Chapter 39—The Will a Factor in Success

39. fejezet

Every Child Should Understand the Power of the Will—The will is the governing power in the nature of man, bringing all the other faculties under its sway. The will is not the taste or the inclination, but it is the deciding power, which works in the children of men unto obedience to God, or unto disobedience.1Testimonies For The Church 5:513. {CG 209.1}

Minden gyermeknek meg kell értenie, — milyen erő rejlik az akaratban — Az akarat az ember természetét irányító hatalom, s ez uralkodik minden képességünkön. Az akarat nem ízlés, nem hajlam, sem nem érzés csupán, hanem az emberben működő döntési képesség, amivel az Isten iránti engedelmességet vagy engedetlenséget választhatjuk. {CG 209.1}   

Every child should understand the true force of the will. He should be led to see how great is the responsibility involved in this gift. The will is ... the power of decision, or choice.2Education, 289. {CG 209.2}

Minden gyermeknek meg kell értenie az akarat igazi erejét! Értessétek meg velük, hogy milyen felelősség jár ezzel az ajándékkal. Az akarat az emberi természetet uraló hatalom, a döntés és választás képessége. {CG 209.2}   

Success Comes When the Will Is Yielded to God—Every human being possessed of reason has power to choose the right. In every experience of life God's word to us is, “Choose you this day whom ye will serve.” Joshua 24:15. Everyone may place his will on the side of the will of God, may choose to obey Him, and by thus linking himself with divine agencies, he may stand where nothing can force him to do evil. In every youth, every child, lies the power, by the help of God, to form a character of integrity and to live a life of usefulness. {CG 209.3}

A siker akkor jön, ha az akarat meghajol Isten előtt — Minden értelemmel bíró emberi lénynek lehetősége van a helyeset és jót választani: „Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok...” (Józs. 24:15) Akaratát mindenki alárendelheti Isten akaratának. Választhatja az iránta való engedelmességet, és így összekapcsolódva az isteni erőkkel, senki sem kényszerítheti az embert arra, hogy gonoszt cselekedjék. Minden ifjúnak és gyermeknek hatalmában áll, hogy Isten segítségével feddhetetlen jellemet formáljon, és mások számára hasznos, áldásos életet éljen. {CG 209.3}   

The parent or teacher who by such instruction trains the child to self-control will be the most useful and permanently successful. To the superficial observer his work may not appear to the best advantage; it may not be valued so highly as that of the one who holds the mind and will of the child under absolute authority; but after years will show the result of the better method of training.3Ibid. {CG 209.4}

Az a szülő és tanító lesz a legeredményesebb, aki ilyen tanítás által önuralomra neveli gyermekét, és így maradandó sikereket ér el. A felületes szemlélő számára e munka talán nem tűnik a legeredményesebbnek. Lehet, hogy nem értékelik olyan nagyra, mint egy olyan nevelő munkáját, aki tekintélyének feltétlen uralma alatt tartja a gyermek értelmét és akaratát - mégis, az évek múltával bebizonyosodik majd, hogy az a nevelési módszer volt a jobb, amely Istenre irányította a figyelmet. {CG 209.4}   

Do Not Weaken, but Direct the Child's Will—Save all the strength of the will, for the human being needs it all; but give it proper direction. Treat it wisely and tenderly, as a sacred treasure. Do not hammer it in pieces, but by precept and true example wisely fashion and mold it until the child comes to years of responsibility.4Counsels to Parents, Teachers, and Students, 116. {CG 210.1}

Ne gyengítsétek, hanem irányítsátok a gyermek akaratát! — Az akarat minden erejére szüksége van az embernek, feltéve, hogy az megfelelően irányított. Bölcsen és óvatosan kezeljétek, mint egy szent és drága kincset! Vigyázzatok, nehogy darabokra törjétek, hanem inkább formáljátok és alakítsátok türelmesen, elvek és igaz példák segítségével mindaddig, amíg a gyermek megbízható felnőtté válik. {CG 210.1}   

