× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 73—The True Ideal for Our Youth

Hetvenharmadik fejezet – Az ifjúság igazi ideálja

By a misconception of the true nature and object of education many have been led into serious and even fatal errors. Such a mistake is made when the regulation of the heart or the establishment of right principles is neglected in an effort to secure intellectual culture, or when eternal interests are overlooked in the eager desire for temporal advantage. {FE 541.1}

Sokan, mivel félreértik az oktatás valódi természetét és célját, súlyos, sőt végzetes tévedésekre jutnak. Ilyen hibákat szoktak elkövetni, amikor elhanyagolják a szív feletti uralom és a helyes alapelvek kialakításának kérdéseit, mert az értelem kiművelése kerül erőfeszítéseik első helyére, vagy amikor az öröklétre vonatkozó érdekeket semmibeveszik rövidtávú előnyök kedvéért. {FE 541.1}   

It is right for the youth to feel that they must reach the highest development of their natural powers. We would not restrict the education to which God has set no limit. But our attainments will avail nothing if not put to use for the honor of God and the good of humanity. Unless our knowledge is a stepping-stone to the accomplishment of the highest purposes, it is worthless. {FE 541.2}

Helyes dolog, ha az ifjúság úgy érzi, hogy természetes adottságaikat a legmagasabb szintre kívánják kiművelni. Nem korlátoznánk az olyan fajta oktatást, amelynek Isten nem szab határt. Eredményeink azonban semmit sem fognak érni, ha nem Isten dicsőségét és az emberiség hasznát szolgálják. {FE 541.2}   

The necessity of establishing Christian schools is urged upon me very strongly. In the schools of today many things are taught that are a hindrance rather than a blessing. Schools are needed where the word of God is made the basis of education. Satan is the great enemy of God, and it is his constant aim to lead souls away from their allegiance to the King of heaven. He would have minds so trained that men and women will exert their influence on the side of error and moral corruption, instead of using their talents in the service of God. His object is effectually gained, when, by perverting their ideas of education, he succeeds in enlisting parents and teachers on his side; for a wrong education often starts the mind on the road to infidelity. {FE 541.3}

Nagy szükség van keresztény iskolák alapítására és erőteljes késztetést érzek ennek szorgalmazására. Napjaink iskoláiban sok olyan dolgot tanítanak, amelyek inkább gátló körülménynek számítanak, mintsem áldásnak. Ahol Isten igéjét a nevelés alapjává tették, ott iskolákra van szükség. Sátán Isten nagy ellensége, és állandó célja, hogy eltávolítsa a lelkeket a mennyei Király iránti hűségüktől. Olyan nevelést kíván adni, hogy férfiak és nők inkább tévelygést és erkölcsi romlást munkáljanak, ahelyett hogy Isten szolgálatában használnák talentumaikat. Sikeresen eléri célját akkor, amikor az oktatásról alkotott nézeteik eltorzításával sikerül a szülőket és nevelőket a saját oldalára állítani, mivel a helytelen nevelés gyakran a hűtlenség útján indítja el a gondolkozást. {FE 541.3}   

In many of the schools and colleges of today, the conclusions which learned men have reached as the result of their scientific investigations are carefully taught and fully explained; while the impression is distinctly made that if these learned men are correct, the Bible cannot be. The thorns of skepticism are disguised; they are concealed by the bloom and verdure of science and philosophy. Skepticism is attractive to the human mind. The young see in it an independence that captivates the imagination, and they are deceived. Satan triumphs; it is as he meant it should be. He nourishes every seed of doubt that is sown in young hearts, and soon a plentiful harvest of infidelity is reaped. {FE 541.4}

Napjaink sok iskolájában és főiskoláján gondosan és kimerítően magyarázzák azon következtetéseket, amelyekre tanult emberek jutottak el tudományos oknymozásaik eredményeként és közben kifejezetten olyan benyomást keltenek, mely szerint ha e tanult embereknek igazuk van, akkor a Bibliának nem lehet. A kétely töviseit álruhába öltöztetik, a tudomány és filozófia virágzása pedig elfedi. A kételkedés az emberi gondolkozásnak vonzó. Az ifjúság függetlenséget lát benne, amely megragadja és így megtéveszti a képzeletet. Sátán diadalittas, mert pontosan azt történik, ahogyan tervelte. Az ifjú szívekbe került kétely legkisebb magvetését is ápolja és rövidesen a hűtlenség bőséggel beérleli aratását. {FE 541.4}   

