Chapter 36—Advantage of the Early Years

36. fejezet

Early Childhood Is the Most Important Period—Too much importance cannot be placed on the early training of children. The lessons that the child learns during the first seven years of life have more to do with forming his character than all that it learns in future years.1Manuscript 2, 1903. {CG 193.1}

A kisgyermekkor a legfontosabb időszak — Nem lehet eléggé hangsúlyozni a gyermek nevelésének fontosságát korai éveiben. Az első hét évben adott tanításoknak sokkal nagyobb szerepük van az ember jellemének formálásában, mint az élete későbbi szakaszaiban kapott összes oktatásnak. {CG 193.1}   

From babyhood the character of the child is to be molded and fashioned in accordance with the divine plan. Virtues are to be instilled into his opening mind.2The Signs of the Times, September 25, 1901. {CG 193.2}

A gyermek jellemét már csecsemőkortól kezdve az isteni tervvel összhangban kell alakítanunk. Az erényeket „bele kell csepegtetnünk” nyiladozó elméjébe. {CG 193.2}   

The parents’ work must begin with the child in its infancy, that it may receive the right impress of character ere the world shall place its stamp on mind and heart.3The Review and Herald, August 30, 1881. {CG 193.3}

A szülők munkája, a nevelés a csecsemőkorban kezdődjék, hogy a gyermekek igaz jellemvonásokkal bírjanak, mielőtt még a világ nyomná bélyegét szívükre és értelmükre. {CG 193.3}   

The Most Susceptible Age—It is during the first years of a child's life that his mind is most susceptible to impressions either good or evil. During these years decided progress is made in either a right direction or a wrong one. On one hand, much worthless information may be gained; on the other, much solid, valuable knowledge. The strength of intellect, the substantial knowledge, are possessions which the gold of Ophir could not buy. Their price is above gold or silver.4Counsels to Parents, Teachers, and Students, 132. {CG 193.4}

A legfogékonyabb kor — Életének első éveiben a gyermek a jó és a rossz benyomásokra egyaránt fogékony. Ezekben az esztendőkben óriási változás mehet végbe bennük bármelyik irányba. Temérdek értéktelen, haszontalan információt kaphatnak, ugyanakkor elnyerhetnek sok komoly, értékes ismeretet is. A valódi tudomány olyan kincs, melyet „Ofír aranyával” sem lehet megvásárolni (Jób 28:16). Ára magasabb az aranyénál és ezüsténél. {CG 193.4}   

First Impressions Are Seldom Forgotten—Neither infants, children, or youth should hear an impatient word from father, mother, or any member of the household; for they receive impressions very early in life, and what parents make them today, they will be tomorrow, and the next day, and the next. The first lessons impressed upon the child are seldom forgotten.... {CG 193.5}

Az első benyomások ritkán merülnek feledésbe — Sem a csecsemők, sem a kisgyermekek, s a fiatalok se halljanak egyetlen indulatos szót sem a szülőktől, vagy a család bármely tagjától, mert már egészen fiatalon mélyen érinti őket minden hatás. Amilyenné alakítják őket a szülők ma, olyanok lesznek holnap, holnapután és a későbbiekben. A gyermeket ért első benyomások ritkán merülnek feledésbe... {CG 193.5}   

The impressions made on the heart early in life are seen in after years. They may be buried, but they will seldom be obliterated.5Manuscript 57, 1897. {CG 194.1}

A korai évek tapasztalatai, amelyek a szívet érintik, évek múlva sem mosódnak el. Talán el lehet temetni ezeket, de kitörölni csak nagyon ritkán. {CG 194.1}   

The Foundation Is Laid in the First Three Years—Mothers, be sure that you properly discipline your children during the first three years of their lives. Do not allow them to form their wishes and desires. The mother must be mind for her child. The first three years is the time in which to bend the tiny twig. Mothers should understand the importance attaching to this period. It is then that the foundation is laid. {CG 194.2}

Az alapot az első három évben kell lefektetni — Anyák, biztosnak kell lennetek abban, hogy megfelelően fegyelmezitek gyermekeiteket életük első három évében! Ne engedjétek, hogy saját kívánságaikat és vágyaikat kövessék. Az anyának kell irányítania gyermekét. Az első három évben a gyenge ágacska még hajlítható, ekkor kell az alapokat lefektetni. {CG 194.2}   

If these first lessons have been defective, as they very often are, for Christ's sake, for the sake of your children's future and eternal good, seek to repair the wrong you have done. If you have waited until your children were three years old to begin to teach them self-control and obedience, seek to do it now, even though it will be much harder.6Manuscript 64, 1899. {CG 194.3}

