Chapter 15—Harvest Ingathering

Az aratnivaló begyűjtése

The Perplexing Problem

Egy fejtörést okozó kérdés

For years the perplexing question has been before us, How can we raise funds adequate for the support of the missions which the Lord has gone before us to open? We read the plain commands of the gospel; and the missions, in both home and foreign fields, present their necessities. The indications, yea, the positive revelations of Providence unite in urging us to do quickly the work that is waiting to be done.—Testimonies for the Church 9:114. {ChS 167.1}

Évek óta az a fejtörést okozó kérdés hever előttünk, hogy hogyan teremthetünk elő megfelelő mennyiségű pénzt azoknak a misszióknak a támogatására, amiket az Úr nyitott előttünk. Olvassuk az evangélium egyértelmű parancsát; a missziók pedig, mind itthon, mind a külhoni munkamezőkön feltárják szükségleteiket. A Gondviselés jelzései, mi több, pozitív kinyilatkoztatásai egybehangzóan ösztökélnek bennünket, hogy végezzük el gyorsan a ránk váró munkát. (Testimonies, IX, 114.) {ChS 167.1}   

A Successful Plan

Sikeres terv

One of the new plans for reaching unbelievers is the Harvest Ingathering campaign for missions. In many places during the past few years, this has proved a success, bringing blessing to many, and increasing the flow of means into the mission treasury. As those not of our faith have been made acquainted with the progress of the third angel's message in heathen lands, their sympathies have been aroused, and some have sought to learn more of the truth that has such power to transform hearts and lives. Men and women of all classes have been reached, and the name of God has been glorified.—MS., “Consecrated Efforts to Reach Unbelievers,” June 5, 1914. {ChS 167.2}

A hitetlenek elérésének egyik új terve a missziók számára az Aratnivaló Begyűjtése kampány. Az elmúlt néhány évben ez sok helyen ért el sikert, áldást hozva és gyarapítva a javak beáramlását a missziós pénztárba. Amikor a nem mi hitünkből való emberek megismerték a harmadik angyal üzenetének előrehaladását a pogány országokban, rokonszenv ébredt bennük, és szerettek volna többet megtudni arról az igazságról, amelyben ilyen hatalom van a szívek és az életek átalakítására. A legkülönbözőbb osztályokhoz tartozó férfiakat és nőket értük el, és Isten neve megdicsőült. (MS, Megszentelt erőfeszítések a hitetlenek elérésére, 1914. június 5.) {ChS 167.2}   

Some may question the propriety of receiving gifts from unbelievers. Let such ask themselves: “Who is the real owner of our world? To whom belong its houses and lands, and its treasures of gold and silver?” God has an abundance in our world, and He has placed His goods in the hands of all, both the obedient and the disobedient. He is ready to move upon the hearts of worldly men, even idolaters, to give of their abundance for the support of His work; and He will do this as soon as His people learn to approach these men wisely and to call their attention to that which it is their privilege to do. If the needs of the Lord's work were set forth in a proper light before those who have means and influence, these men might do much to advance the cause of present truth. God's people have lost many privileges of which they could have taken advantage, had they not chosen to stand independent of the world.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 167.3}

Többen talán megkérdőjelezik, helyénvaló-e adományokat elfogadnunk a hitetlenektől. Az ilyenek tegyék fel maguknak a kérdést: „Ki e világ valódi ura? Kié annak házai és földjei, kié annak minden aranya és ezüstje?” Istené a javak nagy bősége, ő pedig az ő javait mindenki rendelkezésére bocsátja, úgy az engedelmeseknek, mint az engedetleneknek. Kész munkálkodni a világi emberek, akár a bálványimádók szívében is, hogy dús javaikból juttasson műve támogatására; és ő meg is cselekszi ezt, mihelyt népe megtanulja bölcsességgel megközelíteni ezeket az embereket és felhívni figyelmüket arra, amelynek cselekvése kiváltságuk. Ha az Úr művének szükségletei helyes megvilágításba kerülnek azok számára, akik javakkal és befolyással bírnak, e férfiak sokat tehetnek a jelenvaló igazság ügyének előmozdítására. Isten népe sok olyan kiváltságot vesztegetett el, amiket egyébként kiaknázhatott volna, ha nem jut arra a döntésre, hogy elkülöníti magát a világtól. (Southern Watchman, 1904. március 15.) {ChS 167.3}   

The Lord still moves upon the hearts of kings and rulers in behalf of His people. Those who are laboring for Him are to avail themselves of the help that He prompts men to give for the advancement of His cause. The agents through whom these gifts come, may open ways by which the light of truth shall be given to many benighted lands. These men may have no sympathy with God's work, no faith in Christ, no acquaintance with His word; but their gifts are not on this account to be refused.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 168.1}

Az Úr ma is munkálkodik a királyok és uralkodik szívében a népe érdekében. Azoknak, akik érte szolgálnak, élniük kell azzal a segítséggel, amelynek megadására ő késztet embereket az  ügyének előmozdítására. Az eszközök, amelyeken keresztül ezen adományok bejönnek, olyan utakat nyithatnak meg, amik révén az igazság világossága eljuthat sok szellemi sötétségben élő országba. Ezek az emberek nem rokonszenveznek Isten művével, nem hisznek Krisztusban, nem ismerik Igéjét; az e célra szánt adományaikat azonban így sem szabad visszautasítanunk. (Southern Watchman, 1904. március 15.) {ChS 168.1}   

The Lord has placed His goods in the hands of unbelievers as well as believers; all may return to Him His own for the doing of the work that must be done for a fallen world. As long as we are in this world, as long as the Spirit of God strives with the children of men, so long are we to receive favors as well as to impart them. We are to give to the world the light of truth, as revealed in the Scriptures; and we are to receive from the world that which God moves upon them to give in behalf of His cause.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 168.2}