We cannot afford to allow the minds of our youth to be thus leavened; for it is on these youth we must depend to carry forward the work of the future. We desire for them something more than the opportunity for education in the sciences. The science of true education is the truth, which is to be so deeply impressed on the soul that it cannot be obliterated by the error that everywhere abounds. {FE 542.1}

Nem engedhetjük meg, hogy az ifjúság gondolatait ilyen kovász járja át, mivel rájuk támaszkodva kell előbbre vinni a jövő munkáját. Számukra valami többet kívánunk, mint a természettudományos műveltség megszerzésének lehetősége. A valódi műveltség tudománya az igazság, amit oly mélyre kell a szívbe vésni, hogy a mindenütt bőségesen fellelhető tévelygés ne tudja kitörölni. {FE 542.1}   

The word of God should have a place—the first place—in every system of education. As an educating power, it is of more value than the writings of all the philosophers of all ages. In its wide range of style and subjects there is something to interest and instruct every mind, to ennoble every interest. The light of revelation shines undimmed into the distant past where human annals cast not a ray of light. There is poetry which has called forth the wonder and admiration of the world. In glowing beauty, in sublime and solemn majesty, in touching pathos, it is unequaled by the most brilliant productions of human genius. There is sound logic and impassioned eloquence. There are portrayed the noble deeds of noble men, examples of private virtue and public honor, lessons of piety and purity. {FE 542.2}

Isten igéje kapjon helyet, és legyen első, minden oktatási rendszerben. Nevelő hatalmánál fogva nagyobb értéke van, mint minden kor összes filozófusa írásának. Oly sokféleképpen szól és témái is oly változatosak, hogy mindenki találhat benne érdekeset, tanulságosat, és olyat, amely lelkét megnemesíti. A kinyilatkoztatás fénye bevilágít a távoli múltba, olyan helyekre, ahol emberi feljegyzéseknek egyetlen sugarát sem találjuk. Találhatunk benne költészetet, amely kivívta a világ csodálatát és bámulatát. Tündöklő szépségével, magasztos és ünnepélyes fenségével, lelket megérintő pátoszával az emberi elme legragyogóbb művei sem veszik fel a versenyt. Ésszerű összefüggéseket, szenvedélyes ékesszólást találhatunk benne. Leírja nemeslelkű emberek önzetlen tetteit, a magánélet erényeinek és a közélet szereplőinek tisztességét, az istenfélelem és tisztaság tanító leckéit hozza elénk. {FE 542.2}   

There is no position in life, no phase of human experience, for which the Bible does not contain valuable instruction. Ruler and subject, master and servant, buyer and seller, borrower and lender, parent and child, teacher and student,—all may here find lessons of priceless worth. {FE 542.3}

Nincs élethelyzet, az emberi életnek oly szakasza, amelyre a Biblia ne adna értékes tanítást. Legyen bárkiról szó – uralkodó és alattvaló, gazda és szolga, vevő és eladó, kölcsönvevő és kölcsönadó, szülő és gyermek, tanár és diák – mind-mind felbecsülhetetlen értékű tanulságot találhat benne. {FE 542.3}   

But above all else, the word of God sets forth the plan of salvation: shows how sinful man may be reconciled to God, lays down the great principles of truth and duty which should govern our lives, and promises us divine aid in their observance. It reaches beyond this fleeting life, beyond the brief and troubled history of our race. It opens to our view the long vista of eternal ages,—ages undarkened by sin, undimmed by sorrow. It teaches us how we may share the habitations of the blessed, and bids us anchor our hopes and fix our affections there. {FE 542.4}

