Chapter 32—How Character is Formed

32. fejezet

Attained by Persevering, Untiring Effort—Character does not come by chance. It is not determined by one outburst of temper, one step in the wrong direction. It is the repetition of the act that causes it to become habit, and molds the character either for good or for evil. Right characters can be formed only by persevering, untiring effort, by improving every entrusted talent and capability to the glory of God. Instead of doing this, many allow themselves to drift wherever impulse or circumstances may carry them. This is not because they are lacking in good material, but because they do not realize that in their youth God wants them to do their very best.1The Youth's Instructor, July 27, 1899. {CG 164.1}

Állhatatos, fáradhatatlan erőfeszítésre van szükség — A jellem nem a véletlen műve. Nem határozható meg egyetlen dühkitörés vagy helytelen lépés alapján. A jellem a cselekedetek ismétlődése, amelyek végül szokássá válnak, s jóra vagy rosszra alakítják azt. Az igaz jellem kialakítása csak kitartó, fáradhatatlan erőfeszítések által lehetséges: a ránk bízott tálentumok és képességek fejlesztésével Isten dicsőségére. Ehelyett sajnos sokan hagyják magukat sodortatni a körülményektől vagy az ösztöneiktől. Nem azért, mert nincsenek jó képességeik, hanem mert nem ébrednek tudatára: Isten akarata, hogy fiatalságuk legjavát nyújtsák. {CG 164.1}   

Our first duty to God and our fellow beings is in self-development. Every faculty with which the Creator has endowed us should be cultivated to the highest degree of perfection, that we may be able to do the greatest amount of good of which we are capable. In order to purify and refine our characters, we need the grace given us of Christ that will enable us to see and correct our deficiencies and improve that which is excellent in our characters.2Pacific Health Journal, April 1890. {CG 164.2}

Legelső kötelességünk Isten és embertársaink iránt az önképzés. A tökéletesség legmagasabb fokáig kell ápolnunk minden adottságot, amivel a Teremtő megajándékozott, hogy a lehető legjobbat tehessük. Jellemünk tisztításához és nemesbítéséhez Jézustól ránk áradó kegyelemre van szükségünk, mert csak ezáltal lehetünk képesek meglátni és kijavítani hiányosságainkat, s fejleszteni erényeinket. {CG 164.2}   

By Cultivating God-given Powers—To a great extent everyone is the architect of his own character. Every day the structure more nearly approaches completion. The Word of God warns us to take heed how we build, to see that our building is founded upon the Eternal Rock. The time is coming when our work will stand revealed just as it is. Now is the time for all to cultivate the powers that God has given them, that they may form characters for usefulness here and for a higher life hereafter. {CG 164.3}

Az Istentől kapott erők művelése — Mindenki számára óriási munkaterület önmaga jellemének építése. Az épület napról napra egyre közelebb áll a befejezéshez. Isten szava figyelmeztet rá, hogyan építsünk, s arra is, hogy házunk örökkévaló sziklára épüljön. Közeleg az idő, amikor feltárul munkánk eredménye. Most kell művelnünk az Isten által ránk bízott erőket, s olyan jellemet formálnunk, amely hasznunkra lesz ebben az életben és az örökkévalóságban is. {CG 164.3}   

Faith in Christ as a personal Saviour will give strength and solidity to the character. Those who have genuine faith in Christ will be sober-minded, remembering that God's eye is upon them, that the Judge of all men is weighing moral worth, that heavenly intelligences are watching to see what manner of character is being developed.3Counsels to Parents, Teachers, and Students, 222, 223. {CG 165.1}

A Krisztusban mint személyes Megváltónkban való hit erőt és szilárdságot kölcsönöz a jellemnek. Akiknek valódi hitük van Krisztusban, józanul gondolkodnak és soha nem feledkeznek meg arról, hogy Isten szeme mindig rajtuk van, hogy az emberek Bírája az erkölcsi értékeket méri, s hogy a mennyei lények figyelik, miként fejlődik jellemük. {CG 165.1}   

