Chapter 80—Reverence for that which is Holy

80. fejezet

The Precious Grace of Reverence—Another precious grace that should be carefully cherished is reverence.1Education, 242. {CG 538.1}

A tisztelet nagy áldás — Egy másik nagy áldás, amelyet gondosan kell ápolnunk, a tisztelet. {CG 538.1}   

The education and training of the youth should be of a character that would exalt sacred things, and encourage pure devotion for God in His house. Many who profess to be children of the heavenly King have no true appreciation of the sacredness of eternal things.2Testimonies For The Church 5:496. {CG 538.2}

Az ifjúság nevelése olyan legyen, hogy felmagasztalja a szent dolgokat és Isten tiszta szívvel való imádására buzdítson az Ő házában. {CG 538.2}   

God Is to Be Had in Reverence—True reverence for God is inspired by a sense of His infinite greatness and a realization of His presence. With this sense of the Unseen the heart of every child should be deeply impressed.3Education, 242. {CG 538.3}

Istent illeti a legfőbb tisztelet — Az Isten iránti valódi tisztelet magában foglalja Isten végtelen nagyságának és jelenlétének érzetét. A láthatatlan iránti érzületnek minden gyermek szívére mély hatást kell gyakorolnia. {CG 538.3}   

“God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.” Psalm 89:7. {CG 538.4}

„Igen rettenetes Isten Ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik körülötte vannak.” (Zsolt.89:8) {CG 538.4}   

His Name Is to Be Revered—Reverence should be shown also for the name of God. Never should that name be spoken lightly or thoughtlessly. Even in prayer its frequent or needless repetition should be avoided. “Holy and reverend is his name.” Psalm 111:9. Angels, as they speak it, veil their faces. With what reverence should we, who are fallen and sinful, take it upon our lips!4Education, 243. {CG 538.5}

Tiszteletet kell tanúsítanunk Isten neve iránt. Soha ne ejtsük ki nevét könnyelműen, meggondolatlanul! Még imáinkban is kerüljük nevének gyakori vagy szükségtelen ismétlését! „Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet - szent az!” (Zsolt. 99:3) Az angyalok az Úr nevének említésekor eltakarják arcukat. Akkor nekünk, elbukott, bűnös embereknek mekkora tisztelettel kellene ajkunkra vennünk az Ő nevét?! {CG 538.5}   

His Word Is Sacred—We should reverence God's Word. For the printed volume we should show respect, never putting it to common uses or handling it carelessly. And never should Scripture be quoted in a jest or paraphrased to point a witty saying. “Every word of God is pure”; “as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.” (Proverbs 30:5; Psalm 12:6).5Education, 244. {CG 538.6}

Az Ő szava szent — Tisztelnünk kell Isten Igéjét! Ne használjuk közönséges célra, és soha ne kezeljük hanyagul! A Szentírást soha ne idézzük tréfából, és ne használjuk fel vicces mondásokhoz! A nyomtatott Ige iránt is tiszteletet kell tanúsítanunk! „Az Istennek teljes beszéde igen tiszta... mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.” (Péld. 30:5; Zsolt. 12:7) {CG 538.6}   

Children should be taught to respect every word that proceeds out of the mouth of God. Parents are ever to magnify the precepts of the law of the Lord before their children, by showing obedience to that law, by themselves living under the control of God. If a sense of the sacredness of the law takes possession of the parents, it will surely transform the character by converting the soul.6The Review and Herald, May 10, 1898. {CG 539.1}

A gyermekeknek meg kell tanítani, hogy tiszteljenek minden szót, amely „Isten szájából származik”. A szülők magasztalják fel az Úr törvényét gyermekeik előtt azáltal, hogy engedelmeskednek annak, s életüket teljesen alávetik Isten vezetésének. Ha a szülők érzik a törvény szentségét, ez biztosan megváltoztatja a jellemet a lélek megtérése által. {CG 539.1}   