Az Úr az ő javait mindenki – úgy a hitetlenek, mint a hívők – rendelkezésére bocsátotta; mindnyájan az ő tulajdonát adják vissza egy olyan munka céljaira, amit az elbukott világért kell végezni. Amíg e világon vagyunk, ameddig Isten Lelke küzd az emberek fiaival, addig ugyanúgy el kell fogadnunk kegyeket, mint ahogy nyújtanunk is kell azokat. Az igazság világosságát kell átadnunk a világnak úgy, amint az ki van jelentve a Szentírásban; és el is kell vennünk a világtól azt, aminek megadására Isten készteti a világot az ő ügye javára. (Southern Watchman, 1904. március 15.) {ChS 168.2}   

Although now almost wholly in the possession of wicked men, all the world, with its riches and treasures, belongs to God. “The earth is the Lord's, and the fulness thereof.” “The silver is Mine, and the gold is Mine, saith the Lord of hosts.” “Every beast of the forest is Mine, and the cattle upon a thousand hills. I know all the birds of the mountains; and the wild beasts of the field are Mine. If I were hungry, I would not tell thee; for the world is Mine, and the fulness thereof.” O that Christians might realize more and still more fully that it is their privilege and their duty, while cherishing right principles, to take advantage of every heaven-sent opportunity for advancing God's kingdom in this world.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 168.3}

Habár az egész világ mára szinte mindenestül annak minden gazdagságával és kincsével gonosz emberek kezébe került, azért az így is Istené. „Az Úré a Föld és annak teljessége.” „Enyém ez az ezüst, és az arany is az enyém, mondja a seregek Ura.” „Mert enyém az erdőnek vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.” Ó, bár a keresztények mindinkább tudatában lennének kiváltságuknak és kötelességüknek, miközben helyes elveket táplálnak, hogy tudniillik éljenek minden mennyből küldött lehetőséggel Isten országának előbbre vitelére e világban. (Southern Watchman, 1904. március 15.) {ChS 168.3}   

Admonition to Workers

Intés a munkásoknak

To all who are about to take up special missionary work with the paper prepared for use in the Harvest Ingathering campaign, I would say: Be diligent in your efforts; live under the guidance of the Holy Spirit. Add daily to your Christian experience. Let those who have special aptitude, work for unbelievers in the high places as well as in the low places of life. Search diligently for perishing souls. Oh, think of the yearning desire Christ has to bring to His fold again those who have gone astray! Watch for souls as they that must give an account. In your church and neighborhood missionary work, let your light shine forth in such clear, steady rays that no man can stand up in the judgment, and say, “Why did you not tell me about this truth? Why did you not care for my soul?” Then let us be diligent in the distribution of literature that has been carefully prepared for use among those not of our faith. Let us make the most of every opportunity to arrest the attention of unbelievers. Let us put literature into every hand that will receive it. Let us consecrate ourselves to the proclamation of the message, “Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.”—MS., “Consecrated Efforts to Reach Unbelievers,” June 5, 1914. {ChS 169.1}

Mindnyájatokhoz szólok, akik különleges missziómunkába állnak be mindjárt az Aratnivaló Begyűjtése kampány céljaira készült újsággal: legyetek serények a munkálkodásaitok során, éljetek a Szentlélek vezetése alatt. Szerezzetek naponta újabb és újabb keresztény tapasztalatokat. A különleges rátermettséggel rendelkezők munkálkodjanak a hitetlenekért úgy az élet magasabb, mint alacsonyabb helyein. Kutassatok szorgalmasan a veszendő lelkek után. Ó, gondoljatok arra az epekedő vágyra, amit Krisztus táplálhat, hogy visszahozza nyájába azokat, akik elszéledtek! Úgy keressétek meg a lelkeket, mint akiknek számot kell adniuk. A gyülekezet és az otthonotok környékén végzett missziómunkában a világosságotok oly tiszta és vakító sugarakkal ragyogjon, hogy senki ne állhasson fel az ítéletben, és ne kelljen azt mondania: „Miért nem szóltál erről az igazságról? Miért nem törődtél a lelkemmel?” Legyünk azért serények annak az irodalomnak a terjesztésében, amit nagy gonddal készítettek el azok használatára, akik nem a mi hitünkből valók. Ragadjunk meg minden lehetséges alkalmat a hitetlenek figyelmének lekötésére. Adjunk könyvet minden olyan ember kezébe, aki elfogadja. Szenteljünk magunkat az üzenet hirdetésének. „A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!” (MS, Megszentelt erőfeszítések a hitetlenek elérésére, 1914. június 5.) {ChS 169.1}   

Essentials to Success

A siker elengedhetetlen kellékei

In following any plan that may be set in operation for carrying to others a knowledge of present truth, and of the marvelous providences connected with the advancing cause, let us first consecrate ourselves fully to Him whose name we wish to exalt. Let us also pray earnestly in behalf of those whom we expect to visit, by living faith bringing them, one by one, into the presence of God. The Lord knows the thought and purposes of man, and how easily He can melt us! How His Spirit, like a fire, can subdue the flinty heart! How He can fill the soul with love and tenderness! How He can give us the graces of His Holy Spirit, and fit us to go in and out, in laboring for souls!—MS., “Consecrated Efforts to Reach Unbelievers,” June 5, 1914. {ChS 169.2}

Minden olyan terv megvalósításakor, amit a jelenvaló igazság és az előretörő üggyel kapcsolatos csodálatos Gondviselés ismeretének átadására állítunk műbe, szenteljük magunkat neki, akinek nevét magasztalni vágyjuk. Imádkozzunk is buzgón azokért, akiket várhatóan felkeresünk, élő hittel hozva őket egyénenként Isten jelenlétébe. Az Úr ismeri az emberek gondolatát és szándékát, és milyen könnyen meg tud indulni rajtunk! Mennyire meg tudja törni Lelke, mint egy tűz, a kemény szívet! Mennyi szeretettel és gyengédséggel tölti be a szívet! Mennyire kész megajándékozni bennünket a Szentlélek jótéteményeivel, felkészíteni bennünket a ki- és bemenetelre, a lelkekért való fáradozásra! (MS, Megszentelt erőfeszítések a hitetlenek elérésére, 1914. június 5.) {ChS 169.2}   

