× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 15—The Value of Bible Study

Tizenötödik fejezet – A Biblia tanulmányázásának értéke

“All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: that the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.” The word of God is like a treasure house, containing everything that is essential to perfect the man of God. We do not appreciate the Bible as we should. We do not have a proper estimate of the richness of its stores, nor do we realize the great necessity of searching the Scriptures for ourselves. Men neglect the study of the word of God in order to pursue some worldly interest, or to engage in the pleasures of the time. Some trivial affair is made an excuse for ignorance of the Scriptures given by inspiration of God. But anything of an earthly character might better be put off, than this all-important study, that is to make us wise unto eternal life. {FE 123.1}

„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített.” (2Tim 3:16). Isten igéje olyan, mint egy kincstár, amelyben minden elengedhetetlen dolog benne van Isten embere tökéletesítéséhez. Nem úgy becsüljük a Bibliát, ahogyan kellene. Nem igazán mérjük fel helyesen tárházának gazdagságát és annak sem vagyunk tudatában, hogy milyen nagy szükség van az Írásokat nekünk, magunknak kutatni. Az emberek elhanyagolják az Ige tanulmányozását ilyen vagy olyan földi gondokkal, vagy örömökkel való foglalkozás miatt. Csip-csup dolgokat hoznak fel kifogásként melyek miatt tudatlanok maradnak az Isten által ihletett Írásokat illetően. Azonban jobb bármilyen földi jellegű dolgot félretenni, mint ezt a mindennél fontosabb tanulmányt, amelynek rendeltetése az, hogy bölccsé tegyen bennünket az örök élet dolgaiban. {FE 123.1}   

My heart aches as I see men—even those who profess to be looking for Christ's coming—devoting their time and talents to circulating books that contain nothing concerning the special truths for our time,—books of narrative, books of biography, books of men's theories and speculations. The world is full of such books; they can be had anywhere; but can the followers of Christ engage in so common a work when there is crying need for God's truth on every hand? It is not our mission to circulate such works. There are thousands of others to do this, who have as yet no knowledge of anything better. We have a definite mission, and we ought not to turn from it to side issues, employing men and means to bring to the attention of the people books that have no bearing upon the present truth. {FE 123.2}

A szívem fájdul meg, hogy embereket látok – még olyanokat is, akik hitvallásuk szerint Krisztust eljövetelét várják - , amint idejüket és képességeiket nem kímélve olyan könyveket csereberélnek, amelyek korunk különleges igazságaira nézve semmit hasznosat sem tartalmaznak. Elbeszélések, önéletrajzok, emberi elméletek és spekulációk ezek. A világ tele van az ilyen könyvekkel. Ezeket bárhol be lehet szerezni. Azonban leköthetik magukat Krisztus követői ilyen közönséges dolgokkal, amikor égető szükség van mindenfelé Isten igazságára? Nem küldetésünk ilyen műveket terjeszteni. Ezrek vannak, akik ezt teszik, akiknek egyelőre nincsen jobb ismeretük. Nekünk határozott küldetésünk van és nem szabad mellékes dolgok miatt ettől elfordulni. Nem szabad embereket és eszközöket arra a célra használnunk, hogy olyan könyvekre hívjuk fel a figyelmet, amely a jelenvaló igazságra nem fektet hangsúlyt. {FE 123.2}   

Do you pray for the advancement of the truth? Then work for it, and show that your prayers rise from sincere and earnest hearts. God does not work miracles where He has provided means by which the work may be accomplished. Use your time and talents in His service, and He will not fail to work with your efforts. If the farmer fails to plow and sow, God does not work a miracle to undo the results of his neglect. Harvest time finds his fields barren—there are no sheaves to be reaped, no grain to be garnered. God provided the seed and the soil, the sun and the rain; and if the agriculturist had employed the means that were at his hand, he would have received according to his sowing and his labor. {FE 123.3}

