× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 74—A Message for Our Young People

Hetvennegyedik fejezet – Ifjúságunknak szóló üzenet

There are books that are of vital importance that are not looked at by our young people. They are neglected because they are not so interesting to them as some lighter reading. {FE 547.1}

Vannak olyan létfontosságú könyvek, amelyeket ifjaink nem nézegetnek. Azért hanyagolják el ezeket, mivel nem annyira fontosak nekik, mint egyes könnyebb műfajú olvasmányok. {FE 547.1}   

We should advise the young to take hold of such reading matter as recommends itself for the upbuilding of Christian character. The most essential points of our faith should be stamped upon the memory of the young. They have had a glimpse of these truths, but not such an acquaintance as would lead them to look upon their study with favor. Our youth should read that which will have a healthful, sanctifying effect upon the mind. This they need in order to be able to discern what is true religion. There is much good reading that is not sanctifying. {FE 547.2}

Tanácsoljuk ifjúságunknak, hogy az olyan olvasnivalót ragadják meg, amely a keresztény jellem építését tanácsolja. Hitünk legalapvetőbb pontjait be kell vésni az ifjúság emlékezetébe. Ezekről az igazságokról már kaptak futó benyomásokat, de még nem kötöttek olyan ismeretséget velük, amely arra vezetné őket, hogy azokat szívesen tanulmányozzák. Ifjaink olyan dolgokat olvassanak, amelyek egészséges, megszentelő befolyást gyakorolnak rájuk. Azért van erre szükségük, hogy felfogják, mi az igaz vallás. Sok olyan jó olvasnivaló van, amelynek nincs megszentelő hatása. {FE 547.2}   

Now is our time and opportunity to labor for the young people. Tell them that we are now in a perilous crisis, and we want to know how to discern true godliness. Our young people need to be helped, uplifted, and encouraged, but in the right manner; not, perhaps, as they would desire it, but in a way that will help them to have sanctified minds. They need good, sanctifying religion more than anything else. {FE 547.3}

Most van itt az ideje és a lehetőség, hogy munkálkodjunk ifjainkért. Mondjátok el nekik, hogy veszedelmes válságban vagyunk és tudni akarjuk, hogyan ismerjük fel az igaz vallást. Ifjainkat segítenünk kell, fel kell őket emelni, bátorítani, de a megfelelő módon. Lehetséges, hogy nem úgy, ahogyan szeretnék, hanem oly módon, amely segít nekik megszentelt gondolkozásra eljutni. Mindennél jobban szükségük van a jó és megszentelő erejű vallásra. {FE 547.3}   

I do not expect to live long. My work is nearly done. Tell our young people that I want my words to encourage them in that manner of life that will be most attractive to the heavenly intelligences, and that their influence upon others may be most ennobling. {FE 547.4}

Nem számítok arra, hogy még sokáig élek. Munkámat majdnem befejeztem. Mondjátok meg ifjainknak, szeretném, ha gondolataim oly módon bátorítanák őket, amely a mennyei lények előtt legkívánatosabb és a másokra gyakorolt befolyásuk a leginkább nemesítő. {FE 547.4}   

In the night season I was selecting and laying aside books that are of no advantage to the young. We should select for them books that will encourage them to sincerity of life, and lead them to the opening of the word. This has been presented to me in the past, and I thought I would get it before you and make it secure. We cannot afford to give to young people valueless reading. Books that are a blessing to mind and soul are needed. These things are too lightly regarded; therefore our people should become acquainted with what I am saying. {FE 547.5}

Éjjel olyan könyveket válogattam és tettem félre, amelyeknek nincs haszna az ifjúságra. Olyanokat kellene számukra válogatni, amelyek őszinte életre bátorítják és arra vezetik őket, hogy megnyissák a Bibliát. Ezt az üzenetet már a múltban kaptam és úgy gondoltam, elétek hozom és megerősítem. Nem engedhetjük meg, hogy ifjainknak értéktelen olvasnivalót adjunk. Olyan könyvekre van szükségünk, amelyek áldást jelentenek elmének és léleknek. Túl könnyen vesszük ezeket a dolgokat, így aztán népünknek meg kellene ismerkedni azon dolgokkal, amelyekről beszélek. {FE 547.5}   

I do not think I shall have more Testimonies for our people. Our men of solid minds know what is good for the uplifting and upbuilding of the work. But with the love of God in their hearts, they need to go deeper and deeper into the study of the things of God. I am very anxious that our young people shall have the proper class of reading; then the old people will get it also. We must keep our eyes on the religious attraction of the truth. We are to keep mind and brain open to the truths of God's word. Satan comes when men are unaware. We are not to be satisfied because the message of warning has been once presented. We must present it again and again. {FE 548.1}