The Place of Prayer—God Is There—In every Christian home God should be honored by the morning and evening sacrifices of prayer and praise. Children should be taught to respect and reverence the hour of prayer.7Counsels to Parents, Teachers, and Students, 110. {CG 539.2}

Az imádság helyén Isten is jelen van — Minden keresztény otthonban tisztelni kell Istent, s reggel és este az Ő oltárához kell járulnia a családnak az Ő nevét dicsőíteni és imádkozni. A gyermekeknek meg kell tanítani, hogy tiszteletben tartsák az áhítat és ima óráját. {CG 539.2}   

The hour and place of prayer and the services of public worship the child should be taught to regard as sacred because God is there. And as reverence is manifested in attitude and demeanor, the feeling that inspires it will be deepened.8Education, 242, 243. {CG 539.3}

Tanítsuk meg a gyermekeket arra, hogy az ima és az istentisztelet órája szent, mivel ott Isten van jelen! Amikor magatartásukban és viselkedésükben tisztelet nyilvánul meg, akkor Isten iránti tiszteletük is tovább mélyül. {CG 539.3}   

The House of God—His Holy Temple—Well would it be for young and old to study and ponder and often repeat those words of Holy Writ that show how the place marked by God's special presence should be regarded. {CG 539.4}

Isten háza - az Ő szent temploma — Jó lenne, ha ifjú és idős egyaránt tanulmányozná, elmélkedne róla és gyakran ismételné a Szentírás szavait, amelyek elmondják, hogyan tekintsenek arra a helyre, amelyet Isten az Ő különleges jelenlétével tüntet ki. {CG 539.4}   

“Put off thy shoes from off thy feet,” He commanded Moses at the burning bush, “for the place whereon thou standest is holy ground.” Exodus 3:5. {CG 539.5}

Az égő csipkebokornál Isten megparancsolta Mózesnek: „...Oldd le sarudat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld.” (II.Móz. 3:5) {CG 539.5}   

Jacob, after beholding the vision of the angels, exclaimed, “The Lord is in this place; and I knew it not.... This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.” Genesis 28:16, 17. {CG 539.6}

Jákob látomásában, miután az angyalt szemlélte, így kiáltott fel: „...nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.” (I.Móz. 28:17) {CG 539.6}   

“The Lord is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.” Habakkuk 2:20.9Education, 243. {CG 540.1}

„...az Úr az Ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld!” (Hab. 2:20) {CG 540.1}   

Many ... have no true appreciation of the sacredness of eternal things. Nearly all need to be taught how to conduct themselves in the house of God. Parents should not only teach, but command, their children to enter the sanctuary with sobriety and reverence.10Testimonies For The Church 5:496. {CG 540.2}

Sokakból hiányzik az örökkévaló dolgok szentségének érzékelése, pedig a mennyei király gyermekeinek vallják magukat. Az Isten házában való viselkedés terén csaknem mindenki tanításra szorul. A szülők ne csak tanítsák, de parancsolják is meg gyermekeiknek, hogy komolyan és tiszteletteljesen lépjenek az Úr házába. {CG 540.2}   

Guard Against a Growing Carelessness—From the sacredness which was attached to the earthly sanctuary, Christians may learn how they should regard the place where the Lord meets with His people. There has been a great change, not for the better, but for the worse, in the habits and customs of the people in reference to religious worship. The precious, the sacred things which connect us with God are fast losing their hold upon our minds and hearts and are being brought down to the level of the common things. The reverence which the people had anciently for the sanctuary, where they met with God in sacred service, has largely passed away. Nevertheless God Himself gave the order of His service, exalting it high above everything of a temporal nature.11Testimonies For The Church 5:491. {CG 540.3}

