× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 61—Special Testimony Relating To Politics

Hatvanegyedik fejezet – Speciális bizonyságtétel a politikáról

To the Teachers and Managers of our Schools: {FE 475}

Iskoláink tanáraihoz és vezetőihez {FE 475}   

Those who have charge of our institutions and our schools should guard themselves diligently, lest by their words and sentiments they lead the students into false paths. Those who teach the Bible in our churches and in our schools are not at liberty to unite in making apparent their prejudices for or against political men or measures, because by so doing they stir up the minds of others, leading each to advocate his favorite theory. There are among those professing to believe present truth some who will thus be stirred up to express their sentiments and political preferences, so that division will be brought into the church. {FE 475.1}

Akikre rábízták intézményeinket és iskoláinkat gondosan őrizzék lelküket, nehogy szavaikkal és nézeteikkel hamis tévutakra vezessék a diákokat. Akik gyülekezeteinkben és iskoláinkban a Bibliát tanítják, nem tehetik azt, hogy egységre jutva kinyilvánítsák politikusok vagy egyes politikai intézkedésekkel szembeni vagy melletti előítéleteiket, mivel ezzel másokban nyugtalanságot támasztanak és hallgatóikat arra késztetik, hogy mindegyik álljon ki kedvenc elmélete mellett. A jelenvaló igazságot (v.ö: 2Pt 1:12) vallók között vannak egyesek, akik annyira felzaklatják magukat, hogy kimondják nézeteiket és azt, hogy politikai vonatkozásban merre hajlanak, így aztán megoszlást támasztanak az egyházban. {FE 475.1}   

The Lord would have His people bury political questions. On these themes silence is eloquence. Christ calls upon His followers to come into unity on the pure gospel principles which are plainly revealed in the word of God. We cannot with safety vote for political parties; for we do not know whom we are voting for. We cannot with safety take part in any political schemes. We cannot labor to please men who will use their influence to repress religious liberty, and to set in operation oppressive measures to lead or compel their fellow men to keep Sunday as the Sabbath. The first day of the week is not a day to be reverenced. It is a spurious sabbath, and the members of the Lord's family cannot participate with the men who exalt this day, and violate the law of God by trampling upon His Sabbath. The people of God are not to vote to place such men in office; for when they do this, they are partakers with them of the sins which they commit while in office. {FE 475.2}

Az Úr azt szeretné, hogy népe ne foglalkozzon politikai kérdésekkel. E témákat illetően a csend ékesszólás. Krisztus felszólítja követőit, hogy a tiszta evangéliumi elvek alapján jussanak egységre, amelyeket érthetően Isten Igéjében találhatnak. Nem szavazhatunk biztonsággal politikai pártokra, mivel nem tudjuk kikre szavazunk. Nem vehetünk biztonsággal részt politikai tervekben. Nem munkálkodhatunk azért, hogy olyan emberek kedvében járjunk, akik befolyásukat a vallás szabadság elnyomására használják és elnyomó intézkedéseket léptetnek életbe embertársaikat arra késztetve vagy kényszerítve, hogy a vasárnapot nyugalomnapként tartsák meg. A hét első napja nem olyan nap, amelyet tiszteletben kell tartani. Ez a hamis nyugalomnap és az Úr családjának tagjai nem működhetnek együtt olyanokkal, akik ezt a napot felmagasztalják, Isten törvényét pedig a nyugalomnap megtaposásával megsértik. Isten népe nem szavazhat arra, hogy ilyen emberek kerüljenek hivatali tisztségekbe, mivel amikor ezt teszik, akkor bűneik részeseivé lesznek, amelyeket hivatali időszakuk alatt követnek el. {FE 475.2}   

We are not to compromise principle by yielding to the opinions and prejudices which we may have encouraged before we united with God's commandment-keeping people. We have enlisted in the army of the Lord, and we are not to fight on the enemy's side, but on the side of Christ, where we can be a united whole, in sentiment, in action, in spirit, in fellowship. Those who are Christians indeed will be branches of the true vine, and will bear the same fruit as the vine. They will act in harmony, in Christian fellowship. They will not wear political badges, but the badge of Christ. {FE 475.3}

