Chapter 22—The Prayer And Missionary Meeting

Az ima- és a missziós alkalom

Secret of Effectual Prayer

A hatékony ima titka

The upbuilding of the kingdom of God is retarded or urged forward according to the unfaithfulness or fidelity of human agencies. The work is hindered by the failure of the human to co-operate with the divine. Men may pray, “Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven”; but if they fail of acting out this prayer in their lives, their petitions will be fruitless.—Testimonies for the Church 6:437, 438. {ChS 211.1}

Isten országának építése az emberi eszközök hűtlensége vagy hűsége szerint szenved késedelmet vagy nyer ösztönzést. A munkát gátolja, ha az ember nem működik együtt az Úrral. Imádkozhatnak ugyan, hogy „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is”, de ha életükben nem az imájuk szerint járnak, kéréseik eredménytelenek lesznek. (Testimonies, VI, 437–438.) {ChS 211.1}   

Devotional Exercises in the Balance

Vallásgyakorlat a mérlegen

All heaven is looking upon the inhabitants of the earth. The angels and the God of heaven are looking upon those who claim to be Christians, and weighing their devotional exercises.—Australasian Signs of the Times, June 22, 1903. {ChS 211.2}

Az egész menny a Föld lakóira tekint. Az angyalok és Isten azokra figyelnek, akik keresztényeknek vallják magukat – és mérlegre helyezik vallásgyakorlatukat. (Australian Signs of the Times, 1903. június 22.) {ChS 211.2}   

Making the Meetings Interesting

Tegyük érdekfeszítőkké az alkalmakat

Let the missionary meeting be turned to account in teaching the people how to do missionary work.—An Appeal to Our Churches in Behalf of Home Missionary Work, 11. {ChS 211.3}

A missziós alkalmakat használjuk ki arra, hogy tanítsuk a népet, hogyan végezzék a hittérítői munkát. (Appeal to Our Churches, 11.) {ChS 211.3}   

Our prayer and social meetings should be seasons of special help and encouragement. Each one has a work to do to make these gatherings as interesting and profitable as possible. This can best be done by having a fresh experience daily in the things of God, and by not hesitating to speak of His love in the assemblies of His people. If you allow no darkness or unbelief to enter your hearts, they will not be manifest in your meetings.—The Southern Watchman, March 7, 1905. {ChS 211.4}

Imáink és társas összejöveteleink a különleges segítség és bátorítás alkalmai legyenek. Mindenkinek van teendője a tekintetben, hogy ezeket az alkalmakat olyan érdekessé és hasznossá tegyük, amennyire csak lehet. Ezt a legjobban az szolgálhatja, ha naponta új és új tapasztalatokra teszünk szert Isten dolgaiban és nem félünk szólni az ő szeretetéről népének gyülekezetében. Ha nem engeditek, hogy a sötétség és a hitetlenség törjön utat a szívetekbe, nem jönnek ezek elő az istentiszteleteken. (Southern Watchman, 1905. március 7.) {ChS 211.4}   

Our meetings should be made intensely interesting. They should be pervaded with the very atmosphere of heaven. Let there be no long, dry speeches and formal prayers, merely for the sake of occupying the time. All should be ready to act their part with promptness, and when their duty is done, the meeting should be closed. Thus the interest will be kept up to the last. This is offering to God acceptable worship. His service should be made interesting and attractive, and not be allowed to degenerate into a dry form. We must live for Christ minute by minute, hour by hour, and day by day; then Christ will dwell in us, and when we meet together, His love will be in our hearts, welling up like a spring in the desert, refreshing all, and making those who are ready to perish, eager to drink of the waters of life.—Testimonies for the Church 5:609. {ChS 211.5}

Tegyük összejöveteleinket hallatlanul érdekessé. Hadd járja át őket ténylegesen a menny légköre. Ne tartsunk hosszú, száraz beszédeket, ne mondjunk formai imákat, csak hogy kitöltsük vele az időt. Mindenki álljon készen arra, hogy gyorsan elvégezze a reá eső részt, s ha végeztünk a dolgunkkal, zárjuk be az összejövetelt. Ily módon végig fenn lehet tartani az érdeklődést. Ilyképpen elfogadható tiszteletet ajánlunk fel Istennek. Az ő szolgálata legyen érdekes és vonzó, s ne hagyjuk, hogy száraz formasággá csökevényesedjen. Éljünk Krisztusnak percről percre, óráról órára, napról napra, és akkor a Megváltó lakozik majd bennünk. Akkor, ha majd egybegyűlünk, az ő szeretete él a szívünkben, felbuzog, mint egy forrás a sivatagban, felüdítve mindenkit, az elveszés szélén állókat pedig arra késztetve, hogy mohón igyanak az élet vizéből. (Testimonies, V, 609.) {ChS 211.5}   

Do not imagine that you can arouse the interest of the young by going to the missionary meeting and preaching a long sermon. Plan ways whereby a live interest may be aroused. From week to week the young should bring in their reports, telling what they have tried to do for the Saviour, and what success has been theirs. If the missionary meeting were made an occasion for bringing in such reports, it would not be dull, tedious, and uninteresting. It would be full of interest, and there would be no lack of attendance.—Gospel Workers, 210, 211. {ChS 212.1}

