× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 2—Christ an Educator

Második fejezet – Krisztus, a Nevelő

The human mind is susceptible of the highest cultivation. A life devoted to God should not be a life of ignorance. Many speak against education because Jesus chose uneducated fishermen to preach His gospel. They assert that He showed preference for the uneducated. Many learned and honorable men believed His teaching. Had these fearlessly obeyed the convictions of their consciences, they would have followed Him. Their abilities would have been accepted, and employed in the service of Christ, had they offered them. But they had not moral power, in face of the frowning priests and jealous rulers, to confess Christ, and venture their reputation in connection with the humble Galilean. {FE 47.1}

Az emberi elme a legnemesebb befolyások befogadására alkalmas. Az Istennek átadott élet nem lehet tudatlanságban eltöltött élet. Sokan szólnak a műveltség ellen mivel Krisztus műveletlen halászokat választott az evangélium hirdetésére. Azt bizonygatják, hogy műveletlen embereket részesítette előnyben. Sok tanult és tiszteletreméltó ember hitt tanításának. Ha ezek az emberek bátran engedtek volna lelkiismereti meggyőződésüknek, akkor követték volna. Ha felajánlották volna, Isten elfogadta volna talentumaikat és Krisztus szolgálatára használták volna. Azonban nem volt erkölcsi bátorságuk, hogy az őket rossz szemmel néző papokkal és irigy uralkodókkal szemben megvallják Krisztust és hírnevüket kockára tegyék az alázatos galileai miatt. {FE 47.1}   

He who knew the hearts of all, understood this. If the educated and noble would not do the work they were qualified to do, Christ would select men who would be obedient and faithful in doing His will. He chose humble men and connected them with Himself, that He might educate them to carry forward the great work on earth when He should leave it. {FE 47.2}

A minden szívek ismerője jól értette ezt. Ha a műveltek és nemesek nem hajlandók azt a munkát végezni, amire képességeket kaptak, akkor Krisztus olyan embereket választ, akik engedelmesek és hűségesen cselekszik akaratát. Alázatos férfiakat választott, magához vonzotta, hogy taníthassa őket műve földi továbbfolytatása céljából, amikor majd eltávozik tőlük. {FE 47.2}   

Christ was the light of the world. He was the fountain of all knowledge. He was able to qualify the unlearned fishermen to receive the high commission He would give them. The lessons of truth given these lowly men were of mighty significance. They were to move the world. It seemed but a simple thing for Jesus to connect these humble persons with Himself; but it was an event productive of tremendous results. Their words and their works were to revolutionize the world. {FE 47.3}

Krisztus a világ világossága és minden ismeret forrása volt. A tanulatlan halászokat képessé tudta tenni a magasztos megbízatás befogadására, amit később adott nekik. A világot kellett nekik megmozgatni. Jézus számára egyszerű dolognak tűnt kapcsolatot teremteni ezekkel az alázatos lelkekkel, azonban olyan esemény volt ez, amely óriási eredményeket ért el. Szavaiknak és tetteiknek fel kellett forgatni a világot. {FE 47.3}   

Jesus did not despise education. The highest culture of the mind, if sanctified through the love and the fear of God, receives His fullest approval. The humble men chosen by Christ were with Him three years, subject to the refining influence of the Majesty of Heaven. Christ was the greatest educator the world ever knew. {FE 47.4}

Jézus nem vetette meg a műveltséget. Ha Isten iránti szeretet és félelem hatja át, akkor az elme legmagasabb szintű művelése az ő maximális jóváhagyását élvezi. A Krisztus által választott alázatos emberek három évet töltöttek vele a Mennyei Felség tisztító-nevelő befolyása alatt. Krisztus a világ legnagyobb nevelője volt. {FE 47.4}   

God will accept the youth with their talent, and their wealth of affection, if they will consecrate themselves to Him. They may reach to the highest point of intellectual greatness; and if balanced by religious principle they can carry forward the work which Christ came from Heaven to accomplish, and in thus doing be co-workers with the Master. {FE 48.1}

Isten elfogadja a ifjakat a maguk képességeivel és gazdag érzelemvilágukkal ha hajlandók átadni magukat neki. Eljuthatnak a legnagyobb bölcsességre és ha hitelvek által kiegyensúlyozott életet élnek, tovább vihetik a munkát, amit a mennyből jött Krisztus akar bevégezni és így a Mester munkatársaivá válhatnak. {FE 48.1}   

The students at our College have valuable privileges, not only of obtaining a knowledge of the sciences, but also of learning how to cultivate and practice virtues which will give them symmetrical characters. They are God's responsible moral agents. The talents of wealth, station, and intellect are given of God in trust to man for his wise improvement. These varied trusts He has distributed proportionately to the known powers and capacities of His servants, to every one his work. {FE 48.2}

Főiskolánk diákjainak drága kiváltságokban van részük. Nem pusztán abban, hogy tudományos ismereteket szerezzenek, hanem megtanulják, hogyan műveljenek és gyakoroljanak olyan erényeket, amelyek arányos jellemet adnak nekik. Istentől az emberre bízott vagyon, társadalmi rang és értelem talentumai arra valók, hogy azokat bölcsen, megjobbítása céljából használja. Ezeket a különféle letétbe helyezett értékeket arányosan osztotta szét szolgái ismert képességei között, mindegyiknek a saját munkája szerint. {FE 48.2}   

