Chapter 19—Purity

19. fejezet

Give Instruction in the Principles of Purity—Christian mothers, be entreated by a mother to realize the responsibility resting upon you. Teach your children from the cradle to practice self-denial and self-control. Bring them up to have sound constitutions and good morals. Impress upon their tender minds the truth that God does not design that we shall live for present gratification merely, but for our ultimate good. These lessons will be as seed sown in fertile soil, and they will bear fruit that will make your hearts glad.1Manuscript 44, 1900. {CG 113.1}

Tanítsátok a lelki tisztaság alapelveit! — Keresztény anyák! Esedezzetek azért, hogy felfoghassátok a rajtatok nyugvó felelősséget. Tanítsátok gyermekeiteket már a bölcsőtől, hogy gyakoroljanak önmegtagadást és önuralmat! Úgy neveljétek őket, hogy egészséges testfelépítésűek és jó erkölcsűek legyenek! Véssétek zsenge elméikbe az igazságot, és értessétek meg velük: Isten nem azt akarja, hogy pusztán pillanatnyi örömeinkért éljünk, hanem legvégső javunkért. Ezek a leckék olyanok lesznek számukra, mint a termékeny talajba vetett magok, amelyek gyümölcsöt teremnek és boldogságot hoznak. {CG 113.1}   

To shield their children from contaminating influences, parents should instruct them in the principles of purity. Those children who in the home form habits of obedience and self-control will have little difficulty in their school life and will escape many of the temptations that beset the youth. Parents should train their children to be true to God under all circumstances and in all places. They should surround them with influences that tend to strengthen character. With such a training, children, when sent away to school, will not be a cause of disturbance or anxiety. They will be a support to their teachers and an example and encouragement to their fellow pupils.2Counsels to Parents, Teachers, and Students, 150. {CG 113.2}

Hogy megóvják gyermekeiket a rossz befolyástól, a szülőknek oktatniuk kell őket a lelki tisztaság elveire. Azoknak a gyermekeknek, akik már az otthonban megszokták az önuralmat és engedelmességet, nem lesz sok problémájuk az iskolai életben sem, és sok olyan kísértéstől menekülnek meg, amelyek a fiatalokat körülveszik. A szülők tanítsák gyermekeiket arra, hogy mindenhol és minden körülmények között legyenek hűségesek Istenhez. Befolyásukkal jellemük erősödését szolgálják. Ilyen nevelés mellett a gyerekek az iskolában sem a nyugtalanság és örökös aggodalmak okozói lesznek, hanem tanáraik támogatói, tanulótársaik számára pedig buzdítás és jó példa. {CG 113.2}   

Exercise Unceasing Watchfulness—Parents and guardians must themselves maintain purity of heart and life if they would have their children pure. They must give the needed instruction, and in addition to this they must exercise unceasing watchfulness. Every day new thoughts are awakened in the minds of the young, new impressions made upon their hearts. The associations they form, the books they read, the habits they cherish—all must be guarded.3The Signs of the Times, May 25, 1882. {CG 113.3}

Szakadatlan éberség — A szülőknek és nevelőknek szívüket és életüket tisztán kell tartaniuk, ha azt akarják, hogy gyermekeik tiszták legyenek. Meg kell adniuk a szükséges oktatást, és állandóan figyelniük kell gyermekeikre. Mindennap új gondolatok ébrednek a fiatalok fejében, és új hatások érik szívüket. Társas kapcsolataik alakítását, olvasmányaikat, dédelgetett szokásaikat mind felügyelet alatt kell tartani. {CG 113.3}   

Keep the Home Pure and Attractive—The home must be kept pure and clean. Unclean, neglected corners in the house will tend to make impure, neglected corners in the soul. Mothers, you are the educators of your children, and you can do a great deal if you begin early to inculcate pure thoughts, by fitting up their rooms in a cleanly, tasteful, attractive manner.4Christian Temperance and Bible Hygiene, 142, 143. {CG 114.1}

A tiszta és vonzó otthon hatása — Az otthon legyen mindig tiszta és szép. Ha piszkos, elhanyagolt sarkok vannak a házban, akkor a szívben is ilyen tisztátalan zugok képződnek. Anyák! Ti vagytok gyermekeitek nevelői! Sokat tehettek értük, ha a tiszta gondolatokat korán lelkükbe vésitek azáltal, hogy szobáikat tisztán, ízlésesen és vonzóan rendezitek be. {CG 114.1}   

