Chapter 38—Study Age, Disposition, and Temperament

38. fejezet

Do Not Hurry Children Out of Childhood—Parents should never hurry their children out of their childhood. Let the lessons given them be of that character which will inspire their hearts with noble purposes; but let them be children and grow up with that simple trust, candor, and truthfulness which will prepare them to enter the kingdom of heaven.1Good Health, March, 1880 par. 2. {CG 204.1}

Ne siettessétek a gyerekeket kinőni a gyermekkorból! — Szülők, soha ne siettessétek, hogy gyerekeitek kinőjenek a gyermekkorból! A nekik adott tanítások olyanok legyenek, amelyek szívüket nemes célokra indítják. Engedjétek őket gyerekeknek lenni, és azzal az egyszerű bizalommal, elfogulatlansággal és őszinteséggel felnőni, mely előkészíti őket a mennyei királyságba való belépésre. {CG 204.1}   

There Is a Beauty Appropriate to Each Period—Parents and teachers should aim so to cultivate the tendencies of the youth that at each stage of life they may represent the beauty appropriate to that period, unfolding naturally, as do the plants in the garden.2Education, 107. {CG 204.2}

Minden életkornak megvan a szépsége — A szülőknek és nevelőknek igyekezniük kell úgy alakítani a fiatalok hajlamait, hogy azok az élet minden szakaszában a korukhoz illő szépséget hordozzák, olyan természetesen kibontakozva, mint a kertben nyíló virágok. {CG 204.2}   

One of Christ's most beautiful and impressive parables is that of the sower and the seed.... The truths which this parable teaches were made a living reality in Christ's own life. In both His physical and His spiritual nature He followed the divine order of growth, illustrated by the plant, as He wishes all youth to do. Although He was the Majesty of heaven, the King of glory, He became a babe in Bethlehem, and for a time represented the helpless infant in its mother's care. {CG 204.3}

Krisztus egyik legszebb és leghatásosabb példázata a magvetőről és a magról szóló. Az igazságok, melyeket a példázat tanít, élő valósággá váltak Jézus életében. Testi és lelki fejlődésében követte a növekedés növények által szemléltetett isteni rendjét, s szeretné, ha minden fiatal így fejlődne. Bár a menny Királya, a dicsőség Ura volt, mégis eljött, s egy időre kicsiny, tehetetlen csecsemővé lett, aki anyja gondozására szorul. {CG 204.3}   

In childhood Jesus did the works of an obedient child. He spoke and acted with the wisdom of a child, and not of a man, honoring His parents and carrying out their wishes in helpful ways, according to the ability of a child. But at each stage of His development He was perfect, with the simple, natural grace of a sinless life. The Sacred Record says of His childhood, “The child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.” And of His youth it is recorded, “Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.” Luke 2:40, 52.3Counsels to Parents, Teachers, and Students, 140, 141. {CG 204.4}

Gyermekkorában Jézus engedelmes gyermekként végezte feladatát. Gyermeki értelemmel beszélt és cselekedett, nem úgy, mint egy felnőtt; s egy gyermek képességeivel összhangban segítette szüleit, akiket tisztelt és szeretett. Fejlődésének minden szakaszában tökéletes volt, a bűntelen élet egyszerű, természetes bájával. A szent feljegyzés így szól gyermekségéről: „A kis gyermek pedig növekedett és erősödött, lélekben teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme volt rajta.” Ifjúságáról ez van feljegyezve: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lk. 2:40, 52) {CG 204.4}   

Diversity of Disposition in Family Members—Marked diversities of disposition and character frequently exist in the same family, for it is in the order of God that persons of varied temperament should associate together. When this is the case, each member of the household should sacredly regard the feelings and respect the right of the others. By this means mutual consideration and forbearance will be cultivated, prejudices will be softened, and rough points of character smoothed. Harmony may be secured, and the blending of the varied temperaments may be a benefit to each.4The Signs of the Times, September 9, 1886. {CG 205.1}