Védekezzetek a növekvő hanyagság ellen! — A szentség, melyet régen a földi szenthelynek tulajdonítottak, megtaníthatja a keresztényeket arra, hogyan tiszteljék azt a helyet, ahol Isten találkozik népével. Nagy változás történt - sajnos a rossz irányban - népünk istentiszteleti viselkedésében, szokásaiban. A becses és szent dolgok, amelyek Istennel összekötnek, gyors ütemben veszítik el a szívükre és gondolkodásukra tett hatásukat, s a közönséges dolgok színvonalára süllyednek le. A tisztelet, amelyet az ókorban a nép tanúsított a szenthely iránt, ahol Istennel a szent szolgálatban találkoztak, nagyrészt elmúlt. Mindazonáltal Isten maga adta meg az Ő szolgálatának rendjét, fölmagasztalva azt minden világi dolog fölé. {CG 540.3}   

The house of God is often desecrated, and the Sabbath violated by Sabbath-believers’ children. In some cases they are even allowed to run about the house, play, talk, and manifest their evil tempers in the very meetings where the saints should worship God in the beauty of holiness. And the place that should be holy, and where a holy stillness should reign, and where there should be perfect order, neatness, and humility, is made to be a perfect Babylon, “confusion.” This is enough to bring God's displeasure and shut His presence from our assemblies.12The Review and Herald, September 19, 1854. {CG 540.4}

Isten házát gyakran meggyalázzák és a szombatot gyakran megrontják a szombattartók gyermekei. Néha még azt is megengedik nekik, hogy szaladgáljanak az épület körül, játsszanak, beszélgessenek, s kinyilvánítsák gonosz hajlamaikat azokon az összejöveteleken, ahol a hívőknek a szentség szépségében kellene Istent dicsőíteniük. Így az a hely, ahol szentségnek és csendességnek kellene uralkodnia, ahol tökéletes rendnek, tisztaságnak és alázatosságnak kellene lennie, teljes zűrzavarrá, „Babilonná” válik. Ez elég ahhoz, hogy kiváltsa Isten nemtetszését és megvonja jelenlétét összejöveteleinktől. {CG 540.4}   

We Have More Reasons for Reverence Than the Hebrews—It is too true that reverence for the house of God has become almost extinct. Sacred things and places are not discerned; the holy and exalted are not appreciated. Is there not a cause for the want of fervent piety in our families? Is it not because the high standard of religion is left to trail in the dust? God gave rules of order, perfect and exact, to His ancient people. Has His character changed? Is He not the great and mighty God who rules in the heaven of heavens? Would it not be well for us often to read the directions given by God Himself to the Hebrews, that we who have the light of the glorious truth shining upon us may imitate their reverence for the house of God? We have abundant reason ... even to be more thoughtful and reverential in our worship than had the Jews. But an enemy has been at work to destroy our faith in the sacredness of Christian worship.13Testimonies For The Church 5:495, 496. {CG 541.1}

Nagyobb okunk van a tiszteletre, mint egykor a hébereknek — Az Isten háza iránti tisztelet csaknem teljesen kiveszett. Nem különítjük el a szentet és magasztosat. Mi az oka annak, hogy családjainkból hiányzik az odaadó áhítat? Vajon nem azért, mert a porban húzzuk magunk után a vallás lobogóját? Isten tökéletes és pontos rendet parancsolt ősi népének. Az Úr jelleme változott volna meg? Talán nem magasságos és mindenható Isten többé, aki a mennyek országából kormányoz? Jót tenne nekünk, ha gyakran olvasnánk az utasításokat, amelyeket Isten adott a hébereknek, hogy mi, akikre az igazság dicsősége ragyog, követhetnénk Isten háza iránti tiszteletüket! Bőséges okunk van arra, hogy odaadó lelkületet tanúsítsunk Isten imádásában. Több okunk van, mint a zsidóknak, hogy figyelmesek és odaadók legyünk istentiszteletünkben. Ám az Ellenség azon munkálkodik, hogy elpusztítsa a keresztény istentisztelet szentségébe vetett hitünket. {CG 541.1}   

The Church—the Sanctuary of the Congregation—The house is the sanctuary for the family, and the closet or the grove the most retired place for individual worship; but the church is the sanctuary for the congregation. There should be rules in regard to the time, the place, and the manner of worshiping.14Testimonies For The Church 5:491. {CG 541.2}

