× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 53—Educational Influence of Surroundings

Ötvenharmadik fejezet – A környezet nevelő befolyása

In the selection of a home, parents should not be governed by temporal considerations merely. It is not altogether a question of the place where they can make the most money, or where they will have the most pleasant surroundings, or the greatest social advantages. The influences that will surround their children, and sway them for good or evil, are of more consequence than any of these considerations. A most solemn responsibility rests upon parents in choosing a place of residence. As far as possible they are to place their families in the channel of light, where their affections will be kept pure, and their love to God and to one another active. The same principle applies to the location of our schools, where the youth will be gathered, and families will be attracted for the sake of the educational advantages. {FE 421.1}

Otthonuk kiválasztásánál a szülőket ne csupán világi megfontolások vezessék. Összességében nem azon hely kiválasztásának a kérdése ez, hol lehet a legjobban keresni, vagy hol a legkellemesebb a környezet, vagy a legnagyobbak a szociális előnyök. Az összes eddigi megfontolásnál nagyobb következményekkel járnak azon befolyások, amelyek a gyermekeket körülveszik és jóra vagy bűn felé késztetik. Rendkívül szent felelősség nyugszik a szülőkön, a lakóhely megválasztásánál. Lehetőség szerint olyan helyekre menjen a család, ahol jó befolyások érik őket, ahol szívüket tisztán tarthatják és Isten és a másik emberi iránti szeretetük tevékeny kifejezést kaphat. Ugyanezen elv vonatkozik iskoláinkra, ahol az ifjúság összegyűlik és családokat vonzanak a tanításból fakadó előnyök. {FE 421.1}   

No pains should be spared to select places for our schools where the moral atmosphere will be as healthful as possible; for the influences that prevail will leave a deep impress on young and forming characters. For this reason a retired locality is best. The great cities, the centers of business and learning, may seem to present some advantages; but these advantages are outweighed by other considerations. {FE 421.2}

Rá kell szánni időt és energiát iskoláink helyének kiválasztására, amely olyan helyen legyen, ahol az erkölcsi légkör minél egészségesebb, mivel az uralkodó befolyások mély nyomot hagynak az ifjúság gondolkozásán és jellemük alakításán. E célból egy távolabb eső hely a legalkalmasabb. A nagyvárosok, az üzleti és oktatási élet központjai látszólag előnyöket jelenthetnek, de egyéb megfontolások mellett ezen előnyök kevésbé fontosak. {FE 421.2}   

Society at the present time is corrupt, as it was in the days of Noah. To the long-lived, antediluvian race, only a step from paradise, God gave rich gifts, and they possessed a strength of body and mind of which men now have but a faint idea; but they used His bounties, and the strength and skill He gave them, for selfish purposes, to minister to unlawful appetites, and to gratify pride. They expelled God from their thoughts; they despised His law; trampled His standard of character in the dust. They reveled in sinful pleasure, corrupting their ways before God, and corrupting one another. Violence and crime filled the earth. Neither the marriage relation nor the rights of property were respected; and the cries of the oppressed entered into the ears of the Lord of Sabaoth. By beholding evil, men became changed into its image, until God could bear with their wickedness no longer, and they were swept away by the flood. {FE 421.3}

A jelen társadalom romlott, éppen úgy, ahogyan Noé napjaiban volt. A régen élt özönvíz előtti faj csak egy lépésre volt az Édentől. Isten gazdag áldásait élvezte. Erős testi, szellemi erővel rendelkeztek, amelyről csak halvány elképzeléseink vannak. Az Istentől kapott bő áldást, erőt és ügyességet önző célokra használták, hogy kielégítsék mértéktelen étvágyukat és büszkeségüket. Istent száműzték gondolataikból. Törvényét megvetették, jellemének mércéjét sárba taposták. Bűnös örömökben vigadtak, megrontották Isten előtt útjaikat és egymást. Erőszak és bűntettek töltötték be a földet. Sem a házassági kapcsolatokat, sem a jogviszonyokat nem tisztelték. Az elnyomottak kiáltása felhatott a Seregek Urának fülébe. A gonoszság szemlélése által az emberek is olyanokká váltak, amíg Isten már nem tudta elviselni a gonoszságot és árvíz söpörte el őket. {FE 421.3}   

The youth educated in large cities are surrounded by influences similar to those that prevailed before the flood. The same principles of disregard for God and His law; the same love of pleasure, of selfish gratification, and of pride and vanity are at work at the present time. The world is given up to pleasure; immorality prevails; the rights of the weak and helpless are disregarded; and, the world over, the large cities are fast becoming hotbeds of iniquity. {FE 422.1}