Nem szabad elveinket illetően megalkudni azzal, hogy engedünk olyan véleményeknek és előítéleteknek, amelyeket Isten parancsolat-tartó népéhez való csatlakozásunk előtt vallhattunk. Beálltunk az Úr seregébe és nem harcolhatunk többé az ellenség oldalán, hanem Krisztus oldalára álltunk, ahol összetartozó egységet alkothatunk nézetben, tettekben, lelkületben és bajtársi közösségben. Akik valóban keresztények, azok az igazi szőlőtő hajtásaivá válnak és ugyanolyan gyümölcsöt teremnek, mint a szőlőtő. Egyetértésben, keresztény testvériségben teszik dolgaikat. Nem tűznek ruhájukra politikai pártok jelvényeit, hanem Krisztusét. {FE 475.3}   

What are we to do, then?—Let political questions alone. “Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? and what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?” What can there be in common between these parties? There can be no fellowship, no communion. The word fellowship means participation, partnership. God employs the strongest figures to show that there should be no union between worldly parties and those who are seeking the righteousness of Christ. What communion can there be between light and darkness, truth and unrighteousness?—None whatever. Light represents righteousness; darkness, error, sin, unrighteousness. Christians have come out of darkness into the light. They have put on Christ, and they wear the badge of truth and obedience. They are governed by the elevated and holy principles which Christ expressed in His life. But the world is governed by principles of dishonesty and injustice. {FE 476.1}

Nos, akkor mit tegyünk? – Hagyjuk békén a politikai kérdéseket. „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?” (2Kor 6:14-15) Mi lehet közös a fenti felekben? Nem lehetnek szövetségben, nem lehetnek közösségben. A szövetség szó részesedést, társas viszonyt jelent. Isten a legerőteljesebb illusztrációkat alkalmazza annak bemutatására, hogy ne legyen szövetség világi felek és azok között, akik Krisztus igazságát keresik. Milyen szövetség lehet világosság és sötétség, igazság és gonoszság között? – A legkisebb sem. A világosság az igazságot érzékelteti, a sötétség, a tévelygést, a bűnt, a gonoszságot. A keresztények kijöttek a sötétségből a világosságba. Krisztust öltözték fel, az igazság és engedelmesség jelképét viselik. Azon magasztos és szent elvek vezérlik őket, amelyeket Krisztus kifejezésre juttatott életében. A világot azonban a becstelenség és igazságtalanság elvei vezérlik. {FE 476.1}   

“Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not; but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost: in whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus’ sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.” Two parties are here brought to view, and it is shown that there can be no union between them. {FE 476.2}

„Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” (2Kor 4:1-6) Kétféle csoportot láthatunk itt és kiderül, hogy szövetség nem lehet közöttük. {FE 476.2}   

Those teachers in the church or in the school who distinguish themselves by their zeal in politics, should be relieved of their work and responsibilities without delay; for the Lord will not co-operate with them. The tithe should not be used to pay any one for speechifying on political questions. Every teacher, minister, or leader in our ranks who is stirred with a desire to ventilate his opinions on political questions, should be converted by a belief in the truth, or give up his work. His influence must tell as a laborer together with God in winning souls to Christ, or his credentials must be taken from him. If he does not change, he will do harm, and only harm. {FE 477.1}

Azokat az iskolai tanárokat vagy gyülekezeti tanítókat akik a politika iránti lelkesedésükkel válnak ki, késedelem nélkül fel kellene menteni munkájuk és felelősségük alól, mivel az Úr nem fog velük együttműködni. Nem arra való a tized, hogy bárkit is politikai kérdésekkel kapcsolatos szónoklataiért fizessünk. Minden olyan közöttünk dolgozó tanár, lelkész vagy vezető, akiben vágy él arra, hogy szellőztesse politikai kérdésekkel kapcsolatos nézeteit az igazságba vetett hitre térjen, vagy adja fel munkáját. Befolyása, mint Isten munkatársa, aki lelkeket nyer Krisztusnak, beszéljen önmagáért, vagy el kell venni megbízását. Ha nem változik, akkor kárt fog tenni és csakis kárt. {FE 477.1}   

