Chapter 81—Co-Ordination of Home and Church

81. fejezet

Begin the Work of Grace in the Home—Parents, begin the work of grace in the church in your own home, so conducting yourselves that your children will see that you are co-operating with the heavenly angels. Be sure that you are converted every day. Train yourselves and your children for life eternal in the kingdom of God. Angels will be your strong helpers. Satan will tempt you, but do not yield. Do not speak one word of which the enemy can take an advantage. {CG 548.1}

A kegyelem munkáját otthon kell kezdeni — Szülők, kezdjétek a kegyelem munkáját otthonaitok templomában, úgy viselve magatokat, hogy gyermekeitek lássák: mennyei angyalokkal munkálkodtok együtt. Legyen nyilvánvaló, hogy mindennap átalakult jellemmel bírtok. Neveljétek magatokat és gyermekeiteket is az Isten országában váró örök életre! Erős angyalok lesznek segítségetekre. Sátán kísérteni fog, de ne engedjetek neki! Ne ejtsetek ki egyetlen szót sem, amely által az Ellenség előnyhöz juthatna. {CG 548.1}   

Truth is pure and uncorrupted. Let it dwell in the heart. Let the determination of each member of the family be, “I will be a Christian, for in the school here below I must form a character which will give me entrance into the higher grade in heaven. I must do to others as I desire them to do to me, for only those who reveal Christ in this world can enter the courts of heaven.” {CG 548.2}

Az igazság tiszta és romlatlan, lakozzék hát a szívetekben! A család minden tagja határozza el: keresztény leszek, mert e földi iskolában kell olyan jellemet formálnom, amely bebocsátást biztosít a mennyei világba. Úgy kell másokkal cselekednem, ahogyan szeretném, hogy velem cselekedjenek, mert csak azok léphetnek a mennyei udvarokba, akik Krisztust mutatják be a világnak. {CG 548.2}   

Make the home life as nearly as possible like heaven. Let the members of the family forget not, as they gather round the family altar, to pray for the men in positions of responsibility in God's work.1Manuscript 93, 1901. {CG 548.3}

Az otthon életét, amennyire csak lehetséges, tegyétek mennyeivé. Amikor a családi oltár köré gyűltök, sohase felejtsetek el imádkozni az Úr művében felelős állásokat betöltő emberekért. {CG 548.3}   

Those who govern their families in the right way will bring into the church an influence of order and reverence. They will represent the attributes of mercy and justice as standing hand in hand. They will reveal to their children the character of Christ. The law of kindness and love upon their lips will not make their commands weak and without authority, and their injunctions will not be met with disobedience.2The Review and Herald, February 19, 1895. {CG 548.4}

Akik helyesen irányítják családjukat, a rend és tisztelet befolyását hozzák majd a gyülekezetbe. Be fogják mutatni, milyen az, amikor kegyelem és igazság kéz a kézben járnak egymással. Bemutatják gyermekeiknek Krisztus jellemét. A kedvesség törvénye és a szeretetteljes beszéd nem gyengíti tekintélyüket és parancsaik erejét, s utasításaikra nem engedetlenség lesz a válasz. {CG 548.4}   

Model Homes Make a Model Church—Every family is a church, over which the parents preside. The first consideration of the parents should be to work for the salvation of their children. When the father and mother as priest and teacher of the family take their position fully on the side of Christ, a good influence will be exerted in the home. And this sanctified influence will be felt in the church and will be recognized by every believer. Because of the great lack of piety and sanctification in the home, the work of God is greatly hindered. No man can bring into the church an influence that he does not exert in his home life and in his business relations.3Manuscript 57, 1903. {CG 549.1}

