× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 40—Study the Bible for Yourselves

Negyvenedik fejezet – A Szentírás tanulmányozása – személyes munka

Allow no one to be brains for you, allow no one to do your thinking, your investigating, and your praying. This is the instruction we need to take to heart today. Many of you are convinced that the precious treasure of the kingdom of God and of Jesus Christ is in the Bible which you hold in your hand. You know that no earthly treasure is attainable without painstaking effort. Why should you expect to understand the treasures of the word of God without diligently searching the Scriptures? {FE 307.1}

Senkinek se engedd át értelmedet, hogy helyetted gondolkozzon, helyetted vizsgálódjon, helyetted imádkozzon. Megszívlelendő tanulság ez napjainkra. Sokan meg vagytok győződve, hogy Isten és Jézus Krisztus országának becses kincsei a Bibliában vannak, amely ott van a kezetekben. Tudjuk, hogy szorgos munka nélkül nem lehet földi értékekre szert tenni. Miért számítsunk akkor arra, hogy Isten igéjének kincseit az Írások szorgos tanulmányozása nélkül meg lehet érteni? {FE 307.1}   

It is proper and right to read the Bible; but your duty does not end there; for you are to search its pages for yourselves. The knowledge of God is not to be gained without mental effort, without prayer for wisdom in order that you may separate from the pure grain of truth the chaff with which men and Satan have misrepresented the doctrines of truth. Satan and his confederacy of human agents have endeavored to mix the chaff of error with the wheat of truth. We should diligently seek for the hidden treasure, and seek wisdom from heaven in order to separate human inventions from the divine commands. The Holy Spirit will aid the seeker for great and precious truths which relate to the plan of redemption. I would impress upon all the fact that a casual reading of the Scriptures is not enough. We must search, and this means the doing of all the word implies. As the miner eagerly explores the earth to discover its veins of gold, so you are to explore the word of God for the hidden treasure that Satan has so long sought to hide from man. The Lord says, “If any man willeth to do His will, he shall know of the teaching.” John 7:17 (R. V.) {FE 307.2}

Illő és helyes dolog olvasni a Szentírást, azonban kötelességünk itt nem ér véget, mivel önmagunknak kell lapjait kutatnunk. Isten ismeretére nem lehet szellemi erőfeszítés, bölcsességért való ima nélkül szert tenni, hogy az ember képes legyen az igazság tiszta gabonájától elválasztani a pelyvát, amellyel az emberek és Sátán az igazságot hamisan állították be és elferdítették. Sátán és emberi szövetségesei arra törekedtek, hogy az igazság tiszta búzájába keverjék a tévhit pelyváját. Szorgalmasan keresnünk kell az elrejtett kincseket és mennyei bölcsességet kell kérnünk, hogy el tudjuk választani az emberi kitalálásokat az isteni parancsolatoktól. A Szentlélek hozzásegíti a keresőt az üdvösség tervével kapcsolatos nagyszerű és becses igazságokhoz. Mindenki szívébe szeretném vésni a tényt, hogy a Biblia alkalomszerű olvasása nem elég. Kutatnunk kell, és ez azt jelenti, hogy mindazt meg kell cselekedjük, amit az Ige magába foglal. Ahogyan a bányász sóvár lélekkel kutatja a földet, hogy aranytelért találjon, így kell vizsgálnunk Isten igéjét olyan rejtett kincsek után kutatva, amelyeket Sátán már régóta igyekezett elrejteni az ember elől. Az Úr ezt mondja: „Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok?” (Jn 7:17) {FE 307.2}   

The word of God is truth and light, and is to be a lamp unto your feet, to guide you every step of the way to the gates of the city of God. It is for this reason that Satan has made such desperate efforts to obstruct the path that has been cast up for the ransomed of the Lord to walk in. You are not to take your ideas to the Bible, and make your opinions a center around which truth is to revolve. You are to lay aside your ideas at the door of investigation, and with humble, subdued hearts, with self hid in Christ, with earnest prayer, you are to seek wisdom from God. You should feel that you must know the revealed will of God, because it concerns your personal, eternal welfare. The Bible is a directory by which you may know the way to eternal life. You should desire above all things that you may know the will and ways of the Lord. You should not search for the purpose of finding texts of Scripture that you can construe to prove your theories; for the word of God declares that this is wresting the Scriptures to your own destruction. You must empty yourselves of every prejudice, and come in the spirit of prayer to the investigation of the word of God. {FE 307.3}