It Is Influenced by Every Act—Every act of life, however unimportant, has its influence in forming the character. A good character is more precious than worldly possessions, and the work of forming it is the noblest in which men can engage. {CG 165.2}

Befolyásolja minden cselekedet — Az életben minden cselekedet, legyen az bármily jelentéktelen, befolyásával formálja a jellemet. Az igaz jellem sokkal értékesebb a világi javaknál, és formálása a legnemesebb feladat, amit egy ember csak tehet. {CG 165.2}   

Characters formed by circumstance are changeable and discordant—a mass of contraries. Their possessors have no high aim or purpose in life. They have no ennobling influence upon the characters of others. They are purposeless and powerless.4Testimonies For The Church 4:657. {CG 165.3}

A körülmények által formált jellem ingatag és zavaros - ellentétek halmaza. Az ilyen embereknek nincsenek magas célkitűzéseik és szándékaik az életben, s nincsenek nemesítő befolyással mások jellemére, céltalanok és erőtlenek. {CG 165.3}   

Perfected by Following God's Pattern—God expects us to build characters in accordance with the pattern set before us. We are to lay brick by brick, adding grace to grace, finding our weak points and correcting them in accordance with the directions given. When a crack is seen in the walls of a mansion, we know that something about the building is wrong. In our character building, cracks are often seen. Unless these defects are remedied, the house will fall when the tempest of trial beats upon it.5The Youth's Instructor, October 25, 1900. {CG 165.4}

A tökéletes isteni minta követése — Isten azt várja tőlünk, hogy az elénk helyezett mintával összhangban építsük jellemünket. Egyik téglát a másik után rakva, kegyelem által munkálkodjunk, s ha rátalálunk gyenge pontjainkra, a kapott utasítás szerint javítsuk ki azokat. Ha egy ház falain repedést látunk, tudjuk, hogy valami hiba van az épületben. A mi jellemünk épületén bizony gyakran láthatók repedések, s ha ezeket a hiányosságokat nem pótoljuk, az építmény le fog omlani, amikor rátör a próba vihara. {CG 165.4}   

God gives us strength, reasoning power, time, in order that we may build characters on which He can place His stamp of approval. He desires each child of His to build a noble character, by the doing of pure, noble deeds, that in the end he may present a symmetrical structure, a fair temple, honored by man and God. {CG 165.5}

Isten azért ad nekünk erőt, képességet a gondolkodásra és időt, hogy olyan jellemet építhessünk, amelyre ráhelyezheti jóváhagyó pecsétjét. Azt szeretné, hogy minden gyermeke nemes jellemet építsen magának tiszta és nemes cselekedetek által, hogy az utolsó napon arányos, szép épület legyen látható, egy tiszta templom, amit ember és Isten egyaránt tisztel. {CG 165.5}   

In our character building we must build on Christ. He is the sure foundation—a foundation which can never be moved. The tempest of temptation and trial cannot move the building which is riveted to the Eternal Rock. {CG 166.1}

Jellemünk formálásában Krisztusra kell építenünk. Ő az egyetlen biztos alap - alap, ami soha el nem mozdul. A kísértés és próba vihara sem tudja megmozdítani azt az épületet, ami az örökkévaló sziklához van erősítve. {CG 166.1}   

He who would grow into a beautiful building for the Lord must cultivate every power of the being. It is only by the right use of the talents that the character can develop harmoniously. Thus we bring to the foundation that which is represented in the Word as gold, silver, precious stones—material that will stand the test of God's purifying fires. In our character building Christ is our example.6The Youth's Instructor, May 16, 1901. {CG 166.2}

Aki szeretne gyönyörű épületté növekedni az Úr számára, annak minden erejét és képességét művelnie kell. Csak a tálentumok helyes felhasználásával tud a jellem harmonikusan fejlődni. Így helyezzük az alapra azt, amit a Biblia ezüstnek, aranynak és drágakőnek nevez, mert ezek kiállják Isten tisztító tüzének próbáját. Jellemünk építésében Krisztus a példaképünk. {CG 166.2}   