Szoktatok-e imádkozni az igazság előrehaladásáért? Hát akkor dolgozzatok is érte és mutassátok meg, hogy imáitok őszinte, buzgó szívekből szállnak fel. Isten ott nem tesz csodákat, ahol eszközöket biztosított az igazság elvégzésére. Használjátok a szolgálatára az időtöket és a képességeiteket és Isten nem fog csalódást okozni, hanem fáradozásaitokkal együtt fog működni. Ha a gazda nem szánt és vet, Isten nem fog csodát tenni, hogy hanyagsága eredményeit ellensúlyozza. Az aratás idején a mezőn nem talál termést. Nincs mit kévébe kötni, nincs mit magtárba gyűjteni. Isten gondoskodott a magról, a talajról, a napsütésről és az esőről. Ha a gazdász használta volna a keze ügyében található eszközöket, akkor megkapta volna a vetés és szorgos munkája eredményét. {FE 123.3}   

There are great laws that govern the world of nature, and spiritual things are controlled by principles equally certain; the means for an end must be employed, if the desired results are to be obtained. Those who make no decided efforts themselves, are not working in harmony with the laws of God. They are not using the provisions of the heavenly Father, and they can expect nothing but meager returns. The Holy Spirit will not compel men to take a certain course of action. We are free moral agents; and when sufficient evidence has been given us as to our duty, it is left with us to decide our course. {FE 124.1}

Nagy törvények vezérlik a természet világát és a lelki dolgokat is egyaránt határozott alapelvek irányítják. Ha a kívánt eredményeket akarjuk megkapni, akkor használnunk kell a cél elérésére adott eszközöket. Akik saját maguk nem tesznek határozott erőfeszítéseket, azok nem Isten törvényeivel összhangban munkálkodnak. Az ilyenek nem használják a Mennyei Atya által adott eszközöket és csak igen szegényes megtérülésre számíthatnak. A Szentlélek nem fog bizonyos cselekvési pályákra kényszeríteni embereket. Szabad erkölcsi lények vagyunk és amikor elegendő bizonyítékot kapunk a teendőinket illetően, ránk van bízva, hogy milyen utat választunk. {FE 124.1}   

You who are waiting in idle expectation that God will perform some wonderful miracle to enlighten the world in regard to the truth, I want to ask you if you have employed the means God has provided for the advancement of His cause? You who pray for light and truth from heaven, have you studied the Scriptures? Have you desired “the sincere milk of the word,” that you may grow thereby? Have you submitted yourselves to the revealed command? “Thou shalt,” and “thou shalt not,” are definite requirements, and there is no place for idleness in the Christian life. You who mourn your spiritual dearth, do you seek to know and to do the will of God? Are you striving to enter in at the strait gate? There is work, earnest work, to be done for the Master. The evils condemned in God's word, must be overcome. You must individually battle against the world, the flesh and the devil. The word of God is called “the sword of the Spirit,” and you should become skillful in its use, if you would cut your way through the hosts of opposition and darkness. {FE 124.2}

Te, aki tétlenül arra vársz, hogy Isten valamilyen bámulatos csodát fog végrehajtani, hogy az igazság a világban felragyogjon, van egy kérdésem számodra: Használtad már azokat az eszközöket, amelyeket Isten biztosított ügye előmenetele érdekében? Te, aki mennyei világosságért és igazságért imádkozol, tanulmányoztad a Szentírást? Vágyakoztatok „a tiszta, hamisítatlan tej után, hogy azon növekedjetek”? (v.ö: 2 Pt.2:2). Alávetetteted magad a kinyilatkoztatott parancsnak: „Szeresd…”; „Tiszteld”; Munkálkodj”…; és „Ne…; Ne…; Ne…”? Mert ezek határozott kívánalmak és a keresztény életben nincs helye a tétlenségnek. Te, aki siránkozol a lelki ínség miatt, keresed-e, hogy megtudd és tedd Isten akaratát? Igyekszel-e bejutni a szoros kapun? Akad munka. A Mesterért végzendő komoly munka vár ránk. Győzni kell az Ige által kárhoztatott gonoszságok felett. Egyen-egyenként kell megvívnunk a harcot a világ, test és vér, és Sátán ellen. Isten igéjét a „Lélek kardjának” hívják és jártasnak kell lennünk használatában, ha keresztül akarjuk vágni magunkat a temérdek ellenálláson és sötétségen. {FE 124.2}   