A családtagok különböző természete — Gyakran mutatkozik ugyanabban a családban feltűnő különbség a jellemekben, mert Isten akarata az, hogy a különböző természetű személyek társas kapcsolatban legyenek egymással. Ilyen viszonyok esetén a család minden tagjának szentül figyelembe kell vennie a másik érzéseit, és tiszteletben kell tartania jogait. Ezzel erősödik a kölcsönös előzékenység és béketűrés; enyhülnek az előítéletek és elsimulnak az egyenetlenségek. A különbözőségek ellenére is biztosítani lehet az összhangot, s így az eltérő temperamentumok keveredése hasznos lesz mindenki számára. {CG 205.1}   

Study Individual Minds and Characters—Every child brought into the world increases the responsibility of the parents.... Their dispositions, their tendencies, their traits of character are to be studied. Very carefully should the discriminating powers of the parents be educated, that they may be enabled to repress the wrong tendencies and encourage right impressions and correct principles. {CG 205.2}

Tanulmányozd a gyermek gondolkodását és egyéniségét! — Minden világra hozott gyermek szaporítja a szülők felelősségét... Meg kell ismerni alkatukat, hajlamaikat s minden jellemvonásukat. Ahhoz, hogy a szülők megfékezhessék gyermekeik rossz hajlamait, s a helyes elvek felé terelhessék őket, gondosan fejleszteniük kell ítélőképességüket. {CG 205.2}   

Violence or harshness is not required in this work. Self-control must be cultivated and leave its impression on the mind and heart of the child.5Manuscript 12, 1898. {CG 205.3}

Ez a munka nem igényel semmiféle erőszakot vagy durvaságot. Az önfegyelmet kell erősíteni, s ezzel gyakorolni hatást a gyermek szívére és gondolkodására. {CG 205.3}   

It is a very nice work to deal with human minds. All children cannot be treated in the same way, for that restraint which must be kept upon one would crush out the life of another.6Manuscript 32, 1899. {CG 205.4}

Csodálatos munka az emberi elmével való foglalkozás! Lehetetlen minden gyermeket egyformán kezelni, mert ugyanaz a korlátozás, ami az egyiknek feltétlenül szükséges, a másiknak esetleg tönkreteheti az egész életét. {CG 205.4}   

Stimulate Weak Traits; Repress Wrong Ones—There are few well-balanced minds, because parents are wickedly negligent of their duty to stimulate weak traits and repress wrong ones. They do not remember that they are under the most solemn obligation to watch the tendencies of each child, that it is their duty to train their children to right habits and right ways of thinking.7The Signs of the Times, January 31, 1884. {CG 206.1}

A gyenge tulajdonságokat erősíteni, a rosszakat megfékezni — Sajnos nagyon kevés a kiegyensúlyozott gondolkodású ember, mert a szülők elhanyagolják kötelességüket, hogy gyermekeik gyengébb képességeit erősítsék, a rosszakat pedig megfékezzék. Elfelejtik, hogy a legszentebb megbízatásuk figyelemmel kísérni a gyermek hajlamait, s kötelességük jó szokásokra és helyes gondolkodásmódra nevelni őket. {CG 206.1}   

Learn the Disposition of Each Child—Children must have constant care, but you need not let them see that you are ever guarding them. Learn the disposition of each as revealed in their association with one another, and then seek to correct their faults by encouraging opposite traits. Children should be taught that the development of both the mental and the physical powers rests with themselves; it is the result of effort. They should early learn that happiness is not found in selfish gratification; it follows only in the wake of duty. At the same time the mother should seek to make her children happy.8The Signs of the Times, February 9, 1882. {CG 206.2}