A nagyobb városokban tanuló ifjúságot hasonló befolyások veszik körül, mint amilyen az özönvíz előtti világban uralkodott. Istent és törvényét ugyanúgy semmibe veszik. Ugyanúgy megvan a gyönyör szeretete, az önző kívánságok kielégítése. A büszkeség és hivalkodás jelenleg is kihat. A világ átadta magát az élvezeteknek. Erkölcstelenség uralkodik. Semmibe veszik a gyengék és a gyámoltalanok jogait és világszerte, a nagyvárosok igen gyorsan a romlottság és bűn melegágyaivá válnak. {FE 422.1}   

The love of pleasure is one of the most dangerous, because it is one of the most subtle, of the many temptations that assail the children and youth in the cities. Holidays are numerous; games and horse-racing draw thousands, and the whirl of excitement and pleasure attracts them away from the sober duties of life. Money that should have been saved for better uses—in many cases the scanty earnings of the poor—is frittered away for amusements. {FE 422.2}

A gyönyör szeretete az egyik legveszélyesebb dolog, mivel a nagyvárosokban a gyermekeket és ifjúságot érő sokféle kísértés közül az egyik legkörmönfontabb. Sokféle ünnepet és munkaszüneti napot tartanak. Szórakoztató sportjátékok és lóversenyek ezreket vonzanak. Az izgalmak és élvezetek forgataga elvonja őket az élet józan kötelességeitől. Azt a pénzt, amit jobb célokra lehetett volna félretenni – sok esetben a szegény gyér keresetét – szórakozásra fecsérlik el. {FE 422.2}   

The continual craving for pleasurable amusements reveals the deep longings of the soul. But those who drink at this fountain of worldly pleasure, will find their soul-thirst still unsatisfied. They are deceived; they mistake mirth for happiness; and when the excitement ceases, many sink down into the depths of despondency and despair. O what madness, what folly to forsake the “Fountain of living waters” for the “broken cisterns” of worldly pleasure! We feel to the depth of the soul the peril that surrounds the youth in these last days; and shall not those who come to us for an education, and the families that are attracted to our schools, be withdrawn, as far as possible, from these seductive and demoralizing influences? {FE 422.3}

Az élvezetes szórakozások utáni folyamatos sóvárgás a lélek mélyebb vágyakozásait mutatják. Akik azonban a világi örömök kútjaiból isznak, úgy fogják találni, hogy lelki szomjuk kielégületlen marad. Lelküket megcsalják. Összetévesztik a vidámságot a boldogsággal. Amikor aztán megszűnik az izgalom, sokan a csüggedés és kétségbeesés mélységeibe süllyednek. Micsoda bolondság és oktalanság elhagyni az élő vizek forrását a világi örömök repedezett kútjaiért. (v.ö: Jer. 2:13) Lelkünk mélyéig átérezzük azt a veszélyt, amely ezen utolsó napokban körülveszi az ifjúságot, és vajon ne vigyük lehetőleg minél messzebbre őket és családjaikat, ezektől a rosszra csábító és megrontó befolyásoktól, akiket iskoláink tanulás céljára magukhoz vonzanak? {FE 422.3}   

In choosing retired localities for our schools, we do not for a moment suppose that we are placing the youth beyond the reach of temptation. Satan is a very diligent worker, and is untiring in devising ways to corrupt every mind that is open to his suggestions. He meets families and individuals on their own ground, adapting his temptations to their inclinations and weaknesses. But in the large cities his power over minds is greater, and his nets for the entanglement of unwary feet are more numerous. In connection with our schools, ample grounds should be provided. There are some students who have never learned to economize, and have always spent every shilling they could get. These should not be cut off from the means of gaining an education. Employment should be furnished them, and with their study of books should be mingled a training in industrious, frugal habits. Let them learn to appreciate the necessity of helping themselves. {FE 422.4}

Amikor félreeső helyeket választunk iskoláink részére, akkor egy percre se tételezzük fel, hogy olyan helyet találunk az ifjúságnak, ahol nem érik őket kísértések. Sátán nagyon szorgalmas munkás és fáradhatatlan a módszerek kigondolásában, hogy minden elmét, amely sugallataira nyitott, megrontson. A családokat és az egyes embert saját területükön, helyzetükben közelíti meg és kísértéseit az ő hajlamaikhoz és gyengeségeikhez szabja. Azonban a nagyvárosokban a lelkek feletti hatalma nagyobb és az óvatlanok csapdába ejtésére több eszköze van. Iskoláink körül bőven legyen szabad tér. Vannak diákjaink, akik soha nem tanultak meg takarékoskodni és mindig elköltötték a kapott legkisebb összeget is. Őket sem szabad elvonni a neveléstől. Szolgálatot, elfoglaltságot kell számukra biztosítani és elméleti tanulmányaikat össze kell kapcsolni szorgalmas, takarékos szokásokra neveléssel. Tanulják megbecsülni azt, amikor maguknak kell önmagukon segíteni. {FE 422.4}   