Wrench yourself away from hurtful associations. Count the cost of following Jesus, and make it, with a determined purpose to cleanse yourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Eternal life is worth your all, and Jesus has said, “Whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be My disciple.” He who does nothing, but waits to be compelled by some supernatural agency, will wait on in lethargy and darkness. God has given His word. God speaks in unmistakable language to your soul. Is not the word of His mouth sufficient to show you your duty, and to urge its fulfillment? {FE 125.1}

Szakítsd el magad a káros társaságoktól. Mérd fel mibe kerül Krisztust követni, majd pedig eltökélt határozottsággal tisztítsd meg magad minden testi és lelki tisztátalanságtól. Az örök élet, amid csak van, mindennel, felér és Jézus ezt mondta: „Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.” (Lk 14:33). Aki nem tesz semmit, hanem valamilyen természetfeletti erő késztetésére vár, az fásultan és sötétségben fog tovább várni. Isten átadta nekünk a szavát. Világos nyelven beszél a lelkünkhöz. Nem elég szájának szava, hogy megmutassa kötelességünket és sürgesse annak betöltését? {FE 125.1}   

Those who humbly and prayerfully search the Scriptures, to know and to do God's will, will not be in doubt of their obligations to God. For “if any man will do His will, he shall know of the doctrine.” If you would know the mystery of godliness, you must follow the plain word of truth,—feeling or no feeling, emotion or no emotion. Obedience must be rendered from a sense of principle, and the right must be pursued under all circumstances. This is the character that is elected of God unto salvation. The test of a genuine Christian is given in the word of God. Says Jesus, “If ye love Me, keep My commandments.” “He that hath My commandments, and keepeth them, he it is that loveth Me: and he that loveth Me shall be loved of My Father, and I will love him, and will manifest Myself to him.... If a man love Me, he will keep My words: and My Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth Me not keepeth not My sayings: and the word which ye hear is not Mine, but the Father's which sent Me.” {FE 125.2}

Akik alázatosan és imádságos lélekkel kutatják a Szentírást Isten akaratának megismerése és cselekvése céljából, azoknak nem maradnak kételyeik, hogy melyek Isten iránti kötelességeik. Mivel, „ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát, megismerheti e tanításról..” (Jn 7:17). Ha meg akarjuk ismerni az istenfélelem titkát, akkor az igazság világos szavát kell követnünk – nem érzelmek vagy érzések kérdése ez. Engedelmesség alapelvekből történjen és az igazságot minden körülmények között követni kell. Az ilyen jellemet választja ki Isten az üdvösségre. A hiteles keresztény próbája Isten igéje. Jézus ezt mondja: „Ha szerettek engem, tartsátok meg a parancsolataimat.”És: „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak”….és: „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.” (Jn 14) {FE 125.2}   

Here are the conditions upon which every soul will be elected to eternal life. Your obedience to God's commandments will prove your right to an inheritance with the saints in light. God has elected a certain excellence of character; and every one who, through the grace of Christ, shall reach the standard of His requirement, will have an abundant entrance into the kingdom of glory. All who would reach this standard of character, will have to employ the means that God has provided to this end. If you would inherit the rest that remaineth for the children of God, you must become a co-laborer with God. You are elected to wear the yoke of Christ,—to bear His burden, to lift His cross. You are to be diligent “to make your calling and election sure.” Search the Scriptures, and you will see that not a son or a daughter of Adam is elected to be saved in disobedience to God's law. The world makes void the law of God; but Christians are chosen to sanctification through obedience to the truth. They are elected to bear the cross, if they would wear the crown. {FE 125.3}

