Chapter 17—Cleanliness

17. fejezet

God Is Particular—The Lord commanded the children of Israel to wash their clothes and put away all impurity from their encampment, lest in passing by He should see their uncleanness. God is passing by our homes today, and He looks upon the unsanitary conditions of families and the lax habits. Had we not better reform, and that without delay? {CG 106.1}

Az Úr a rend Istene — Isten megparancsolta Izráel gyermekeinek, hogy mossák meg ruháikat és távolítsanak el minden szennyet táborukból, nehogy „elvonulván” meglássa tisztátalanságukat (V.Móz. 23:14). Ma a mi otthonaink mellett halad el, és látja a családok egészségtelen környezetét és hanyag szokásait. Vajon miért kell ennek így lennie? {CG 106.1}   

Parents, God has made you His agents, that you may instill right principles in the minds of your children. You have in trust the Lord's little ones, and that God who was so particular that the children of Israel should grow up with habits of cleanliness will not sanction any impurity in the home today. God has given you the work of educating your children in these lines, and in training your children in habits of cleanliness, you teach them spiritual lessons. They will see that God would have them clean in heart as well as in body, and will be led to an understanding of the pure principles which God designs should prompt every act of their lives.1Manuscript 32, 1899. {CG 106.2}

Szülők, Isten az Ő képviselőivé tett titeket, hogy gyermekeitekbe plántáljátok a helyes elveket. Az Úr kicsinyei vannak rátok bízva, és Ő, aki olyan gondos volt, hogy Izráel gyermekeinek a tisztaság szokásával kellett felnőnie, ma sem szentesít semmilyen tisztátalanságot az otthonban. Miközben tisztaságra tanítjátok gyermekeiteket, a lelkiekről se feledkezzetek meg, hogy megérthessék, az Úr azt szeretné, ha szívük is ugyanolyan tiszta lenne, mint a testük. Ő arra vágyik, hogy életük minden cselekedetében azonnal megvalósuljanak a tiszta elvek, amelyeknek megtanítása a ti feladatotok. {CG 106.2}   

If God was so particular to enjoin cleanliness upon those journeying in the wilderness, who were in the open air nearly all the time, He requires no less of us who live in ceiled houses, where impurities are more observable and have a more unhealthful influence.2Counsels on Health, 82. {CG 106.3}

Ha Isten olyan részletekre kiterjedően gondos volt, hogy tisztaságot parancsolt egy pusztában vándorló, s így állandóan a szabad ég alatt levő népnek, tőlünk sem követel kevesebbet, akik házakban lakunk, ahol a tisztátalanságok sokkal könnyebben észlelhetők, és sokkal egészségtelenebb hatásuk lehet. {CG 106.3}   

Cleanliness Should Become Second Nature—Uncleanness in the home is a great mistake, for it is educating in its effects and casts its influence abroad. Even in babyhood a right direction should be given to the minds and habits of children.... Show them that uncleanness, whether in body or dress, is objectionable to God. Teach them to eat in a clean manner. Constant vigilance must be exercised that these habits may become second nature to them.... Impurity will be despised as it should be.... {CG 106.4}

A tisztaság váljon második természetünkké! — A tisztátalanság az otthonban nagy hiba, mert rosszra nevelő hatása és messzeható befolyása van. Már csecsemőkorban helyesen kell irányítani a gyermekek gondolkozását és szokásait... Világítsatok rá előttük, hogy a tisztátalanság - akár testükön vagy ruhájukon - nem tetszik Istennek. Tanuljanak meg tisztán étkezni. Állandó éberségre van szükség, hogy ezek a szokások második természetükké válhassanak... {CG 106.4}   

Oh, that all would understand that these small duties are not to be neglected. The whole of their future life will be shaped by the habits and practices of their childhood. Children are peculiarly susceptible to impressions, and sanitary knowledge may be imparted to them by not permitting disorder.3Manuscript 32, 1899. {CG 107.1}

Bárcsak mindenki megértené, hogy az ilyen apró kötelességeket sem szabad elhanyagolni, hiszen egész jövőjük a gyermekkori szokások alakulásától függ! A gyermekek különösen fogékonyak az őket érő benyomásokra, és egészségügyi oktatásban részesíthetjük őket azáltal, hogy nem tűrjük meg a rendetlenséget. {CG 107.1}   