Children should early be trained to submit their will and inclination to the will and authority of their parents. When parents teach their children this lesson, they are educating them to submit to God's will and obey His requirements, and fitting them to be members of Christ's family.5Manuscript 119, 1899. {CG 210.2}

A gyermekeket korán meg kell tanítani arra, hogy hajlandóságukat és akaratukat alávessék szüleik akaratának és tekintélyének. Miközben erre nevelitek őket, azt is megtanulják, hogy alávessék magukat Isten akaratának, és engedelmeskedjenek követelményeinek. Így válnak alkalmassá arra, hogy Krisztus családjának tagjai legyenek. {CG 210.2}   

To Be Guided, Not Crushed—To direct the child's development without hindering it by undue control should be the study of both parent and teacher. Too much management is as bad as too little. The effort to “break the will” of a child is a terrible mistake. Minds are constituted differently; while force may secure outward submission, the result with many children is a more determined rebellion of the heart. Even should the parent or teacher succeed in gaining the control he seeks, the outcome may be no less harmful to the child.... {CG 210.3}

Irányítva, s nem összetörve — A szülők és tanítók gondolkodjanak azon, hogyan irányíthatnák úgy a gyermekek fejlődését, hogy közben ne akadályozzák azt helytelen korlátozásokkal. A túlságos gyámkodás és irányítás éppen olyan rossz, mint a túl kevés. Rettenetes hiba az a törekvés, hogy megtörjük a gyermek akaratát. Az emberek különböző beállítottságúak, s bár az erőszak eredményezhet látszatengedelmességet, mégis sok gyermek szívében csak még elszántabb lázadást idéz elő. Ha a szülő és tanító el is érné azt az uralmat a gyermek felett, amire törekszik, a következmény nagyon veszélyes és káros a gyermekre nézve... {CG 210.3}   

Since the surrender of the will is so much more difficult for some pupils than for others, the teacher should make obedience to his requirements as easy as possible. The will should be guided and molded, but not ignored or crushed.6Education, 288, 189. {CG 210.4}

Mivel az akarat alárendelése az egyik tanulónak sokkal nehezebb, mint a másiknak, a követelmények iránti engedelmességet a tanító tegye könnyebbé! Az akaratot irányítani és formálni kell, nem pedig semmibe venni vagy összetörni. {CG 210.4}   

Lead; Never Drive—Allow the children under your care to have an individuality, as well as yourselves. Ever try to lead them, but never drive them.7Testimonies For The Church 5:653. {CG 210.5}

Vezesd, soha ne hajtsd! — Engedjétek, hogy a gondozásotok alatt álló gyermekeknek ugyanúgy saját egyéniségük legyen, ahogyan nektek is van. Mindig vezetni próbáljátok őket, soha ne hajtani! {CG 210.5}   

Exercise of Will Expands and Strengthens Mind—A child may be so trained as to have ... no will of his own. Even his individuality may be merged in the one who superintends his training; his will, to all intents and purposes, is subject to the will of the teacher. Children who are thus educated will ever be deficient in moral energy and individual responsibility. They have not been taught to move from reason and principle; their wills have been controlled by another, and the mind has not been called out, that it might expand and strengthen by exercise. They have not been directed and disciplined with respect to their peculiar constitutions and capabilities of mind, to put forth their strongest powers when required.8Counsels to Parents, Teachers, and Students, 74. {CG 210.6}

Az akarat gyakorlása erősíti a gondolkodást — Lehet a gyermeket úgy is nevelni, hogy nincs saját akarata, s egyénisége beleolvad nevelőjének egyéniségébe. Akarata, szándékai és céljai teljesen alá vannak vetve tanítója akaratának. Az így nevelt gyermekek mindig hiányában lesznek az erkölcsi erőnek és az egyéni felelősségtudatnak. Nem tanulnak meg értelemmel és elvből cselekedni, mert akaratuk egy másik akarat uralma alatt áll, s gondolkodásuk sincs arra ösztönözve, hogy erősödjék a gyakorlás által. Nincsenek tekintettel sajátos, egyéni képességeikre, s nem tanítják őket arra, hogy szükség esetén minden erejüket bevessék a küzdelembe. {CG 210.6}   

