja erősíteni. De nem ebből áll az egész test. Ugyanakkor a test sem mondja a karnak: „Nincs rád szükségem.” A testnek szüksége van karra, mégpedig, hogy tevékeny, előrehaladó munkára legyen képes. Mindkettőnek megvan a maga kijelölt feladatköre, és mindegyik nagy veszteséget fog szenvedni, ha a másiktól függetlenül tevékenykedik. (Testimonies, VI, 288.) {ChS 134.4}   

Medical missionary work is to be done.... It is to be to the work of God as the hand is to the body.—Testimonies for the Church 8:160. {ChS 134.5}

Orvos-misszionáriusi munkát kell folytatnunk... Úgy kell annak viszonyulnia Isten művéhez, mint a kéznek a testhez. (Testimonies, VIII, 160.) {ChS 134.5}   

Divine Co-operation

Isteni együttmunkálkodás

Christ feels the woes of every sufferer. When evil spirits rend a human frame, Christ feels the curse. When fever is burning up the life current, He feels the agony. And He is just as willing to heal the sick now, as when He was personally on earth. Christ's servants are His representatives, the channels for His working. He desires through them to exercise His healing power.—The Desire of Ages, 823, 824. {ChS 135.1}

Krisztus átérzi minden szenvedő bánatát. Mikor a gonosz lelkek gyötörnek egy emberi testet, ő is érzi az átkot. Mikor láz égeti az élet áramát, Jézus is érzi a kínszenvedést, a haláltusát. Az Üdvözítő ma is éppen úgy készen áll a betegek meggyógyítására, ahogy akkor, amikor személyesen itt járt a Földön. A Mester szolgái az ő képviselői, munkálkodásának eszközei. Krisztus általuk kívánja gyakorolni gyógyító hatalmát. (The Desire of Ages, 823–824.) {ChS 135.1}   

Through His servants, God designs that the sick, the unfortunate, and those possessed of evil spirits, shall hear His voice. Through His human agencies He desires to be a comforter, such as the world knows not.—The Ministry of Healing, 106. {ChS 135.2}

Isten úgy gondolta el, hogy a betegek, a szerencsétlenek és a gonosz lelkek által megszállottak szolgáin keresztül hallják meg az ő szavát. Emberi eszközei által olyan vigasztaló akar lenni, amilyet a világ nem ismer. (The Ministry of Healing, 106.) {ChS 135.2}   

Christ co-operates with those who engage in medical missionary work.—Testimonies for the Church 7:51. {ChS 135.3}

Krisztus együttmunkálkodik azokkal, akik részt vesznek az orvos- misszionáriusi munkában. (Testimonies, VII, 51.) {ChS 135.3}   

The Lord wrought through them. Wherever they went, the sick were healed, and the poor had the gospel preached unto them.—The Acts of the Apostles, 106. {ChS 135.4}

Az Úr általuk fejtette ki munkáját. Bárhová mentek, betegek gyógyultak meg, a szegényeknek pedig az evangéliumot prédikálták. (The Acts of the Apostles, 106.) {ChS 135.4}   

Christ is no longer in this world in person, to go through our cities and towns and villages, healing the sick; but He has commissioned us to carry forward the medical missionary work that He began.—Testimonies for the Church 9:168. {ChS 135.5}

Krisztus nincs immár személyesen itt e Földön, hogy elmenjen a városokba és a falvakba, betegeket gyógyítva; viszont ránk bízta annak az általa elkezdett orvos-misszionáriusi munkának a folytatását. (Testimonies, IX, 168.) {ChS 135.5}   

The Work of Every Church

Valamennyi gyülekezet munkája

There is a message regarding health reform to be borne in every church.—Testimonies for the Church 6:370. {ChS 135.6}

Van egy üzenet az egészségügyi reformra vonatkozóan, amit minden gyülekezetben képviselni kell. (Testimonies, VI, 370.) {ChS 135.6}   

The medical missionary work should be a part of the work of every church in our land.—Testimonies for the Church 6:289. {ChS 135.7}

Az orvos-misszionáriusi munkának országunk valamennyi gyülekezetében helyet kell kapnia. (Testimonies, VI, 289.) {ChS 135.7}   

We have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work.—Testimonies for the Church 7:62. {ChS 135.8}