In the name of the Lord I would say to the teachers in our schools, Attend to your appointed work. You are not called upon by God to engage in politics. “All ye are brethren,” Christ declares, “and as one you are to stand under the banner of Prince Emmanuel.” “What doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord, and His statutes, which I command thee this day for thy good? ... For the Lord your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward: He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment. Love ye therefore the stranger: for ye were strangers in the land of Egypt. Thou shalt fear the Lord thy God; Him shalt thou serve, and to Him shalt thou cleave, and swear by His name. He is thy praise, and He is thy God.” {FE 477.2}

Az Úr nevében mondom iskoláink tanárainak: A rátok bízott munkára fordítsak figyelmet. Nem arra hívott el benneteket Isten, hogy politikával foglalkozzatok. „Ti mindnyájan testvérek vagytok,” – jelenti ki Krisztus – „és egyként kell Emmanuel herceg zászlaja alá állnotok. „Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, a melyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!” (5Móz 10:12-13) „Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek; szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot. Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földén. Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél. Ő a te dicséreted, és a te Istened” (5 Móz 10:17-21/a) {FE 477.2}   

The Lord has given great light and privileges to His people. “Behold, I have taught you statutes and judgments,” He says; “keep therefore and do them; for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes, and say, Surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon Him for? And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I have set before you this day? Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life: but teach them thy sons, and thy sons’ sons.” {FE 478.1}

Az Úr nagy világosságot és kiváltságokat adott népének. „Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?! Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.” (5Móz 4:5-9) {FE 478.1}   

As a people we are to stand under the banner of Jesus Christ. We are to consecrate ourselves to God as a distinct, separate, and peculiar people. He speaks to us, saying, “Incline your ear, and come unto Me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.” “In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee. Behold, they shall surely gather together, but not by Me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake.... No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of Me, saith the Lord.” {FE 478.2}

Mint nép, Jézus Krisztus zászlaja alá kell állnunk. Istennek úgy kell magunkat odaszentelnünk, mint jól megkülönböztethető, elkülönült és *különleges nép. Így szól hozzánk: „Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Íme, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.” (Ésa 55:3-4) „Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeleg hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad… Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” (Ésa 54:14-17) {FE 478.2}   

I call upon my brethren who are appointed to educate, to change their course of action. It is a mistake for you to link your interests with any political party, to cast your vote with them or for them. Those who stand as educators, as ministers, as laborers together with God in any line, have no battles to fight in the political world. Their citizenship is in heaven. The Lord calls upon them to stand as separate and peculiar people. He would have no schisms in the body of believers. His people are to possess the elements of reconciliation. Is it their work to make enemies in the political world?—No, no. They are to stand as subjects of Christ's kingdom, bearing the banner on which is inscribed, “The commandments of God, and the faith of Jesus.” They are to carry the burden of a special work, a special message. We have a personal responsibility, and this is to be revealed before the heavenly universe, before angels, and before men. God does not call upon us to enlarge our influence by mingling with society, by linking up with men on political questions, but by standing as individual parts of His great whole, with Christ as our head. Christ is our Prince, and as His subjects we are to do the work appointed us by God. {FE 478.3}

Felkérem a tanításra kijelölt testvéreimet, hogy térjenek más útra. Hibás dolog részetekről, bármilyen politikai párthoz kötődni, velük vagy rájuk szavazni. Akik Isten munkatársaiként dolgoznak, mint oktatók vagy lelkészek bármilyen területen, azoknak nem lehetnek politikai színtéren semmilyen csatározásaik. Országuk, polgárságuk a mennyben van. Az Úr felszólítja őket, hogy legyenek elkülönült és különleges nép. Az Úr azt akarja, hogy ne legyen szakadás a hívők testében. Népének összhangra kell jutnia. Vajon e nép feladata, hogy a politikai világban ellenségeket szerezzen? – Nem, és nem. Úgy kell megállniuk, mint Krisztus országa polgárai, akik zászlót hordanak a következő felirattal: „Isten parancsolatai és Jézus hite.”Különleges munka és különleges üzenet terhét viszik. Személyes felelősségünk van, amiről a mennyei világ, az angyalok és az emberek előtt bizonyságot kell tennünk. Isten nem arra hív bennünket, hogy a társadalomba történő elvegyüléssel növeljük befolyásunkat, azzal, hogy politikai kérdések nyomán csatlakozzunk emberekhez, hanem azzal, hogy az Ő nagy egész műve egyes képviselői legyünk, amelynek a feje Krisztus. Ő a mi Hercegünk és alattvalóiként kell végeznünk az Istentől ránk bízott munkát. {FE 478.3}   