Az imaház - a gyülekezet szent helye — A család szent helye az otthon, az egyéné a belső szoba, vagy egy lugas, ahol a legbensőségesebben tiszteli Istent - a gyülekezet szent helye pedig az imaház. Rendnek kell igazgatnia az istentisztelet helyét, idejét és lefolyását. {CG 541.2}   

Teach Children to Enter Reverently—Parents, elevate the standard of Christianity in the minds of your children; help them to weave Jesus into their experience; teach them to have the highest reverence for the house of God and to understand that when they enter the Lord's house, it should be with hearts that are softened and subdued by such thoughts as these: “God is here; this is His house. I must have pure thoughts and the holiest motives. I must have no pride, envy, jealousy, evil surmising, hatred, or deception in my heart; for I am coming into the presence of the holy God. This is the place where God meets with and blesses His people. The high and holy One who inhabiteth eternity looks upon me, searches my heart, and reads the most secret thoughts and acts of my life.”15Testimonies For The Church 5:494. {CG 541.3}

Tanítsátok meg a gyermekeket tisztelettel lépni az Úr házába! — Szülők, emeljétek magasra a kereszténység színvonalát gyermekeitek gondolatvilágában. Segítsétek hozzá őket, hogy élményeikbe Jézust szőhessék. Tanítsátok meg őket az Isten házának legmélyebb tiszteletére, s értessétek meg velük, hogy amikor az Úr házába lépnek, szívüket meg kell hogy lágyítsa, s le kell hogy győzze ez a gondolat: „Isten jelenlétébe léptünk! Indítékainknak és gondolatainknak tisztáknak kell lenniük! Nem lehetünk büszkék, irigyek, féltékenyek, egymást gonoszul gyanúsítók, gyűlölködők vagy csalók, mert a szent Isten jelenlétébe érkeztünk. Ez az a hely, ahol Isten találkozik népével, itt áldja meg őket. A magasságos és szent, aki az örökkévalóságban lakozik, Ő vizsgálja most szívünket, Ő olvassa titkos gondolatainkat, s látja minden tettünket.” {CG 541.3}   

Remain With Their Parents—The moral taste of the worshipers in God's holy sanctuary must be elevated, refined, sanctified. This matter has been sadly neglected. Its importance has been overlooked, and as the result disorder and irreverence have become prevalent, and God has been dishonored. When the leaders in the church, ministers and people, fathers and mothers, have not had elevated views of this matter, what could be expected of the inexperienced children? They are too often found in groups, away from the parents, who should have charge of them. Notwithstanding they are in the presence of God, and His eye is looking upon them; they are light and trifling; they whisper and laugh, are careless, irreverent, and inattentive.16Testimonies For The Church 5:496, 497. {CG 542.1}

Maradjanak szüleik mellett! — A hívők erkölcsi ízlésének az Isten szent helyén emelkedettnek, kifinomultnak, megszenteltnek kell lennie. Lesújtó módon elhanyagoltuk ezt a területet. Nem vettünk tudomást az ügy fontosságáról, aminek az a következménye, hogy rendetlenség és tiszteletlenség vált uralkodóvá. Megsértettük Istent. Ha az egyház vezetőinek, a lelkészeknek és a gyülekezet tagjainak, az apáknak és anyáknak nincs magasrendű felfogásuk az istentiszteletről, mit várhatunk a tapasztalatlan gyermekektől? Gyakran csoportokban látjuk őket, távol a szüleiktől, akiknek pedig ügyelniük kellene rájuk. Mit sem törődve azzal, hogy Isten szeme nyugszik rajtuk, könnyelműek és komolytalanok, suttognak és nevetgélnek, hanyagok, tiszteletlenek és figyelmetlenek. {CG 542.1}   

To Be Sober and Quiet—Do not have so little reverence for the house and worship of God as to communicate with one another during the sermon. If those who commit this fault could see the angels of God looking upon them and marking their doings, they would be filled with shame and abhorrence of themselves. God wants attentive hearers. It was while men slept that the enemy sowed tares.17Messages to Young People, 266. {CG 542.2}