There should be work for all students, whether they are able to pay their way or not; the physical and mental powers should receive proportionate attention. Students should learn to cultivate the land; for this will bring them into close contact with nature. {FE 423.1}

Legyen munka minden diáknak, akár el tudja magát tartani, akár nem. Testi és lelki képességeik használata arányos figyelmet kapjon. Tanulják meg a földművelést, mivel ez fogja őket közel vinni a természethez. {FE 423.1}   

There is a refining, subduing influence in nature that should be taken into account in selecting the locality for a school. God has regarded this principle in training men for His work. Moses spent forty years in the wilds of Midian. John the Baptist was not fitted for his high calling as the forerunner of Christ by association with the great men of the nation in the schools at Jerusalem. He went out into the wilderness, where the customs and doctrines of men could not mold his mind, and where he could hold unobstructed communion with God. {FE 423.2}

A természetnek van egyfajta nemesítő, emberi indulatokat megfékező hatása, amit figyelembe kell venni, amikor helyet választunk az iskolának. Isten figyelembe vette ezt az elvet, amikor embereket képezett a munkájához. Mózes negyven évet töltött Midián pusztáiban. Keresztelő János a jeruzsálemi zsidóiskolák nagy embereivel való kapcsolata miatt még nem volt alkalmas Istentől kapott nagyszerű elhívására, hogy Krisztus előfutára legyen. A pusztába ment, ahol emberek szokásai és tantételei nem formálhatták gondolkozását és ahol akadályok nélküli közösséget ápolhatott Istennel. {FE 423.2}   

When the persecutors of John, the beloved disciple, sought to still his voice and destroy his influence among the people, they exiled him to the Isle of Patmos. But they could not separate him from the Divine Teacher. On lonely Patmos, John could study the things that God had created. In the rugged rocks, in the waters that surrounded the island, he could see the greatness and majesty of God. And while he was communing with God, and studying the book of nature, he heard a voice speaking to him, the voice of the Son of God. Jesus was John's teacher upon the Isle of Patmos, and He there unfolded to His servant wonderful things that were to take place in time to come. {FE 423.3}

Amikor János apostolnak, a szeretett tanítványnak az üldözői el akarták némítani hangját és népe közötti befolyását lerombolni, Patmos szigetére száműzték. Az Isteni Tanítójától azonban nem tudták elválasztani. A magányos szigeten János tanulmányozhatta Isten teremtett világát. A tenger viharverte szikláin, a szigetet körülvevő tengervízben megláthatta Isten nagyságát és fenségét. Miközben Istennel bensőséges kapcsolatban volt és tanulmányozta a természet könyvét, hang szólt hozzá. Isten Fia hangja volt ez. Jézus tanította Jánost Patmos szigetén, és szolgája számára csodálatos dolgokat fedett fel, melyeknek az eljövendő időkben meg kell történnie. {FE 423.3}   

God would have us appreciate His blessings in His created works. How many children there are in the crowded cities that have not even a spot of green grass to set their feet upon. If they could be educated in the country, amid the beauty, peace, and purity of nature, it would seem to them the spot nearest heaven. In retired places, where we are farthest from the corrupting maxims, customs, and excitements of the world, and nearest to the heart of nature, Christ makes His presence real to us, and speaks to our souls of His peace and love.—Special Testimonies On Education, May 11, 1896. {FE 424.1}

Isten azt kívánja, hogy teremtett művein keresztül becsüljük meg áldásait. Milyen sok gyermek van zsúfolt városokban, ahol tenyérnyi zöldfelület sincs, ahová léphetnének. Ha vidéken lehetne őket tanítani a természeti szépségek között, annak békéjében és tisztaságában, az nekik szinte mennyországnak látszana. Emberektől távolabb eső, csendes helyeken, ahol minél messzebb vagyunk a rontó hatást kifejtő világi bölcsességtől, szokásoktól és izgalmaktól és minél közelebb a természet szívéhez, Krisztus valósággá teszi számunkra jelenlétét és lelkünkhöz szólva beszél békéjéről és szeretetéről. -- Különleges bizonyságtételek a nevelésről, 1896 május 11 {FE 424.1}