It is of the highest importance that the youth understand that Christ's people are to be united in one; for this unity binds men to God by the golden cords of love, and lays each one under obligation to work for his fellow men. The Captain of our salvation died for the human race that men might be made one with Him and with each other. As members of the human family we are individual parts of one mighty whole. No soul can be made independent of the rest. There is to be no party strife in the family of God; for the well-being of each is the happiness of the whole. No partition walls are to be built up between man and man. Christ as the great center must unite all in one. {FE 479.1}

Rendkívül fontos, hogy az ifjúság megértse: Krisztus népének eggyé kell válnia, mivel ezen egység köti az embereket Istenhez a szeretet aranykötelével és minden egyes tagot arra kötelez, hogy embertársáért dolgozzon. Üdvösségünk szerzője és parancsnokunk azért halt meg az emberi fajért, hogy az emberek eggyé váljanak Vele és egymással. Az emberi család tagjaiként egyetlen hatalmas egésznek vagyunk egyes részei. Egyetlen lélek sem lehet a többitől független. Isten családjában nem lehet pártviszály, mivel minden egyes tag jóléte az egész boldogságát jelenti. Ember és ember között nem épülhetnek válaszfalak. Krisztusnak, mint nagy központnak mindent egységbe kell rendeznie. {FE 479.1}   

Christ is our teacher, our ruler, our strength, our righteousness; and in Him we are pledged to shun any course of action that will cause schism. The questions at issue in the world are not to be the theme of our conversation. We are to call upon the world to behold an uplifted Saviour, through whom we are made necessary to one another and to God. Christ trains His subjects to imitate His virtues, His meekness and lowliness, His goodness, patience, and love. Thus He consecrates heart and hand to His service, making man a channel through which the love of God can flow in rich currents to bless others. Then let there be no shade of strife among Seventh-day Adventists. The Saviour invites every soul, “Come unto Me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you, and learn of Me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For My yoke is easy, and My burden is light.” He who approaches nearest to the perfection of Christ's divine benevolence causes joy among the heavenly angels. The Father rejoices over him with singing; for is he not working in the spirit of the Master, one with Christ as He is one with the Father? {FE 479.2}

Krisztus a tanítónk, uralkodónk, erőnk, igazságunk. Benne nyerünk biztosítékot arra, hogy elkerüljük a szakadást előidéző utakat. A világban napirendben lévő kérdések ne legyenek beszédtémáink. Arra kell felszólítanunk a világot, hogy szemlélje a felemeltetett Megváltót, akin keresztül egymásnak és Istennek fontossá válunk. Krisztus arra neveli alattvalóit, hogy utánozzák példáját, erkölcsi tisztaságát, szelídségét, alázatát, jóságát, türelmét és szeretetét. Ily módon történik, hogy szívet és akaratot a szolgálatába tud állítani és az embert eszközévé teszi, akin keresztül Isten szeretete gazdagon áradhat mások áldására. Így tehát ne legyen nyoma se a viszálynak a hetednapi adventisták között. Az Üdvözítő minden lelket hívogat: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt 11_28-29) Aki Krisztus isteni jóakaratának tökéletességét a legjobban megközelíti, örömet szerez a mennyei angyalok között. Az Atya énekelve örvendezik miatta, hiszen nem a Mester lelkületével munkálkodik ez az ember, egységben Krisztussal, ahogyan Krisztus is egységben van az Atyával? {FE 479.2}   

