Chapter 18—Neatness, Order, and Regularity

18. fejezet

Cultivate Order and Taste—The cultivation of order and taste is an important part of the education of children.... {CG 110.1}

Rendszeretet és jó ízlés — A rendszeretet és jó ízlés kialakítása fontos része a gyermeknevelésnek… {CG 110.1}   

As the guardian and teacher of your children, you are in duty bound to do every little thing in the home with nicety and in order. Teach your children the invaluable lesson of keeping their clothing tidy. Keep your own clothing clean and sweet and respectable.... {CG 110.2}

Mint gyermekeitek őrizői és tanítói, feltétlen kötelességetek, hogy otthonotokban minden apró dolgot rendben tartsatok. Tanítsátok meg gyermekeiteknek is ezt a felbecsülhetetlen értékű leckét. {CG 110.2}   

You are under obligation to God always to be patterns of propriety in your home.... Remember that in heaven there is no disorder, and that your home should be a heaven here below. Remember that in doing faithfully from day to day the little things to be done in the home, you are a laborer together with God, perfecting a Christian character.1Letter 47a, 1902. {CG 110.3}

Elköteleztétek magatokat Istennek, ezért legyetek mindig példaképek az otthonban... Ne feledjétek, hogy a mennyben nincs semmi rendetlenség, és otthonotoknak földi mennyországnak kell lennie... Gondoljatok mindig arra, hogy a hétköznapi, apró dolgokban tanúsított hűséges cselekedetekkel - akár otthon, akár máshol - együtt munkálkodtok Istennel a keresztény jellem tökéletesítésén. {CG 110.3}   

Bear in mind, parents, that you are working for the salvation of your children. If your habits are correct, if you reveal neatness and order, virtue and righteousness, sanctification of soul, body, and spirit, you respond to the words of the Redeemer, “Ye are the light of the world.”2Manuscript 79, 1901. {CG 110.4}

Tartsátok észben, hogy gyermekeitek üdvösségéért munkálkodtok! Ha szokásaitok helyesek, ha rend, ápoltság, erkölcsi tisztaság és becsületesség nyilvánul meg jellemetekben, ha megszentelődik testetek, lelketek és elmétek, akkor megfeleltek a Megváltó szavainak: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt. 5:14) {CG 110.4}   

Train in Habits of Neatness—Every family is required to be trained in habits of neatness, cleanliness, and thoroughness. We who profess to believe the truth must make manifest to the world that the principles of truth and righteousness do not make people coarse, rough, untidy, and disorderly.... {CG 110.5}

Szorgalomra szoktatni — Gyakorolják minden családban a tisztaság, rendszeretet és alaposság szokását! Nekünk, akik valljuk, hogy hiszünk az Igazságban, meg kell mutatnunk a világnak, hogy az igazság elvei és a becsületesség nem teszik az embert közönségessé, durvává, ápolatlanná és rendetlenné... {CG 110.5}   

Love for God will be expressed in the family by love for our children. Genuine love will not let them drift into slackness and untidiness, because this is the easiest way; but from the pure example set before them by the parents, by the loving but inflexible firmness in cultivating industrious habits, they will educate their children after the same order.3Manuscript 24, 1894. {CG 111.1}

Isten szeretete a családban a gyermekeink iránti szeretetben fejeződik ki. A valódi szeretet nem hagyja őket hanyagságba és ápolatlanságba süllyedni, bár ez lenne a könnyebb. Ha szüleik egyszerű példamutatás által szerető, ám hajlíthatatlan szilárdsággal a szorgalom szokására és tisztaságra nevelik őket, ők is ugyanerre a rendre nevelik majd gyermekeiket. {CG 111.1}   

Teach Children to Care for Clothing—Begin early to teach the little ones to take care of their clothing. Let them have a place to lay their things away and be taught to fold every article neatly and put it in its place. If you cannot afford even a cheap bureau, use a dry-goods box, fitting it with shelves and covering it with some bright, pretty-figured cloth. This work of teaching neatness and order will take a little time each day, but it will pay in the future of your children, and in the end will save you much time and care.4Christian Temperance and Bible Hygiene, 142. {CG 111.2}

Tanítsátok a gyermekeket ruházatuk gondozására! — Kezdjétek korán arra oktatni kicsinyeiteket, hogy ruháikat rendben tartsák! Legyen minden holmijuknak helye, és rakjanak is mindent rendesen a helyére. Ha nem tudtok fiókos szekrényt olcsón beszerezni, vegyetek egy ládát, tegyetek bele polcokat és vonjátok be világos, kedves mintájú terítővel. Bár sok időbe kerül naponta a rendre oktatni a gyerekeket, de később tapasztaljuk majd az eredményt, s ez sok időt és gondot takarít meg nekünk. {CG 111.2}   

