Chapter 2—The Call to Young People

Felhívás az ifjakhoz

Divine Appointment

Isteni elhívás

The Lord has appointed the youth to be His helping hand.—Testimonies for the Church 7:64. {ChS 30.1}

Az Úr jelölte ki az ifjakat arra, hogy az ő segítő kezei legyenek. (Testimonies, VII, 64.) {ChS 30.1}   

With such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish, how soon the message of a crucified, risen, and soon-coming Saviour might be carried to the whole world!—Education, 271. {ChS 30.2}

A munkásoknak egy ilyen seregével, mint amilyent a megfelelően kiképzett ifjakkal állíthatnánk csatasorba, milyen gyorsan eljuthatna a világ minden részére a megfeszített, feltámadt és hamarosan visszatérő Üdvözítő üzenete! (Education, 271.) {ChS 30.2}   

We have an army of youth today who can do much if they are properly directed and encouraged. We want our children to believe the truth. We want them to be blessed of God. We want them to act a part in well-organized plans for helping other youth. Let all be so trained that they may rightly represent the truth, giving the reason of the hope that is within them, and honoring God in any branch of the work where they are qualified to labor.—General Conference Daily Bulletin, January 29, 1893. {ChS 30.3}

Rendelkezünk az ifjak egész seregével, akik sokat végezhetnek el, ha helyesen irányítjuk és bátorítjuk őket. Azt akarjuk, hogy gyermekeink higgyenek az igazságban és Istentől áldottak legyenek. Azt akarjuk, hogy jól elgondolt tervek szerint vállaljanak részt más fiatalok segítésében. Részesüljenek mindnyájan olyan kiképzésben, ami által helyesen képviselhetik az igazságot, megindokolva a bennük levő reménységet, tiszteletet szerezve Istennek a munka minden ágában, amire kiképezték őket. (General Conference Bulletin, V/2, 24. [1893. január 29–30.]) {ChS 30.3}   

Youth in Church Work

Fiatalok a gyülekezeti munkában

Youthful talent, well organized and well trained, is needed in our churches. The youth will do something with their overflowing energies. Unless these energies are directed into right channels, they will be used by the youth in a way that will hurt their own spirituality, and prove an injury to those with whom they associate.—Gospel Workers, 211. {ChS 30.4}

Jól szervezett és jól képzett ifjúi adottságokra van szükség a gyülekezeteinkben. Az ifjúságnak kezdenie kell valamit túláradó energiáival. Ha ezeket az energiákat nem terelik a helyes csatornák felé, a fiatalok olyan módon fogják használni, amivel kárt okoznak a lelki életükben, és rosszat tesznek azokkal is, akikkel barátkoznak. (Gospel Workers, 211.) {ChS 30.4}   

When the youth give their hearts to God, our responsibility for them does not cease. They must be interested in the Lord's work, and led to see that He expects them to do something to advance His cause. It is not enough to show how much needs to be done, and to urge the youth to act a part. They must be taught how to labor for the Master. They must be trained, disciplined, drilled, in the best methods of winning souls to Christ. Teach them to try in a quiet, unpretending way to help their young companions. Let different branches of missionary effort be systematically laid out, in which they may take part, and let them be given instruction and help. Thus they will learn to work for God.—Gospel Workers, 210. {ChS 30.5}

Amikor az ifjak átadják a szívüket Istennek, az irántuk való felelősségünk nem szűnik meg. Érdeklődést kell mutatniuk az Úr műve iránt, és meg kell látniuk, hogy a menny elvárja tőlük azt a munkát, amivel előbbre mozdíthatják az ügyet. Nem elég mutatni, milyen sok az elvégzendő feladat és ösztökélni az ifjakat, hogy vegyék ki a részüket benne. Meg kell tanítani őket, hogyan munkálkodjanak a Mesterért. Képezni, fegyelmezni, gyakoroltatni kell őket a Krisztusért való lélekmentés legjobb módszereiben. Tanítsátok meg nekik, hogy próbáljanak nyugodt és egyszerű módon segíteni barátaikon. A misszionáriusi tevékenység különböző ágait, amikből kivehetik a részüket, módszeresen meg kell tervezni, és részesüljenek oktatásban és segítségben is. Így fogják elsajátítani, hogyan dolgozhatnak Istennek. (Gospel Workers, 210.) {ChS 30.5}   

In Earliest Years

A korai években

Let the kindness and courtesy of the minister be seen in his treatment of children. He should ever bear in mind that they are miniature men and women, younger members of the Lord's family. These may be very near and dear to the Master, and, if properly instructed and disciplined, will do service for Him, even in their youth.—Testimonies for the Church 4:397, 398. {ChS 31.1}