In our periodicals we are not to exalt the work and characters of men in positions of influence, constantly keeping human beings before the people. But as much as you please you may uplift Christ our Saviour. “We all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory [from character to character], even as by the Spirit of the Lord.” Those who love and serve God are to be the light of the world, shining amid moral darkness. But in the places which have been given the greatest light, where the gospel has been preached the most, the people—fathers, mothers, and children—have been moved by a power from beneath to unite their interests with worldly projects and enterprises. {FE 480.1}

Rendszeresen megjelenő kiadványainkban nem dicsérhetjük befolyásos beosztásban lévő emberek munkáját és jellemét, amivel állandóan embereket tartunk példaképül más emberek elé. Azonban annak nincs határa, hogy Krisztust, a mi Üdvözítőnket emeljük fel. „Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre [jellemről-jellemre], úgy mint az Úrnak Lelkétől.” (2Kor. 3:18) Akik szeretik és szolgálják Istent, a világ világosságai legyenek, akik az erkölcsi sötétségben világítanak. Azonban az olyan helyeken, amelyek a legnagyobb világosságot kapták, ahol a legtöbbet hirdették az evangéliumot, vannak emberek – apák, anyák és gyermekek – akiket alulról való hatalom mozgat, hogy érdekeiket világi tervekkel és vállalkozásokkal kössék össze. {FE 480.1}   

Great blindness is upon the churches, and the Lord says to His people, “What agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be My people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be My sons and daughters, saith the Lord Almighty.” {FE 480.2}

Nagy vakságban élnek az egyházak és az Úr ezt mondja népének: „Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor. 6:16-18) {FE 480.2}   

The condition of being received into the Lord's family is coming out from the world, separating from all its contaminating influences. The people of God are to have no connection with idolatry in any of its forms. They are to reach a higher standard. We are to be distinguished from the world, and then God says, “I will receive you as members of My royal family, children of the heavenly King.” As believers in the truth we are to be distinct in practice from sin and sinners. Our citizenship is in heaven. {FE 481.1}

Az Úr családjába való befogadás feltétele a világból való kijövetel, annak minden szennyező befolyásával való szakítás. Isten népe a bálványimádás semmilyen formájához nem kapcsolódhat. Magas mércét kell elérnie. Meg kell látszódnia, hogy mások vagyunk, mint a világ és ekkor Isten így szól: ”Magamhoz fogadlak benneteket, mint királyi családom tagjait, mint a mennyei Király gyermekeit.” Mint az igazságban hívők, el kell különülnünk a bűntől és a bűnösöktől. Mennyei az állampolgárságunk. {FE 481.1}   

We should realize more clearly the value of the promises God has made to us, and appreciate more deeply the honor He has given us. God can bestow no higher honor upon mortals than to adopt them into His family, giving them the privilege of calling Him Father. There is no degradation in becoming children of God. “My people shall know My name,” the Lord declares; “therefore they shall know in that day that I am He that doth speak: behold, it is I.” The Lord God omnipotent reigneth. “How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth! Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, when the Lord shall bring again Zion.” {FE 481.2}

Jobban rá kell ébredjünk Isten számunkra tett ígéreteinek értékére és nagyobb becsben kell tartanunk azt a tisztességet, amit nekünk adott. Isten nem adhat nagyobb megbecsülést halandóknak, mint azt, hogy családjába örökül fogadja őket és megadja azt a kiváltságot, hogy Őt Atyának szólíthatják. Nem jelent semmilyen lealacsonyodást Isten gyermekeivé válni. „Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ama napon!” - jelenti ki az Úr – „Hogy én vagyok, aki mondom: Íme, itt vagyok! - Az Úr Isten, a mindenható uralkodik – „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! Halld őrállóidat! felemelik szavukat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr!” (Ésa 52:6-8) {FE 481.2}   