When There Is a Clash of Wills—If the child has a stubborn will, the mother, if she understands her responsibility, will realize that this stubborn will is part of the inheritance she has given him. She will not look upon his will as something that must be broken. There are times when the determination of the mother meets the determination of the child, when the firm, matured will of the mother meets the unreasoning will of the child, and when either the mother rules because of her advantage of age and experience, or there is a ruling of the older will by the younger, undisciplined will of the child. At such times there is need of great wisdom; for by unwise management, by stern compulsion, the child may be spoiled for this life and the next. By a lack of wisdom everything may be lost. {CG 211.1}

Amikor az akaratok ütköznek — Ha egy gyermek makacs, az anyja - amennyiben tudatában van felelősségének - tudni fogja, hogy ez a makacsság része annak az örökségnek, amit ő maga adott át neki, s nem tekint úgy gyermeke akaratára, mint amelyet feltétlenül meg kell törni. Előfordul, hogy az anya és a gyermek szándékai összeütköznek - a szilárd és megfontolt akarat ütközik a gyermek ésszerűtlen akaratával. Ilyenkor vagy az anya kerül fölénybe, érettebb kora és tapasztalata révén, vagy a gyermek fegyelmezetlen akarata győzedelmeskedik. Az ilyen helyzetekben nagyon nagy bölcsességre van szükség, mert az oktalan irányítás és az erőszak teljesen tönkreteheti a gyermeket mind erre, mind az elkövetkezendő életre nézve. A bölcsesség hiánya miatt minden elveszhet! {CG 211.1}   

This is a crisis that should seldom be permitted to come, for both mother and child will have a hard struggle. Great care should be shown to avoid such an issue. But once such an issue is entered into, the child must be led to yield to the superior wisdom of the parent. The mother is to keep her words under perfect control. There are to be no loud-voiced commands. Nothing is to be done that will develop a defiant spirit in the child. The mother must study how to deal with him in such a way that he will be drawn to Jesus. She must pray in faith that Satan shall not be victor over the child's will. The heavenly angels are watching the scene. {CG 211.2}

Vigyázni kell, hogy a lehető legritkábban adódjanak ilyen válságos helyzetek, mert ez anyának és gyermeknek egyaránt nagy küzdelmet okoz. Ha mégsem lehet semmiképpen elkerülni, s ha már elkezdődött, akkor rá kell bírni a gyermeket, hogy engedelmeskedjék a szülők nagyobb tapasztalatának. Egy anya mindig uralkodjék szavain! Ne hangozzanak el az otthonban harsány parancsszavak! Ne tegyen semmit, ami a gyermekből dacot válthat ki. A szülőknek tanulmányozniuk kell, hogyan bánjanak kicsinyeikkel ilyen esetben, s hogyan vezessék őket Jézushoz. Hittel imádkozzanak, hogy Sátán ne győzze le gyermekeiket. A mennyei angyalok figyelik ezeket a jeleneteket. {CG 211.2}   

The mother must realize that God is her helper, that love is her success, her power. If she is a wise Christian, she will not attempt to force the child into submission. She will pray; and as she prays, she will be conscious of a renewal of spiritual life within herself. And she will see that at the same time the power that is working in her is working also in the child. And the child, in the place of being compelled, is led and grows gentler; and the battle is gained. Each kindly thought, each patient action, each word of wise restraint, is like apples of gold in pictures of silver. The mother has gained a victory more precious than language can express. She has renewed light and increased experience. The “true Light, which lighteth every man that cometh into the world,” has subdued her will. There is peace after the storm, like the shining of the sun after rain.9Letter 55, 1902. {CG 212.1}

