× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 20—Mental Inebriates

Huszadik fejezet – Lelki ittasság

What shall our children read? is a serious question, and demands a serious answer. I am troubled to see, in Christian families, periodicals and newspapers containing continued stories that leave no impress of good upon the mind. I have watched those whose taste for fiction has been thus cultivated. They have had the privilege of listening to the truths of God's word, of becoming acquainted with the reasons of our faith; but they have grown to mature years destitute of true piety. These dear youth need so much to put into their character building the very best material,—the love and fear of God and a knowledge of Christ. But many have not an intelligent understanding of the truth as it is in Jesus. The mind is feasted upon sensational stories. They live in an unreal world, and are unfitted for the practical duties of life. I have observed children allowed to come up in this way. Whether at home or abroad, they are either restless or dreamy, and are unable to converse, save upon the most commonplace subjects. The nobler faculties, those adapted to higher pursuits, have been degraded to the contemplation of trivial or worse than trivial subjects, until their possessor has become satisfied with such topics, and scarcely has power to reach anything higher. Religious thought and conversation has become distasteful. The mental food for which he has acquired a relish, is contaminating in its effects, and leads to impure and sensual thoughts. I have felt sincere pity for these souls as I have considered how much they are losing by neglecting opportunities to gain a knowledge of Christ, in whom our hopes of eternal life are centered. How much precious time is wasted, in which they might be studying the Pattern of true goodness. {FE 162.1}

A „mit olvassanak gyermekeink?” kérdés súlyos felvetés. Komoly választ igényel. Nyugtalan lélekkel látom, hogy keresztény családokban olyan, folytatásos történeteket közlő magazinokat és újságokat forgatnak, amelyek nem hagynak a lelken maradandó jó benyomást. Figyeltem azokat, akik a regényirodalom iránti ízlésüket ily módon ápolják. Megkapták azt a kiváltságot, hogy Isten szavának igazságait hallhassák, hogy megismerjék hitünk alapját, a bennünk lévő reménységet (v.ö. 1Pt 3:15), azonban az évek múlásával híjával vannak az igaz istenfélelemnek. E drága ifjúság jellemépítésébe a legjobb építőanyagot szükséges bevinni: Isten iránti szeretetet és félelmet, és Krisztus ismeretét. Azonban sokan nem értik értelmes módon az igazságot, ahogyan az Jézusban van. Az elmét szenzációhajhász történetekkel szórakoztatják. Valótlan világban élnek és alkalmatlanok az élet gyakorlati kötelességeire. Megfigyeltem, hogy gyermekeknek megengedték ezt az utat járni. Az ilyen gyermekek akár otthon vannak, akár házon kívül, nyugtalanok vagy álmodozók. Nem képesek társalogni, kivéve a legközönségesebb témákról. A nemesebb képességek, amelyek magasabb rendű célok követésére adattak, olyan témák szemlélésére romlottak le, amelyek közönségesek, vagy ennél is rosszabbak, amíg az illető meg nem elégszik az ilyen témákkal és alig marad ereje, hogy ennél magasabb rendűt érjen el. A vallásos gondolatok és az ilyen témájú beszélgetések visszataszítóvá váltak. Az a fajta lelki táplálék, amely iránt az ízlés kialakult, szennyező hatást gyakorol és tisztátalan, érzéki gondolatokhoz vezet. Őszinte sajnálatot éreztem e lelkek iránt, mivel azon töprengtem, milyen sokat veszítenek azon lehetőségek elhanyagolásával, hogy Krisztusról, akiben örök életünk reménye összpontosul, ismereteket szerezzenek. Mennyi időt pocsékolnak el, amely alatt tanulmányozhatnák az igaz jóság mintaképét. {FE 162.1}   

I am personally acquainted with some who have lost the healthy tone of the mind through wrong habits of reading. They go through life with a diseased imagination, magnifying every little grievance. Things which a sound, sensible mind would not notice, become to them unendurable trials, insurmountable obstacles. To them, life is in constant shadow. {FE 162.2}