Why is so much attention given to human agencies, while there is so little reaching up of the mind to the eternal God? Why are those who claim to be children of the heavenly King so absorbed in the things of this world? Let the Lord be exalted. Let the word of the Lord be magnified. Let human beings be placed low, and let the Lord be exalted. Remember that earthly kingdoms, nations, monarchs, statesmen, counselors, great armies, and all worldly magnificence and glory are as the dust of the balance. God has a reckoning to make with all nations. Every kingdom is to be brought low. Human authority is to be made as naught. Christ is the King of the world, and His Kingdom is to be exalted. {FE 481.3}

Miért kapnak oly nagy figyelmet emberek, miközben oly kevéssé próbálják az örök Isten gondolatait elérni. Miért van az, hogy akik igényt formálnak arra, hogy a mennyei Király gyermekei legyenek, a világ dolgai kötik őket le. Isten magasztaljuk. Isten szavát dicsőítsük. Ne felejtsük, hogy a földi királyságok, nemzetek, uralkodók, államférfiak, tanácsadók, nagy hadseregek és a világ ragyogása és dicsősége annyi, mint a porszem, ha mérlegre tesszük őket. Isten minden nemzetet elszámoltat. Minden királyság megaláztatik. Az emberi tekintély semmivé válik. Krisztus a világ Királya és országának kell felmagasztaltatni. {FE 481.3}   

The Lord desires all who bear the message for these last days to understand that there is a great difference between professors of religion who are not doers of the word, and the children of God, who are sanctified through the truth, who have that faith that works by love and purifies the soul. The Lord speaks of those who claim to believe the truth for this time, yet see nothing inconsistent in their taking part in politics, mingling with the contending elements of these last days, as the circumcised who mingle with the uncircumcised, and He declares that He will destroy both classes together without distinction. They are doing a work that God has not set them to do. They dishonor God by their party spirit and contention, and He will condemn both alike. {FE 482.1}

Az Úr azt kívánja, hogy mindaz, aki ezen utolsó napok üzenetét viszi értse meg, hogy nagy különbség van azok között, akik hitvallók, vagyis az igének nem cselekvői, és Isten gyermekei között, akiket az igazság megszentel, akiknek szeretet által munkálkodó hitük van, amely megtisztítja a lelket. Az Úr szól azokról, akik vallják, hogy hisznek a jelen idők igazságában, de semmi következetlenséget nem látnak a politikában való részvételükben, abban, hogy elvegyülnek ezen utolsó napok vitatkozó és versengő elemeivel, ahogyan a körülmetéltek elegyedtek a körülmetéletlenekkel. Ő kijelenti, hogy megkülönböztetés nélkül mindkét osztályt elpusztítja. Olyan munkát végeznek, amelyre Isten nem kérte őket. Gyalázatot hoznak Istenre a pártoskodó lelkület és viszálykodás miatt és mindkét osztályt kárhoztatni fogja. {FE 482.1}   

The question may be asked, Are we to have no union whatever with the world? The word of the Lord is to be our guide. Any connection with infidels and unbelievers which would identify us with them is forbidden by the word. We are to come out from them and be separate. In no case are we to link ourselves with them in their plans or work. But we are not to live reclusive lives. We are to do worldlings all the good we possibly can. Christ has given us an example of this. When invited to eat with publicans and sinners, He did not refuse; for in no other way than by mingling with them could He reach this class. But on every occasion He gave them talents of words and influence. He opened up themes of conversation which brought things of eternal interest to their minds. And this Teacher enjoins us, “Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.” On the temperance question take your position without wavering. Be as firm as a rock. Be not partakers of other men's sins. Acts of dishonesty in business deal, with believers or unbelievers, should be reproved; and if they give no evidence of reformation, come out from among them and be separate. {FE 482.2}