The Lord's work might receive far greater favors than it is now receiving, if we would approach men in wisdom, acquainting them with the work, and giving them an opportunity of doing that which it is our privilege to induce them to do for its advancement. If we, as God's servants, would take a wise and prudent course, His good hand would prosper us in our efforts.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 170.1}

Az Úr műve a mostaninál sokkal kedvezőbb fogadtatásban részesülhetne, ha bölcsen közelítenénk meg az embereket, megismertetve őket a munkával és alkalmat adva nekik annak cselekvésére, amire kiváltságunk felkésztetni őket a munka előbbre vitele végett. Ha mi Isten szolgáiként bölcsen és óvatosan viseljük magunkat, az ő jóságos keze sikerre vezet bennünket fáradozásainkban. (Southern Watchman, 1904. március 15.) {ChS 170.1}   

If all who are engaged in the Lord's work would realize how much depends upon their fidelity and wise forethought, far greater prosperity would attend their efforts. Through diffidence and backwardness we often fail of securing that which is attainable as a right, from the powers that be. God will work for us, when we are ready to do what we can and should do on our part.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 170.2}

Ha mindenki, aki elkötelezte magát az Úr művében, felfogná, milyen sok múlik a hűségükön és bölcs előrelátásukon, nagyobb siker kísérné fáradozásaikat. Félénkséggel és húzódozással gyakran nem tudjuk biztosítani azt, amit a mindenkori hatalmasságoknál jogként érhetnénk el. Isten munkálkodni fog értünk, amikor készen állunk megtenni, amit tudunk, és amit meg is kellene tenni a részünkről. (Southern Watchman, 1904. március 15.) {ChS 170.2}   

Home Missions vs. Foreign Missions

Hazai vagy külhoni misszió

The home missionary work will be farther advanced in every way when a more liberal, self-denying, self-sacrificing spirit is manifested for the prosperity of foreign missions; for the prosperity of the home work depends largely, under God, upon the reflex influence of the evangelical work done in countries afar off. It is in working actively to supply the necessities of the cause of God that we bring our souls in touch with the Source of all power.—Testimonies for the Church 6:27 {ChS 170.3}

A hazai missziómunka is messzebbre jut minden vonalon, amikor a külhoni missziók felvirágoztatása érdekében nagylelkű, önmegtagadó és önfeláldozó lelkület nyilatkozik meg, ugyanis a hazai szolgálat sikeressége Isten irányítása alatt nagyrészt a távoli országokban folytatott evangelizációs munka hatásának visszatükröződésén múlik. Úgy tudunk kapcsolatba hozni lelkeket a minden hatalom Forrásával, ha tevékenyen munkálkodunk Isten ügye szükségleteinek pótlásán. (Testimonies, VI, 27.) {ChS 170.3}   

An American business man, who was an earnest Christian, in conversation with a fellow worker, remarked that he himself worked for Christ twenty-four hours of the day. “In all my business relations,” he said, “I try to represent my Master. As I have opportunity, I try to win others to Him. All day I am working for Christ. And at night, while I sleep, I have a man working for Him in China.” In explanation, He added: “In my youth I determined to go as a missionary to the heathen. But on the death of my father I had to take up his business in order to provide for the family. Now, instead of going myself, I support a missionary. In such a town of such a province of China, my worker is stationed. And so, even while I sleep, I am, through my representative, still working for Christ.” {ChS 170.4}

Egy buzgó amerikai keresztény üzletember egy munkatársával beszélgetve megjegyezte, hogy ő maga a nap huszonnégy órájában Krisztusnak dolgozik. „Minden üzleti kapcsolatomban a Mesteremet próbálom képviselni” – mondta. „Ha lehetőség nyílik rá, megpróbálok megnyerni másokat is neki. Egész nap Jézusnak dolgozom. Éjjel pedig, miközben én alszom, van egy emberem, aki Kínában dolgozik neki.” Magyarázatképpen hozzátette: „Fiatal koromban eltökéltem magamban, hogy misszionáriusként elmegyek a pogányokhoz. Apám halála után azonban át kellett vennem az üzletét, hogy gondoskodjam a családról. Most nem magam megyek el, hanem inkább támogatok egy misszionáriust. Kína egyik tartományának valamelyik városában állomásozik az én munkásom. Így azután még amikor alszom is, a képviselőm révén Jézusnak dolgozom.” {ChS 170.4}   

Are there not Seventh-day Adventists who will do likewise? Instead of keeping the ministers at work for the churches that already know the truth, let the members of the churches say to these laborers: “Go work for souls that are perishing in darkness. We ourselves will carry forward the services of the church. We will keep up the meetings, and, by abiding in Christ, will maintain spiritual life. We will work for souls that are about us, and we will send our prayers and our gifts to sustain the laborers in more needy and destitute fields.”—Testimonies for the Church 6:29, 30. {ChS 171.1}

Nincsenek hetednapi adventisták, akik hasonlóan cselekednének? A gyülekezeti tagok, ahelyett, hogy a lelkészeket az igazságot már ismerő gyülekezetek mellett tartanák, mondják ezeknek a munkásoknak: „Menjetek és munkálkodjatok a sötétségben senyvedő lelkekért. Majd mi magunk továbbvisszük a gyülekezeti szolgálatokat. Megtartjuk az alkalmakat, és Krisztusban megmaradva ébren tartjuk a lelki életet. Munkálkodunk majd a körülöttünk élő lelkekért, imáinkat és adományainkat pedig elküldjük a nagyobb nélkülözést szenvedő és jobban rászoruló területeken dolgozó prédikátorok fenntartására.” (Testimonies, VI, 29–30.) {ChS 171.1}   