Ha az első tanítások hiányosak voltak, akkor igyekezzetek jóvá tenni hibátokat, gyermekeitek jövője és örök élete érdekében. Ha elmulasztottátok hároméves koruk előtt önfegyelemre és engedelmességre tanítani őket, akkor kezdjétek el most azonnal, még akkor is, ha a késedelem miatt ez már nagy nehézségekbe ütközik. {CG 194.3}   

Not So Difficult As Generally Supposed—Much parental anxiety and grief might be saved if children were taught from their cradles that their wills were not to be made law, and their whims continually indulged. It is not so difficult as is generally supposed to teach the little child to stifle its outburst of temper and subdue its fits of passion.7Pacific Health Journal, April, 1890. {CG 194.4}

Nem olyan nehéz, mint általában képzelik — Sok aggodalomtól és bánattól lennének megkímélve a szülők, ha gyermekeik már a bölcsőtől kezdve megtanulnák, hogy szeszélyeiket nem elégíthetik ki, s akaratuk nem teljesítendő törvény. Megtanítani a kisgyermeknek, hogy uralkodjék indulatain, s legyőzze szeszélyeit, nem is olyan nehéz dolog, mint ahogy azt sokan gondolják. {CG 194.4}   

Do Not Postpone This Work—Many neglect their duty during the first years of their children's lives, thinking that when they get older, they will then be very careful to repress wrong and educate them in the right. But the very time for them to do this work is when the children are babes in their arms. It is not right for parents to pet and humor their children; neither is it right for them to abuse them. A firm, decided, straightforward course of action will be productive of the best results.8Testimonies For The Church 4:313. {CG 194.5}

Ne halogassátok ezt a feladatot! — Sokan elhanyagolják kötelességüket gyermekeik életének első éveiben, azt gondolván, hogy ráérnek majd idősebb korukban jó irányba terelni őket. Nem tudják, hogy e munka elvégzéséhez a legalkalmasabb idő, amikor gyermekük még karjaikban nyugvó csecsemő. Sem a kényeztetés, sem a durva bánásmód nem helyes a szülők részéről. Jó eredmények eléréséhez a szilárd, határozott, egyenes eljárás a leggyümölcsözőbb. {CG 194.5}   

When I have called attention of parents to the wrong habits which they were encouraging in their very young children, some parents have appeared entirely indifferent; others have said with a smile, “Little darlings! I cannot bear to cross them in any way. They will do better when they get older. They will then be ashamed of these passionate outbursts. It is not best to be too particular and strict with the little ones. They will outgrow these habits of telling lies and deceiving and being indolent and selfish.” A very easy way indeed for mothers to dispose of the matter, but this does not meet the will of God.9Manuscript 43, 1900. {CG 195.1}

Amikor figyelmeztettem néhány szülőt gyermekeik rossz szokásai miatt, amelyek elnézésével csak bátorították őket helytelen magatartásukban, voltak, akik egészen közömbösen reagáltak. Mások mosolyogva ezt válaszolták: „Képtelen vagyok bármiben is ellentmondani az én kis drágáimnak! Majd megjavulnak, ha idősebbek lesznek. Akkor már szégyellni fogják dühkitöréseiket. Nem jó, ha túl szigorúak vagyunk a kicsikkel. Az ilyen rossz szokásokat, mint a hazudozás, csalás, lustaság és önzés, előbb-utóbb úgyis kinövik.” Valóban, nagyon egyszerű az anyáknak így elintézni a kérdést, de ez ellenkezik Isten akaratával. {CG 195.1}   

Thwart Satan's Effort to Claim Infant Children—Parents, you fail generally to begin your work early enough. You let Satan preoccupy the soil of the heart by putting in the first crop of seed.10The Review and Herald, April 14, 1885. {CG 195.2}

Ne engedd, hogy Sátán uralkodjék a csecsemő felett! — A szülők sokszor elmulasztják elég korán elkezdeni munkájukat, s hagyják, hogy Sátán elfoglalja a szív talaját, elvetve az első magokat. {CG 195.2}   

You have a work to do that Satan shall not gain the control of your children and take them away from you before they are out of your arms. Mothers, you should see to it that the powers of darkness do not control your little ones. You should set your will that the enemy shall not raise his banner of darkness in your home.11The Signs of the Times, July 22, 1889. {CG 195.3}

Apák és Anyák! Még mielőtt gyermekeitek kikerülnének karjaitokból, a ti feladatotok megakadályozni, hogy Sátán átvegye felettük az uralmat. Vigyáznotok kell, nehogy a sötétség hatalmába kerüljenek kicsinyeitek! Tegyetek meg mindent, hogy az Ellenség ne bonthassa ki zászlaját otthonotokban! {CG 195.3}   