Az anya legyen tudatában, hogy Isten az ő segítője, s hogy ereje és sikere a szeretetben rejlik. Ha bölcs keresztény, akkor nem próbálja ráerőszakolni a gyermekre az engedelmességet. Ehelyett imádkozik, s megújulást tapasztal majd lelki életében. Ha így tesz, látni fogja, hogy a benne munkálkodó erők ezzel egy időben a gyermekben is ugyanúgy működnek. Így a gyermek kényszerítés nélkül megszelídül, s ezzel csatát nyertek. Minden kedves gondolat, minden türelmes cselekedet, minden bölcs, korlátozó szó olyan, mint az „aranyalma ezüsttányéron” felszolgálva (Péld 25:11). Az anya kivívott győzelme sokkal drágább, mintsem szavakban ki lehetne fejezni. Tapasztalatai gyarapodtak, s új világosság gyúlt benne - az „igaz világosság, amely minden emberre árad, aki a földre született” (Jn. 1:9). Az akarat megszelídült, s a vihar utáni béke: mint eső után a napsütés. {CG 212.1}   

Parents Should Retain Youthful Feelings—Too few realize the importance of retaining, as far as possible, their own youthful feelings, and not becoming harsh and unsympathizing in their nature. God would be pleased to have parents mingle the graceful simplicity of a child with the strength, wisdom, and maturity of manhood and womanhood. Some never had a genuine childhood. They never enjoyed the freedom, simplicity, and freshness of budding life. They were scolded and snubbed, reproved and beaten, until the innocence and trustful frankness of the child was exchanged for fear, envy, jealousy, and deceitfulness. Such seldom have the characteristics that will make the childhood of their own dear ones happy.10Good Health, March, 1880. {CG 212.2}

A szülők őrizzék meg gyermeki érzéseiket — Sajnos csak kevesen tartják fontosnak, hogy ifjúi érzéseiket, amennyire csak lehetséges, megőrizzék, s természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek bájos egyszerűsége a felnőttkor erejével, bölcsességével és érettségével. Egyeseknek sohasem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek, míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irigységgé, félelemmé, féltékenységgé és álnoksággá változott bennük. Sajnos az ilyen felnőttek csak nagyon ritkán bírnak azokkal a tulajdonságokkal, amelyek saját kicsinyeik gyermekkorát boldoggá tennék. {CG 212.2}   

A Great Mistake—A great mistake is made when the lines of control are placed in the child's hands, and he is allowed to bear sway and control in the home. This is giving undue direction to that wonderful thing, the will power. But this has been done and will continue to be done because fathers and mothers are blind in their discernment and calculation.11Manuscript 126, 1897. {CG 213.1}

Óriási hiba a gyermekuralom — Óriási hibát követnek el azok, akik engedik, hogy a gyermekek uralkodjanak otthon, s teljesen a kezükbe vegyék a vezetői szerepet. Ez rossz irányba tereli az akaraterőt, ezt a csodálatos dolgot. Ám sajnos ugyanezt a hibát nap nap után követik el, mert a szülők vakok, nincsenek birtokában a bölcs ítélőképességnek és előrelátásnak. {CG 213.1}   

A Mother Who Yielded to Her Crying Child—Your child ... needs the hand of wisdom to guide him aright. He has been allowed to cry for what he wanted, until he has formed the habit of doing this. He has been allowed to cry for his father. Again and again, in his hearing, others have been told how he cries for his father, until he makes it a point of doing this. Had I your child, in three weeks he would be transformed. I would let him understand that my word was law, and kindly but firmly I would carry out my purposes. I would not submit my will to the child's will. You have a work to do here, and you have lost much by not taking hold of it before.12Letter 5, 1884. {CG 213.2}