A Worthy Example

Egy kiváló példa

The poor widow who cast her two mites into the Lord's treasury, little knew what she was doing. Her example of self-sacrifice has acted and reacted upon thousands of hearts in every land and in every age. It has brought to the treasury of God gifts from the high and the low, the rich and the poor. It has helped to sustain missions, to establish hospitals, to feed the hungry, clothe the naked, heal the sick, and preach the gospel to the poor. Multitudes have been blessed through her unselfish deed.—Testimonies for the Church 6:310. {ChS 171.2}

A szegény özvegyasszony, aki a két fillérét az Úr tárházába vitte, aligha volt tisztában tette hatásával. Önfeláldozásának példája valamennyi korban és valamennyi országban szívek ezreire hatott újra meg újra. Adományokat hozott az Úr kincstárába nagyoktól és kicsinyektől, gazdagoktól és szegényektől egyaránt. Segített missziók fenntartásában, kórházak alapításában, éhezők táplálásában, mezítelenek felruházásában, betegek meggyógyításában és abban is, hogy a szegényeknek az evangélium hirdettessék. Önzetlen tette által egész tömegek részesültek áldásban. (Testimonies, VI, 310.) {ChS 171.2}   

Lessons from the Life of Nehemiah

Tanulságok Nehémiás életéből

In years past, I have spoken in favor of the plan of presenting our mission work and its progress before our friends and neighbors, and have referred to the example of Nehemiah. And now I desire to urge our brethren and sisters to study anew the experience of this man of prayer and faith and sound judgment, who made bold to ask his friend, King Artaxerxes, for help with which to advance the interests of God's cause.—MS., “Consecrated Efforts to Reach Unbelievers,” June 5, 1914. {ChS 171.3}

Az elmúlt években kiálltam a mellett a terv mellett, amely abban áll, hogy bemutatjuk missziómunkánkat és annak fejlődését barátainknak és szomszédainknak, és Nehémiás példájára hivatkoztam. Most szeretném serkenteni testvéreinket és testvérnőinket, hogy tanulmányozzák ismét e férfiú, az ima, a hit és a helyes ítélőképesség emberének tapasztalatát, aki volt olyan bátor és azzal a kéréssel fordult barátjához, Artaxerxész királyhoz, hogy segítse Isten ügyének előmenetelét. (MS, Megszentelt erőfeszítések a hitetlenek elérésére, 1914. június 5.) {ChS 171.3}   

Solicited Means From Those Able to Bestow—Men of prayer should be men of action. Those who are ready and willing, will find ways and means of working. Nehemiah did not depend upon uncertainties. The means which he lacked he solicited from those who were able to bestow.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 171.4}

Anyagi segítségért való folyamodás azokhoz, akiknek módjukban áll adományozni – Az ima emberei a tett emberei legyenek. Akik készen állnak és örömest munkálkodnak, meg fogják találni hozzá a módját és az anyagiakat. Nehémiás nem bizonytalanra ment. Az anyagiakért, aminek híján volt, azokhoz folyamodott, akiknek módjában állt adományozni. (Southern Watchman, 1904. március 15.) {ChS 171.4}   

Courage for the Task Came Through Power—Nehemiah and Artaxerxes stood face to face,—the one a servant of a downtrodden race, the other the monarch of the world's great empire. But infinitely greater than the disparity of rank was the moral distance which separated them. Nehemiah had complied with the invitation of the King of kings, “Let him take hold of My strength, that he may make peace with Me, and he shall make peace with Me.” The silent petition that he sent up to heaven was the same that he had offered for many weeks, that God would prosper his request. And now, taking courage at the thought that he had a Friend, omniscient and omnipotent, to work in his behalf, the man of God made known to the king his desire for release for a time from his office at the court, and for authority to build up the waste places of Jerusalem, and make it once more a strong and defensed city. Momentous results to the Jewish city and nation hung upon this request. “And,” says Nehemiah, “the king granted me according to the good hand of my God upon me.”—The Southern Watchman, March 8, 1904. {ChS 172.1}

A feladat teljesítéséhez szükséges bátorság – Nehémiás és Artaxerxész ott álltak egymással szemben: az egyik a leigázott nép szolgája, a másik a hatalmas világbirodalom uralkodója. De a társadalmi helyzetükben mutatkozó különbségnél is nagyobb volt az őket elválasztó erkölcsi távolság. Nehémiás eleget tett a királyok Királya meghívásának: „Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!” A mennybe felküldött halk fohász ugyanaz volt, mint amit már több hete felajánlott azért, hogy Isten teljesítse a kérését. Most pedig a menny embere, bátorságot véve abból a gondolatból, hogy van egy mindenható és mindentudó Barátja, aki érte síkra száll, tudatta kívánságát a királlyal, hogy tudniillik szeretné, ha egy időre mentesítené az udvarban betöltött tiszte alól, továbbá engedélyt kért Jeruzsálem romjainak felépítésére és újra erős, védett várossá tételére. E kérés sorsa hallatlan következményekkel bírt a zsidó fővárosra és nemzetre nézve. „És megadta nékem a király”, mondja Nehémiás, „az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint.” (Southern Watchman, 1904. március 8.) {ChS 172.1}   

Secured Official Indorsement—As his [Nehemiah's] request to the king had been so favorably received, he was encouraged to ask for such assistance as was needed for the carrying out of his plans. To give dignity and authority to his mission, as well as to provide for protection on the journey, he secured a military escort. He obtained royal letters to the governors of the provinces beyond the Euphrates, the territory through which he must pass on his way to Judea; and he obtained, also, a letter to the keeper of the king's forest in the mountains of Lebanon, directing him to furnish such timber as would be needed for the wall of Jerusalem and the buildings that Nehemiah proposed to erect. In order that there might be no occasion for complaint that he had exceeded his commission, Nehemiah was careful to have the authority and privileges accorded him, clearly defined.—The Southern Watchman, March 15, 1904. {ChS 172.2}