Józanul és csendesen — Ne legyünk annyira tiszteletlenek Isten és az Ő háza iránt, hogy az istentisztelet alatt beszélgetni kezdjünk valakivel. Ha azok, akik ebbe a hibába esnek, láthatnák, ahogyan Isten angyalai figyelik őket és jegyzik cselekedeteiket, elszégyellnék magukat s megborzadnának saját tettüktől. Isten figyelmes füleket akar. Ha az ember alszik, az Ellenség könynyen elszórhatja a szívben gonosz magvait. {CG 542.2}   

Not to Act as in a Common Place—There should be a sacred spot, like the sanctuary of old, where God is to meet with His people. That place should not be used as a lunchroom or as a business room, but simply for the worship of God. When children attend day school in the same place where they assemble to worship on the Sabbath, they cannot be made to feel the sacredness of the place, and that they must enter with feelings of reverence. The sacred and common are so blended that it is difficult to distinguish them. {CG 542.3}

Ne viselkedjünk úgy, mint egy közönséges helyen — Mint a régmúlt időkben, ma is lennie kell egy megszentelt helynek, ahol Isten találkozik az Ő népével. Ezt a helyiséget nem szabad ebédlőnek vagy irodának használni, kizárólag csak Isten tiszteletére. Ha a gyerekek hét közben tanteremnek használják azt a termet, ahol szombaton istentiszteletre gyűlnek össze, nem fogják úgy érezni, hogy szent az a hely, ahová belépnek, s nem tudják kellőképpen tiszteletben tartani. A szent és a közönséges így annyira összevegyül, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni őket. {CG 542.3}   

It is for this reason that the house or sanctuary dedicated to God should not be made a common place. Its sacredness should not be confused or mingled with the common everyday feelings or business life. There should be a solemn awe upon the worshipers as they enter the sanctuary, and they should leave behind all common worldly thoughts, for it is the place where God reveals His presence. It is as the audience chamber of the great and eternal God; therefore pride and passion, dissension and self-esteem, selfishness, and covetousness, which God pronounces idolatry, are inappropriate for such a place.18Manuscript 23, 1886. {CG 543.1}

Éppen ezért az Istennek szentelt imaházakat ne tegyük közönséges hellyé. Szentségüket ne zavarjuk meg és ne keverjük össze a mindennapi élet dolgaival és érzéseivel. Szent félelem legyen úrrá mindenkin, aki az imaterembe lép, s hagyjanak kívül minden hétköznapi és világi gondolatot, mert ez az a hely, ahol Isten jelen van. Ez a hatalmas és örökkévaló Isten fogadóterme, ezért semmi helye ott a büszkeségnek, indulatoknak, egyenetlenségnek, önfelmagasztalásnak, önzésnek és kapzsiságnak, amiket az Úr bálványimádásnak nyilvánít. {CG 543.1}   

To Manifest No Spirit of Levity—Parents, it is your duty to have your children in perfect subjection, having all their passions and evil tempers subdued. And if children are taken to meeting, they should be made to know and understand where they are—that they are not at home, but where God meets with His people. And they should be kept quiet and free from all play, and God will turn His face toward you, to meet with you and bless you. {CG 543.2}

A komolytalan lelkületnek nincs helye — Szülők, a ti feladatotok gyermekeiteket tökéletes engedelmességre bírni, s minden indulatukat és gonosz hajlamukat legyőzni. Ha a gyermekeket a gyülekezeti összejövetelre viszitek, meg kell értetnetek velük, hol is vannak - nem otthon, hanem olyan helyen, ahol Isten találkozik az Ő népével. Egész idő alatt minden játéktól mentesen, csendben kell lenniük, s akkor Isten felétek fordul és megáld titeket. {CG 543.2}   