Ne gondoljátok, hogy az ifjúság érdeklődését felkelthetitek azzal, hogy a missziós alkalmakon hosszú prédikációkat tartotok nekik. Alakítsatok ki terveket, hogyan élénkíthetnétek fel érdeklődésüket. A fiatalok számoljanak be hétről hétre arról, mit próbáltak tenni az Üdvözítőtőért és milyen eredményeket értek el. Ha ezek a beszámolók a missziós alkalmakon hangoznának el, akkor nem lennének unalmasak, egyhangúak és érdektelenek ezek az összejövetelek, hanem nagyon is érdekfeszítőek volnának, és részvevőben sem lenne hiány. (Gospel Workers, 210–211.) {ChS 212.1}   

When faith lays hold upon Christ, the truth will bring delight to the soul, and the services of religion will not be dull and uninteresting. Your social meetings, now tame and spiritless, will be vitalized by the Holy Spirit; daily you will have a rich experience as you practice the Christianity you profess.—Testimonies for the Church 6:437. {ChS 212.2}

Ha hittel ragadjuk meg Krisztust, az istentiszteletek nem lesznek többé unalmasak és érdektelenek, s az igazság a lélek gyönyörűségére lesz. Most egyhangú és élettelen társas összejöveteleinket a Szentlélek megeleveníti majd. Nap nap után, ha gyakoroljátok is azt a kereszténységet, amit vallotok, gazdag tapasztalatokban részesültök. (Testimonies, VI, 437.) {ChS 212.2}   

Testimony of Personal Experience

Bizonyságtétel a személyes tapasztalatokról

As followers of Christ we should make our words such as to be a help and an encouragement to one another in the Christian life. Far more than we do, we need to speak of the precious chapters in our experience.—Christ's Object Lessons, 338. {ChS 212.3}

Nekünk, Krisztus követőinek úgy kell szólnunk, hogy szavainkkal segítsük és bátorítsuk egymást a keresztény életben. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk értékes fejezeteiről. (Christ’s Object Lessons, 338.) {ChS 212.3}   

The church needs the fresh, living experience of members who have habitual communion with God. Dry, stale testimonies and prayers, without the manifestation of Christ in them, are no help to the people. If every one who claims to be a child of God were filled with faith and light and life, what a wonderful witness would be given to those who come to hear the truth! And how many souls might be won to Christ!—Testimonies for the Church 6:64. {ChS 212.4}

A gyülekezetnek szüksége van azon tagjainak üdítő, élő tapasztalataira, akik szokásszerűen kapcsolatban élnek Istennel. Ha a száraz és áporodott bizonyságtevésekben és imákban Krisztus nem nyilatkozik meg, nem segítik az embereket. Ha minden egyes lélek, aki Isten gyermekének vallja magát, betöltekezne hittel, világossággal és élettel, mily csodálatos bizonyságul szolgálna azok számára, akik azért jönnek, hogy hallják az igazságot. Hány lelket nyerhetnénk meg így Krisztusnak! (Testimonies, VI, 64.) {ChS 212.4}   

Our confession of His faithfulness is Heaven's chosen agency for revealing Christ to the world. We are to acknowledge His grace as made known through the holy men of old; but that which will be most effectual is the testimony of our own experience. We are witnesses for God as we reveal in ourselves the working of a power that is divine. Every individual has a life distinct from all others, and an experience differing essentially from theirs. God desires that our praise shall ascend to Him, marked with our own individuality. These precious acknowledgments to the praise of the glory of His grace, when supported by a Christlike life, have an irresistible power, that works for the salvation of souls.—The Ministry of Healing, 100. {ChS 213.1}

A menny Jézus hűségéről tett hitvallásunk útján akarja kinyilatkoztatni a Megváltót a világnak. Hirdessük kegyelmét, ahogy azt a régen élt szent emberektől megismertük; de bizonyságtevésünk akkor lesz a legeredményesebb, ha saját tapasztalatainkat mondjuk el. Isten tanúi vagyunk, ha életünkben megmutatkozik az ő munkája, a menny hatalma. Minden ember élete más, mint a többieké, és a tapasztalataink is különbözőek. Az Örökkévaló olyan dicsőítést vár el tőlünk, amely magán viseli egyéniségünket. Ha az Úr kegyelmének e dicsőítését Krisztuséhoz hasonló élet fémjelzi, akkor a lelkek megmentéséért való munkálkodásunkat olyan erő kíséri, amelynek nem lehet ellenállni. (The Ministry of Healing, 100.) {ChS 213.1}   