A hivatalos jóváhagyás – Amikor a királyhoz intézett kérése [Nehémiásnak] ily kedvező fogadtatásban részesült, felbátorodott, és olyan segítséget kért, ami szükséges volt tervei kivitelezéséhez. Hogy küldetésének méltóságot és tekintélyt kölcsönözzön, továbbá gondoskodjon a védelemről az utazás során, katonai kíséretet is biztosított. Királyi levelet is kapott az Eufráteszen túli tartományok kormányzóinak címezve: ezeken a területeken vezetett keresztül az út Júdeába. Továbbá egy levelet vihetett magával a Libanon hegyein levő királyi erdők őréhez azzal az utasítással, hogy biztosítsa a Jeruzsálem falainak megépítéséhez és a Nehémiás által emelni kívánt épületekhez szükséges gerendákat. Hogy pedig ne szolgáltasson okot a panaszra amiatt, hogy túlzásba vitte a rendeléseket, Nehémiásnak gondja volt arra is, hogy egyértelműen meg legyen határozva a neki juttatott engedély és kiváltság tartalma. {ChS 172.2}   

The royal letters to the governors of the provinces along his route, secured to Nehemiah an honorable reception and prompt assistance. And no enemy dared molest the official who was guarded by the power of the Persian king and treated with marked consideration by the provincial rulers. Nehemiah's journey was safe and prosperous.—The Southern Watchman, March 22, 1904. {ChS 172.3}

Útja során a tartományok kormányzóinak címzett királyi levelek tisztes fogadtatást és azonnali segítséget biztosítottak Nehémiásnak. Egyetlen ellenség sem merészelte zaklatni azt az elöljárót, akit a perzsa király hatalma védett, és akit a tartományi uralkodók is megkülönböztetett bánásmódban részesítettek. Nehémiás utazása biztonságosan és szerencsésen zajlott le. (Southern Watchman, 1904. március 22.) {ChS 172.3}   

Encountering Obstacles—His arrival at Jerusalem, however, with the attendance of a military guard, showing that he had come on some important mission, excited the jealousy and hatred of the enemies of Israel. The heathen tribes settled near Jerusalem had previously indulged their enmity against the Jews by heaping upon them every insult and injury which they dared inflict. Foremost in this evil work were certain chiefs of these tribes, Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite, and Geshem the Arabian; and from this time these leaders watched with jealous eye the movements of Nehemiah, and endeavored by every means in their power to thwart his plans and hinder his work.—The Southern Watchman, March 22, 1904. {ChS 173.1}

Akadályok – Jeruzsálembe való megérkezése mindazonáltal – katonai kísérettel, amely azt mutatta, hogy fontos küldetésben járt – felszította Izrael ellenségeinek irigységét és gyűlöletét. A Jeruzsálemhez közel letelepedett pogány nemzetek korábban már szabad folyást engedtek a zsidókkal szembeni ellenséges érzületüknek, rájuk zúdítva minden sértést és rágalmat, amire csak vetemedtek. E gonosz munkában külön is kitüntette magát e törzsek némelyik vezetője, a Horonból való Szanballat, az ammonita Tóbiás, valamint az arábiai Gesem, és ettől kezdve irigy szemmel figyelték Nehémiás minden egyes mozdulatát, és megpróbálták a hatalmukban álló eszközökkel keresztülhúzni terveit és akadályozni munkáját. (Southern Watchman, 1904. március 22.) {ChS 173.1}   

They attempted to cause division among the workmen by suggesting doubts and arousing unbelief as to their success. They also ridiculed the efforts of the builders, declared the enterprise an impossibility, and predicted a disgraceful failure.... The builders on the wall were soon beset by more active opposition. They were compelled to guard continually against the plots of their sleepless adversaries. The emissaries of the enemy endeavored to destroy their courage by the circulation of false reports; conspiracies were formed on various pretexts to draw Nehemiah into their toils; and false-hearted Jews were found ready to aid the treacherous undertaking.... Emissaries of the enemy, professing friendliness, mingled with the builders, suggesting changes in the plan, seeking in various ways to divert the attention of the workers, to cause confusion and perplexity, and to arouse distrust and suspicion.—The Southern Watchman, April 12, 1904. {ChS 173.2}

Megpróbáltak megosztottságot szítani a munkások között, kételyeket sugallva és hitetlenséget keltve munkájuk sikerét illetően. Kigúnyolták továbbá az építők erőfeszítéseit, lehetetlennek nevezve a vállalkozást, gyalázatos kudarcot jósolva nekik… A fal építőit hamarosan ennél is élénkebb ellenállással ostromolták. Arra kényszerültek, hogy folyamatosan őrt álljanak, és így védekezzenek soha nem alvó ellenségeik ármányaival szemben. Az ellenfél ügynökei hamis híresztelések elültetésével próbálták meg kedvüket szegni, a legkülönbözőbb ürügyekkel szítottak összeesküvést, így próbálva meg Nehémiást a hálójukba csalni, álnok zsidókat is megnyertek maguknak, akik készen álltak segédkezet nyújtani az áruló vállalkozáshoz… Barátságot színlelő ügynökeik a munkások közé keveredtek, majd azt sugallták, hogy meg kellene változtatni a terveket, s a legváltozatosabb módokat találták, hogy másra tereljék a munkások figyelmét, zavart és nyugtalanságot keltve, bizalmatlanságot és gyanakvást szítva. (Southern Watchman, 1904. április 12.) {ChS 173.2}   