Elérkeztünk ahhoz az időhöz, amikor a gyülekezet valamennyi tagjának meg kell ragadnia az orvos-misszionáriusi munkát. (Testimonies, VII, 62.) {ChS 135.8}   

The work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Teach the people that they can act as God's helping hand, by co-operating with the Master Worker in restoring physical and spiritual health. This work bears the signature of Heaven, and will open doors for the entrance of other precious truths. There is room for all to labor who will take hold of this work intelligently.—Testimonies for the Church 9:112, 113. {ChS 135.9}

Az egészségügyi reform az Úr eszköze a világban tapasztalható szenvedés enyhítésére és az ő gyülekezetének megtisztítására. Tanítsátok meg az embereket arra, hogy Isten segítő kezeként járjanak, együttműködve a legfőbb Munkással a testi és lelki egészség helyreállításában. Ez a munka a menny jóváhagyását bírja, és kaput fog nyitni más drága igazságok megismerésére. Mindenkinek van alkalma munkálkodni, akik értelemmel be akarnak állni ebbe a szolgálatba. (Testimonies, IX, 112–113.) {ChS 135.9}   

There are stormy times before us, but let us not utter one word of unbelief or discouragement. Let us remember that we bear a message of healing to a world filled with sin-sick souls.—Special Testimonies Series B, No. 8, p. 24. {ChS 136.1}

Viharos idők előtt állunk, de a hitetlenségnek vagy a csüggedésnek egyetlen szava se hagyja el ajkunkat. Emlékezzünk arra, hogy az általunk hordozott üzenet a bűnbeteg lelkekkel teli világnak szól. (Special Testimonies, B, VIII, 24.) {ChS 136.1}   

This work, properly conducted, will save many a poor sinner who has been neglected by the churches. Many not of our faith are longing for the very help that Christians are in duty bound to give. If God's people would show a genuine interest in their neighbors, many would be reached by the special truths for this time. Nothing will or ever can give character to the work like helping the people just where they are. Thousands might today be rejoicing in the message, if those who claim to love God and keep His commandments would work as Christ worked. When the medical missionary work thus wins men and women to a saving knowledge of Christ and His truth, money and earnest labor may safely be invested in it; for it is a work that will endure.—Testimonies for the Church 6:280. {ChS 136.2}

Ez a munka ha megfelelő irányítást kap, sok olyan szerencsétlen lelket fog megmenteni, akiket a gyülekezetek elhanyagoltak. Sokan a más hitűek közül sóvárognak az után a valódi segítség után, amelyet a keresztények lelkére kötöttek. Ha Isten népe őszinte érdeklődést tanúsítana felebarátjaik iránt, sokakat érnének el az erre az időre szóló különleges igazságokkal. Semmi nem ad, egyáltalán semmi nem kölcsönöz olyan maradandó jelleget a munkának, mint amikor segítséget nyújtunk az embereknek ott, ahol éppen vannak. Ezrek örvendezhetnének ma az üzenetben, ha azok, akik vallják, hogy szeretik az Urat és megtartják az ő parancsolatait, úgy munkálkodnának, ahogy Krisztus is cselekedett. Amikor az orvos-misszionáriusi munka ilyképpen megnyer férfiakat és nőket Jézus és az ő igazságának üdvözítő ismeretére, nyugodtan fektethetünk abba pénzt és buzgó fáradozást, mert ennek tartós gyümölcse lesz. (Testimonies, VI, 280.) {ChS 136.2}   

Let our people show that they have a living interest in medical missionary work. Let them prepare themselves for usefulness by studying the books that have been written for our instruction in these lines. These books deserve much more attention and appreciation than they have received. Much that is for the benefit of all to understand has been written for the special purpose of instruction in the principles of health. Those who study and practice these principles will be greatly blessed, both physically and spiritually. An understanding of the philosophy of health will be a safeguard against many of the evils that are continually increasing,—Testimonies for the Church 7:63. {ChS 136.3}