Legyen a lelkész kedvessége és előzékenysége nyilvánvaló abban, ahogy a gyermekekkel bánik. Mindig tartsa szem előtt, hogy ők kicsiny férfiak és nők, az Úr családjának ifjú tagjai. Ők nagyon közel állnak a Mesterhez és drágák neki; és ha helyesen neveljük és fegyelmezzük őket, már fiatalon a mennyet fogják szolgálni. (Testimonies, IV,  397–398.) {ChS 31.1}   

Let not the youth be ignored; let them share in the labor and responsibility. Let them feel that they have a part to act in helping and blessing others. Even the children should be taught to do little errands of love and mercy for those less fortunate than themselves.—Testimonies for the Church 6:435. {ChS 31.2}

Ne mellőzzük az ifjakat; osztozzanak ők is a munkában és a felelősségben. Hadd érezzék, hogy ők is kivehetik a részüket a másoknak nyújtott segítségből és áldásból. Már a gyermekeket is meg kell tanítani, hogyan tehetnek eleget a szeretet és a könyörület kisebb feladatainak azok irányában, akik kevésbé szerencsések, mint ők. (Testimonies, VI, 435.) {ChS 31.2}   

Parents should teach their children the value and right use of time. Teach them that to do something which will honor God and bless humanity is worth striving for. Even in their early years they can be missionaries for God.—Christ's Object Lessons, 345. {ChS 31.3}

A szülőknek meg kell tanítaniuk gyermekeiket az idő értékére és helyes felhasználására. Tanítsátok meg nekik, hogy az Istennek tiszteletet szerző és az emberiségnek áldást nyújtó cselekedetek azok, amikért érdemes küzdeni. Már e zsenge korban is az Úr misszionáriusai lehetnek. (Christ’s Object Lesson, 345.) {ChS 31.3}   

Future Before Youth

A fiatalokra váró jövő

Many a lad of today, growing up as did Daniel in his Judean home, studying God's word and His works, and learning the lessons of faithful service, will yet stand in legislative assemblies, in halls of justice, or in royal courts, as a witness for the King of kings.—Education, 262. {ChS 31.4}

Sok mai fiúcska – akik úgy nőnek fel, miként Dániel nevelkedett júdeai otthonában,  tanulmányozzák Isten Igéjét és műveit, és elsajátítják a hűséges szolgálat leckéit – ott fog állni a törvényhozók és bírák előtt vagy épp uralkodók udvaraiban a királyok Királya tanújaként. (Education, 262.) {ChS 31.4}   

Timothy a Mere Youth When Chosen

Timótheus is még zsenge ifjú volt, amikor elhívást nyert

Paul saw that Timothy was faithful, steadfast, and true, and he chose him as a companion in labor and travel. Those who had taught Timothy in his childhood were rewarded by seeing the son of their care linked in close fellowship with the great apostle. Timothy was a mere youth when he was chosen by God to be a teacher; but his principles had been so established by his early education that he was fitted to take his place as Paul's helper. And though young, he bore his responsibilities with Christian meekness.—The Acts of the Apostles, 203, 204. {ChS 31.5}

Pál látta, hogy Timótheus hű, megingathatatlan és igaz, ezért elhívta őt, hogy fáradozásaiban és útjai során társa legyen. Akik a gyermek Timótheust tanították, jutalmát vették fáradozásaiknak, látva, hogy a gondjukra bízott fiút a nagy apostolhoz fűzi szoros kötelék. Timótheus zsenge ifjú volt, amikor Isten kiválasztotta a tanítói hivatalra, de gyermekkori neveltetése oly mértékben megalapozta elveit, hogy készen állt Pál segítőjeként elfoglalni a helyét. Noha fiatal volt, keresztény szelídséggel viselte kötelezettségeit. (The Acts of the Apostles, 203–204.) {ChS 31.5}   

Reserves to Fill Up the Ranks

Tartalékok a sorok feltöltésére

The burden-bearers among us are falling in death. Many of those who have been foremost in carrying out the reforms instituted by us as a people, are now past the meridian of life, and are declining in physical and mental strength. With the deepest concern the question may be asked, Who will fill their places? To whom are to be committed the vital interests of the church when the present standard-bearers fall? We cannot but look anxiously upon the youth of today as those who must take these burdens, and upon whom responsibilities must fall. These must take up the work where others leave it, and their course will determine whether morality, religion, and vital godliness shall prevail, or whether immorality and infidelity shall corrupt and blight all that is valuable.—Gospel Workers, 68. {ChS 32.1}