Same Obstacles Confront Leaders Today—The experience of Nehemiah is repeated in the history of God's people in this time. Those who labor in the cause of truth will find that they cannot do this without exciting the anger of its enemies. Though they have been called of God to the work in which they are engaged, and their course is approved of Him, they cannot escape reproach and derision. They will be denounced as visionary, unreliable, scheming, hypocritical,—anything, in short, that will suit the purpose of their enemies. The most sacred things will be represented in a ridiculous light to amuse the ungodly. A very small amount of sarcasm and low wit, united with envy, jealousy, impiety, and hatred, is sufficient to excite the mirth of the profane scoffer. And these presumptuous jesters sharpen one another's ingenuity, and embolden each other in their blasphemous work. Contempt and derision are indeed painful to human nature; but they must be endured by all who are true to God. It is the policy of Satan thus to turn souls from doing the work which the Lord has laid upon them.—The Southern Watchman, April 12, 1904. {ChS 173.3}

A vezetők előtt álló akadályok – Nehémiás tapasztalata megismétlődik Isten népe történelmében e mostani időben is. Akik az igazság ügyében fáradoznak, azt fogják látni, hogy mindez nem lehetséges úgy, hogy ne szítsák fel az ügy ellenségeinek haragját. Jóllehet Isten hívta el őket arra a munkára, amelynek elkötelezettjei, és útjaik élvezik az ő jóváhagyását, nem menekülhetnek meg a szemrehányástól és a csúfolódástól. Rajongóknak, megbízhatatlanoknak, cselszövőknek és képmutatóknak titulálják őket – végül is mindennek, ami megfelel ellenségeik szándékainak. A legszentebb dolgokat is nevetséges megvilágításba helyezik az istentelenek mulattatására. Egy csipetnyi epés és hitvány szellemeskedés, ha irigységgel, féltékenységgel, istentelenséggel és gyűlölettel párosul, elegendő a szentségtelen gúnyolódók jókedvének felkeltéséhez. E fennhéjázó viccelődők pedig csak fokozzák egymás szellemeskedését, és felbiztatják egymást az istenkáromlás munkájában. A megvetés és a gúny valóban fájdalmas az emberi természetnek, de azoknak, akik hűségesek Istenhez, el kell viselniük mindezt. Sátán azon mesterkedik, hogy ily módon eltérítse a lelkeket az Úr által rájuk helyezett munka elvégzésétől. (Southern Watchman, 1904. április 12.) {ChS 173.3}   

Rallying the Dispirited Forces—In secrecy and silence, Nehemiah completed his circuit of the walls. He declares, “The rulers knew not whither I went, or what I did; neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work.” In this painful survey he did not wish to attract the attention of either friends or foes, lest an excitement should be created, and reports be put in circulation that might defeat, or at least hinder, his work. Nehemiah devoted the remainder of the night to prayer; in the morning there must be earnest effort to arouse and unite his dispirited and divided countrymen.—The Southern Watchman, March 22, 1904. {ChS 174.1}

Az elcsüggedt erők felélesztése – Nehémiás csendben és titokban bejárta a falak munkálatait. Kijelenti: „A főemberek pedig nem tudták, hova mentem, és hogy mit akarok cselekedni, és sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az elöljáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem jelentettem meg.” E fájdalmas szemlében nem kívánta magára vonni sem a barátok, sem az ellenség figyelmét, nehogy az izgatottság legyen úrrá, és olyan híresztelések keljenek szárnyra, amelyek kudarcra ítélhetik vagy legalábbis hátráltathatják munkáját. Nehémiás az éj hátralevő részét az imának szentelte; ha eljön a reggel, komoly erőfeszítéseket kell tennie elcsüggedt és megosztott honfitársainak felrázására és egyesítésére. (Southern Watchman, 1904. március 22.) {ChS 174.1}   

Although Nehemiah bore a royal commission requiring the inhabitants to co-operate with him in rebuilding the walls of the city, he chose not to depend upon the mere exercise of authority. He sought rather to gain the confidence and sympathy of the people, well knowing that a union of hearts as well as hands was essential to success in the great work which he had undertaken. {ChS 174.2}

Habár Nehémiás királyi megbízatás alapján igényelhette a föld lakóitól, hogy működjenek vele együtt a városfalak megépítésében, úgy döntött, hogy nem akar függeni a puszta tekintély gyakorlásától. Inkább arra törekedett, hogy megnyerje az emberek bizalmát és rokonszenvét, jól tudva, hogy a szívek egyesítése, miként a kezeké is, elsőrendű fontosságú ahhoz, hogy sikerre vigye az elvállalt nagy munkát. {ChS 174.2}   

When he called the people together on the morrow, he presented such arguments as were calculated to arouse their dormant energies and to unite their scattered numbers.... And having laid the matter fully before them, showing that he was sustained by the combined authority of the Persian king and the God of Israel, Nehemiah put to the people directly the question whether they would take advantage of this favorable occasion, and arise with him and build the wall. This appeal went straight to their hearts; the manifestation of the favor of Heaven toward them put their fears to shame. With new courage they cried out with one voice, “Let us rise up and build.”—The Southern Watchman, March 29, 1904. {ChS 174.3}

Amikor másnap reggel egybehívta a népet, olyan érveket tárt eléjük, amelyekkel úgy vélte, hogy felserkentheti szunnyadó erejüket és egyesíti a szétszóródottakat… Miután teljesen eléjük tárta az ügyet és bebizonyította, hogy bírja a perzsa király és Izrael Istenének egyesített támogatását, Nehémiás egyenesen azt a kérdést tette fel az embereknek, hogy vajon készen állnak-e kihasználni a kedvező alkalmat, és nekilátnának-e vele együtt a fal építésének. Ez a felhívás egyenesen a szívekhez szólt; a menny kegyének bizonyítása a félelmet szégyenkezésre változtatta. Új bátorságot nyerve egyként kiáltottak fel: „Keljünk fel és építsük meg!” (Southern Watchman, 1904. március 29.) {ChS 174.3}   