Az otthon hatása a gyülekezetre — Minden család egy gyülekezet is, amelyet a szülők pásztorolnak. A szülők legfőbb feladata gyermekeik üdvösségének munkálása. Ha az apa és anya teljesen betölti hivatását Krisztus oldalán mint a család papja és tanítója, jó befolyás hatja majd át az otthont. Ez a megszentelő befolyás érezhető lesz a gyülekezetben is, és minden hívő el fogja ismerni. Az otthoni áhítat és szentség hiánya nagyban hátráltatja Isten ügyét. Senki sem képes jó befolyást hozni a gyülekezetbe, ha azt otthoni és üzleti ügyeiben még nem gyakorolta. {CG 549.1}   

Proper Church Conduct Is Learned at Home—The home is a school where all may learn how they are to act in the church. When all are members of the royal family, there will be true politeness in the home life. Each member of the family will seek to make it pleasant for every other member. The angels of God, who minister to those who shall be heirs of salvation, will help you to make your family a model of the heavenly family. Let there be peace in the home, and there will be peace in the church. This precious experience brought into the church will be the means of creating a kindly affection one for another. Quarrels will cease. True Christian courtesy will be seen among church members. The world will take knowledge of them that they have been with Jesus and have learned of Him. What an impression the church would make upon the world if all the members would live Christian lives!4Manuscript 60, 1903. {CG 549.2}

A gyülekezeti helyes viselkedést otthon kell megtanulni — Az otthon olyan iskola, ahol mindenki megtanulhatja, hogyan kell viselkedni a gyülekezetben. Ha mindannyian a királyi család tagjai, akkor az otthon életét igaz szeretet jellemzi. Mindenki azt fogja keresni, hogyan tehetné még kellemesebbé a többiek életét. Isten angyalai, akik az üdvösség leendő örököseit szolgálják, segítenek nektek úgy formálni családotokat, hogy az a mennyei családot példázza az emberek előtt. Uralkodjék béke az otthonban, s akkor a gyülekezetben is béke lesz. Az otthonról hozott értékes tapasztalat gyengéd érzelmeket fakaszt majd a testvérekben egymás iránt. Megszűnik az ellenségeskedés, és igaz keresztényi udvariasság lesz látható a gyülekezeti tagok között. A világ úgy ismeri majd meg őket, mint akik Jézussal voltak, s tőle tanultak. Milyen mély benyomást tehetne a gyülekezet a világra, ha a tagok keresztényekhez méltó életet élnének! {CG 549.2}   

Why There Is Weakness in the Church—Many seem to think that the declension in the church, the growing love of pleasure, is due to want of pastoral work. True, the church is to be provided with faithful guides and pastors. Ministers should labor earnestly for the youth who have not given themselves to Christ, and also for others who, though their names are on the church roll, are irreligious and Christless. But ministers may do their work faithfully and well, yet it will amount to very little if parents neglect their work. It is to a lack of Christianity in the home life that the lack of power in the church is due. Until parents take up their work as they should, it will be difficult to arouse the youth to a sense of their duty. If religion reigns in the home, it will be brought into the church. The parents who do their work for God are a power for good. As they restrain and encourage their children, bringing them up in the nurture and admonition of the Lord, they bless the neighborhood in which they live. And the church is strengthened by their faithful work.5The Signs of the Times, April 3, 1901. {CG 550.1}

Miért gyengélkedik a gyülekezet? — Sokan úgy gondolják, hogy a gyülekezetben tapasztalható hanyatlás és az egyre erősödő szeretet a szórakozások és élvezetek iránt azt mutatja, hogy több lelkipásztorra lenne szükség. Igaz, hogy a gyülekezetet el kell látni hűséges vezetőkkel és prédikátorokkal. Ezeknek komolyan és kitartóan kell munkálkodniuk azokért a fiatalokért, akik még nem adták át magukat Jézusnak, s azokért is, akiknek nevei ugyan ott szerepelnek a gyülekezet névsorában, mégis vallástalanok, nem keresztények. Ám ha a prédikátorok jól és hűségesen végzik is feladatukat, minden igyekezetük ellenére csak nagyon kevés eredményt érhetnek el, ha a szülők elhanyagolják a maguk kötelességét. Az otthonok életéből hiányzó kereszténység miatt erőtlen a gyülekezet. Amíg a szülők munkához nem látnak, addig nagyon nehéz lesz a fiatalokat ráébreszteni saját kötelességeikre. Ám ha vallásosság hatja át az otthoni légkört, azt a gyülekezetbe is magukkal fogják hozni, így a szülők, akik elvégzik az Isten által rájuk bízott munkát, egyben másokért is munkálkodnak. Míg gyermekeiket fegyelmezik és bátorítják, s az Úr gondozásában, az Ő utasításai alapján nevelik fel őket, felebarátaiknak is áldást hoznak, s erősítik a gyülekezetet hűséges munkájukkal. {CG 550.1}   