Bizonyítsa hát népünk, hogy eleven érdeklődéssel fordulnak az orvos-misszionáriusi munka felé. Készüljenek fel, hogy hasznossá tehessék magukat azon könyvek tanulmányozása által, amiket e tárgyban írtak az okulásunkra. E kiadványok sokkal több figyelmet és megbecsülést érdemelnek, mint amennyiben eddig részesítettük azokat. Sok írás, melyek megismerése mindenki számára hasznos lehet, kifejezetten az egészségügyi elvek tanítását szolgálta. Akik tanulmányozzák és gyakorolják ezeket az elveket, nagy áldást nyernek, mind testileg, mind lelkileg. Az egészség alapelveinek megértése oltalom lesz sok olyan gonosz dologgal szemben, amik ma egyre csak növekednek. (Testimonies, VII, 63.) {ChS 136.3}   

I have been instructed that the medical missionary work will discover, in the very depths of degradation, men who, though they have given themselves up to intemperate, dissolute habits, will respond to the right kind of labor. But they need to be recognized and encouraged. Firm, patient, earnest effort will be required in order to lift them up. They cannot restore themselves. They may hear Christ's call, but their ears are too dull to take in its meaning; their eyes are too blind to see anything good in store for them. They are dead in trespasses and sins. Yet even these are not to be excluded from the gospel feast. They are to receive the invitation, “Come.” Though they may feel unworthy, the Lord says, “Compel them to come in.” Listen to no excuse. By love and kindness lay right hold of them,—Testimonies for the Church 6:279, 280. {ChS 136.4}

Azt az iránymutatást vettem a mennytől, hogy az orvos-misszionáriusi munka a romlás legmélyén meg fog találni olyan embereket, akik noha átadták magukat a mértéktelen, romlott szokásoknak, látva ezen alkalmas fáradozást, engedelmeskedni fognak. Szilárd, türelmes, buzgó igyekezetre lesz majd szükség a felemelésük érdekében. Saját magukat nem tudják helyrehozni. Hallják ugyan Krisztus hívását, ám fülük túl tompa ahhoz, hogy felfogják annak jelentését; szemük túlságosan megkövéredett ahhoz, hogy meglássanak bármi jót abból, amit nekik készítettek. Holtak a vétkeikben és a bűneikben. De még ők sincsenek kizárva a menyegzői lakomáról. El fogják fogadni a meghívást: „Jöjj!” Noha méltatlanoknak érzik magukat, az Úr így szól: „Kényszeríts mindenkit bejönni.” Szeretettel és jósággal gyakoroljatok rájuk helyes befolyást. (Testimonies, VI, 279–280.) {ChS 136.4}   

Those who take up this line of work [circulating publications] are to go prepared to do medical missionary work. The sick and suffering are to be helped. Many for whom this work of mercy is done will hear and accept the words of life.—Testimonies for the Church 9:34. {ChS 137.1}

Akik beállnak a műnek ebbe az ágába [a kiadványterjesztésbe], felkészülten kell elindulniuk és végezniük az orvos-misszionáriusi munkát. Segítenünk kell a betegeket és a szenvedőket. Sokan azok közül, akikért a könyörületességnek e munkája folyik, hallani fogják és elfogadják az életnek beszédét. (Testimonies, IX, 34.) {ChS 137.1}   

Who is preparing to take hold understandingly of medical missionary work? ... Every worker should be understandingly efficient. Then in a high, broad sense he can present the truth as it is in Jesus.—Testimonies for the Church 7:70. {ChS 137.2}

Ki készül arra, hogy hozzáértően kezdje el az orvos-misszionáriusi szolgálatot? Minden egyes munkásnak hozzáértőnek és hatékonynak kell lennie. Ily módon majd magasrendűen és tágan megragadva lesznek képesek bemutatni az igazságot, amint az Jézusban van. (Testimonies, VII, 70.) {ChS 137.2}   

Let the Lord's work go forward. Let the medical missionary and the educational work go forward. I am sure that this is our great lack,—earnest, devoted, intelligent, capable workers.—Testimonies for the Church 9:168, 169. {ChS 137.3}

Az Úr műve csak haladjon előre. Az orvos-misszionáriusi és a nevelői munka csak folytatódjon. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a mi nagy hiányosságunk: a buzgó, odaadó, értelmes és rátermett munkások. (Testimonies, IX, 168–169.) {ChS 137.3}   

Let them take the living principle of health reform into the communities that to a large degree are ignorant of these principles.—Testimonies for the Church 9:118. {ChS 137.4}