Teach Love for Cleanliness and Hatred for Dirt—You should cultivate a love for neatness and strict cleanliness.4Testimonies For The Church 2:66. {CG 107.2}

A tisztaság szeretete — Ápoljátok a szigorú tisztaság és rend szeretetét! {CG 107.2}   

Dress your children simply and plainly. Let their clothes be made of durable material. Keep them sweet and clean. Teach them to hate anything like dirt and filth.5Manuscript 79, 1901. {CG 107.3}

Öltöztessétek gyermekeiteket egyszerűen. Ruháik tartós anyagból készüljenek! Tartsátok őket takarosan és tisztán, tanítva arra, hogy gyűlöljék a szennyet és piszkot. {CG 107.3}   

Let the strength which is now given to the unnecessary planning of what you shall eat and drink, and wherewithal you shall be clothed, be directed to keeping their persons clean and their clothes neat. Do not misunderstand me in this. I do not say that you must keep them indoors, like dolls. There is nothing impure in clean sand and dry earth; it is the emanations from the body that defile, requiring the clothing to be changed and the body washed.6Christian Temperance and Bible Hygiene, 141. {CG 107.4}

Azt az energiát, amelyet most haszontalanul az evés, ivás, ruházkodás tervezgetésére fordítotok, használjátok inkább arra, hogy tisztán és rendben tartsátok gyermekeiteket és öltözéküket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a lakásban tartsátok őket, mint valami játékbabákat! A tiszta homokban és a száraz földben nincs semmi ártalmas szenny, viszont annál inkább van saját testük kipárolgásában. Az izzadság beszennyezi a ruhát, ezért szükséges a gyakori fürdés és átöltözés. {CG 107.4}   

Keep Premises Clean—Whole families might be helped and blessed if parents would find something for their children to do. Why are not ministers and teachers more explicit on this subject that means so much to physical health and spiritual soundness? The boys and girls of the family should feel that they are a part of the home firm. They should strive to keep the premises cleansed from every unpleasant sight. Instruction in these lines should be given.7Letter 108, 1898. {CG 107.5}

Tartsátok rendben a lakóhelyiségeket! — Az egész család segítségére és áldására lenne, ha a szülők tennivalókat találnának gyermekeik számára. Erről a fontos kérdésről, ami a testi egészség és lelki épség szempontjából olyan sokat jelent, miért nem beszélnek határozottabban a prédikátorok és tanítók? A családban a fiúk és lányok egyaránt érezzék, hogy ők is részesei az otthon elvégzendő munkáknak. Igyekezzenek rendben tartani a házat, megtisztítva mindentől, ami kellemetlen látványt nyújt. Oktassátok alaposan őket ezekre a dolgokra! {CG 107.5}   

Every form of uncleanliness tends to disease. Death- producing germs abound in dark, neglected corners, in decaying refuse, in dampness and mold and must. No waste vegetables or heaps of fallen leaves should be allowed to remain near the house to decay and poison the air. Nothing unclean or decaying should be tolerated within the home. In towns or cities regarded perfectly healthful, many an epidemic of fever has been traced to decaying matter about the dwelling of some careless householder. Perfect cleanliness, plenty of sunlight, careful attention to sanitation in every detail of the home life, are essential to freedom from disease and to the cheerfulness and vigor of the inmates of the home.8The Ministry of Healing, 276. {CG 108.1}

A tisztátalanság minden formája betegséghez vezet. Halált hozó baktériumok tenyésznek a sötét, elhanyagolt sarkokban és a penészben. Ne hagyjuk, hogy a hulladék, a lehullott levél a ház közelében maradjon, és ott bomladozva mérgezze a levegőt. Semmilyen szennyező, rothadó hulladékot ne tűrjünk meg az otthonban vagy annak közelében. Néhány tökéletesen egészségesnek nyilvánított városban és faluban sok járványos betegséget okozott az egy-két hanyag lakos háztartásában lévő bomló hulladék. A tökéletes tisztaság, bőséges napfény és az általános egészségügyi szabályok betartása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az otthon lakói megvédjék magukat minden betegségtől, hogy vidámak és életerősek legyenek. {CG 108.1}   

Personal Cleanliness Essential to Health—Scrupulous cleanliness is essential to both physical and mental health. Impurities are constantly thrown off from the body through the skin. Its millions of pores are quickly clogged unless kept clean by frequent bathing, and the impurities which should pass off through the skin become an additional burden to the other eliminating organs. {CG 108.2}