In Preparing Also for Practical Life—There are but very few who take time to carefully consider what an amount of knowledge both of temporal and eternal things may be gained by the child during its first twelve or fifteen years. Not only should children in these first years of life be obtaining book knowledge, but they should be learning the arts essential for practical life; the latter should not be neglected for the former.12Manuscript 43, 1900. {CG 195.4}

Felkészítés a gyakorlati életre — Csak nagyon kevesen szakítanak időt arra, hogy végiggondolják, milyen sok földi és örökkévaló ismeretet kaphatnak a gyermekek első 12-15 évük folyamán. Ezekben az években nemcsak a könyvekből nyerhető tudást kell elsajátítaniuk, hanem a gyakorlati élet fontos ismereteit is - s az utóbbiakat ne hanyagolják el az előbbiek miatt. {CG 195.4}   

Napoleon's Heritage—The character of Napoleon Bonaparte was greatly influenced by his training in childhood. Unwise instructors inspired him with a love for conquest, forming mimic armies and placing him at their head as commander. Here was laid the foundation for his career of strife and bloodshed. Had the same care and effort been directed to making him a good man, imbuing his young heart with the spirit of the Gospel, how widely different might have been his history.13The Signs of the Times, October 11, 1910. {CG 196.1}

Napóleon öröksége — Bonaparte Napóleon jellemét nagyon nagy mértékben befolyásolta a gyermekkorában kapott nevelés. Oktalan nevelői ültették szívébe a hódítás szeretetét, s ösztönözték arra, hogy képzeletbeli hadsereget alakítson, amelynek ő a parancsnoka. Ezzel megalapozták harcokban és vérontásban bővelkedő pályafutását. Ha ugyanilyen gonddal törekedtek volna arra, hogy jó embert faragjanak belőle, a fiatal szívet az evangélium lelkületével töltve be, mennyire más lenne az élettörténete! {CG 196.1}   

Hume and Voltaire—It is said that Hume, the skeptic, was in early life a conscientious believer in the Word of God. Being connected with a debating society, he was appointed to present the arguments in favor of infidelity. He studied with earnestness and perseverance, and his keen and active mind became imbued with the sophistry of skepticism. Erelong he came to believe its delusive teachings, and his whole afterlife bore the dark impress of infidelity. {CG 196.2}

Hume és Voltaire — Köztudott, hogy a szkeptikus Hume fiatal éveiben lelkiismeretes, istenfélő ember volt. Később kapcsolatba került egy nyilvános vitakörrel, ahol felkérték, hogy az ateizmus érveit képviselje. Míg nagy szorgalommal és kitartással készült, hogy a kérésnek eleget tegyen, friss és tevékeny elméjét betöltötte a hitetlenség álokoskodása. Nem sok idő kellett, és elhitte a megtévesztő tanításokat, s egész későbbi élete magán hordozta a hitetlenség sötét bélyegét. {CG 196.2}   

When Voltaire was five years old, he committed to memory an infidel poem, and the pernicious influence was never effaced from his mind. He became one of Satan's most successful agents to lead men away from God. Thousands will rise up in the judgment and charge the ruin of their souls upon the infidel Voltaire. {CG 196.3}

Voltaire ötéves korában kívülről megtanult egy hitetlenséget sugalmazó verset, s a káros befolyás soha nem kopott ki emlékezetéből. Belőle lett Sátán egyik legsikeresebb ügynöke, aki az embereket eltávolította Istentől. Ezrek fognak feltámadni az ítéletkor, akik a lelkük pusztulását okozó hitetlenségért Voltaire-t okolják majd. {CG 196.3}   

By the thoughts and feelings cherished in early years every youth is determining his own life history. Correct, virtuous, manly habits formed in youth will become a part of the character and will usually mark the course of the individual through life. The youth may become vicious or virtuous, as they choose. They may as well be distinguished for true and noble deeds as for great crime and wickedness.14Ibid. {CG 196.4}

A korai években dédelgetett gondolatok és érzések által alapozza meg minden fiatal a saját jövőbeli pályáját. Az ilyenkor kialakult helyes erkölcsök és emberség a jellem részévé válnak, s az egész életen keresztül meghatározó szerepük lesz. Az ember azzá válik, amivé lenni akar: becsületessé, vagy gonosszá. {CG 196.4}   

Hannah's Reward—Opportunities of inestimable worth, interests infinitely precious, are committed to every mother. During the first three years of the life of Samuel the prophet, his mother carefully taught him to distinguish between good and evil. By every familiar object surrounding him she sought to lead his thoughts up to the Creator. In fulfillment of her vow to give her son to the Lord, with great self-denial she placed him under the care of Eli the high priest, to be trained for service in the house of God.... His early training led him to choose to maintain his Christian integrity. What a reward was Hannah's! And what an encouragement to faithfulness is her example!15The Review and Herald, September 8, 1904. {CG 197.1}