Temptation Must Be Resisted—The life of Daniel is an inspired illustration of what constitutes a sanctified character. It presents a lesson for all, and especially for the young. A strict compliance with the requirements of God is beneficial to the health of body and mind.7Fundamentals of Christian Education, 80. {CG 166.3}

A kísértést le kell győzni — Dániel élete a megszentelt jellem ihletett példája. Mindenkinek, de különösen a fiataloknak nagy tanítás ez. Az Isten követelményei iránti szigorú engedelmesség jótékony hatással van a test és az értelem egészségére. {CG 166.3}   

Daniel's parents had trained him in his childhood to habits of strict temperance. They had taught him that he must conform to nature's laws in all his habits; that his eating and drinking had a direct influence upon his physical, mental, and moral nature, and that he was accountable to God for his capabilities; for he held them all as a gift from God and must not, by any course of action, dwarf or cripple them. As the result of this teaching, the law of God was exalted in his mind and reverenced in his heart. During the early years of his captivity Daniel was passing through an ordeal which was to familiarize him with courtly grandeur, with hypocrisy, and with paganism. A strange school indeed to fit him for a life of sobriety, industry, and faithfulness! And yet he lived uncorrupted by the atmosphere of evil with which he was surrounded. {CG 166.4}

Dánielt már gyermekkorában megtanították szülei a szigorú mértékletesség szokására. Megtanulta, hogy mindenben alkalmazkodnia kell a természet törvényeihez; hogy az evés és ivás közvetlen hatással van testi, szellemi és erkölcsi képességeire, s hogy mindezekért felelősséggel tartozik Istennek. Mivel Istentől kapott ajándéknak tartotta minden képességét, ezért soha, semmilyen körülmények között nem rombolta, csökkentette azokat. E tanítás eredményeként Isten törvényét felmagasztalta elméjében, s tisztelte szívében. Fogsága kezdetén, fiatal éveiben Dániel olyan próbán ment keresztül, ami megismertette vele az udvarias finomkodást, képmutatást, a pogányságot. E különös iskola mégis józan életre, szorgalomra és hűségre nevelte őt! Romlatlanul élt a körülötte lévő gonosz légkörben. {CG 166.4}   

Daniel and his companions enjoyed the benefits of correct training and education in early life, but these advantages alone would not have made them what they were. The time came when they must act for themselves—when their future depended upon their own course. Then they decided to be true to the lessons given them in childhood. The fear of God, which is the beginning of wisdom, was the foundation of their greatness. His Spirit strengthened every true purpose, every noble resolution.8Manuscript 132, 1901. {CG 167.1}

Dániel és társai nagy hasznát vették ugyan a fiatalkori helyes nevelésnek, de ezek az előnyök önmagukban még nem tették volna őket olyan emberré, amilyenné váltak. Eljött az idő, amikor önmagukért kellett cselekedniük - amikor jövőjük saját lépésüktől függött. Ekkor úgy döntöttek, hogy hűségesek maradnak a gyermekkorukban kapott tanításhoz. Az Isten félelme, amely a bölcsesség kezdete, volt az ő nagyságuk alapja. Az Ő Lelke erősített meg minden igaz célt, minden nemes elhatározást. {CG 167.1}   

The Aim Must Be High—If the youth today would stand as Daniel stood, they must put to the stretch every spiritual nerve and muscle. The Lord does not desire that they shall remain novices. He wishes them to reach the highest round of the ladder, that they may step from it into the kingdom of God.9The Youth's Instructor, July 27, 1899. {CG 167.2}

Magasra tűzd a célt! — Ha a fiatalok ma úgy szeretnének megállni, ahogyan Dániel, akkor lelkük minden izmát és idegszálát meg kell feszíteniük. Az Úrnak nem az a szándéka, hogy mindig kezdők maradjanak. Ő azt szeretné, ha elérnék a létra legmagasabb fokát, hogy arról Isten országába léphessenek. {CG 167.2}   