Itt találjuk azokat a feltételeket, amelyek szerint történik minden lélek kiválasztása az örök életre. Az Isten parancsolatai iránti engedelmesség fogja bizonyítani a szentek közötti örökséghez való jogot a világosságban. Isten kijelölt magának egy bizonyos jellembeli minőséget és mindenki, aki Krisztus kegyelme által eléri követelményét, gazdagon jut be az országába. Mindenki, aki el akarja érni ezt a jellemszintet, használnia kell az Isten által e célra adott eszközöket. Ha örökölni akarjuk azt, ami megmarad Isten gyermekei számára, akkor Isten munkatársaivá kell válnunk. Arra kaptunk kiválasztást, hogy viseljük Krisztus igáját, hogy hordozzuk Krisztus terhét és vigyük keresztjét. Igyekeznünk kell „kiválasztásunkat és elhívásunkat erőssé tenni” (v.ö.: 2Pt 1:10). Kutassuk az Írásokat és meg fogjuk látni, hogy Ádám egyetlen fiát vagy leányát sem választották ki az üdvösségre Isten törvénye iránti engedetlenségben. A világ Isten törvényét semmissé teszi, azonban a keresztények, az igazság iránti engedelmesség által történő megszentelődésre lettek kiválasztva. Ha viselni akarják a koronát, akkor hordozniuk kell a keresztet. {FE 125.3}   

The Bible is the only rule of faith and doctrine. And there is nothing more calculated to energize the mind, and strengthen the intellect, than the study of the word of God. No other book is so potent to elevate the thoughts, to give vigor to the faculties, as the broad, ennobling truths of the Bible. If God's word were studied as it should be, men would have a breadth of mind, a nobility of character, and a stability of purpose, that is rarely seen in these times. Thousands of men who minister in the pulpit are lacking in essential qualities of mind and character, because they do not apply themselves to the study of the Scriptures. They are content with a superficial knowledge of the truths that are full of rich depths of meaning; and they prefer to go on, losing much in every way, rather than to search diligently for the hidden treasure. {FE 126.1}

A Biblia a hit és a tanítás szabálya. Nincs semmi olyan, amely jobban hivatott volna a gondolkozásunk megelevenítésére, az értelem megerősítésére, mint Isten igéjének tanulmányozása. Nincs más olyan erejű könyv, amely úgy felemelné a gondolatokat, olyan energiát adna képességeinknek, mint a Biblia átfogó és megnemesítő igazságai. Ha Isten igéjét úgy tanulmányoznák, ahogyan azt kellene, akkor az embereknek mély gondolataik volnának, nemes jellemük, szilárd céltudatosságuk, amely dolgokat ritkán láthatunk napjainkban. Ezrek, akik szószéken szolgálnak, nem rendelkeznek alapvető gondolkozásbeli és jellemtulajdonságokkal, mivel nem látnak neki az Írások tanulmányozásának. Elégedettek az igazságok felszínes ismeretével, holott értelmezésüket tekintve azokban gazdag mélységek találhatók. Inkább sietve tovább haladnak, minden vonatkozásban sokat veszítenek, mintsem hogy szorgalmasan keresnék az elrejtett kincset. {FE 126.1}   

The search for truth will reward the seeker at every turn, and each discovery will open up richer fields for his investigation. Men are changed in accordance with what they contemplate. If commonplace thoughts and affairs take up the attention, the man will be commonplace. If he is too negligent to obtain anything but a superficial understanding of God's truth, he will not receive the rich blessings that God would be pleased to bestow upon him. It is a law of the mind, that it will narrow or expand to the dimensions of the things with which it becomes familiar. The mental powers will surely become contracted, and will lose their ability to grasp the deep meanings of the word of God, unless they are put vigorously and persistently to the task of searching for truth. The mind will enlarge, if it is employed in tracing out the relation of the subjects of the Bible, comparing scripture with scripture, and spiritual things with spiritual. Go below the surface; the richest treasures of thought are waiting for the skilful and diligent student. {FE 126.2}