A köztünk élő teherhordozók mindegyre sírba szállnak. Sokan azok közül, akik élen jártak az általunk mint nép által bevezetett reformok kivitelezésében, túljutottak az élet delelőjén, és immár mind testi, mind szellemi erejük hanyatlik. Mély nyugtalansággal tehetjük fel a kérdést: ki fogja betölteni a helyüket? Kire bízatják rá majd a gyülekezet alapvető érdekeit, ha a mostani zászlóvivők elesnek? Csak aggodalommal tekinthetünk a mai ifjakra, akiknek e terheket majd magukra kell venniük, és akikre a kötelezettségek hárulnak. Nekik kell majd átvenniük a munkát ott, ahol mások leteszik, és ahogy ők járnak, az fogja meghatározni, hogy vajon az erkölcsösség, a vallásosság és az élettel teli istenfélelem érvényesül-e, vagy az erkölcstelenség és a hűtlenség ront és semmisít meg mindent, ami értékes. (Gospel Workers, 68.) {ChS 32.1}   

Pioneers in Toil and Sacrifice

Az úttörők fáradozása és áldozata

We must manifest confidence in our young men. They should be pioneers in every enterprise involving toil and sacrifice, while the overtaxed servants of Christ should be cherished as counselors, to encourage and bless those who strike the heaviest blows for God.—Counsels to Parents, Teachers, and Students, 516, 517. {ChS 32.2}

Bizalmat kell tanúsítanunk fiataljaink iránt. Úttörőknek kell lenniük minden vállalkozásban, annak minden fáradságával és áldozatával, miközben Krisztus túlzottan igénybe vett szolgáit tanácsadókként kell megbecsülnünk, akik bátorítást és áldást nyújtanak azoknak, akik a legsúlyosabb megpróbáltatásokat szenvedik el Jézusért. (Counsels to Teachers, 516–517.) {ChS 32.2}   

Young men are wanted. God calls them to missionary fields. Being comparatively free from care and responsibilities, they are more favorably situated to engage in the work than are those who must provide for the training and support of a large family. Furthermore, young men can more readily adapt themselves to new climates and new society, and can better endure inconveniences and hardships. By tact and perseverance, they can reach the people where they are.—Counsels to Parents, Teachers, and Students, 517. {ChS 32.3}

Ifjakat keresünk. Isten a misszionáriusi munkamezőkre hívja őket. Ők viszonylag mentesek a gondoktól és a kötelezettségektől, így kedvezőbbek a körülményeik egy-egy munka felvállalására, mint azok, akiknek egy nagy család eltartásáról és taníttatásáról kell gondoskodniuk. Azon kívül a fiatalok könnyebben tudnak alkalmazkodni az új körülményekhez és az ismeretlen társaságokhoz, és könnyebben elviselik a kényelmetlenségeket és nehézségeket. Tapintattal és kitartással el tudják érni az ott élő embereket. (Counsels and Teachers, 517.) {ChS 32.3}   

Many young men who have had the right kind of education at home are to be trained for service, and encouraged to lift the standard of truth in new places by well-planned and faithful work. By associating with our ministers and experienced workers in city work, they will gain the best kind of training. Acting under divine guidance, and sustained by the prayers of their more experienced fellow workers, they may do a good and blessed work. As they unite their labors with those of the older workers, using their youthful energies to the very best account, they will have the companionship of heavenly angels; and as workers together with God, it is their privilege to sing and pray and believe, and work with courage and freedom. The confidence and trust that the presence of heavenly agencies will bring to them and to their fellow workers, will lead to prayer and praise and the simplicity of true faith.—Testimonies for the Church 9:119. {ChS 32.4}

Sok fiatalt, aki otthon részesült a megfelelő nevelésben, kell kiképezni a szolgálatra, és késztetni, hogy emelje magasba az igazság lobogóját új helyeken a jól megtervezett hűséges munka által. Lelkészeinkkel és tapasztalt munkásokkal társulva a nagyvárosi munkában a legjobb képzésben részesülnek majd. Az isteni vezetéssel együtt járva és a tapasztaltabb munkatársak imáitól támogatva nagyszerű és áldott feladatot végezhetnek. Amikor egyesítik fáradozásaikat az idősebb társaikéval, ifjonti erejüket a legjobb haszonnal kamatoztatva, mennyei angyalok társaságát élvezhetik majd; az Úr munkatársaiként pedig kiváltságuk, hogy bátorsággal és szabadon énekeljenek, imádkozzanak, higgyenek és dolgozzanak. A remény és a bizalom, amit a mennyei segítők jelenléte biztosít mindnyájuknak, imára, dicséretre és az igaz hit őszinte megnyilvánulására készteti őket. (Testimonies, IX, 119.) {ChS 32.4}   

Lines of Work

Munkaterületek

There are many lines in which the youth can find opportunity for helpful effort. Companies should be organized and thoroughly educated to work as nurses, gospel visitors, and Bible readers, as canvassers, ministers, and medical missionary evangelists.—Counsels to Parents, Teachers, and Students, 546. {ChS 33.1}