Személyesen is ismerek egyeseket, akik elvesztették egészséges gondolkozásukat azzal, hogy rossz olvasási szokásokat vettek fel. Beteges képzelettel élik le életüket és felnagyítanak minden csekély sérelmet. Olyan dolgok, melyeket az egészséges, józanul gondolkozó elme észre sem venne, számukra elviselhetetlen megpróbáltatásokká, legyőzhetetlen akadályokká válnak. Az életnek állandóan a borús oldalát látják. {FE 162.2}   

Those who have indulged the habit of racing through exciting stories, are crippling their mental strength, and disqualifying themselves for vigorous thought and research. There are men and women now in the decline of life who have never recovered from the effects of intemperate reading. The habit, formed in early years, has grown with their growth and strengthened with their strength; and their efforts to overcome it, though determined, have been only partially successful. Many have never recovered their original vigor of mind. All attempts to become practical Christians end with the desire. They cannot be truly Christlike, and continue to feed the mind upon this class of literature. Nor is the physical effect less disastrous. The nervous system is unnecessarily taxed by this passion for reading. In some cases, youth, and even those of mature age, have been afflicted with paralysis from no other cause than excess in reading. The mind was kept under constant excitement, until the delicate machinery of the brain became so weakened that it could not act, and paralysis was the result. {FE 163.1}

Akik átadják magukat annak a szokásnak, hogy izgalmas történeteket fussanak át, szellemi erejüket megbénítják és alkalmatlanná teszik magukat az életerős gondolkozásra és vizsgálódásra. Vannak olyan, életük javát megélt férfiak és nők, akik soha nem heverték ki a mértéktelen olvasás hatásait. Az élet korai szakaszában formált szokások is továbbfejlődtek a növekedéssel és tovább erősödnek az erősödéssel együtt. A legyőzésükre irányuló erőfeszítéseik lehet, hogy határozottak voltak, de csak részben sikerült. Sokan soha sem nyerték vissza eredeti eleven gondolkozásukat. Minden kísérletük, hogy gyakorlatias kereszténnyé váljanak, a vágyakozással véget is ér. Nem lehetnek igazán Krisztusiak és továbbra is ilyen fajta irodalommal táplálják lelküket. A testi hatás nem kevésbé katasztrofális. Az idegrendszert az olvasás szenvedélye feleslegesen terheli. Egyes esetekben az ifjúság, de még az érettebb korúak is, egyéb ok nélkül, idegbénulást szenvedtek a túlzott olvasástól. Az elmét állandóan izgalomban tartották, amíg az agy érzékeny szerkezete annyira legyengült, hogy nem tudott működni és ennek eredménye bénulás volt. {FE 163.1}   

When an appetite for exciting, sensational stories is cultivated, the moral taste becomes perverted, and the mind is unsatisfied unless constantly fed upon this trashy, unwholesome food. I have seen young ladies, professed followers of Christ, who were really unhappy unless they had on hand some new novel or story-paper. The mind craved stimulation as the drunkard craves intoxicating drink. These youth manifested no spirit of devotion; no heavenly light was shed upon their associates, to lead them to the fount of knowledge. They had no deep, religious experience. If this class of reading had not been constantly before them, there might have been some hope of their reforming; but they craved it, and would have it. {FE 163.2}

Amikor izgalmas, szenzációszerű történetek iránti étvágynak adnak táptalajt, az erkölcsi érzék elferdül, az elme kielégítetlenné válik, hacsak nem kap állandóan ilyen hitvány és egészségtelen táplálékot. Láttam magukat Krisztust követőnek valló, ifjú nőket, akik igazán boldogtalanok voltak, hacsak nem volt nekik kéznél valamilyen új novella vagy folytatásos történet. Az elme úgy sóvárog az ingerlésre, ahogyan a részeges vágyik a részegítő italra. Ezek a fiatalok nem mutattak semmilyen áhítatos lelkület. Társaik nem kaptak mennyei világosságot, hogy az ismeret forrásához vezessék őket. Nem voltak mély hittapasztalataik. Ha az ilyen fajta lelki táplálék nem lett volna folyamatosan előttük, akkor lehetett volna némi remény, megjobbulásukra, de ilyen után vágyakoztak és meg is szerezték. {FE 163.2}   

I am pained to see young men and women thus ruining their usefulness in this life, and failing to obtain an experience that will prepare them for an eternal life in heavenly society. We can find no more fit name for them than “mental inebriates.” {FE 164.1}