Isten igéje igazság, világosság és lábaink ösvényének szövétneke (v.ö. Zsolt 119:105), hogy minden léptünket Isten városának kapui felé terelje. Ezért tett Sátán olyan ádáz erőfeszítéseket, hogy elzárja az Úr megváltottai elől a részükre mutatott utat. Nem tehetjük azt, hogy elképzeléseinket a Bibliához visszük, majd olyan középpontot formálunk azokból, amely körül az igazságnak kell forognia. Elképzeléseinket le kell tennünk amikor kutatni kezdjük és alázatos, szelíd szívvel, Krisztusban elrejtett énnel, őszinte imával Istentől kell bölcsességet kérnünk. Éreznünk kell, hogy szükséges megismernünk Isten kinyilatkoztatott akaratát, mivel személyes, örök jólétünket érinti. A Biblia olyan könyvtár, amely által megismerhetjük az örök élethez vezető utat. Minden egyéb dolognál jobban kell vágyakoznunk arra, hogy megismerhessük Isten akaratát és útjait. (v.ö: Zsolt 25:4-5) Ne azzal a céllal kutassuk az Írást, hogy olyan szövegrészeket találjunk, amelyekkel saját elméleteinket bizonyítjuk, mivel Isten igéje kijelenti, hogy ez nem más, mint az Írások elcsűrése-csavarása a saját vesztünkre. (v.ö: 2 Pt 3:15-16). Minden előítélettől meg kell szabadulnunk és imádságos lélekkel közelítve jöjjünk Isten igéjének kutatására. {FE 307.3}   

The great error of the Romish Church is found in the fact that the Bible is interpreted in the light of the opinions of the “fathers.” Their opinions are regarded as infallible, and the dignitaries of the church assume that it is their prerogative to make others believe as they do, and to use force to compel the conscience. Those who do not agree with them are pronounced heretics. But the word of God is not thus to be interpreted. It is to stand on its own eternal merits, to be read as the word of God, to be obeyed as the voice of God, which declares His will to the people. The will and voice of finite man are not to be interpreted as the voice of God. {FE 308.1}

A pápista egyház hatalmas tévelygése abban a tényben van, hogy a Bibliát az „atyák” véleménye szerint értelmezik. E véleményeket tévedhetetlennek tartják és az egyházi méltóságok feltételezik, hogy kiváltságuk másokkal is elhitetni, amit ők hisznek és kényszert használni a lelkiismeret kényszerítésére. Eretneknek nyilvánítják azokat, akik nem értenek velük egyet. Azonban Isten igéjét nem szabad így értelmezni. Saját, örök értéken kell neki megállnia. Úgy kell olvasnunk, mint Isten szavát, úgy kell engednünk annak, mint Isten hangjának, amellyel akaratát jelenti ki a nép számára. Véges ember akaratát és hangját nem szabad Isten hangjának értelmezni. {FE 308.1}   

The blessed Bible gives us a knowledge of the great plan of salvation, and shows us how every individual may have eternal life. Who is the author of the book?—Jesus Christ. He is the True Witness, and He says to His own, “I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of My hand.” The Bible is to show us the way to Christ, and in Christ eternal life is revealed. Jesus said to the Jews and to those who pressed about Him in great multitudes, “Search the Scriptures.” The Jews had the word in the Old Testament, but they had so mingled it with human opinions, that its truths were mystified, and the will of God to man was covered up. The religious teachers of the people are following their example in this age. {FE 308.2}