To Keep Own Room Tidy—If the children have a room which they know is their own, and if they are taught how to keep it tidy and make it pleasant, they will have a sense of ownership—they will feel that they have within the home a home of their own, and will have a satisfaction in keeping it neat and nice. The mother will necessarily have to inspect their work and make suggestions and give instruction. This is the mother's work.5Christian Temperance and Bible Hygiene, 143. {CG 111.3}

Tartsák tisztán saját szobájukat! — Ha a gyermekeknek van saját szobájuk, és megtanulták, hogy tisztán és rendben tartsák, akkor érezni fogják, hogy a szülői ház nekik is otthonuk, és igyekeznek azt rendben tartani. Fontos, hogy anyjuk ellenőrizze munkájukat, tanácsokat és utasításokat adjon. Ez az anyák feladata. {CG 111.3}   

To Have Regular Hours for Sleep—How prevalent is the habit of turning day into night, and night into day. Many youth sleep soundly in the morning, when they should be up with the early singing birds and be stirring when all nature is awake.6The Youth's Instructor, September 7, 1893. {CG 111.4}

A pihenés rendje — Mennyire uralkodik az a szokás, hogy a nappalt éjszakává, az éjszakát pedig nappallá változtatják! Sok fiatal mélyen alszik reggel, amikor már régen ébren kellene lennie, és együtt sürgölődnie a korai énekesmadarakkal és az ébredező természettel. {CG 111.4}   

Some youth are much opposed to order and discipline. They do not respect the rules of the home by rising at a regular hour. They lie in bed some hours after daylight, when everyone should be astir. They burn the midnight oil, depending upon artificial light to supply the place of the light that nature has provided at seasonable hours. In so doing they not only waste precious opportunities, but cause additional expense. But in almost every case the plea is made, “I cannot get through my work; I have something to do; I cannot retire early.” ... The precious habits of order are broken, and the moments thus idled away in the early morning set things out of course for the whole day. {CG 111.5}

Néhány fiatal mindig ellenkezik a renddel és fegyelemmel. Nem tisztelik az otthon törvényeit, s nem kelnek fel időben. Órákig fekszenek az ágyban nappali világosságban, amikor már fent kellene lenniük, este pedig mesterséges fényt használva helyettesítik azt a fényt, amit a természet biztosít nappal. Ezzel nemcsak értékes lehetőségeket mulasztanak el, hanem fölösleges költségeket is okoznak. Persze majdnem minden esetben készen van a kifogás: „még nem fejeztem be a munkáimat”, vagy „dolgom volt, nem tudtam korán nyugovóra térni”. {CG 111.5}   

Our God is a God of order, and He desires that His children shall will to bring themselves into order and under His discipline. Would it not be better, therefore, to break up this habit of turning night into day, and the fresh hours of the morning into night? If the youth would form habits of regularity and order, they would improve in health, in spirits, in memory, and in disposition. {CG 112.1}

Megtörik a rend értékes szokása, és a kora reggel semmittevéssel elherdált idő egész nap érezteti hatását. Istenünk a rend Istene, aki megköveteli, hogy gyermekei rend és fegyelem alá vessék magukat. Nem volna jobb ezért megtörni azt a rossz szokást, hogy az éjszakát nappallá, a reggel friss óráit pedig éjszakává változtatják? Ha a fiatalok a rendhez és pontossághoz szabnák magukat, javulást tapasztalnának mind testben, mind lélekben, élesedne elméjük és jó irányba változnának természetes hajlamaik is. {CG 112.1}   

It is the duty of all to observe strict rules in their habits of life. This is for your own good, dear youth, both physically and morally. When you rise in the morning, take into consideration, as far as possible, the work you must accomplish during the day. If necessary, have a small book in which to jot down the things that need to be done, and set yourself a time in which to do your work.7The Youth's Instructor, January 28, 1897. {CG 112.2}

Mindenkinek kötelessége, hogy szigorú szabályokat tartson szokásaiban. Fiatalok, ez a ti érdekeiteket szolgálja! Amikor reggel felkeltek, amennyire csak lehetséges, gondoljátok át, milyen munkákat kell elvégeznetek a nap folyamán. Ha szükséges, legyen egy kis könyvetek, amibe feljegyzitek a teendőket, és azt is, mennyi idő alatt kell elvégezni azokat. {CG 112.2}