Isten igéje azonban, mindenekelőtt az üdvösség tervét tárja elénk: bemutatja, hogyan juthat a bűnös ember Istennel békességre, lefekteti az igazság és kötelesség elveit, melyeknek életünket kell szabályozniuk és megtartásuk esetén Istentől jövő segítséget ígér. Túlmutat e gyorsan tovaszálló életen, fajunk rövid és zűrzavaros történelmén. Szemünk elé tárja az örök korszakok hatalmas távlatait, olyan korokat, amelyet bűn nem terhel, szomorúság nem homályosít el. Megtanítja, hogyan érhetjük el az áldottak örök hajlékát és a lelkünkre köti, hogy reményeinket abba az országba vessük és szívünket odakössük. {FE 542.4}   

The true motives of service are to be kept before old and young. The students are to be taught in such a way that they will develop into useful men and women. Every means that will elevate and ennoble them is to be employed. They are to be taught to put their powers to the best use. Physical and mental powers are to be equally taxed. Habits of order and discipline are to be cultivated. The power that is exerted by a pure, true life is to be kept before the students. This will aid them in the preparation for useful service. Daily they will grow purer and stronger, better prepared through His grace and a study of His word, to put forth aggressive efforts against evil. {FE 543.1}

Idősek és fiatalok elé kell tárni a szolgálat igazi indítékait. Úgy kell a diákokat tanítani, hogy hasznos férfiakká és nőkké váljanak. Meg kell tanulniuk, hogy képességeiket a legjobbra fordítsák. Egyformán kell terhelni a testi és szellemi képességeket. Ki kell alakítani a rend és fegyelem szokásait. A diákok elé kell tárni, milyen hatalmat és befolyást fejt ki a tiszta, igaz élet. Ez fog nekik segíteni a hasznos szolgálatra való felkészülésben. Isten kegyelme és Igéje tanulmányozása által napról-napra tisztábbak és erősebbek lesznek, egyre jobban felkészültekké válnak a rosszal szembeni erőfeszítésekre. {FE 543.1}   

True education is the inculcation of those ideas that will impress the mind and heart with the knowledge of God the Creator and Jesus Christ the Redeemer. Such an education will renew the mind and transform the character. It will strengthen and fortify the mind against the deceptive whisperings of the adversary of souls, and enable us to understand the voice of God. It will fit the learned to become a co-worker with Christ. {FE 543.2}

Az igazi nevelés azon eszmék bevésése, amelyekkel a szívbe és elmébe jut a Teremtő Istennek és Jézus Krisztusnak, a Megváltónak az ismerete. Az ilyen nevelés megújítja az elmét és átformálja a jellemet. Megerősíti és felvértezi az elmét a lelkek ellenségeinek megtévesztő hitetései ellen, és képessé tesz bennünket Isten szava megértésére. Felkészíti a tanultakat Krisztus munkatársaivá válni. {FE 543.2}   

If our youth gain this knowledge, they will be able to gain all the rest that is essential; but if not, all the knowledge they may acquire from the world will not place them in the ranks of the Lord. They may gather all the knowledge that books can give, and yet be ignorant of the first principles of that righteousness which could give them a character approved of God. {FE 543.3}

Ha ifjúságunk szert tesz erre az ismeretre, akkor képes lesz mindazon egyéb ismeretet is megszerezni, amely nélkülözhetetlennek számít, ha pedig nem, akkor a világ összes ismerete sem teszi őket az Úr gyermekeivé. Összegyűjthetik mindazon ismeretet, amit könyvek képesek nyújtani és mégis tudatlanok lesznek az igazság legfontosabb elveit illetően, amely az Isten által jóváhagyott jellemet adhatja nekik. {FE 543.3}   

Those who are seeking to acquire knowledge in the schools of earth should remember that another school also claims them as students,—the school of Christ. From this school the students are never graduated. Among the pupils are both old and young. Those who give heed to the instructions of the divine Teacher are constantly gaining more wisdom and nobility of soul, and thus they are prepared to enter that higher school, where advancement will continue throughout eternity. {FE 543.4}