Fájdalommal látok fiatal férfiakat és nőket, akik evilági hasznosságukat így teszik tönkre és nem szereznek olyan tapasztalatokat, amelyek elkészítik őket a mennyei társadalom örök életére. Találni sem lehetne alkalmasabb nevet számukra, mint „lelki részegek”. {FE 164.1}   

Intemperate habits of reading exert a pernicious influence upon the brain as surely as does intemperance in eating and drinking. {FE 164.2}

A mértéktelen olvasási szokások olyan biztosan gyakorolnak káros hatást az agyra, amilyen mértékben a mértéktelen evés és ivás. {FE 164.2}   

The best way to prevent the growth of evil is to preoccupy the soil. The greatest care and watchfulness is needed in cultivating the mind and sowing therein the precious seeds of Bible truth. The Lord, in His great mercy, has revealed to us in the Scriptures the rules of holy living. He tells us the sins to shun; He explains to us the plan of salvation, and points out the way to heaven. He has inspired holy men to record, for our benefit, instruction concerning the dangers that beset the path, and how to escape them. Those who obey His injunction to search the Scriptures will not be ignorant of these things. Amid the perils of the last days, every member of the church should understand the reasons of his hope and faith,—reasons which are not difficult of comprehension. There is enough to occupy the mind, if we would grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. {FE 164.3}

A gonosz kifejlődését a legjobban azzal lehet meggátolni, hogy teljesen lekötjük a talajt. A legnagyobb gondosságra és óvatosságra van szükség az elme műveléséhez és a Bibliai igazságok drága magvait kell abba vetni. Az Úr, nagy irgalmában feltárta előttünk az Írásokban a szent élet szabályait. Elmondja, milyen bűnöket kerüljünk el. Magyarázza számunkra az üdvösség tervét, és rámutat a menny felé vezető útra. Szent embereket ihletett, hogy javunkra jegyezzék le az ösvényt övező veszélyekkel kapcsolatos tanításokat és azt, hogyan kerülhetjük el e veszélyeket. Akik engednek utasításainak, hogy kutassák az Írásokat, nem lesznek tudatlanok ezeket illetően. Az utolsó napok veszélyei közepette az egyház minden tagjának értenie kell a bennük lévő reményt és hitet (v.ö: 1Pt. 3:15), azokat az érveket, amelyeket nem nehéz megérteni. Van elég dolog gondolataink lefoglalására, ha növekedni akarunk kegyelemben és az Úr Jézus Krisztusunk ismeretében. (v.ö: 2Pt 3:18). {FE 164.3}   

We are finite, but we are to have a sense of the infinite. The mind must be brought into exercise in contemplating God, and His wonderful plan for our salvation. The soul will thus be lifted above the mere earthly and commonplace, and fixed upon that which is ennobling and eternal. The thought that we are in God's world, in the presence of the great Creator of the universe, who made man after His own likeness, will lead the mind into broad, exalted fields for meditation. The thought that God's eye is watching over us, that He loves us, and cared so much for us to give His dearly beloved Son to redeem us, that we might not miserably perish, is a great one; and he who opens his heart to the acceptance and contemplation of themes like these, will never be satisfied with trivial, sensational subjects. {FE 164.4}

Véges lények vagyunk, de érzékelnünk kell a végtelent. Az elmét késztetni kell, hogy Istenen és üdvösségünk érdekében az általa készített csodálatos tervén gondolkozzon. A lélek így a pusztán földi és hétköznapi dolgok fölé emelkedik, figyelmét arra rögzíti, amely nemesít és örök. Az a gondolat, hogy Isten világában vagyunk, a világegyetem nagy Teremtőjének jelenlétében, aki az embert a saját hasonlatosságára alkotta, a gondolatokat tágas térre és lelki magaslatokra tereli, amelyeken elmélkedhet. Nagyszerű az a gondolat, hogy Isten szemei figyelnek bennünket, szeret bennünket és annyira törődött velünk, hogy szeretett Fiát adta megváltásunkért, hogy nyomorultakként el ne vesszünk. Aki megnyitja szívét az ilyen témák elfogadására és azokon való gondolkozásra, soha nem lesz elégedett közönséges, szenzációhajhász témákkal. {FE 164.4}   