Az áldott Szentírás az üdvösség nagyszerű tervének ismeretét adja nekünk és megmutatja, hogyan nyerhet minden egyes ember örök életet. Ki a könyv szerzője? Jézus Krisztus az. Ő az Igaz Tanúbizonyság és ezt mondja az övéinek: „..én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. (Jn 10:28) A Biblia számunkra utat kell, hogy mutasson Krisztushoz és Krisztusban örök élet tárul fel. Jézus ezt mondta a köré sereglő zsidóknak: „Tudakozzátok az írásokat..” (Jn 5:39/a) Ott volt a kezükben az Ószövetség igéje, de annyira összekeverték emberi igazságokkal, hogy az ige igazságait homály takarta és Isten akaratát elfedte emberek elől. A nép vallásos tanítói e korban ugyanezt a példát követik. {FE 308.2}   

Though the Jews had the Scriptures which testified of Christ, they were not able to discern Christ in the Scriptures; and although we have the Old and the New Testament, men wrest the Scriptures to evade their truths; and in their interpretations of the Scriptures, they teach, as did the Pharisees, the maxims and traditions of men for the commandments of God. In Christ's day the religious leaders had so long presented human ideas before the people, that the teaching of Christ was in every way opposed to their theories and practice. His sermon on the mount virtually contradicted the doctrines of the self-righteous scribes and Pharisees. They had so misrepresented God that He was looked upon as a stern judge, incapable of compassion, mercy, and love. They presented to the people endless maxims and traditions as proceeding from God, when they had no “Thus saith the Lord” for their authority. Though they professed to know and to worship the true and living God, they wholly misrepresented Him; and the character of God, as represented by His Son, was as an original subject, a new gift to the world. Christ made every effort so to sweep away the misrepresentations of Satan, that the confidence of man in the love of God might be restored. He taught man to address the Supreme Ruler of the universe by the new name—“Our Father.” This name signifies His true relation to us, and when spoken in sincerity by human lips, it is music in the ears of God. Christ leads us to the throne of God by a new and living way, to present Him to us in His paternal love.—The Review and Herald, September 11, 1894. {FE 309.1}

Bár a zsidóknak kezükben voltak az Írások, amelyek Krisztusról tettek bizonyságot, nem voltak képesek Krisztust felfedezni az Írásokban. Nekünk is, akiknek birtokunkban van az Ó és Újszövetség, emberek kiforgatják az Írások értelmét, hogy kitérjenek igazságai elől és úgy értelmezik és tanítják az Írásokat, ahogyan a farizeusok tették: emberek elveivel és hagyományaival cserélik fel Isten parancsolatait. Krisztus napjaiban a vallás tanítói már oly hosszú ideje tártak emberi elképzeléseket a nép elé, hogy tanításai minden értelemben ütköztek e tanítók elméleteivel és gyakorlatával. Krisztus hegyi beszéde tulajdonképpen ellentmondott ezen önhitt írástudók és farizeusok tanításainak. Olyannyira hamis színben tüntették fel Istent, hogy szigorú bírónak, részvétre, könyörületre és szeretetre képtelen lénynek tartották. Olyan mondások és hagyományok sokaságát tárták a nép elé, melyeket Isten szájából valónak tüntettek fel, noha nem rendelkeztek az ”Így szól az Úr” tekintéllyel. Jóllehet azt vallották, hogy az élő Istent ismerik és imádják, teljesen tévesen mutatták be. A világ részére eredeti dolognak és újszerűnek hatott, ahogyan Krisztus mutatta be Isten jellemét. Krisztus mindent megtett, hogy Sátán hamis beállításait és megtévesztéseit elsöpörje, hogy az ember Isten szeretetébe vetett bizalma helyreállhasson. Megtanította az embert, hogyan szólíthatja a világegyetem Legfelsőbb Uralkodóját új nevén – „Mi Atyánk”. Ez a név juttatja kifejezésre Isten hozzánk fűződő igazi viszonyát, és amikor igaz ajkakról őszinte szívvel hangzik, Isten számára zenének hat. Krisztus új és élő úton vezet bennünket Isten trónjához, hogy Őt Atyai szeretetében mutassa be számunkra. -- Review and Herald -- 1894 szeptember 11 {FE 309.1}