Neglectful Parents Cannot Uplift the Church—If disobedience is allowed in the home life, the hearts of the children will be filled with opposition to the government of God. The power of the Holy Spirit will prove ineffectual to soften and subdue their hearts. If in later years, under special circumstances, they yield to the gospel of Christ, they will have to fight terrible battles to bring the disloyal will into submission to the will of God. Often the church has to suffer through its members because of the wrong education received by them in childhood. When children, they were allowed to practice deception in order to gain their own way; and the spirit that was permitted to be rebellious in the home will be the last to render obedience to the requirements of God's Word.6The Review and Herald, March 30, 1897. {CG 550.2}

A hanyag szülők nem tudják felemelni a gyülekezetet — Ha otthon elnézik az engedetlenséget, a gyermekek szíve megtelik az Isten kormányzatával szembehelyezkedő érzésekkel. A Szentlélek ereje nem lesz képes meglágyítani szívüket. Ha később, a körülmények hatására mégis elfogadják Krisztus evangéliumát, óriási küzdelmeket kell majd vívniuk, hogy állhatatlan akaratukat alávessék Isten akaratának. Sokszor a gyülekezet sínyli meg, hogy a tagokat rosszul nevelték gyermekkorukban. Elnézték nekik annak idején, hogy különféle kis csalásokhoz folyamodva elérjék céljukat, s az a lélek, amelynek eltűrték, hogy otthon lázadó legyen, a legkevésbé lesz hajlandó engedelmeskedni Isten utasításainak. {CG 550.2}   

Spirituality May Be Killed by Criticism—When you are tempted to speak cross words, pray for grace to resist the temptation. Remember that your children will speak as they hear you speaking. By your example you are educating them. Remember that if you speak cross words to fellow church members, you would speak the same kind of words in heaven, were you permitted to enter there.... {CG 551.1}

A bírálgatás megölheti a lelket — Ha kísért benneteket, hogy ellenséges szavakat szóljatok, imádkozzatok kegyelemért, hogy legyőzzétek a kísértést. Ne feledjétek: gyermekeitek is úgy fognak beszélni, ahogyan tőletek hallják. Példátokkal nevelitek őket. Gondoljátok meg, hogy ha a gyülekezetben testvéreitekkel ellenségesen beszéltek, ugyanúgy beszélnétek a mennyben is... {CG 551.1}   

After the family then comes the church. The influence of the family is to be such that it will be a help and a blessing in the church. Never speak a word of complaint or faultfinding. There are churches in which the spirituality has been almost killed, because the spirit of backbiting has been allowed to enter. Why do we speak words of blame and censure? To be silent is the strongest rebuke that you can give to one who is speaking harsh, discourteous words to you. Keep perfectly silent. Often silence is eloquence.7Manuscript 21, 1903. {CG 551.2}

Először a család - azután a gyülekezet. A család befolyásának áldást és segítséget kell jelentenie a gyülekezet számára. Soha egyetlen elégedetlen vagy ítélkező szót se ejtsetek ki! Vannak gyülekezetek, amelyekből csaknem teljesen kihalt minden lelkiség, mert a tagok megengedték maguknak, hogy egymás háta mögött beszéljenek. Miért is szólunk kárhoztató és bíráló szavakat? A hallgatás a lehető leghatásosabb megrovás, amit adhatunk, ha valaki nyersen és udvariatlanul beszél velünk. A hallgatás sokszor ékesszólásnak számít. {CG 551.2}   