If the Bible were studied as it should be, men would become strong in intellect. The subjects treated upon in the word of God, the dignified simplicity of its utterance, the noble themes which it presents to the mind, develop faculties in man which cannot otherwise be developed. In the Bible, a boundless field is opened for the imagination. The student will come from a contemplation of its grand themes, from association with its lofty imagery, more pure and elevated in thought and feeling than if he had spent the time in reading any work of mere human origin, to say nothing of those of a trifling character. Youthful minds fail to reach their noblest development when they neglect the highest source of wisdom,—the word of God. The reason why we have so few men of good mind, of stability and solid worth, is that God is not feared, God is not loved, the principles of religion are not carried out in the life as they should be. {FE 165.1}

Ha a Bibliát úgy tanulmányoznák, ahogyan kellene, az emberek értelmükben megerősödnének. Az Isten igéjében tárgyalt témák, kifejtésük méltósággal teli egyszerűsége, azon nemes tárgykörök amelyeket figyelmünk elé hoz, olyan képességeket fejlesztenek az emberben, amelyek másként nem fejlődnének ki. A Bibliában számtalan terület nyílik meg az emberi képzelet számára. Tanulmányozója tisztább és emelkedettebb gondolatokkal és érzésekkel fejezi be a magasztos képekhez és hasonlatokhoz kapcsolódó, nagyszerű témákon való elmélkedését, mintha pusztán emberi eredetű, bármilyen mű olvasásával töltötte volna idejét, nem említve annak jelentéktelen jellegét. Az ifjú elme nem éri el legnemesebb fejlődését, amikor elhanyagolja a bölcsesség legmagasabb forrását – Isten igéjét. Azért van oly kevés jó gondolkozású, megbízható és szilárd értékkel rendelkező ember, mert nem tisztelik, nem félik, nem szeretik Istent. A vallás alapelveit nem úgy valósítják meg az életben, ahogyan kellene. {FE 165.1}   

God would have us avail ourselves of every means of cultivating and strengthening our intellectual powers. We were created for a higher, nobler existence than the life that now is. This time is one of preparation for the future, immortal life. Where can be found grander themes for contemplation, a more interesting subject for thought, than the sublime truths unfolded in the Bible? These truths will do a mighty work for man, if he will but follow what they teach. But how little the Bible is studied! Every unimportant thing is dwelt upon in preference to its themes. If the Bible were read more, if its truths were better understood, we should be a far more enlightened and intelligent people. Angels from the world of light stand by the side of the earnest seeker after truth, to impress and illuminate his mind. He who is dark of understanding may find light through an acquaintance with the Scriptures.—Christian Temperance and Bible Hygiene, 123-26 (1890). {FE 165.2}

Isten azt szeretné, ha minden rendelkezésünkre álló eszközt értelmi képességeink fejlesztésére és erősítésére használnánk. Magasabb és nemesebb létre vagyunk teremtve, mint ahogyan most élünk. Jelenlegi életünk a jövőbeli, halhatatlan életre való felkészülés ideje. Hol lehetne elmélkedésre nagyszerűbb témákat találni, érdekesebb gondolatokat, mint a Bibliában feltáruló fenséges igazságok? Ezek az igazságok hatalmas munkát végeznek az ember érdekében, ha hajlandó követni azok tanításait. Azonban mennyire kevéssé tanulmányozzák a Bibliát! Minden jelentéktelen dolog előnyt élvez az Írások témájához képest. Ha a Bibliát többet olvasnák, ha igazságait jobban értenék, akkor sokkal nagyobb világossággal és értelemmel bíró nép volnánk. A lelkiismeretes igazság-kereső ember mellett a világosság világából való angyalok állnak, hogy segítsenek értésében és világosságot adjanak a gondolatoknak. Akiben nincs világosság, megtalálhatja, ha ismeretséget köt az Írásokkal. – „Keresztény Mértékletesség és Bibliai higiénia,” 123-126 oldalak, 1890 {FE 165.2}   

For Additional Reading

The Literal Week, Patriarchs and Prophets, 111-116
The Schools of the Prophets, Patriarchs and Prophets, 592-602
Teach by Precept and Example, The Review and Herald, March 31, 1891
The Mother's Work, The Review and Herald, September 15, 1891
A Knowledge of God, Steps to Christ, 89-96
{FE 166}

{FE 166}