Ismerd meg minden gyermek természetét! — Bár a gyermekeket állandóan gondozni és felügyelni kell, mégse éreztessétek velük, hogy mindig megfigyelés alatt állnak. Tanulmányozzátok külön-külön mindegyikük természetét, ahogyan az egymással való kapcsolatukban megnyilvánul, és igyekezzetek kijavítani hibáikat, a jó tulajdonságokat ösztönözve bennük. Meg kell tanítani a gyermekeket arra, hogy a testi és lelki erők fejlesztése egyaránt rajtuk múlik, saját erőfeszítéseik eredménye. Már nagyon korán meg kell érteniük: a boldogság nem az önző kedvtelések kielégítésén múlik, hanem a kötelességek hűséges teljesítésén. Ennek megfelelően az anya igyekezzék gyermekeit a lehető legboldogabbá tenni. {CG 206.2}   

Mental Needs Are as Important As Physical—Some parents attend carefully to the temporal wants of their children; they kindly and faithfully nurse them in sickness, and then think their duty done. Here they mistake. Their work has but just begun. The wants of the mind should be cared for. It requires skill to apply the proper remedies to cure a wounded mind. {CG 206.3}

A szellemi szükségletek éppoly fontosak, mint a testiek — Néhány szülő különösen nagy gondot fordít gyermekei testi szükségleteire. Amikor betegek, szeretettel és hűségesen gondozzák őket, s azt hiszik, hogy ezzel el is végezték kötelességüket. Ebben nagyot tévednek, mert kötelességüknek ez éppen csak a kezdete. A szellemi és lelki szükségletekről való gondoskodás nagyon nagy jártasságot és ügyességet igényel, hogy a sérült lélek gyógyítására a legmegfelelőbb orvosságot alkalmazzák. {CG 206.3}   

Children have trials just as hard to bear, just as grievous in character, as those of older persons. Parents themselves do not feel the same at all times. Their minds are often perplexed. They labor under mistaken views, and feelings. Satan buffets them, and they yield to his temptations. They speak irritably and in a manner to excite wrath in their children, and are sometimes exacting and fretful. The poor children partake of the same spirit, and the parents are not prepared to help them, for they were the cause of the trouble. Sometimes everything seems to go wrong. There is fretfulness all around, and all have a miserable, unhappy time. The parents lay the blame upon their poor children and think them very disobedient and unruly, the worst children in the world, when the cause of the disturbance is in themselves.9Testimonies For The Church 1:384. {CG 206.4}

A gyermekeknek ugyanolyan nehéz próbáik és kísértéseik vannak, mint a felnőtteknek. A szülők gondolatai is sokszor összezavarodnak, szenvednek téves nézeteiktől és érzéseiktől. Sátán csapásokat mér rájuk, s ők engednek kísértéseinek. Néha szigorúak és mérgesek, s ingerült beszédükkel haragot gerjesztenek gyermekeikben is. Szegény gyerekek átveszik tőlük ezt a lelkületet, s a szülők képtelenek segíteni rajtuk, mert ők voltak a baj okozói. Néha úgy tűnik, hogy minden rosszul megy, a levegő telve van ingerültséggel, és mindenki boldogtalan. A szülők vádló szemrehányásokat tesznek gyermekeiknek, amiért engedetlenek, s a világ legrosszabb gyerekeinek nevezik őket, miközben ők maguk minden zavar okai. {CG 206.4}   

Encourage Amiability—The ill-balanced mind, the hasty temper, the fretfulness, envy, or jealousy, bear witness to parental neglect. These evil traits of character bring great unhappiness to their possessors. How many fail to receive from companions and friends the love which they might have, if they were more amiable. How many create trouble wherever they go, and in whatever they are engaged!10Fundamentals of Christian Education, 67. {CG 207.1}

Kedvességre ösztönözni — A kiegyensúlyozatlan lélek, a hirtelen természet, az ingerlékenység, az irigység és féltékenység - mind a szülők hanyagságáról tesznek tanúbizonyságot. Aki e gonosz vonásokat hordozza jellemében, nagy boldogtalanságnak néz elébe. Milyen sokan vannak, akik nem kapják meg társaiktól és barátaiktól azt a szeretetet, amely nyugodtan az övék lehetne, ha csak egy kicsit is kedvesebbek lennének! Milyen sokan vannak, akik bármit csinálnak, és bármerre járnak, mindenkinek csak nehézségeket okoznak! {CG 207.1}   