Feltehetjük a kérdést: legyen-e akármilyen szövetségünk a világgal? Az Úr Igéje legyen a vezetőnk. Pogányokkal és hitetlenekkel való bármilyen kapcsolatot, amely egységbe hoz bennünket velük, az Ige megtiltja. Ki kell jönnünk közülük és el kell különülnünk. Semmilyen esetben sem kapcsolódhatunk velük terveikben vagy munkájukban. Azonban nem élhetünk a világtól elkülönült életet. A világiakért, ami rajtunk áll, mindent jót meg kell tennünk. Krisztus erre nekünk példát mutatott. Amikor meghívták, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel együtt egyen, nem utasította el, mivel semmilyen más módon, csak a közéjük elegyedéssel érhette el ezt az osztályt. Azonban minden alkalommal, szavaival és befolyásával hatott rájuk. Olyan beszélgetéseket kezdeményezett, amelyek örök érdekeket tártak gondolkozásuk homlokterébe. Ez a Tanító parancsolja nekünk: „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5:16) A mértékletességi témát illetően, tétovázás nélkül foglaljatok állást. Legyetek sziklaszilárdak. Ne legyetek mások bűnének részesei. Üzleti dolgokban a tisztességtelen cselekedetet, akár hívő, akár nem hívőről van szó, szóvá kell tenni és elítélni. Ha nincs bizonyíték a megjobbulásra, akkor hagyjátok ott és különüljetek el. {FE 482.2}   

There is a large vineyard to be cultivated; but while Christians are to work among unbelievers, they are not to appear like worldlings. They are not to spend their time talking politics or acting as politicians; for by so doing, they give the enemy opportunity to come in and cause variance and discord. Those in the ministry who desire to stand as politicians should have their credentials taken from them; for this work God has not given to high or low among His people. God calls upon all who minister in doctrine to give the trumpet a certain sound. All who have received Christ, ministers and lay members, are to arise and shine; for great peril is right upon us. Satan is stirring the powers of earth. Everything in the world is in confusion. God calls upon His people to hold aloft the banner bearing the message of the third angel. We are not to go to Christ through any human being, but through Christ we are to understand the work He has given us to do for others. {FE 483.1}

Nagy szőlőskert vár megművelésre, azonban mialatt a keresztényeknek a hitetlenek között kell munkálkodni, nem hasonlíthatnak a világiakra. Nem tölthetik idejüket a politikáról való társalgással, vagy azzal, hogy politikusként viselkedjenek, mivel ha ezt teszik, az ellenség máris ott van és viszályt szít. A lelkészi szolgálatban lévőktől, akik politikusként akarnak fellépni, el kell venni a megbízatásukat, mivel ezt a munkát Isten nem adta a népe között dolgozók között sem magas sem alacsony beosztásban lévőknek. Isten felszólít mindenkit, aki tantételeket tanít és hirdet, hogy határozott hangot adjon a kürtnek (v.ö: 1Kor 14:8). Mindaz, aki Krisztust befogadta, lelkészek és tagok, keljenek fel és világosodjanak (v.ö: Ésa 60:1), mivel nagy veszély van közvetlenül előttünk. Sátán folyamatosan a föld hatalmait szítja. Zűrzavar van mindenütt a világban. Isten felszólítja népét, hogy tartsák magasra a harmadik angyal üzenetét. Ne embereken keresztül járuljunk Krisztushoz, hanem Krisztuson keresztül kell megértenünk az Általa, számunkra adott, másokért végzendő munkát. {FE 483.1}   

God calls to His people, saying, “Come out from among them, and be ye separate.” He asks that the love which He has shown for them may be reciprocated and revealed by willing obedience to His commandments. His children are to separate themselves from politics, from any alliance with unbelievers. They are not to link their interests with the interests of the world. “Give proof of your allegiance to Me” He says, “by standing as My chosen heritage, as a people zealous of good works.” Do not take part in political strife. Separate from the world, and refrain from bringing into the church or school ideas that will lead to contention or disorder. Dissension is the moral poison taken into the system by human beings who are selfish. God wants His servants to have clear perceptions, true and noble dignity, that their influence may demonstrate the power of truth. The Christian life is not to be a haphazard, emotional life. True Christian influence, exerted for the accomplishment of the work God has appointed, is a precious agency, and it must not be united with politics, or bound up in a confederacy with unbelievers. God is to be the center of attraction. Every mind that is worked by the Holy Spirit will be satisfied with Him. {FE 483.2}