Az igazság keresése minden alkalommal megjutalmazza a keresőt és minden felfedezés gazdag lelőhelyeket nyit meg elmélyedés céljára. Az emberek gondolkozásuk, szemlélődésük tárgya szerint változnak. Ha hétköznapi gondolatok és ügyek kötik le a figyelmüket, akkor az ember is közönségessé, hétköznapivá válik. Ha túl felületes és Isten igéjét csak felszínesen érti, akkor nem kapja meg Istentől azokat a gazdag áldásokat, amivel szeretné őt megajándékozni. Az elménk törvénye, hogy vagy beszűkül, vagy bővül azon dolgok terjedelmének megfelelően, amelyekben jártassá lesz. Szellemi képességeink bizonyára összezsugorodnak és elveszítik Isten igéje mélyebb értelmét megragadó képességüket, hacsak nem használjuk élénk módon és állhatatosan az igazságkeresés feladatára. Lelki látásunk kitágul, ha arra használjuk, hogy bibliai témák összefüggéseinek járjunk utána igehelyet igehellyel, lelki dolgot lelkivel összevetve. Hatoljunk a felszín alá és az adott gondolat leggazdagabb kincsei az ügyes és szorgalmas tanulóra várnak. {FE 126.2}   

Those who are teaching the most solemn message ever given to the world, should discipline the mind to comprehend its significance. The theme of redemption will bear the most concentrated study, and its depth will never be fully explored. You need not fear that you will exhaust this wonderful theme. Drink deep of the well of salvation. Go to the fountain for yourself, that you may be filled with refreshment, that Jesus may be in you a well of water, springing up unto everlasting life. Only Bible truth and Bible religion will stand the test of the judgment. We are not to pervert the word of God to suit our convenience, and worldly interests, but to honestly inquire, “What wilt Thou have me to do?” “Ye are not your own, for ye are bought with a price.” And what a price! Not “with corruptible things, as silver and gold, ... but with the precious blood of Christ.” When man was lost, the Son of God said, I will redeem him, I will become his surety and substitute. He laid aside His royal robes, clothed His divinity with humanity, stepped down from the royal throne, that He might reach the very depth of human woe and temptation, lift up our fallen natures, and make it possible for us to be overcomers, the sons of God, the heirs of the eternal kingdom. Shall we then allow any consideration of earth to turn us away from the path of truth? Shall we not challenge every doctrine and theory, and put it to the test of God's word? {FE 127.1}

Akik a világnak adott legmagasztosabb üzenetet tanítják, fegyelmezzék gondolataikat, hogy megértsék annak jelentőségét. A megváltás témaköre a legnagyobb figyelem-összpontosítást igénylő tanulmányozást is kiállja, mélységeit pedig sohasem fogjuk teljesen feltárni. Nem kell attól félnünk, hogy ezt a csodálatos témát ki fogjuk meríteni. Nagy kortyokat igyunk az üdvösség kútjából. Saját magunk menjünk a forráshoz, hogy felüdülést nyerjünk, hogy Jézus örök életre buzgó kút fejévé váljon bennünk. Csak a Biblia igazsága és a Biblia vallása fogja kiállni az ítélet próbáját. Nem szabad elferdítenünk, kiforgatnunk Isten szavát, hogy saját céljainknak és világi érdekeiknek feleljen meg, hanem őszintén kell feltenni a kérdést: „Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek?”. Mivel áron vétettünk meg, ezért nem vagyunk önmagunkéi. És micsoda árat fizettek értünk! Nem „romlandó dolgot, ezüstöt vagy aranyat” adtak értünk, hanem Krisztus drága vérét. Amikor az ember elveszett állapotba került, Isten Fia így szólt: Kiváltom őt, kezese és helyettese leszek. Letette mennyei ruháját, felvette istenségére a mi emberi természetünket, leszállt a mennyei trónról, hogy elérje az emberi nyomorúság és kísértések legalsó határait, felemelje bukott természetünket és lehetővé tegye számunkra, hogy győzzünk, Isten fiaivá és örököstársakká legyünk az örök országban. Megengedjünk tehát bármilyen földi megfontolást, hogy elfordítson bennünket az igazság ösvényétől? Ne tegyünk-e minden tanítást és elméletet Isten igéjének mércéjére? {FE 127.1}   