Számos olyan terület létezik, amelyen az ifjúság találhat magának alkalmat a segítő jelenlétre. Csoportokat kell szervezni és alapos kiképzésben részesíteni az ápolói, látogatói és Biblia-olvasói, könyvevangélista, lelkészi és orvosi-misszionáriusi szolgálatra. (Counsels to Teachers, 546.) {ChS 33.1}   

We should educate the youth to help the youth; and as they seek to do this work, they will gain an experience that will qualify them to become consecrated workers in a larger sphere.—Testimonies for the Church 6:115. {ChS 33.2}

Az ifjakat nevelnünk kell arra, hogy segítsék kortársaikat. Amikor e munkában fejtenek ki igyekezetet, olyan tapasztalatra tesznek szert, ami arra képesíti őket, hogy szélesebb területen is odaszentelt munkások legyenek. (Testimonies, VI, 115.) {ChS 33.2}   

Young men and women should be educated to become workers in their own neighborhoods and in other places. Let all set their hearts and minds to become intelligent in regard to the work for this time, qualifying themselves to do that for which they are best adapted.—Testimonies for the Church 9:118, 119. {ChS 33.3}

Fiatal férfiakat és nőket kell oktatnunk arra, hogyan lehetnek munkások szomszédaik körében és más helyeken. Mindnyájan hangolják szívüket és elméjüket arra, hogy értelemmel bírjanak az erre az időre szóló munkában, megszerezve a szükséges képesítést annak a végzésére, amelyre a leginkább alkalmasak. (Testimonies, IX, 118–119.) {ChS 33.3}   

Secret of Success

A siker titka

Follow on, young men, to know the Lord, and you will know that “His going forth is prepared as the morning.” Seek constantly to improve. Strive earnestly for identity with the Redeemer. Live by faith in Christ. Do the work He did. Live for the saving of the souls for whom He laid down His life. Try in every way to help those with whom you come in contact.... Talk with your Elder Brother, who will complete your education, line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. A close connection with Him who offered Himself as a sacrifice to save a perishing world, will make you acceptable workers.—Testimonies for the Church 6:416. {ChS 33.4}

Haladjatok csak egyre, ifjak, az Úr megismerésében, és meg fogjátok látni, hogy „az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal”. Állandóan törekedjetek a fejlődésre. Harcoljatok buzgón azért, hogy egyek legyetek a Megváltóval. Éljetek hit által Krisztusban. Végezzétek azt a munkát, amit ő is végzett. Munkálkodjatok azoknak a lelkeknek a megmentéséért, amelyekért letette az életét. Minden módon próbáljatok segítséget nyújtani azoknak, akikkel kapcsolatba kerültetek… Beszélgessetek elöljáró testvéretekkel, aki elvégzi a ti oktatásotokat: parancsra új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. A vele – aki áldozatul adta magát a veszendő világ megmentéséért – való szoros kapcsolat avat fel téged megfelelő munkássá. (Testimonies, VI, 416.) {ChS 33.4}   

Organize for Service

Szerveződjetek a szolgálatra!

Young men and young women, cannot you form companies, and, as soldiers of Christ, enlist in the work, putting all your tact and skill and talent into the Master's service, that you may save souls from ruin? Let there be companies organized in every church to do this work.... Will the young men and young women who really love Jesus organize themselves as workers, not only for those who profess to be Sabbath keepers, but for those who are not of our faith?—The Signs of the Times, May 29, 1893. {ChS 34.1}

Fiatal férfiak és fiatal nők, nem hozhatnátok létre csoportokat, és Krisztus katonáiként nem állhatnátok be a munkába, minden tapintatotokat, ügyességeteket és adottságotokat belevive az Úrért való szolgálatba, hogy megmentsétek lelketeket a romlástól? Alakuljanak minden gyülekezetben csoportok e feladat végzésére… Vajon azok a fiatalok, akik igazán szeretik Jézust, létrehozzák e munkálkodó csoportjaikat, nem csupán azok miatt, akik szombatünneplőknek vallják magukat, hanem azokért is, akik nem a mi hitünkből valók? (Signs of the Times, 1893. május 29.) {ChS 34.1}   

Let young men and women and children go to work in the name of Jesus. Let them unite together upon some plan and order of action. Cannot you form a band of workers, and have set times to pray together and ask the Lord to give you His grace, and put forth united action?—Youth's Instructor, August 9, 1894. {ChS 34.2}

A fiatal férfiak és nők, valamint a gyermekek induljanak dolgozni Krisztus nevében. Egyesítsék erejüket valamilyen terv és rend szerint. Nem alkothatnátok ti, a munkások egy munkacsoportot, időt szánva az együtt imádkozásra, valamint arra, hogy kérjétek az Urat, adja néktek kegyelmét az egyesült cselekvés továbbfolytatására? (Youth’s Instructor, 1894. augusztus 9.) {ChS 34.2}