If order is observed in the assemblies of the saints, the truth will have better effect upon all that hear it. A solemnity which is so much needed will be encouraged, and there will be power in the truth to stir up the depths of the soul, and a deathlike stupor will not hang upon those who hear. Believers and unbelievers will be affected. It has seemed evident that in some places the ark of God was removed from the church, for the holy commandments have been violated and the strength of Israel has been weakened.19The Review and Herald, September 19, 1854. {CG 543.3}

Ha a szentek gyülekezetében több figyelmet fordítanak a rendre, akkor az igazság sokkal nagyobb hatással lesz majd a hallgatóságra. Ez ünnepélyes komolyságra ösztönöz minden jelenlevőt, s akkor lesz ereje az igazságnak, hogy felkavarja a lélek legmélyét is, és nem nehezedik a hallgatókra halálos kábultság. Hívők és hitetlenek egyaránt megérintetnek. {CG 543.3}   

Take the Disturbing Child Out—Your child should be taught to obey as the children of God obey Him. If this standard is maintained, a word from you will have some weight when your child is restless in the house of God. But if the children cannot be restrained, if the parents feel that the restraint is too much of an exaction, the child should be removed from the church at once; it should not be left to divert the minds of the hearers by talking or running about. God is dishonored by the loose way in which parents manage their children while at church.20Letter 1, 1877. {CG 544.1}

A zavaró gyereket ki kell vinni! — Gyermekeiteket tanítsátok meg úgy engedelmeskedni, ahogyan Isten gyermekei engedelmeskednek Uruknak. Ha ehhez a mércéhez ragaszkodtok, akkor egyetlen szónak is elég súlya lesz ahhoz, hogy fegyelemre bírjátok őket, amikor nyugtalankodni kezdenek a gyülekezetben. Ám ha mégsem lehet rendreutasítani, vagy a szülő úgy érzi, hogy a rendreutasítás többet követel, akkor a gyermeket azonnal ki kell vinni a helyiségből - s nem szabad hagyni, hogy elterelje a hallgatók figyelmét a prédikációról. Istent szégyenítjük meg a laza fegyelmezéssel. {CG 544.1}   

Irreverence Encouraged by Display of Apparel—All should be taught to be neat, clean, and orderly in their dress, but not to indulge in that external adorning which is wholly inappropriate for the sanctuary. There should be no display of the apparel, for this encourages irreverence.... All matters of dress should be strictly guarded, following closely the Bible rule. Fashion has been the goddess who has ruled the outside world, and she often insinuates herself into the church. The church should make the Word of God her standard, and parents should think intelligently upon this subject.21Testimonies For The Church 5:499, 500. {CG 544.2}

A hivalkodó öltözet tiszteletlenségre bátorít — Tanítsunk meg mindenkit csinosan, tisztán és rendesen öltözni, ám arra is, hogy ne viseljenek külső díszeket, mert azok nem illenek a szent helyhez. Ne rendezzünk divatbemutatót, mert az tiszteletlenségre vezet... Szigorúan őrködnünk kell a ruházatot illető minden kérdés fölött, szorosan követnünk kell a Biblia utasítását. A divat a világ istennője, odakint uralkodik, de gyakran befurakodik a gyülekezetbe is. Isten népe vegye mértékül Isten Igéjét. A szülők pedig értelmesen fontolják meg ezt a kérdést. {CG 544.2}   

Show Reverence for Ministers—God's Representatives.—Reverence should be shown for God's representatives—for ministers, teachers, and parents who are called to speak and act in His stead. In the respect shown to them He is honored.22Education, 244. {CG 544.3}

Tanúsítsunk tiszteletet Isten képviselői iránt! — Tiszteletet kell tanúsítanunk Isten képviselői, a lelkészek, tanítók és szülők iránt, akiket az Úr arra hívott el, hogy helyette szóljanak és cselekedjenek. Az irántuk tanúsított tisztelettel Istent tiszteljük. {CG 544.3}   

They [children] are seldom instructed that the minister is God's ambassador, that the message he brings is one of God's appointed agencies in the salvation of souls, and that to all who have the privilege brought within their reach, it will be a savor of life unto life or of death unto death.23Testimonies For The Church 5:497. {CG 545.1}