If the youth rightly appreciate this important matter of character building, they will see the necessity of doing their work so that it will stand the test of investigation before God. The humblest and weakest, by persevering effort in resisting temptation and seeking wisdom from above, may reach heights that now seem impossible. These attainments cannot come without a determined purpose to be faithful in the fulfillment of little duties. It requires constant watchfulness that crooked traits shall not be left to strengthen. The young may have moral power, for Jesus came into the world that He might be our example and give to all youth and those of every age divine help.10The Youth's Instructor, November 3, 1886. {CG 167.3}

Ha a fiatalok kellőképpen értékelik a jellemépítés fontosságát, akkor látni fogják: valóban úgy kell munkálkodniuk, hogy az kiállja majd a próbát Isten ítélőszéke előtt. A legalázatosabb és leggyengébb is, ha kitartó erőfeszítések által és mennyei bölcsességet keresve ellenáll a kísértéseknek, olyan magasságokat érhet el, amelyek most még lehetetlennek tűnnek számára. Ezek az eredmények nem jönnek létre, csak ha szándékunk eltökélt, hogy hűségesek leszünk az apró kötelességek teljesítésében. Állandó figyelmet követel tőlünk, hogy a ferde jellemvonásokat ne engedjük megerősödni. Minden fiatalnak lehet erkölcsi ereje a gonosz legyőzésére, mert Jézus eljött erre a földre, hogy példánk legyen, és Ő isteni segítséget nyújt mindenkinek a küzdelemhez. {CG 167.3}   

Counsel and Reproof Must Be Heeded—Those who are defective in character, in conduct, in habits and practices, are to take heed to counsel and reproof. This world is God's workshop, and every stone that can be used in the heavenly temple must be hewed and polished, until it is a tried and precious stone, fitted for its place in the Lord's building. But if we refuse to be trained and disciplined, we shall be as stones that will not be hewed and polished, and that are cast aside at last as useless.11The Youth's Instructor, August 31, 1893. {CG 168.1}

A tanácsot és feddést meg kell szívlelni — Azoknak, akik jellemükben, viselkedésükben, szokásaikban és cselekedeteikben tökéletlenek, meg kell szívlelniük a tanácsot és feddést. Ez a világ Isten műhelye, akinek e műhelyben minden követ addig kell faragnia és csiszolnia, amíg értékes lesz, hogy elfoglalhassa helyét az Úr épületében, a mennyei templomban. Ám ha elutasítjuk a tanítást és fegyelmezést, olyanok leszünk, mint a faragatlan és csiszolatlan, durva kövek, melyeket végül mint használhatatlant dobnak félre. {CG 168.1}   

It may be that much work needs to be done in your character building, that you are a rough stone which must be squared and polished before it can fill a place in God's temple. You need not be surprised if with hammer and chisel God cuts away the sharp corners of your character, until you are prepared to fill the place He has for you. No human being can accomplish this work. Only by God can it be done. And be assured that He will not strike one useless blow. His every blow is struck in love, for your eternal happiness. He knows your infirmities, and works to restore, not to destroy.12Testimonies For The Church 7:264. {CG 168.2}

Lehet, hogy jellemed építésében még olyan sok az elvégzetlen munka, mintha csiszolatlan, durva kő lennél, amit még alaposan meg kell munkálni ahhoz, hogy elfoglalhassa helyét Isten templomában. Ne lepődj meg, ha az éles sarkokat kalapáccsal vagy vésővel távolítja el jellemedről, hogy betölthesd a helyet, amit számodra készített. Emberi lény nem képes elvégezni ezt a munkát. Megvalósítása egyedül Isten által lehetséges. Abban biztos lehetsz, hogy Ő egyetlen fölösleges ütést sem mér rád. Szeretetből munkálkodik, a te örökkévaló boldogságodért. Ő ismeri gyengeségeidet, és a felépítéseden munkálkodik, nem a lerombolásodon. {CG 168.2}