Anna jutalma — Fölbecsülhetetlen értékű lehetőségek, végtelenül drága érdekek bízattak minden anyára. Sámuel prófétát életének első három évében az édesanyja megtanította különbséget tenni a jó és rossz között. Minden ismerős tárgy segítségével, ami körülvette, igyekezett gondolatait a Teremtőre irányítani. Fogadalmáért - hogy fiát az Úrnak adja -, nagy önmegtagadás árán, gyermekét Éli főpap gondozásába helyezte, hogy ő az Isten házának szolgálatára nevelje... Sámuelt korai neveltetése indította arra, hogy megőrizze istenfélő becsületességét. Mekkora volt Anna jutalma! Mennyire a hűségre buzdít az ő példája! {CG 197.1}   

How Joseph's Mind Was Garrisoned—The lessons given Joseph in his youth by Jacob in expressing his firm trust in God and relating to him again and again the precious evidences of His loving-kindness and unceasing care were the very lessons he needed in his exile among an idolatrous people. In the testing time he put these lessons to a practical use. When under the severest trial, he looked to his heavenly Father, whom he had learned to trust. Had the precepts and example of the father of Joseph been of an opposite character, the pen of inspiration would never have traced upon the pages of sacred history the story of integrity and virtue that shines forth in the character of Joseph. The early impressions made upon his mind garrisoned his heart in the hour of fierce temptation and led him to exclaim, “How can I do this great wickedness, and sin against God?”16Good Health, January, 1880. {CG 197.2}

Mivel volt felvértezve József gondolkodása? — A fiatal József Jákóbtól kapott tanításai az Istenbe vetett szilárd bizalom kifejezése és az Isten gyengéd szeretetéről és szüntelen gondoskodásáról való újabb és újabb bizonyságtevések voltak. Ezekre volt Józsefnek szüksége a bálványimádó emberek közötti száműzetésében. A próba idején e tanításokat tettekre váltotta. Amikor a legnehezebb próbák érték, felnézett mennyei Atyjára, akiben megtanult bízni, s Tőle kért erőt. Ha Jákób ellenkező tanításokat és példát adott volna, akkor az ihletett író soha nem jegyezheti fel a történelem lapjaira a becsület és erény József jelleméből sugárzó példáit. Az értelmét fiatalon ért hatások megőrizték a heves kísértés közepette, s erre a kiáltásra indították: „Hogyan követhetnék el ilyen nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?!” (I.Móz. 39:9) {CG 197.2}   

The Fruitage of Wise Training—It is a sad fact that any weakness and indecision on the part of the mother is quickly seen by the children, and the tempter then works upon their minds, leading them to persist in following their inclination. If parents would cultivate the qualities necessary for them to use in the proper training of their children, if they would plainly lay before the children the rules they must follow, and not suffer these rules to be broken, the Lord would co-operate with and bless both parents and children.17Manuscript 133, 1898. {CG 197.3}

A bölcs nevelés gyümölcse — A gyermekek nagyon hamar észreveszik anyjuk gyengeségét és határozatlanságát, s szomorú, de a Kísértő befolyásolva gondolkodásukat, ráveszi őket, hogy kitartóan kövessék romlott hajlamaikat. Ha a szülők fejlesztenék a gyermekneveléshez nélkülözhetetlenül szükséges képességeiket, a gyerekek számára pedig világosan lefektetnék a követendő szabályokat, s nem engednék azokat áthágni, az Úr együttműködne velük és megáldaná mindnyájukat. {CG 197.3}   

At a very early age children become susceptible to demoralizing influences, but parents who profess to be Christians do not seem to discern the evil of their own course of management. Oh, that they might realize that the bias which is given to a child in its earliest years gives a tendency to character and shapes the destiny either for eternal life or eternal death! Children are susceptible to moral and spiritual impressions, and those who are wisely trained in childhood may be erring at times, but they will not go far astray.18The Signs of the Times, April 16, 1896. {CG 198.1}

A gyermekek már nagyon korán érzékenyek az erkölcsileg megrontó befolyásokra, de úgy tűnik, hogy a magukat kereszténynek valló szülők nem veszik észre saját nevelési módszereik helytelenségét. Ó, bárcsak felfognák, hogy a gyermeket a legfiatalabb éveiben ért befolyások úgy formálják jellemét, hogy ezzel meghatározzák sorsát az örök életre vagy halálra. A gyerekek fogékonyak az erkölcsi és lelki benyomásokra - s bár azok is hibáznak olykor, akiket bölcsen neveltek, mégsem fognak soha messzire tévedni. {CG 198.1}