Varied Temperaments Need Varied Discipline—Children have varied temperaments, and parents cannot always give the same manner of discipline to each. There are different qualities of mind, and they should be made a prayerful study that they may be molded so as to accomplish the purpose God designed.11Good Health, July, 1880, par. 1. {CG 207.2}

A különböző természetű gyermekek — más-más nevelést igényelnek — A gyermekek különböző vérmérsékletűek, ezért a szülők nem tudják őket egyformán fegyelmezni. Nem egyformák szellemi képességeik sem, s a szülőknek imádkozó szívvel kell megfigyelni őket, hogy véghezvihessék Isten terveit a gyermeknevelésben. {CG 207.2}   

Mothers, ... take time to get acquainted with your children. Study their dispositions and temperaments, that you may know how to deal with them. Some children need more attention than others.12The Review and Herald, July 9, 1901. {CG 207.3}

Anyák, szánjatok időt arra, hogy gyemekeiteket megismerjétek! Tanulmányozzátok hajlamaikat és vérmérsékletüket, hogy tudjátok, hogyan kell bánni velük. Némely gyermek sokkal több figyelmet igényel, mint a többi. {CG 207.3}   

Dealing With Unpromising Children—There are some children who need more patient discipline and kindly training than others. They have received as a legacy unpromising traits of character, and because of this they need the more of sympathy and love. By persevering labor these wayward ones may be prepared for a place in the work of the Master. They may possess undeveloped powers which, when aroused, will enable them to fill places far in advance of those from whom more has been expected. {CG 207.4}

Hogyan bánjunk a nehezen kezelhető gyerekekkel? — Vannak gyermekek, akiknek a nevelése és fegyelmezése több türelmet és kedvességet igényel, mint másoké. Ezek a gyerekek nem örököltek sokat ígérő jellemvonásokat, éppen ezért több megértést és szeretetet igényelnek. Kitartó munkával a nehezen kezelhető, önfejű gyermekeket is fel lehet készíteni arra, hogy részük legyen a Mesterért végzett munkában. Lehetnek kiaknázatlan erőik, melyeket felébresztve alkalmassá válnak olyan feladatok elvégzésére, amelyekkel messze túlszárnyalják többet ígérő társaikat. {CG 207.4}   

If you have children with peculiar temperaments, do not, because of this, let the blight of discouragement rest upon their lives.... Help them by the manifestation of forbearance and sympathy. Strengthen them by loving words and kindly deeds to overcome their defects of character.13Counsels to Parents, Teachers, and Students, 115, 116. {CG 208.1}

Ha ilyen különös alkattal vagy természettel bíró gyermekeitek vannak, ne hagyjátok, hogy emiatt csalódás mételyezze életüket! Segítsétek és bátorítsátok őket türelemmel és együttérzésetek kifejezésével! Erősítsétek őket szerető szavakkal és kedves cselekedetekkel, hogy legyőzzék jellemhibáikat! {CG 208.1}   

You Can Train More Than You Think—Just as soon as the mother loves Jesus, she wants to train her children for Him. You can train the disposition of children much more than you think you can from their earliest years. That precious name of Jesus should be a household word.14Manuscript 17, 1893. {CG 208.2}

Többet érhettek el a nevelésben, mint gondolnátok! — Ha egy anya szereti Jézust, amilyen hamar csak lehet, Neki akarja nevelni gyermekeit! Gyermekeitek lelkületét már egészen kicsi koruktól fogva eredményesebben formálhatjátok, mint gondolnátok! Jézus drága neve legyen jól ismert szó a családban! {CG 208.2}