We should not allow any argument of man's to turn us away from a thorough investigation of Bible truth. The opinions and customs of men are not to be received as of divine authority. God has revealed in His word what is the whole duty of man, and we are not to be swayed from the great standard of righteousness. He sent His only-begotten Son to be our example, and bade us to hear and follow Him. We must not be influenced from the truth as it is in Jesus, because great and professedly good men urge their ideas above the plain statements of the word of God. {FE 128.1}

Ne engedjünk semmilyen emberi érvelésnek, hogy elfordítson bennünket a bibliai igazságok alapos megvizsgálásától. Az emberi véleményeket és szokásokat nem szabad úgy fogadni, mint isteni tekintéllyel rendelkezőket. Isten kinyilatkoztatta szavában, mi az ember teljes kötelessége és ne térjünk el az igazság nagy mércéjétől. Azért küldte egyszülött Fiát, hogy példaképünk legyen és meghagyta nekünk, hogy hallgassuk és kövessük Őt. Nem szabad olyan befolyásoknak engedni, amelyek eltávolítanak attól az igazságtól, amely Jézusban van, azért mert nagy és állítólag jó emberek Isten szava világos állításai fölé hangsúlyozzák elképzeléseiket. {FE 128.1}   

The work of Christ is to draw men from the false and spurious to the true and genuine. “He that followeth Me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.” There is no danger of going into error while we follow in the footsteps of “the Light of the world.” We are to work the works of Christ. We must engage heart and soul in His service; we must search the word of life, and present it to others. We must educate the people to realize the importance of its teaching, and the danger of deviating from its plain commands. {FE 128.2}

Krisztus olyan munkát végez, amely az embereket eltávolítja a hamis és hibás dolgoktól és az igazhoz és hiteleshez viszi őket. „Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8:12). Addig nem vagyunk abban a veszélyben, hogy hibás útra tévedünk, amíg a „világ Világosságának” lábnyomában járunk. Krisztus munkáját kell végeznünk. Bele kell adnunk szívünket és lelkünket a szolgálatába, kutatnunk kell az élet igéjét és másoknak bemutatni. Tanítanunk kell az embereket arra, hogy ébredjenek rá, milyen fontos e könyv tanítása és milyen veszélyes eltérni világos parancsolataitól. {FE 128.2}   

The Jews were led into error and ruin, and to the rejection of the Lord of glory, because they knew not the Scriptures, nor the power of God. A great work is before us,—to lead men to take God's word as the rule of their lives, to make no compromise with tradition and custom, but to walk in all the commandments and ordinances of the Lord.—The Review and Herald, July 17, 1888. {FE 128.3}

A zsidókat tévelygésbe, romlásba és az Úr dicsőségének elutasításába vezették, mivel „nem ismerték az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” (Mk 12:24). Nagy munka áll előttünk: embereket arra vezetni, hogy vegyék és tegyék Isten igéjét életük szabályává és mércéjévé, ne alkudjanak meg a hagyománnyal és szokásokkal, hanem járjanak Isten minden parancsolatában és rendelésében. -- Review and Herald 1888 július 17 {FE 128.3}