Ritkán tanítják a gyermekeket arra, hogy a prédikátor Isten követe, s hogy a szájából elhangzó üzenet Isten egyik eszköze a lelkek megmentésére. Az Ige hallgatásának kiváltsága adatott nekik, s ez vagy élet illata lesz az életre, vagy pedig halál illata halálra. {CG 545.1}   

Nothing that is sacred, nothing that pertains to the worship of God, should be treated with carelessness and indifference. When the word of life is spoken, you should remember that you are listening to the voice of God through His delegated servant. Do not lose these words through inattention; if heeded, they may keep your feet from straying into wrong paths.24Messages to Young People, 266. {CG 545.2}

Nem szabad hanyagul vagy közömbösen kezelnünk semmit, ami szent, semmit, ami Isten tiszteletével kapcsolatos. Ne feledjétek, hogy amikor az élet Igéje hirdettetik, akkor Isten szavát halljátok az Ő szolgáján keresztül. Ne veszítsetek el egyetlen szót sem figyelmetlenségből, mert ha szívetekbe zárjátok azokat, visszatarthatják lábatokat attól, hogy helytelen utakra tévedjetek. {CG 545.2}   

Accountability of Critical Parents—Parents, be careful what example and what ideas you give your children. Their minds are plastic, and impressions are easily made. In regard to the service of the sanctuary, if the speaker has a blemish, be afraid to mention it. Talk only of the good work he is doing, of the good ideas he presented, which you should heed as coming through God's agent. It may be readily seen why children are so little impressed with the ministry of the Word, and why they have so little reverence for the house of God. Their education has been defective in this respect.25Testimonies For The Church 5:498. {CG 545.3}

A kritizáló szülők felelőssége — Vigyázzatok, hogy milyen példát mutattok és milyen gondolatokat ültettek gyermekeitek elméjébe! Lelkük érzékeny, gondolkodásuk könnyen alakítható. Ha az igehirdető hibázik, féljétek azt még csak meg is említeni! Beszéljetek jó munkájáról, a felhozott jó gondolatokról, amelyekre hallgatnotok kell, mert Isten megbízottjától jöttek. Könnyen rádöbbenhetünk, hogy a gyermekek miért tiszteletlenek az Isten házában, s miért nem tisztelik jobban az ige hirdetőjét: mert nevelésük hibás ezen a téren! {CG 545.3}   

The delicate and susceptible minds of the youth obtain their estimate of the labors of God's servants by the way their parents treat the matter. Many heads of families make the service a subject of criticism at home, approving a few things and condemning others. Thus the message of God to men is criticized and questioned and made a subject of levity. What impressions are thus made upon the young by these careless, irreverent remarks, the books of heaven alone will reveal. The children see and understand these things very much quicker than parents are apt to think. Their moral senses receive a wrong bias that time will never fully change. The parents mourn over the hardness of heart in their children and the difficulty in arousing their moral sensibility to answer to the claims of God. But the books of heavenly record trace with unerring pen the true cause. The parents were unconverted. They were not in harmony with Heaven or with Heaven's work. Their low, common ideas of the sacredness of the ministry and of the sanctuary of God were woven into the education of their children. {CG 545.4}