Vigyék be az egészségügyi reform élő alapelveit a nagyvárosokba, amelyek legnagyobbrészt tudatlanok ezen elvek felől. (Testimonies, IX, 118.) {ChS 137.4}   

I am instructed to say to health reform educators, Go forward. The world needs every jot of the influence you can exert to press back the tide of moral woe. Let those who teach the third angel's message stand true to their colors.—Testimonies for the Church 9:113. {ChS 137.5}

Azt az utasítást vettem a mennytől, hogy mondjam meg az egészségügyi reformra nevelőknek: haladjatok tovább. A világnak szüksége van a legcsekélyebb befolyásra is, amit az erkölcsi nyomorúság folyamának visszaszorítása érdekében gyakorolni tudtok. Akik a harmadik angyal üzenetét tanítják, álljanak be igazán a lobogó alá. (Testimonies, IX, 113.) {ChS 137.5}   

The Medical Extension Plan

Az orvosi munka kiterjesztésének terve

The Lord will give to our sanitariums whose work is already established an opportunity to co-operate with Him in assisting newly established plants. Every new institution is to be regarded as a sister helper in the great work of proclaiming the third angel's message. God has given our sanitariums an opportunity to set in operation a work that will be as a stone instinct with life, growing as it is rolled by an invisible hand. Let this mystic stone be set in motion.—Testimonies for the Church 7:59. {ChS 137.6}

Az Úr azon egészségügyi intézményeinknek, amelyek munkája már széles körben elfogadott, alkalmat fog nyújtani, hogy együttmunkálkodjanak vele újonnan létrehozott alapítások megsegítésében. Minden újabb intézményt úgy kell tekintenünk, mint egy segítő nővért a harmadik angyali üzenet hirdetésének nagyszerű munkájában. Isten alkalmat adott egészségügyi intézményeinknek egy olyan munka működtetésére, amely olyan lesz, mint egy élettől duzzadó kő, miközben egy láthatatlan kéz görgeti és az egyre csak nő. Induljon hát mozgásba e titokzatos kő. (Testimonies, VII, 59.) {ChS 137.6}   

Institutional Work

Intézményesült munka

Health restaurants and treatment-rooms should be established. Our efforts in these lines should include the great seaside resorts. As the voice of John the Baptist was heard in the wilderness, “Prepare ye the way of the Lord,” so must the voice of the Lord's messengers be heard in the great tourist and seaside resorts.—Testimonies for the Church 7:55, 56. {ChS 138.1}

Az egészség szempontjait szem előtt tartó éttermeket és kezelőszobákat kell létrehozni. Az e téren kifejtett erőfeszítéseinknek magukban kell foglalniuk a nagy tengerparti üdülőhelyeket is. Ahogy Keresztelő János hangja felcsendült a pusztában: „Készítsétek az Úrnak útját!”, úgy kell az Úr hírnökeitől kizendülő hangnak felhangzania a nagy turistaközpontokban és a tengerparti üdülőhelyeken is. (Testimonies, VII, 55–56.) {ChS 138.1}   

I have been given light that in many cities it is advisable for a restaurant to be connected with treatment-rooms. The two can co-operate in upholding right principles. In connection with these it is sometimes advisable to have rooms that will serve as lodgings for the sick. These establishments will serve as feeders to the sanitariums located in the country.—Testimonies for the Church 7:60. {ChS 138.2}

Azt a világosságot kaptam, hogy sok városban hasznos lenne egy étterem és egy kezelőszoba alapítását összekötni. A kettő együttmunkálkodhat a helyes elvek felmutatásában. Ezeket helyenként tanácsos összekapcsolni a betegek elhelyezésére szolgáló kórtermek létrehozásával. Ezek az országban működő egészségügyi intézmények mellékágaiként funkcionálnak. (Testimonies, VII, 60.) {ChS 138.2}   

The Lord has a message for our cities, and this message we are to proclaim in our camp-meetings, and by other public efforts, and also through our publications. In addition to this, hygienic restaurants are to be established in the cities, and by them the message of temperance is to be proclaimed. Arrangements should be made to hold meetings in connection with our restaurants. Whenever possible, let a room be provided where the patrons can be invited to lectures on the science of health and Christian temperance, where they can receive instruction on the preparation of wholesome food, and on other important subjects.—Testimonies for the Church 7:115. {ChS 138.3}