In Care for Unfortunate Youth—Young men and women who are not under home influences need someone to look after them and to manifest some interest for them; and those who do this are supplying a great lack and are as verily doing a work for God and the salvation of souls as the minister in the pulpit. This work of disinterested benevolence in laboring for the good of the youth is no more than God requires of every one of us. How earnestly should the experienced Christian work to prevent the formation of those habits that indelibly mar the character! Let the followers of Christ make the Word of God attractive to the youth.8Fundamentals of Christian Education, 51. {CG 551.3}

Gondoskodnunk kell a hátrányos helyzetű fiatalokról — Azoknak a fiatal férfiaknak és nőknek, akiknek nem adatott meg, hogy szerető család befolyása alatt álljanak, szükségük van valakire, aki megkeresi őket és érdeklődik irántuk. Akik ezt a feladatot betöltik, nagy hiányosságot pótolnak. Ugyanúgy Isten munkáját végzik és legalább annyira a lelkek üdvösségéért munkálkodnak, mint a szószéken tanító lelkipásztorok. Ezt a fiatalokért végzett önzetlen szolgálatot Isten mindannyiunktól elvárja. Milyen komoly erőfeszítésekkel kellene a tapasztalt keresztényeknek fáradozniuk azoknak a rossz szokásoknak a kialakulása ellen, amelyek kitörölhetetlenül bevésik magukat a jellembe! Krisztus követői tegyék vonzóvá Isten szavát a fiatalok előtt! {CG 551.3}   

The Minister Has a Special Opportunity—At every suitable opportunity let the story of Jesus’ love be repeated to the children. In every sermon let a little corner be left for their benefit. The servant of Christ may make lasting friends of these little ones. Then let him lose no opportunity of helping them to become more intelligent in a knowledge of the Scriptures. This will do more than we realize to bar the way against Satan's devices. If children early become familiar with the truths of God's Word, a barrier against ungodliness will be erected, and they will be able to meet the foe with the words, “It is written.”9Gospel Workers, 208. {CG 552.1}

Beszéljünk Jézus szeretetéről! — Minden lehetőséget ragadjunk meg, hogy Jézus szeretetéről beszéljünk a gyerekeknek. A prédikátorok minden igehirdetés alkalmával szorítsanak egy kis helyet számukra is. Krisztus szolgája hűséges barátokra lelhet e kicsinyekben. Ne veszítsen hát el egyetlen kínálkozó alkalmat sem, hogy segítsen nekik még jobban megismerni a Szentírást. Ez többet ér, mint gondolnánk, s elzárja az utat Sátán csapdái előtt. Ha a gyerekek már korán megismerik Isten szavának igazságait, ezzel gátat emelünk az istentelenség előtt, s ők képesek lesznek szembeszállni az Ellenséggel, ekként érvelve: „Meg van írva...” {CG 552.1}   

Be As Faithful at Home As at Worship—Parents, as teachers of your loved ones the truth should have a controlling power over your conscience and your understanding, presiding over word and deed. Be as faithful in your home life as you are in the worship of God. Give a right character to all within the home. Angels of God are present, noting how the younger members of the Lord's family are treated. The religion of the home will surely be brought into the church.10Manuscript 84, 1897. {CG 552.2}

Legyetek ugyanolyan hűségesek otthon, mint az istentiszteleten! — Hassa át lelkiismereteteket az igazság, s uralkodjék az értelem minden szavatok és tettetek fölött! Mint szeretteitek tanítói, legyetek ugyanolyan hűségesek otthon, mint amilyenek az istentiszteleten vagytok. Isten angyalai jelen vannak és jegyzik, miként bántok az Úr családjának fiatalabb tagjaival. Az otthon vallásossága komoly hatással van a gyülekezetre. {CG 552.2}