Guard the Associations—If parents desire their children to be pure, they must surround them with pure associations such as God can approve.5Christian Temperance and Bible Hygiene, 142. {CG 114.2}

A társas kapcsolatok felügyelete — Ha a szülők arra vágynak, hogy gyermekeik tiszta szívűek legyenek, akkor olyan tiszta környezetet és jó befolyást kell biztosítaniuk számukra, amit Isten is helyeselhet. {CG 114.2}   

With what care parents should guard their children from careless, loose, demoralizing habits! Fathers and mothers, do you realize the importance of the responsibility resting on you? Do you allow your children to associate with other children without being present to know what kind of education they are receiving? Do not allow them to be alone with other children. Give them your special care. Every evening know where they are and what they are doing. Are they pure in all their habits? Have you instructed them in the principles of moral purity? If you have neglected to teach them line upon line, precept upon precept, here a little and there a little, let not another day pass without confessing to them your neglect to do this. Then tell them that you mean now to do your God-appointed work. Ask them to take hold with you in the reform.6Manuscript 119, 1901. {CG 114.3}

Mekkora gonddal kell a szülőknek óvniuk gyermekeiket a gondatlan, könnyelmű, erkölcsileg romboló szokásoktól! Apák és Anyák! Felfogjátok-e a jelentőségét a rátok háruló óriási felelősségnek?! Engeditek-e, hogy gyermekeitek kapcsolatba kerüljenek olyan gyerekekkel, akikről nem tudjátok, milyen nevelést kaptak? Ne hagyjátok őket magukra más gyermekekkel! Különleges gonddal ügyeljetek rájuk! Minden esetben tudjatok róla, hol vannak és mit csinálnak. Szívük tiszta-e minden szokásukat illetően? Megtanítottátok-e nekik az erkölcsi tisztaság elveit? Ha eddig elhanyagoltátok, hogy „pontról pontra, szabályról szabályra, itt egy kicsit, ott egy kicsit” tanítsátok őket a helyes elvekre, úgy ezután ne hagyjatok elmúlni egyetlen napot sem, hanem eddigi mulasztásotokat azonnal beismerve, mondjátok meg nekik, hogy mostantól szándékotok végezni az Istentől számotokra kijelölt munkát. Kérdezzétek meg őket, együttműködnek-e veletek a reform megvalósításában? {CG 114.3}   

Neighbors may permit their children to come to your house to spend the evening and the night with your children. Here is a trial and a choice for you, to run the risk of offending your neighbors by sending their children to their own home, or gratify them, and let them lodge with your children, and thus expose them to be instructed in that knowledge which would be a lifelong curse to them. To save my children from becoming corrupted, I have not allowed them to sleep in the same bed, or in the same room, with other boys, and have, as occasion has required, when traveling, made a scanty bed upon the floor for them, rather than have them lodge with others. I have tried to keep them from associating with rough, rude boys and have presented inducements before them to make their employment at home cheerful and happy. By keeping their minds and hands occupied, they have had but little time, or disposition, to play in the street with other boys and obtain a street education.7A Solemn Appeal, 56. {CG 114.4}

Lehet, hogy a szomszédok átengedik gyermekeiket hozzátok, hogy az estét és az éjszakát ott töltsék a ti gyermekeitekkel. Ez próba és lehetőség számotokra, mert vagy vállaljátok annak kockázatát, hogy szomszédaitok megsértődnek, amiért hazakülditek gyermekeiket, vagy hagyjátok, hogy ott maradjanak - és ezzel saját gyermekeiteket teszitek ki annak, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amelynek következménye élethosszig tartó átok lehet számukra. Hogy megóvjam gyermekeimet a romlottságtól, soha nem engedtem őket más fiúkkal közös szobában, vagy egy ágyban aludni. Ha a helyzet úgy követelte, utazás közben inkább egy szűkös kis ágyat csináltunk számukra a padlón, mint hogy másokkal közösen feküdjenek. Megpróbáltam távol tartani őket a durva, nyers fiúk társaságától. Feltártam előttük az indítékaimat, és arra ösztökéltem őket, hogy otthon foglalják le magukat, és ebben találjanak örömet és boldogságot. Kezeiket és elméjüket lefoglalva, sem kedvük, sem idejük nem volt, hogy az utcán játszva a többi fiútól rájuk ragadjon az „utca nevelése”. {CG 114.4}   