Az Úrnak üzenete van városainknak, és ezt hirdetnünk kell a tábori összejöveteleinken, miképpen más nyilvános alkalmakon és a kiadványaink révén is. Ezek mellett az egészség szempontjait szem előtt tartó éttermeket kell alapítanunk a városokban, és általuk a mértékletesség üzenetét kell hirdetnünk. Úgy kell szerveznünk, hogy éttermeinkhez kapcsolódóan alkalmakat tartsunk. Amikor csak lehet, gondoskodjunk egy teremről, ahol a keresztény egészségügy és mértékletesség témakörében tartott előadásokra hívhatjuk meg a vendégeket. Itt az egészséges ételek elkészítéséből, de más fontos témákban is oktatásban részesülhetnek. (Testimonies, VII, 115.) {ChS 138.3}   

Those who come to our restaurants should be supplied with reading matter. Their attention should be called to our literature on temperance and dietetic reform, and leaflets treating on the lessons of Christ should also be given them. The burden of supplying this reading matter should be shared by all our people. All who come should be given something to read. It may be that many will leave the tract unread, but some among those in whose hands you place it may be searching for light. They will read and study what you give them, and then pass it on to others.—Testimonies for the Church 7:116. {ChS 138.4}

Azokat, akik eljönnek éttermeinkbe, el kell látnunk olvasnivalókkal. Fel kell hívnunk figyelmüket a mértékletességgel és az étrendi reformmal kapcsolatos könyveinkre, és a Jézus Krisztus tanításait tartalmazó kis röpiratokból is kapniuk kell. Az olvasmányokról való gondoskodás terhében egész népünknek osztoznia kell. Mindenkinek, aki eljön, kell kapnia valami olvasnivalót. Lehet, hogy sokan át sem futják a traktátust, de egyik-másik azok kezében, akiknek adjuk, a világosság felé mutathat utat. Elolvassák, áttanulmányozzák, majd továbbadják őket másoknak. (Testimonies, VII, 116.) {ChS 138.4}   

I have been instructed that one of the principal reasons why hygienic restaurants and treatment-rooms should be established in the centers of large cities, is that by this means the attention of leading men will be called to the third angel's message. Noticing that these restaurants are conducted in a way altogether different from the way in which ordinary restaurants are conducted, men of intelligence will begin to inquire into the reasons for the difference in business methods, and will investigate the principles that lead us to serve superior food. Thus they will be led to a knowledge of the message for this time.—Testimonies for the Church 7:122, 123. {ChS 139.1}

Útmutatást kaptam arra nézve, hogy az egyik legfőbb oka annak, hogy miért kell az egészség szempontjait szem előtt tartó éttermeket és kezelőszobákat létrehozni a nagyvárosokban, az az, hogy ilyen módon vezető emberek figyelme irányul a harmadik angyal üzenetére. Mivelhogy felfigyelnek arra, hogy ezeket az éttermeket minden tekintetben más módon vezetik ahhoz képest, ahogy általában az éttermeket szokás, az intelligens emberek tudakozódni kezdenek az üzleti módszerekben levő különbség okai felől, és kutatni fogják majd azokat az elveket, amelyek bennünket arra késztetnek, hogy jobb minőségű ételeket szolgáljunk fel. Így jutnak el az erre az időre szóló üzenet ismeretére. (Testimonies, VII, 122–123.) {ChS 139.1}   

Cooking Schools

Főzőtanfolyamok

I have been instructed to encourage the conducting of cooking schools in all places where medical missionary work is being done. Every inducement to lead people to reform must be held out before them. Let as much light as possible shine upon them. Teach them to make every improvement that they can in the preparation of food, and encourage them to impart to others that which they learn.—Gospel Workers, 362, 363. {ChS 139.2}

Utasítást kaptam arra nézve, hogy ösztökéljek főzőtanfolyamok tartására minden olyan helyen, ahol orvos-misszionáriusi munka folyik. Minden létező mozgatóerővel kecsegtetni kell az embereket, amivel ösztökélhetjük őket a változtatásra. Áradjon rájuk a lehető legtöbb világosság. Tanítsátok arra őket, hogy amennyire csak tudnak, fejlődjenek az ételek elkészítésben, és bátorítsd őket arra, hogy osszák meg a tanultakat másokkal is. (Gospel Workers, 362–363.) {ChS 139.2}   

