Preface

Előszó

The desire to place in the hands of all Christian workers, instruction bearing specifically upon the need, importance, methods, and reward of earnest, consecrated missionary endeavor, has led to a comprehensive survey of the field of inspired literature, and resulted in bringing together, in convenient form, the quotations comprising this volume, which may appropriately be termed an Encyclopedia of Christian Service. {ChS 3.1}

Annak vágya, hogy a keresztény munkások kezébe helyezhessünk egy olyan útmutatót, amely a buzgó és odaszentelt misszionáriusi igyekezet szükségességével, fontosságával, módszereivel és jutalmával foglalkozik, az ihletett irodalom átfogó vizsgálatára adott késztetést az egyháznak. E kutatás eredményeképpen összeválogattuk és megfelelő formába rendeztük a jelen kötetben szereplő idézeteket. Az így létrejött gyűjteményt talán helyénvaló is lenne a Keresztény Szolgálat Enciklopédiájának nevezni. {ChS 3.1}   

It is by no means claimed that the following pages furnish an exhaustive compilation from the writings of the Spirit of prophecy on the broad subject of Christian service, but merely that they afford a safe path into the rich and extensive mines of research, wherein the Christian worker may go deeper into the vein of truth regarding the science of soul winning. {ChS 3.2}

Semmiképpen nem állítjuk, hogy e lapok kimerítő válogatást nyújtanak abból, amit a Prófétaság Lelke a keresztény szolgálat hatalmas témakörében elmond. Mindössze megmutatják a kutatnivalók ama gazdag és bőséges tárházához vezető utat, hogy a keresztény munkás mélyebbre hatolhasson az igazságért a lélekmentés tudománya kérdéskörében. {ChS 3.2}   

In culling from the various sources of information, conscientious care has been exercised to preserve the proper setting of the thought expressed by the author. It is hoped that the selections will be found invaluable to ministers and leaders in all lines of church work, and will be appreciated by all men and women whose hearts have been touched by the spirit of the Great Missionary, and who have “understanding of the times, to know what Israel ought to do.” {ChS 3.3}

A legkülönbözőbb forrásokból összegyűjtve lelkiismeretesen ügyeltünk arra, hogy megőrizzük az író által megszólaltatott gondolat eredeti kereteit. Reméljük, hogy a válogatás felbecsülhetetlen értéknek bizonyul majd a gyülekezeti munka különböző ágaiban tevékenykedő lelkészeknek és vezetőknek, és értékelni fogják mindazon férfiak és nők, akik szívét megérintette a nagy Misszionárius lelke, s akik „megértették az idők szavát a tekintetben, hogy milyen munka vár ma Izraelre”. {ChS 3.3}   

Grateful acknowledgment is hereby made to the secretarial force of the General Conference Home Missionary Department, general and local, and to other Christian workers, who have rendered valuable assistance in reading and marking various books for this compilation, and whose suggestions and hearty approval have meant much in the thoroughness and completeness of the task. {ChS 3.4}

Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki a Generálkonferencia Misszionárius Osztálya titkársági munkatársainak, úgy egyetemes, mint helyi szinten, azon sok keresztény munkással egyben, akik értékes segítséget nyújtottak a különböző könyvek elolvasásával és megjelölésével, hogy létrejöhessen e gyűjteményes munka, s akik javaslatai és szíves jóváhagyása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a feladatnak a lehető legalaposabban és a leghiánytalanabbul tehessünk eleget. {ChS 3.4}   

General Conference Home Missionary Department {ChS 3}

A Generálkonferencia Misszionárius Osztálya {ChS 3}