Erect Barriers Against Sensuality—Those who have charge of God's property in the souls and bodies of the children formed in His image should erect barriers against the sensual indulgence of the age, which is ruining the physical and moral health of thousands. If many of the crimes of this time were traced to their true cause, it would be seen that they are chargeable to the ignorance of fathers and mothers who are indifferent on this subject. Health and life itself are being sacrificed to this lamentable ignorance. {CG 115.1}

Gátat emelni az érzékiség ellen — Akikre Isten tulajdonait, a gyermekeket bízták - kiknek testét és lelkét az Ő képmására kell formálniuk -, emeljenek gátat az érzéki befolyásokkal szemben, amelyek ezrek és ezrek testi és erkölcsi épségét teszik tönkre. Ha korunk bűncselekményeinek nagy részét a valódi okokra vezetnék vissza, akkor megmutatkozna, hogy az apák és anyák tudatlanságának köszönhető minden, akik sajnos közömbösek e kérdést illetően. Sokszor maga az egészség és az élet az áldozata ennek a szánalmas tudatlanságnak. {CG 115.1}   

Parents, if you fail to give your children the education which God has made it your duty to give them, you must answer to Him for the results. These results will not be confined merely to your children. As the one thistle permitted to grow in the field produces a harvest of its kind, so the sins resulting from your neglect will work to ruin all who come within the sphere of their influence.8The Review and Herald, June 27, 1899. {CG 115.2}

Szülők! Ha elmulasztjátok megadni gyermekeiteknek a nevelést, amit Isten kötelességként bízott rátok, akkor a következményért vállalnotok kell majd a felelősséget Őelőtte! Ezek a következmények nem csupán gyermekeiteket érintik. Miként a mezőn hagyott egyetlen bogáncskóró felnövekedve a saját fajtáját szaporítja, úgy a bűnök is, amelyek a ti hanyagságotok eredményei, burjánzanak majd, és rombolnak mindenkit, aki csak befolyásuk körébe kerül. {CG 115.2}   

Fill the Mind With Images of Purity—The Christian life is one of constant self-denial and self-control. These are the lessons to be taught the children from their infancy. Teach them that they must practice temperance, purity in thought and heart and act, that they belong to God because they have been bought with a price, even the precious blood of His dear Son.9Christian Temperance and Bible Hygiene, 145. {CG 116.1}

A lelki tisztaság példaképeivel töltsétek meg a gondolatokat! — A keresztény ember élete állandó önmegtagadás és önuralom, s a gyermekeket is tanítsátok erre már csecsemőkoruktól kezdve. Oktassátok őket a mértékletességre, s arra, hogy gondolataik, szívük és cselekedeteik mindig tiszták legyenek! Mondjátok meg nekik, hogy ők Isten tulajdonai, mert áron vétettek meg, az Úr Jézus drága vérén. {CG 116.1}   

If in their tender years the minds of children are filled with pleasant images of truth, of purity and goodness, a taste will be formed for that which is pure and elevated, and their imagination will not become easily corrupted or defiled. While if the opposite course is pursued, if the minds of the parents are continually dwelling upon low scenes; if their conversation lingers over objectionable features of character; if they form a habit of speaking complainingly of the course others have pursued, the little ones will take lessons from the words and expressions of contempt and will follow the pernicious example. The evil impress, like the taint of the leprosy, will cleave to them in afterlife. {CG 116.2}

Ha korai éveikben a gyermekek elméje az igazság szép példáival, tisztasággal és jósággal töltekezik, vágy ébred bennük a tiszta és emelkedett dolgok iránt, s fantáziájuk nem válik romlottá és szennyessé. Ha ellenben a szülők gondolatai mindig sekélyes dolgokkal foglalkoznak, ha beszélgetéseikben mindig a kifogásolható jellemhibáknál időznek, ha szokásukká válik, hogy mint mások, panaszkodva beszélnek, akkor a kicsinyek is tanulnak szavaikból, megjegyzik a hitvány kifejezéseket, és követni fogják a káros példát. A gonosz hatás mint a lepra tapad hozzájuk későbbi éveikben. {CG 116.2}   

The seed sown in infancy by the careful, God-fearing mother will become trees of righteousness, which will blossom and bear fruit; and the lessons given by a God-fearing father by precept and example will, as in the case of Joseph, yield an abundant harvest by and by.10Good Health, January 1880. {CG 116.3}

Az istenfélő, gondos anya által kisgyermekkorban elvetett mag a becsületesség virágzó és gyümölcstermő fájává növekszik, az istenfélő apa által adott elvek és példák tanításai pedig, mint József esetében, később bőséges termést hoznak. {CG 116.3}