Akik a világ iskoláiban igyekeznek ismeretet szerezni, jusson eszükbe, hogy van egy másik iskola amely diákjainak igényli őket – és ez Krisztus iskolája. Olyan iskola ez, ahol a diákok soha nem hagyják abba a tanulást. Idősek és fiatalok is vannak köztük. Akik megszívlelik az isteni Tanító oktatását, folyamatosan egyre több és több bölcsességet nyernek, lelkük nemesebb lesz és felkészülnek arra a magasabb iskolába lépésre, ahol fejlődésük az örök életen át fog tartani. {FE 543.4}   

Infinite Wisdom sets before us the great lessons of life,—the lessons of duty and happiness. These are often hard to learn, but without them we can make no real progress. They may cost us effort, tears, and even agony; but we must not falter nor grow weary. It is in this world, amid its trials and temptations, that we are to gain a fitness for the society of the pure and holy angels. Those who become so absorbed in less important studies that they cease to learn in the school of Christ, are meeting with infinite loss. {FE 544.1}

A Végtelen Bölcsesség az élet nagy tanításait hozza elénk, amelyek a kötelesség és boldogság tanításai. Gyakran nehéz ezeket megtanulni, azonban ezek nélkül igazi fejlődés nem lehetséges. Erőfeszítést, könnyeket, még néha lelki gyötrelmeket is hozhatnak nekünk, de nem szabad megtorpannunk, sem belefáradnunk. A tiszta és szent angyalok társaságára ebben a világban, próbák és kísértések közepette kell megszereznünk alkalmasságunkat. Akiket annyira lekötnek a kevésbé fontos tanulmányok, hogy abbahagyják a Krisztus iskolájában való tanulást végtelen veszteségre számíthatnak. {FE 544.1}   

Every faculty, every attribute, with which the Creator has endowed the children of men, is to be employed for His glory; and in this employment is found its purest, noblest, happiest exercise. The principles of heaven should be made paramount in the life, and every advance step taken in the acquirement of knowledge or in the culture of the intellect should be a step toward the assimilation of the human to the divine. {FE 544.2}

Minden képességet, minden öröklött tulajdonságot, amivel a Teremtő az emberek gyermekeit ruházta fel, az Ő dicsőségére kell használni és ezeket használni a legtisztább, legnemesebb és legboldogabb feladat. Az életben a mennyei alapelvek kerüljenek a legelső helyre és az ismeret megszerzésében vagy az értelem kiművelésében megtett minden előbbre vivő lépés olyan legyen, amely az emberinek istenivé válását munkálja. {FE 544.2}   

To many who place their children in our schools strong temptations will come because they desire them to secure what the world regards as the most essential education. But what constitutes the most essential education, unless it be the education to be obtained from that Book which is the foundation of all true knowledge? Those who regard as essential the knowledge to be gained along the line of worldly education are making a great mistake, one which will cause them to be swayed by opinions that are human and erring. {FE 544.3}

Akik gyermekeiket iskoláinkba íratják erős kísértésekkel fognak találkozni, mivel arra fognak vágyódni, hogy biztosítsák azt, amit a világ a legnélkülözhetetlenebb műveltségnek és ismeretnek tart. Azonban mi más alkotja ezt, ha nem az, amit abból a Könyvből lehet megszerezni, amit a minden igaz ismeret alapjának tartanak? Nagy hibát követnek el, akik a világi műveltség szerinti ismeretet tekintik a legnélkülözhetetlenebbnek. Ennek elfogadása olyan vélemények befolyása alá vonja őket, amely emberi és tévelygésre visz. {FE 544.3}   

Those who seek the education that the world esteems so highly are gradually led farther and farther from the principles of truth until they become educated worldlings. At what a price have they gained their education! They have parted with the Holy Spirit of God. They have chosen to accept what the world calls knowledge in place of the truths that God has committed to men through His ministers and prophets and apostles. {FE 544.4}

Akik olyan műveltségre törekednek, amelyet a világ annyira nagyra tart, fokozatosan távolabb és távolabb kerülnek az igazság elveitől, amíg kiművelt világi emberekké nem válnak. Mekkora árat fizetnek az ő műveltségükért! Úgy döntöttek, elfogadják azt, amit a világ ismeretnek nevez azon igazságok helyett, amelyet Isten emberekre bízott lelkészein, prófétáin és apostolain keresztül. {FE 544.4}   