Praise and Thanksgiving

Dicséret és hála

To praise God in fulness and sincerity of heart is as much a duty as is prayer. We are to show to the world and to all the heavenly intelligences that we appreciate the wonderful love of God for fallen humanity, and that we are expecting larger and yet larger blessings from His infinite fulness.... After a special outpouring of the Holy Spirit, our joy in the Lord and our efficiency in His service would be greatly increased by recounting His goodness and His wonderful works in behalf of His children. These exercises drive back the power of Satan. They expel the spirit of murmuring and complaint, and the tempter loses ground. They cultivate those attributes of character which will fit the dwellers on earth for the heavenly mansions. Such a testimony will have an influence upon others. No more effective means can be employed for winning souls to Christ.—Christ's Object Lessons, 299, 300. {ChS 213.2}

Éppoly kötelességünk Istent teljes szívből, őszintén dicsőíteni, mint imádkozni. Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük az Úrnak a bukott emberiség iránti csodálatos szeretetét, és egyre nagyobb áldásokat várunk végtelen tárházából. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk áldott tapasztalatairól. Amikor a Szentlélek különleges mértékben árad reánk, nagyobb örömünk lesz az Úrban és sokkal eredményesebben szolgálunk, ha beszélünk gyermekei iránti jóságáról és értük tett csodáiról. Ezzel a módszerrel leküzdhetjük Sátán hatalmát. Megszabadulhatunk a zúgolódó, panaszkodó lelkülettől, és a kísértő csatát veszít. Kialakulnak bennünk azok a jellemtulajdonságok, amelyek a Föld lakóit alkalmassá teszik a mennyei életre. Ennek a bizonyságtevésnek másokra is hatása lesz. A lélekmentésnek nincs ennél eredményesebb eszköze. (Christ’s Object Lessons, 299–300.) {ChS 213.2}   

The Lord desires us to make mention of His goodness and tell of His power. He is honored by the expression of praise and thanksgiving. He says, “Whoso offereth praise glorifieth Me.” The people of Israel, as they journeyed through the wilderness, praised God in sacred song. The commandments and promises of the Lord were set to music, and all along the journey these were sung by the pilgrim travelers. And in Canaan, as they met at their sacred feasts, God's wonderful works were to be recounted, and grateful thanksgiving offered to His name. God desired that the whole life of His people should be a life of praise.—Christ's Object Lessons, 298, 299. {ChS 213.3}

Az Úr azt akarja, hogy beszéljünk jóságáról és hatalmáról. Dicséretünkkel és hálaadásunkkal megdicsőítjük őt. Ezt mondja: „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem.” (Zsolt 50:23) Izrael népe szent énekekkel dicsőítette Istent a pusztai vándorlás alatt. Parancsolatait és ígéreteit megzenésítették. A zarándokok egész úton énekelték ezeket az énekeket. Kánaánban pedig amikor szent ünnepet ültek, elsorolták a Mindenható csodálatos tetteit, és hálás szívvel mondtak neki köszönetet. Az Úr azt akarta, hogy népe egész életében dicsőítse. Így kellett volna megismertetni e földön Isten útját, és „minden népek közt” a szabadítását (Zsolt 67:3). (Christ’s Object Lessons, 298–299.) {ChS 213.3}   

A Dangerous Policy

Veszélyes gondolkodásmód

Some, fearing they will suffer loss of earthly treasure, neglect prayer and the assembling of themselves together for the worship of God, that they may have more time to devote to their farms or their business. They show by their works which world they place the highest estimate upon. They sacrifice religious privileges, which are essential to their spiritual advancement, for the things of this life, and fail to obtain a knowledge of the divine will. They come short of perfecting Christian character, and do not meet the measurement of God. They make their temporal, worldly interests first, and rob God of the time which they should devote to His service. Such persons God marks, and they will receive a curse, rather than a blessing.—Testimonies for the Church 2:654. {ChS 214.1}

Némelyek, attól tartva, hogy elveszítik földi kincseiket, elhanyagolják az imát és az Isten közös imádatainak alkalmait, hogy több idejük legyen gazdaságuk vagy üzletük számára. Azt bizonyítják a tetteikkel, hogy melyik világot tartják többre. Vallási előjogaikat, amelyek pedig oly lényegesek lelki fejlődésük szempontjából, feláldozzák az e világi dolgok kedvéért, és nem jutnak el az isteni akarat megismerésére sem. A keresztény jellem jobbá tételében híjával találtatnak, és nem ütik meg az isteni mértéket. Előbbre helyezik földi, világi érdekeiket, és meglopják Istent, nem adják neki azt az időt, amit az ő szolgálatának kellene szentelniük. Isten megjegyzi az ilyen embereket, és inkább átok, minthogy áldás lesz az osztályrészük. (Testimonies, II, 654.) {ChS 214.1}   

A Comforting Promise

Vigasztaló ígéret

God will remember those who have met together and thought upon His name, and He will spare them from the great conflagration. They will be as precious jewels in His sight.—Testimonies for the Church 4:107. {ChS 214.2}

Isten megemlékezik majd azokról, akik egybegyűlnek, hogy az ő nevéről gondolkozzanak, és megőrzi őket a végső tűztől. Drága ékkövek lesznek ők az Úr szemében. (Testimonies, IV, 107.) {ChS 214.2}