The holy energy and high hope of Nehemiah were communicated to the people. As they caught the spirit, they rose for a time to the moral level of their leader. Each, in his own sphere, was a sort of Nehemiah; and each strengthened and upheld his brother in the work.—The Southern Watchman, March 29, 1904. {ChS 175.1}

A próféta szent erőforrása és magasrendű reménysége átragadt a népre. Amikor a Lélek befolyása alá kerültek, egy időre vezetőjük lelki magaslatára emelkedtek fel. Ki-ki a maga helyén egy-egy Nehémiás volt; mindenki megerősítette és támogatta az atyjafiát a munkában. (Southern Watchman, 1904. március 29.) {ChS 175.1}   

The Priests of Israel Among the First to Respond—Among the first to catch Nehemiah's spirit of zeal and earnestness were the priests of Israel. From the position of influence which they occupied, these men could do much to hinder or advance the work. Their ready co-operation at the very outset contributed not a little to its success. Thus should it be in every holy enterprise. Those who occupy positions of influence and responsibility in the church, should be foremost in the work of God. If they move reluctantly, others will not move at all. But “their zeal will provoke very many.” When their light burns brightly, a thousand torches will be kindled at the flame.—The Southern Watchman, April 5, 1904. {ChS 175.2}

Izrael papjai elsők között válaszoltak a felhívásra – Nehémiás buzgó és komoly lelkülete elsőként Izrael papjait ragadta meg. Abból a befolyásos állásból, amit betöltöttek, sokat tehettek a munka hátráltatására vagy előbbre vitelére. A kezdet kezdetén tanúsított készséges együttműködésük nem kis mértékben járult hozzá a munka sikeréhez. Így kell ennek lennie minden szent vállalkozásban. Azoknak, akik a gyülekezetben befolyásos és felelős állásokat töltenek be, az Úr művének frontvonalában kell állniuk. Ha ők vonakodva haladnak, a többiek meg sem fognak mozdulni. Buzgóságuk azonban sokakat ragadott magával. Amikor világosságuk fényesen tündökölt, fáklyák ezrei kaptak lángra. (Southern Watchman, 1904. április 5.) {ChS 175.2}   

Nehemiah as an Organizer—The people in general were animated with one heart and one soul of patriotism and cheerful activity. Men of ability and influence organized the various classes of citizens into companies, each leader making himself responsible for the erection of a certain portion of the wall. It was a sight well pleasing to God and angels to see the busy companies working harmoniously upon the broken-down walls of Jerusalem, and it was a joyous sound to hear the noise of instruments of labor from the earliest dawn “till the stars appeared.”—The Southern Watchman, April 5, 1904. {ChS 175.3}

Nehémiás mint szervező – Általános lelkesedés lett úrrá mindenkin, a hazaszeretet és a szíves-örömest végzett serénykedés egy szívvé és egy lélekké forrasztotta össze őket. Jó képességekkel bíró és befolyásos emberek szervezték a polgárok különböző osztályait csoportokba, ahol minden egyes vezető maga felelt a fal egyes szakaszainak felhúzásáért. Istennek és az ő angyalainak örömteli volt látni, amint a dolgos csoportok összhangban munkálkodtak Jeruzsálem leomlott falainál, és szívvidítóan hangzott a munkaeszközök zaja „hajnalhasadtától fogva mind a csillagoknak feltámadásáig”. (Southern Watchman, 1904. április 5.) {ChS 175.3}   

The Demonstration of True Leadership—Nehemiah's zeal and energy did not abate, now that the work was actually begun. He did not fold his hands, feeling that he might let fall the burden. With tireless vigilance he constantly superintended the work, directing the workmen, noting every hindrance, and providing for every emergency. His influence was constantly felt along the whole extent of those three miles of wall. With timely words he encouraged the fearful, approved the diligent, or aroused the laggard. And again he watched with eagle eye the movements of their enemies, who at times collected at a distance and engaged in earnest conversation, as if plotting mischief, and then drawing near the workmen, attempted to divert their attention and hinder the work. {ChS 175.4}

Az igazi vezetői magatartás bizonyítása – Nehémiás buzgósága és tettrekészsége akkor sem hagyott alább, amikor ténylegesen kezdetét vette a munka. Nem ült kart karba fonva, nem érezte úgy, hogy most már leveheti magáról a terhet. Fáradhatatlan éberséggel felügyelt, irányította a munkásokat, észlelt minden gátló körülményt, és elhárított minden egyes vészhelyzetet. Befolyása érezhető volt a három mérföld hosszú fal mentén végig. Időben elmondott szavakkal bátorította a félénk szívűeket, dicsérte a serényeket, vagy éppen serkentette az elmaradozókat. Mindeközben sasszemekkel figyelte ellenségeik mozgását, akik időről időre összegyülekeztek egy bizonyos távolságban, és komoly megbeszéléseket folytattak, mint akik rosszban törik a fejüket, majd közelebb mentek a munkásokhoz, és megpróbálták elterelni a figyelmüket és hátráltatni az építést. {ChS 175.4}   

While the eye of every worker is often directed to Nehemiah, ready to heed the slightest signal, his eye and heart are uplifted to God, the great Overseer of the whole work, the one who put it into the heart of His servant to build. And as faith and courage strengthen in his own heart, Nehemiah exclaims, and his words, repeated and re-echoed, thrill the hearts of the workers all along the line, “The God of heaven, He will prosper us!”—The Southern Watchman, April 5, 1904. {ChS 176.1}