Az érzékeny és alakítható gondolkodású ifjúság aszerint értékeli Isten szolgáinak munkáját, ahogyan szüleitől hallja. Sok családfő bírálgatja az igeszolgálatot, némely dolgokat helyeselve, másokat elmarasztalva. Ezzel az ember számára küldött isteni üzenetet bírálgatják, kezdik ki és alacsonyítják le a közönséges dolgok szintjére. Hogy milyen benyomást tesznek a fiatalokra ezekkel a meggondolatlan, tiszteletlen megjegyzésekkel, az majd csak a mennyei könyvekből derül ki. A gyermekek sokkal gyorsabban meghallják és megértik azokat, mint a szülők gondolnák, így erkölcsi érzékük rossz irányba fejlődik, amit az idő sohasem fog teljesen helyrehozni. A szülők gyászolnak gyermekeik szívének keménysége miatt, s a nehézségek miatt, amelyekbe akkor ütköznek, amikor megpróbálják felébreszteni erkölcsi érzékenységüket, s megpróbálják őket Isten kívánalmai iránti engedelmességre bírni. Ám a mennyei jegyzőkönyvek csalhatatlanul mutatnak rá az igazi okra: a szülők voltak megtéretlenek. Nem éltek összhangban a mennyel és annak tevékenységével. Gyermekeik nevelésébe beleszőtték alacsony szintű, közönséges felfogásukat Isten szent helyéről és a lelkész szent hivatásáról. Kérdéses, hogy bárki tud-e valaha is érzékeny tisztelettel és nagyrabecsüléssel tekinteni Isten szolgájára és a lelkek megmentésére hivatott emberekre, aki évekig ki volt téve az ilyenfajta otthoni nevelés romboló hatásának?! {CG 545.4}   

It is a question whether anyone who has for years been under this blighting influence of home instruction will ever have a sensitive reverence and high regard for God's ministry and the agencies He has appointed for the salvation of souls. These things should be spoken of with reverence, with propriety of language, and with fine susceptibility, that you may reveal to all you associate with that you regard the message from God's servants as a message to you from God Himself.26Testimonies For The Church 5:497, 498. {CG 546.1}

Ezekről a dolgokról tisztelettel kellene beszélnünk. Helyénvaló, illő szavakkal, kifinomult érzékenységgel, hogy mindenki, akivel csak érintkezünk, láthassa nagyrabecsülésünket. Úgy kell tisztelnünk Isten szolgáinak üzenetét, mintha az magától Istentől jönne. {CG 546.1}   

Practice Reverence Till It Becomes Habitual—Reverence is greatly needed in the youth of this age. I am alarmed as I see children and youth of religious parents so heedless of the order and propriety that should be observed in the house of God. While God's servants are presenting the words of life to the people, some will be reading, others whispering and laughing. Their eyes are sinning by diverting the attention of those around them. This habit, if allowed to remain unchecked, will grow and influence others. {CG 546.2}

A tiszteletadás végül szokássá válhat — A mai fiataloknak óriási szükségük van arra, hogy tiszteletet tanuljanak. Megriadok, amikor látom, hogy a hívő szülők gyermekei - kicsinyek és nagyok egyaránt - mennyire semmibe veszik az Isten házát megillető rendet és fegyelmet. Mialatt Isten szolgái az élet Igéjét tárják az emberek elé, vannak, akik olvasnak, suttognak és nevetgélnek. Csillogó szemmel szórakoztatnak másokat, s ezáltal elterelik a körülöttük levők figyelmét. Ha ez a szokás fegyelmezés nélkül marad, tovább erősödik és másokat is rosszra indít. {CG 546.2}   

Children and youth should never feel that it is something to be proud of to be indifferent and careless in meetings where God is worshiped. God sees every irreverent thought or action, and it is registered in the books of heaven. He says, “I know thy works.” Nothing is hid from His all-searching eye. If you have formed in any degree the habit of inattention and indifference in the house of God, exercise the powers you have to correct it, and show that you have self-respect. Practice reverence until it becomes a part of yourself.27The Youth's Instructor, October 8, 1896. {CG 546.3}

A gyermekek és fiatalok sohase érezzék úgy, hogy büszkék lehetnek a közömbös és hanyag viselkedésre Isten imádásának helyén. Isten lát minden tiszteletlen tettet és gondolatot, s ezek fel vannak írva a mennyei könyvekben. Így szól: „Tudom a te dolgaidat.” Semmi sincs elrejtve mindent látó szemei elől. Ha csak a legkisebb mértékben is szokásoddá vált a nemtörődöm viselkedés Isten házában, szedd össze minden erődet, javítsd ki ezt a rossz szokást, és mutasd meg, hogy becsülöd magad valamire. Gyakorold a tiszteletteljes viselkedést, amíg részeddé nem válik. {CG 546.3}