Isten hívja a népét és ezt mondja: „menjetek ki közülük, és szakadjatok el.” Azt kéri, viszonozzák a Tőle kapott szeretetet és mutassák ki parancsolatai iránti készséges engedelmességgel. Gyermekei különüljenek el a politikától és a hitetlenekkel való bármilyen szövetségtől. Ne kössék össze érdekeiket világi érdekekkel. Isten ezt mondja: „Adjátok bizonyságát hűségeteknek azzal, hogy választott örökségemként álltok meg, olyan népként, amely jócselekedetekre igyekvő”.(v.ö: Tit2:14) Ne vállaljatok részt semmilyen politikai viszályban. Szakadjatok el a világtól és tartózkodjatok attól, hogy a gyülekezetbe vagy az iskolába olyan elgondolásokat hozzatok, amelyek vitákhoz vagy rendzavaráshoz vezet. A széthúzás olyan erkölcsi méreg, amely önző emberek által jut be a szervezetbe. Isten azt akarja, hogy szolgáinak legyen tiszta látása, igaz és nemes méltósága, hogy befolyásuk az igazság hatalmát tudja bemutatni. A keresztény élet ne ötletszerű, érzelmi élet legyen. Az igazi keresztény befolyás, amelyet az Isten által kijelölt munka elvégzése érdekében fejtenek ki, értékes becses erő és eszköz és ezt nem szabad politikával összekapcsolni, vagy hitetlenekkel való szövetségbe kötni. Isten legyen a fő vonzóerő. Minden olyan szív, amelyet a Szent Lélek mozgat elégedett Istennel. {FE 483.2}   

God calls upon the teachers in our schools not to become interested in the study of political questions. Take the knowledge of God into our schools. Your attention may be called to worldly wise men, who are not wise enough to understand what the Scriptures say in regard to the laws of God's kingdom; but turn from these to Him who is the source of all wisdom. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Make this first and last. Seek most earnestly to know Him whom to know aright is life eternal. Christ and His righteousness is the salvation of the soul. Teach the little children what obedience and submission means. In our schools science, literature, painting, and music, and all that the world's learning can teach are not to be made first. Let the knowledge of Him in whom our eternal life is centered come first. Plant in the hearts of the students that which will adorn the character and fit the soul, through sanctification of the Spirit, to learn lessons from the greatest Teacher the world has ever known. Thus students will be fitted to be heirs of the kingdom of God.—June 16, 1899. {FE 484.1}

Isten felszólítja iskoláink tanárait, hogy ne tanulmányozzanak politikai kérdéseket. Vigyétek Isten ismeretét iskoláinkba. A figyelmeteket felhívhatják a világ szerint bölcs emberek, akik nem elég bölcsek ahhoz, hogy megértsék, mit mondanak az Írások Isten országa törvényeit illetően, de forduljatok el tőlük és Istenhez térjetek, aki minden bölcsesség forrása. Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát. Ez legyen számotokra a dolgok summája. Törekedjetek buzgón megismerni Azt, Akit helyesen ismerni örök élet. Krisztus és igazsága a lélek üdvössége. Tanítsátok meg a kisgyermekeket, mit jelent az engedelmesség és alázatosság. Iskoláinkban nem szabad első helyre tenni a természettudományokat, az irodalmat, a festészetet, a zenét és mindazon tudományt és műveltséget, amelyet a világ taníthat. Kerüljön első helyre Annak ismerete, Akiben az örök élet összpontosul. Ültessétek el a diákok szívébe azt, ami széppé teszi a jellemet és alkalmassá teszi arra a lelket, a Szentlélek megszentelése által, hogy a világ által valaha ismert legnagyobb Tanítótól vegyen leckéket. Így válnak a diákok alkalmassá Isten országa örökségére. -- 1899 június 16 {FE 484.1}   

For Additional Reading

God's Purpose Concerning Our Youth Today, The Youth's Instructor, June 22, 29, 1899
Marriages, Wise and Unwise, The Youth's Instructor, August 10, 1899
Self-culture, The Youth's Instructor, August 17, 1899
True Education, The Youth's Instructor, August 31, 1899 {FE 484}

{FE 484}