A testi tisztaság nélkülözhetetlen az egészség megőrzéséhez — A testi és szellemi egészséghez nélkülözhetetlen a legszigorúbb tisztaság. A bőrön keresztül folyamatosan tisztátalanságok választódnak ki és távoznak a testből, ezért ha azt gyakori fürdéssel nem tartjuk tisztán, a millió kis pórus rövid idő alatt elzáródik, s a tisztátalanságok, melyeknek a bőrön keresztül távozniuk kellene, növekvő teherré válnak a többi kiválasztó szerv számára. {CG 108.2}   

Most persons would receive benefit from a cool or tepid bath every day, morning or evening. Instead of increasing the liability to take cold, a bath, properly taken, fortifies against cold because it improves the circulation; the blood is brought to the surface, and a more easy and regular flow is obtained. The mind and the body are alike invigorated. The muscles become more flexible; the intellect is made brighter. The bath is a soother of the nerves. Bathing helps the bowels, the stomach, and the liver, giving health and energy to each, and it promotes digestion. {CG 108.3}

A legtöbb embernek javára válna a mindennapi hideg vagy langyos fürdő, akár reggel, akár este. Ahelyett, hogy a megfázásra való hajlam növekedne, egy helyesen vett fürdő inkább megóv attól, mivel a vérkeringést javítja - könnyebbé, szabályosabbá teszi. Test és lélek egyaránt felfrissül, az izmok rugalmasabbakká, az elme élesebbé válik. A fürdő nyugtatja az idegeket, segít a beleknek, a gyomornak, a májnak, egészséget, energiát kölcsönözve mindegyiknek, és elősegíti az emésztést is. {CG 108.3}   

It is important also that the clothing be kept clean. The garments worn absorb the waste matter that passes off through the pores; if they are not frequently changed and washed, the impurities will be reabsorbed.9Ibid. {CG 109.1}

Az is nagyon fontos, hogy a ruházat tiszta legyen, mert a viselt ruhadarabok magukba szívják a pórusokon át távozó elhasznált anyagokat, s gyakori ruhaváltás és mosás nélkül ez a szennyeződés újra felszívódik. {CG 109.1}   

Clean Surroundings Are an Aid to Purity—I have often seen children's beds in such a condition that the foul, poisonous odor constantly rising from them was to me unendurable. Keep everything the eyes of the children rest upon and that comes in contact with the body, night or day, clean and wholesome. This will be one means of educating them to choose the cleanly and the pure. Let the sleeping room of your children be neat, however destitute it may be of expensive furniture.10Christian Temperance and Bible Hygiene, 142. {CG 109.2}

Környezetünk tisztasága lelki tisztaságra ösztönöz — Gyakran láttam gyermekek ágyait olyan állapotban, hogy a belőlük áradó kellemetlen, mérgező szag szinte elviselhetetlen volt számomra. Mindent, amit a gyermekek látnak és amivel testük érintkezik, tartsátok éjjel-nappal a legnagyobb tisztaságban és az egészség törvényeinek megfelelően. Ez az egyik módja annak, hogy arra szoktassátok őket, hogy mindig a testi-lelki tisztaság mellett döntsenek. Nem szükséges drága bútorokat venni gyermekeitek hálószobájába, de az mindig kellemes és gondozott legyen. {CG 109.2}   

Maintain a Proper Balance—Cleanliness and order are Christian duties, yet even these may be carried too far and made the one essential, while matters of greater importance are neglected. Those who neglect the interests of the children for these considerations are tithing the mint and cummin, while they neglect the weightier matters of the law—justice, mercy, and the love of God.11Christian Temperance and Bible Hygiene, 68. {CG 109.3}

Megtartani az egyensúlyt — A tisztaság és rend keresztény kötelességek, mégis túlzásokba lehet esni e téren, és a legfontosabb helyre tenni, miközben más, sokkal lényegesebb dologra nem ügyelünk. Akik ilyesmiért elhanyagolják gyermekeik érdekeit, hasonlatosak azokhoz, akik tizedet adnak a mentából és köményből, de nem gyakorolják azt, ami fontosabb a törvényben - az ítéletet, irgalmasságot és a szeretetet (Mt. 23:23). {CG 109.3}