Nem hiszem, hogy további Bizonyságtételeket írok a népünk számára. A józan gondolkozású embereink tudják, mi hasznos Isten műve felemeléséhez és építéséhez. Azonban Isten szeretetével a szívükben egyre mélyebben és mélyebben kell tanulmányozniuk az Ő dolgait. Nagyon nyugtalan vagyok az miatt, hogy ifjainknak a megfelelő típusú olvasnivaló jusson és ekkor az idősek is beszerzik azt. Oda kell figyelnünk az igazság vallásos vonzerejére. Legyen lelkünk és elménk nyitott Isten igazságaira. Sátán akkor jön, amikor az emberek nem számítanak rá. Nem lehetünk elégedettek, mivel a figyelmeztető üzenetet már egyszer eléjük tártuk. Újra és újra be kell azt mutatnunk. {FE 548.1}   

We could begin a course of reading so intensely interesting that it would attract and influence many minds. If I am spared for further labor, I should gladly help to prepare books for the young. {FE 548.2}

Elindíthatnánk egy olyan rendkívül érdekes olvasókört, amely sok lelket vonzana és hatással lenne rájuk. Ha Isten további munkára megőrzi az életemet, boldogan segítek könyveket készíteni az ifjúság részére. {FE 548.2}   

There is a work to be done for the young by which their minds will be impressed and molded by the sanctifying truth of God. It is my sincere wish for our young people that they find the true meaning of justification by faith, and the perfection of character that will prepare them for eternal life. I do not expect to live long, and I leave this message for the young, that the aim which they make shall not miscarry. {FE 548.3}

Munkát kell az ifjúságért végezni, amely Isten megszentelő igazságaival hatást gyakorol gondolkozásukra és formálja azt. Őszinte vágyam, hogy ifjaink találják meg a hit általi megigazulás valódi jelentését és a jellem tökéletességét, amely az örök életre készíti fel őket. Nem számítok arra, hogy sokáig élek és azt üzenem az ifjúságnak, hogy az általuk kitűzött célok ne hiúsuljanak meg. {FE 548.3}   

I exhort my brethren to encourage the young ever to keep the preciousness and grace of God highly exalted. Work and pray constantly for a sense of the preciousness of true religion. Bring in the blessedness and the attractiveness of holiness and the grace of God. I have felt a burden regarding this because I know it is neglected. {FE 548.4}

Buzdítom testvéreimet, bátorítsák az ifjakat Isten kegyelmét és e kegyelem drága voltát nagyon felmagasztalni. Folyamatosan munkálkodjatok és imádkozzatok azért, hogy átérezzétek, milyen drága dolog az igaz vallás. Éreztessétek Isten szentségének és kegyelmének áldott voltát és vonzását. Azért éreztem ezzel kapcsolatban lelki terhet, mert tudom, hogy e téma elhanyagolt. {FE 548.4}   

I have no assurance that my life will last long, but I feel that I am accepted of the Lord. He knows how much I have suffered as I have witnessed the low standards of living adopted by so-called Christians. I have felt that it was imperative that the truth should be seen in my life, and that my testimony should go to the people. I want that you should do all you can to have my writings placed in the hands of the people in foreign lands. {FE 548.5}

Nincs biztosítékom arra, hogy sokáig tart az életem, azonban érzem, hogy Isten elfogad. Tudja, milyen sokat szenvedtem, amint tanúja voltam annak, milyen alacsony szinvonalat tettek magukévá az úgynevezett keresztények. Úgy éreztem, rendkívül fontos, hogy az igazság az életemben látható legyen és bizonyságom elérje az embereket. Akarom, minden lehetségest tegyetek meg azért, hogy írásaim más országokban emberek kezébe kerüljönek. {FE 548.5}   

Tell the young that they have had many spiritual advantages. God wants them to make earnest efforts to get the truth before the people. I am impressed that it is my special duty to say these things.—The Review and Herald, April 15, 1915. {FE 549.1}

Mondjátok el az ifjúságnak: sok lelki előnyre tettek szert. Isten azt kívánja tőlük, tegyenek buzgó erőfeszítéseket, hogy az igazság az emberek elé kerüljön. Megindítja lelkemet, hogy különleges kötelességem e dolgokat elmondani. --Review and Herald, April 15, 1915. {FE 549.1}