Egy anya, aki engedett síró gyermekének — Gyermeked helyes nevelése bölcsességet igényel. Addig hagytátok, hogy mindenért sírjon, amit meg akart szerezni, hogy végül ez teljesen szokásává vált. Engedtétek, hogy az apja után sírjon, sőt füle hallatára emlegették többször is, hogy „szegény, hogy sír az apja után”, míg végül szándékosan kezdte az ilyen jeleneteket. Csak lenne nálam három hétig, meglátnád, hogy megváltozna! Megértetném vele, hogy az én szavam törvény, és kedvesen, de határozottan elérném célomat. Semmiképpen nem vetném alá magamat a gyermek akaratának. Bizony, sok teendőd van még ezen a téren, és sokat veszítettél azzal, hogy e dolgot már előbb nem vetted kézbe. {CG 213.2}   

Unhappy Life of the Spoiled Child—Every child that is not carefully and prayerfully disciplined will be unhappy in this probationary time and will form such unlovely traits of character that the Lord cannot unite them with His family in heaven. There is a very great burden to be carried all through the life of a spoiled child. In trial, in disappointment, in temptation, he will follow his undisciplined, misdirected will.13Manuscript 126, 1897. {CG 213.3}

Az elkényeztetett gyermek boldogtalan élete — Minden gyermek, akit nem fegyelmeznek, nem nevelnek gondosan és állandó imával, boldogtalan lesz itt a földön a próbaidő alatt, s olyan ellenszenves tulajdonságokat alakít ki, hogy az Úr nem fogadhatja be őt mennyei családjába. Egy elrontott gyermeknek óriási terhet kell hordoznia egész életén át, a próbákban és kísértésekben pedig fegyelmezetlen, félrenevelt akaratát fogja követni. {CG 213.3}   

Children who are allowed to have their own way are not happy. The unsubdued heart has not within itself the elements of rest and contentment. The mind and heart must be disciplined and brought under proper restraint, in order for the character to harmonize with the wise laws that govern our being. Restlessness and discontent are the fruits of indulgence and selfishness.14Testimonies For The Church 4:202. {CG 213.4}

Nem boldogok azok a gyermekek, akiknek megengedik, hogy azt csináljanak, amit akarnak. A meg nem fékezett szívben nem talál helyet a megnyugvás és az elégedettség. Ahhoz, hogy jellemünk harmóniában legyen a lényünket kormányzó bölcs törvényekkel, szívünket és elménket fegyelmezni, korlátozni kell. A nyugtalanság és az elégedetlenség a kényeztetés és az önzés gyümölcsei. {CG 213.4}   

The Background of Many Trials—The sad trials, which prove so dangerous to the prosperity of a church, and which cause the unbelieving to stumble and turn away with doubt and dissatisfaction, usually arise from an unsubdued and rebellious spirit, the offspring of parental indulgence in early youth. How many lives are wrecked, how many crimes are committed, under the influence of a quick-rising passion that might have been checked in childhood, when the mind was impressible, when the heart was easily influenced for right and was subject to a fond mother's will. Inefficient training of children lies at the foundation of a vast amount of moral wretchedness.15Ibid. {CG 214.1}

A szomorú próbák, melyek annyira veszélyeztetik a gyülekezet békéjét, s amelyek miatt a hitetlenek megbotránkozva, kételkedve, kiábrándultan fordulnak el, rendszerint a féktelen és lázadó szellemből fakadnak, s a kora ifjúkorban elkövetett szülői kényeztetés következményei. Hány élet törik össze így, hány bűntényt követnek el a hirtelen fellobbanó harag miatt, amit pedig gyermekkorban meg lehetett volna fékezni. Ekkor elméjük még fogékony, s szívük befolyásolható a jó irányba, ekkor még hajlanak a gyengéd anyai irányítást elfogadni. A gyermekek hibás nevelése az alapja az erkölcsi nyomor mérhetetlen áradatának napjainkban. {CG 214.1}