Cooking schools are to be held. The people are to be taught how to prepare wholesome food. They are to be shown the need of discarding unhealthful foods. But we should never advocate a starvation diet. It is possible to have a wholesome, nutritious diet without the use of tea, coffee, and flesh food. The work of teaching the people how to prepare a dietary that is at once wholesome and appetizing, is of the utmost importance.—Testimonies for the Church 9:112. {ChS 139.3}

Főzőtanfolyamokat kell tartanunk. Az embereket meg kell tanítanunk arra, hogyan készítsenek egészséges ételeket. Mutassuk meg nekik, hogy meg kell szabadulniuk az egészségtelen eledelektől. Ámde soha nem támogathatjuk a koplalást. Lehetséges egészséges, tápláló étrendet követnünk a tea, a kávé és a húsétel élvezete nélkül is. Hallatlan fontosságú az a szolgálat, amelynek során megtanítjuk az embereket arra, hogyan élhetnek olyan táplálékon, ami egyszersmind egészséges és étvágygerjesztő is. {ChS 139.3}   

A Timely Message

Időszerű üzenet

I cannot too strongly urge all our church members, all who are true missionaries, all who believe the third angel's message, all who turn away their feet from the Sabbath, to consider the message of the fifty-eighth chapter of Isaiah. The work of beneficence enjoined in this chapter is the work that God requires His people to do at this time. It is a work of His own appointment. We are not left in doubt as to where the message applies, and the time of its marked fulfillment, for we read: “They that shall be of thee shall build the old waste places; thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.” {ChS 139.4}

Nem tudom elég erőteljesen serkenteni gyülekezeti tagjainkat, mindenkit, aki igazi misszionárius, mindenkit, aki hisz a harmadik angyal üzenetében, mindenkit, aki megtartóztatja lábait szombatnapon, hogy fontolja meg Ésaiás 58. fejezetének üzenetét. A jótékonyság munkáját, amit ez a rész megparancsol, várja el Isten a népétől e mostani időben is. Olyan munka ez, amit ő maga jelölt ki. Nem hagyott kétségben afelől, hol alkalmazandó az üzenet, miként annak jelzett beteljesedésének idejét tekintve sem, ugyanis így olvassuk: „Megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.” {ChS 139.4}   

God's memorial, the seventh-day Sabbath, the sign of His work in creating the world, has been displaced by the man of sin. God's people have a special work to do in repairing the breach that has been made in His law; and the nearer we approach the end, the more urgent this work becomes. All who love God will show that they bear His sign by keeping His commandments. They are the restorers of paths to dwell in.... Genuine medical missionary work is bound up inseparably with the keeping of God's commandments, of which the Sabbath is especially mentioned, since it is the great memorial of God's creative work. Its observance is bound up with the work of restoring the moral image of God in man. This is the ministry which God's people are to carry forward at this time. This ministry, rightly performed, will bring rich blessings to the church.—Testimonies for the Church 6:265, 266. {ChS 140.1}

Isten emlékművét, a hetedik napi szombatot, a világ teremtése művének jelét eltávolította a bűn embere. Az Úr a népére bízta azt a különleges munkát, hogy állítsa helyre az ő törvényén ejtett repedést; és minél közelebb a vég, annál sürgetőbb e munka. Mindenki, aki szereti Istent, meg fogja mutatni, hogy az ő jelét viseli, megtartva a parancsolatokat. Ők az ösvények megújítói, hogy ott lakhassanak... Az igazi orvos-misszionáriusi munka elválaszthatatlanul egybe van kötve a menny parancsolatainak megtartásával, amelyek között a szombat külön ki van emelve, tekintve, hogy az a Teremtő munkájának nagyszerű emlékműve. Megtartása össze van kötve Isten erkölcsi képmásának helyreállításával az emberben. Ez az a szolgálat, amit a Mindenható népének tovább kell folytatnia e mostani időben. Ha helyesen teljesítjük ezt a szolgálatot, gazdag áldásokat hoz majd a gyülekezetnek. (Testimonies, VI, 265–266.) {ChS 140.1}