Míg a dolgozók szeme gyakran kereste Nehémiást készen arra, hogy a legkisebb jeladásra is odafigyelnek, a próféta szeme és szíve Istenen csüngött, az egész munka nagy felvigyázóján, aki az ő szolgája szívére helyezte az egész építés ügyét. Amikor felbuzdult a szívében a hit és a bátorság, Nehémiás felkiáltott, továbbadott és visszhangzott szavai a teljes vonalon felvillanyozták a munkások szívét. „A mi Istenünk hadakozik érettünk!” (Southern Watchman, 1904. április 5.) {ChS 176.1}   

Nehemiah and his companions did not shrink from hardships, or excuse themselves from trying service. Neither by night nor by day, not even during the brief time given to slumber, did they put off their clothing, or even lay aside their armor. “So neither I, nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard which followed me, none of us put off our clothes, saving that every one put them off for washing.”—The Southern Watchman, April 26, 1904. {ChS 176.2}

Nehémiás és társai nem vonták ki magukat a nehéz munkából, nem mentették ki magukat a megpróbáló szolgálat alól. Sem éjjel, sem nappal, sem az alvásra adatott rövid időre nem bújtak ki a ruhájukból, sem a fegyverzetüket nem tették félre. „És sem én, sem az én atyámfiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik énutánam voltak, nem vettük le ruháinkat; ki-ki csak mosódáskor tette le fegyverét.” (Southern Watchman, 1904. április 26.) {ChS 176.2}   

Counteracting Influence in Every Religious Movement—A majority of the nobles and rulers of Israel also came nobly up to their duty; but there were a few, the Tekoite nobles, who “put not their necks to the work of their Lord.” While the faithful builders have honorable mention in the book of God, the memory of these slothful servants is branded with shame, and handed down as a warning to all future generations. {ChS 176.3}

Semlegesítő befolyás minden vallási mozgalomban – Izrael előkelőinek és elöljáróinak többsége szintén nagylelkűen tett eleget kötelességének; akadtak azonban egy kevesen a tékoabeli előkelők között, akik „nem hajtották nyakukat az ő Uruk igájába”. Miközben a hűséges építőkről tiszteletteljes említést tett az Isten könyve, e rest szolgák emlékezetébe a szégyen jegye égett be, és minden jövő nemzedék számára intő jel gyanánt adták tovább. {ChS 176.3}   

In every religious movement there are some who, while they cannot deny that it is the work of God, will keep themselves aloof, refusing to make any effort to advance it. But in enterprises to promote their selfish interests, these men are often the most active and energetic workers. It were well to remember that record kept on high, the book of God, in which all our motives and our works are written,—that book in which there are no omissions, no mistakes, and out of which we are to be judged. There every neglected opportunity to do service for God will be faithfully reported, and every deed of faith and love, however humble, will be held in everlasting remembrance.—The Southern Watchman, April 5, 1904. {ChS 176.4}

Minden vallási mozgalomban akadnak olyanok, akik noha nem tagadhatják, hogy Isten műve ez, meghúzódnak a háttérben, és egy szálkát sem tesznek odébb a munka előmenetele érdekében. Ellenben saját önző érdekeik előbbre vitelében ugyanezek az emberek a legdolgosabb és legtettrekészebb munkások. Jó lenne megemlékezni arról, hogy létezik a mennyben egy feljegyzés, az Isten könyve, amelyben valamennyi  cselekedetünk fel van írva. Ebből a könyvből semmi nem maradt ki, nincsenek tévesztések, és ez alapján ítélnek meg minket. Ott minden elszalasztott alkalomról, amikor Istent szolgálhattuk volna, hűségesen feljegyzés készült, miképpen általa a hit és a szeretet legszerényebb tette is örökkévaló emlékezetben marad. (Southern Watchman, 1904. április 5.) {ChS 176.4}   

The Call for Modern Nehemiahs

Felhívás a mai Nehémiásokhoz

There is need of Nehemiahs in the church today,—not men who can pray and preach only, but men whose prayers and sermons are braced with firm and eager purpose. The course pursued by this Hebrew patriot in the accomplishment of his plans is one that should still be adopted by ministers and leading men. When they have laid their plans, they should present them to the church in such a manner as to win their interest and co-operation. Let the people understand the plans and share in the work, and they will have a personal interest in its prosperity. The success attending Nehemiah's efforts shows what prayer, faith, and wise, energetic action will accomplish. Living faith will prompt to energetic action. The spirit manifested by the leader will be, to a great extent, reflected by the people. If the leaders professing to believe the solemn, important truths that are to test the world at this time, manifest no ardent zeal to prepare a people to stand in the day of God, we must expect the church to be careless, indolent, and pleasure-loving.—The Southern Watchman, March 29, 1904. {ChS 177.1}

A mai gyülekezetben Nehémiásokra van szükség – nem olyan emberekre, akik csak imádkozni és prédikálni tudnak, hanem akik imái és prédikációi szilárd és lelkes céltudatossággal párosulnak. Azt az utat, amit e héber hazafi tervei kivitelezésében követett, kell ma is követniük a lelkészeknek és a vezető tisztségben levőknek. Amikor lefektetik terveiket, úgy kell azokat a gyülekezet elé tárniuk, hogy megnyerjék érdeklődésüket és együttműködésüket. A népnek meg kell értenie a terveket és ki kell vennie a részét a munkából, és így személyes érdekük fűződik annak sikerességéhez. A Nehémiás erőfeszítéseit kísérő siker azt bizonyítja, hogy mi mindent végezhet el az ima, a hit és a bölcs és erőteljes cselekvés. A vezető által tanúsított lelkületet a nép nagy mértékben vissza fogja tükrözni. Ha azok a vezetők, akik vallják azokat az ünnepélyes és fontos igazságokat, amelyek megpróbálják e mostani időben a világot, nem tanúsítanak odaadó buzgóságot a nép felkészítésében, hogy megállhasson az Isten napján, arra kell számítanunk, hogy a gyülekezet nemtörődöm, tétlen lesz és a gyönyörök kedvelője. (Southern Watchman, 1904. március 29.) {ChS 177.1}