Upon fathers and mothers devolves the responsibility of giving a Christian education to the children intrusted to them. In no case are they to let any line of business so absorb mind and time and talents that their children are allowed to drift until they are separated far from God. They are not to allow their children to slip out of their grasp into the hands of unbelievers. They are to do all in their power to keep them from imbibing the spirit of the world. They are to train them to become workers together with God. They are to be God's human hand, fitting themselves and their children for an endless life. {FE 545.1}

Apákra és anyákra hárul az a felelősség, hogy a rájukbízott gyermekeket keresztény nevelésben részesítsék. Semmiképpen ne engedjék, hogy bármilyen munka vagy feladat annyira lekösse gondolataikat, idejüket és talentumaikat, hogy gyermekeiknek megengedjék az Istentől való elsodródást és elválást. Nem szabad hagyniuk, hogy gyermekeik, befolyásuk alól kiszabadulva hitetlenek kezébe kerüljenek. Tegyenek meg mindent, ami a hatalmukban áll, hogy gyermekeik ne szívják magukba a világ lelkületét. Neveljék őket arra, hogy Isten munkatársaivá váljanak. Isten emberi eszközeivé kell válniuk és ezzel önmagukat és a gyermekeket képessé teszik egy végtelen időkig tartó életre. {FE 545.1}   

There is earnest work to be done for the children. Before the overflowing scourge shall come upon all the dwellers on the earth, the Lord calls on those who are Israelites indeed to serve Him. Gather your children into your own houses; gather them in from the classes who are voicing the words of Satan, who are disobeying the commandments of God. Let us in our educational work embrace far more of the children and youth, and there will be a whole army of missionaries raised up to work for God. {FE 545.2}

Komoly munkát kell gyermekeinkért végezni. Mielőtt a mindent elsöprő csapás eljön a föld lakosaira, az Úr felhívja az igazán izraelitákat , hogy szolgálják Őt. Gyűjtsétek őket saját otthonaitokba, szedjétek őket össze azokból az osztályokból, amelyekben Sátán hangja hallható, akik nem engedelmesek Isten parancsolatainak. Nevelési munkánk gyűjtsünk magunkhoz sokkal több gyermeket és fiatalt és hadseregre való misszionárius támad az Úr munkájának végzésére. {FE 545.2}   

Our educational institutions are to do much toward meeting the demands for trained workers for the mission fields. Workers are needed all over the world. The truth of God is to be carried to foreign lands, that those who are in darkness may be enlightened. Cultivated talents are needed in every part of the work of God. God has designed that our schools shall be an instrumentality for developing workers for Him,—workers of whom He will not be ashamed. He calls upon our young people to enter our schools, and quickly fit themselves for service.—The Review and Herald, August 22, 1912. {FE 545.3}

Oktatási intézményeinknek sokat kell tenniük, hogy kielégítsék a misszióterületekre küldendő képzett munkáslétszám igényt. Munkásokra van szükség világszerte. Isten igazságát el kell juttatni külföldre, hogy a sötétségben élőkre világosság támadjon. Kiművelt képességű emberek kellenek Isten műve minden területén. Isten azt tervezte, hogy iskoláink eszközül szolgáljanak munkásai nevelésére és képzésére, olyan munkások nevelésére, akiket nem szégyell szolgáinak vallani. Hívja ifjainkat, hogy menjenek iskoláinkba és mihamarabb készüljenek fel a szolgálatra. --Review and Herald, 1912 August 22 {FE 545.3}   

For Additional Reading

Dangerous Amusements for the Young, The Review and Herald, August 29, 1912
Dignity of Labor, The Review and Herald, October 3, 1912
What Shall Our Children Read? The Review and Herald, January 23, The Review and Herald, 30, 1913
1913 Publication of book “Counsels to Teachers” (for topics see table of contents)
Looking Unto Jesus, The Review and Herald, July 16, 1914
Simplicity and Economy, The Review and Herald, July 30, 1914
Effect of Mind on Health, Signs of the Times, October 6, 1914
Women as Missionaries, The Review and Herald, December 10, 1914 {FE 546}

{FE 546}