The Giver expects returns corresponding to the gifts. The humblest gift is not to be despised or left inactive. The little rivulet does not say, I will not flow along my narrow channel because I am not a mighty river. The spires of grass do not refuse to grow because they are not forest trees. The lamp does not refuse to give its little light because it is not a star. The moon and stars do not refuse to shine because they have not the brilliant light of the sun. Every person has his own peculiar sphere and vocation. Those who make the most of their God-given opportunities will return to the Giver, in their improvement, an interest proportionate to the intrusted capital. {FE 48.3}

Az Adományozó hasznot vár az ajándékokat illetően. A legszerényebb ajándékot sem szabad megvetni, vagy hasznosítás nélkül hagyni. A kis patak nem mondja: nem vagyok hajlandó ilyen keskeny helyen folydogálni, mert nem vagyok nagy folyó. A fűszálak nem utasítják el a növekedést, mert nem erdei fák. Egy lámpa akkor is fényt ad, ha nem égi csillag. A hold és a csillagok hajlandók világosságukat kiadni, még ha nem is olyan tündöklő a fényük, mint a napnak. Mindenkinek megvan a saját élettere és elhivatása. Akik a legjobban hasznosítják Istentől kapott lehetőségeiket, a rájuk bízott tőkével arányos kamatot adják vissza az Adományozónak. {FE 48.3}   

The Lord does not reward the great amount of labor. He does not regard the greatness of the work so much as the fidelity with which it is done. The good and faithful servants are rewarded. As we cultivate the powers God has given us here, we shall increase in knowledge and perception, and be enabled to comprehend and value the immortal life. Those who have abused their God-given privileges in this life, and have been content with their ignorance, having their minds completely occupied with subjects of trivial value to themselves or others, will not comprehend personal responsibility, subdue evil tendencies, and strengthen high resolves for a purer, higher, holier life. {FE 48.4}

Isten nem jutalmazza meg a nagy mennyiségű munkát. Nem annyira a munka nagyságát tekinti, mint inkább azt, hogy milyen hűséggel végezték. A jó és hű szolga kap jutalmat. Amint Istentől kapott képességeinket műveljük, gyarapodni fogunk ismeretben és lelki látásmódban és képességet nyerünk az örök élet és annak értékének megértésére. Akik Istentől kapott kiváltságaikat rosszul használták ebben az életben és megelégedtek tudatlanságukkal, gondolataikat számukra vagy mások számára jelentéktelen dolgokkal kötötték le, azok nem értik meg személyes felelősségüket, nem vesznek erőt gonosz hajlamokon és nem erősödnek meg tisztább, nemesebb és szentebb életet elérő elhatározásokban. {FE 48.4}   

The youth should be learners for the next world. Perseverance in the acquisition of knowledge, controlled by the fear and love of God, will give them an increased power for good in this life, and those who have made the most of their privileges to reach the highest attainments here, will take these valuable acquisitions with them into the future life. They have sought and obtained that which is imperishable. The capability to appreciate the glories that “eye hath not seen, nor ear heard,” will be proportionate to the attainments reached in the cultivation of the faculties in this life. {FE 49.1}

Az ifjúságnak tanulnia kell az eljövendő világ dolgairól. Azt Isten félelme és szeretete által vezérelt ismeretszerzésben való kitartás ebben az életben, a jóra való fokozott képességet ad nekik és azoknak, akik a legjobban kihasználták a legmagasabb teljesítmények evilági elérését, és amit itt megszereztek, tovább fogják vinni a jövő világba. Keresték és megszerezték azt, ami romolhatatlan. Azon képesség, hogy az ember megbecsülje, amit „szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme meg sem gondolt” arányos a földi élet talentumainak forgatásával elért teljesítményekkel. {FE 49.1}   

Those who will empty their hearts of vanity and rubbish, through the grace of God may purify the chambers of the mind, and make it a storehouse of knowledge, purity, and truth. And it will be continually reaching beyond the narrow boundaries of worldly thought, into the vastness of the Infinite. The justice and mercy of God will be unfolded to the moral perceptions. The grievous character of sin, with its results, will be discerned. The character of God, His love manifested in giving His Son to die for the world, and the beauty of holiness, are exalted themes for contemplation. These will strengthen the intellect, and bring man into close communion with the Infinite One.—The Review and Herald, June 21, 1877. {FE 49.2}

Akik hajlandók megüresíteni szívüket a hiábavaló és értéktelen dolgoktól, azok Isten kegyelme által megtisztíthatják lelkük zugait és megtölthetik ismerettel, tisztasággal és igazsággal. A világi gondolkozás sekélyes határain túl folyamatosan betekintést kapnak a Végtelen roppant térségeibe. Erkölcsi érzékeik előtt kitárul Isten igazságossága és kegyelme. Felfogják a bűn és következményeinek szörnyűségét. Isten jelleme, e világ iránti szeretete, amelyet Fia áldozatában mutatott meg, és a szentség szépsége, gondolataink méltó és fenséges témái. Ezek erősítik az értelmet és az embert szoros közösségbe hozzák a Végtelen Lénnyel. -- Review and Herald, 1877 június 21. {FE 49.2}   

For Additional Reading

Battle Creek College, Signs of the Times, February 7, 14, 1878. {FE 49}

{FE 49}