Chapter 79—Sabbath—The Day of Delight

79. fejezet

Prevalent Disregard for the Sabbath—I have been shown that very many of the parents who profess to believe the solemn message for this time have not trained their children for God. They have not restrained themselves and have been irritated with anyone who attempted to restrain them. They have not by living faith daily bound their children upon the altar of the Lord. Many of these youth have been allowed to transgress the Fourth Commandment, by seeking their own pleasure upon God's holy day. They have felt no compunctions of conscience in going about the streets on the Sabbath for their own amusement. Many go where they please, and do what they please; and their parents are so fearful of displeasing them that, imitating the management of Eli, they lay no commands upon them. {CG 527.1}

Egyre jobban terjed a szombattal szembeni tiszteletlenség — Tudtomra adták, hogy sok szülő, aki állítja, hogy hisz a korunknak szóló ünnepélyes üzenetben, mégsem neveli Istennek gyermekeit. Nem fegyelmezik a fiatalokat, sőt még meg is haragszanak arra, aki nevelni próbálja őket. Nem helyezték - s nem helyezik ma sem - gyermekeiket élő hittel naponta az Úr oltárára. Sok fiatalnak megengedik, hogy áthágják a negyedik parancsolatot, s Isten szent napján a saját kedvteléseiket keressék. Nem bántja őket a lelkiismeret amiatt, hogy a fiatalok szombaton az utcákat járják, szórakozást keresve. Oda mennek, ahova nekik tetszik, azt csinálnak, amit akarnak, a szülők pedig, mivel félnek a kedvük ellen tenni, Élit utánozva nem tiltanak meg semmit. {CG 527.1}   

These youth finally lose all respect for the Sabbath and have no relish for religious meetings or for sacred and eternal things.1Testimonies For The Church 5:36, 37. {CG 527.2}

Ezek a fiatalok végül szemernyit sem tisztelik a szombatot, s nem lelik örömüket sem a vallásos összejövetelekben, sem a szent és örökkévaló dolgokban. {CG 527.2}   

Heed First Word of the Fourth Commandment—“Remember” is placed at the very first of the Fourth Commandment. Parents, you need to remember the Sabbath day yourselves to keep it holy. And if you do this, you are giving the proper instruction to your children; they will reverence God's holy day.... Christian education is needed in your homes. All through the week keep the Lord's holy Sabbath in view, for that day is to be devoted to the service of God. It is a day when the hands are to rest from worldly employment, when the soul's needs are to receive especial attention.2Manuscript 57, 1897. {CG 527.3}

Figyeljetek a negyedik parancsolat első szavára! — „Megemlékezzél” - ez a negyedik parancsolat legelső szava. Szülők, először is nektek kell megemlékezni a szombatnapról és megszentelni azt. Ha így tesztek, jó példát mutattok gyermekeiteknek, s ők is tiszteletben fogják tartani Isten szent napját... Keresztény nevelésre van szükség otthonaitokban. Egész héten át tartsátok szem előtt az Úr szent szombatját, mert ezt a napot egyedül az Ő szolgálatára kell szentelnetek. Ezen a napon a kezek megnyugosznak, mentesülnek minden világi tevékenységtől, nekünk pedig a lélek dolgaira kell különleges figyelmet fordítanunk. {CG 527.3}   

When the Sabbath is thus remembered, the temporal will not be allowed to encroach upon the spiritual. No duty pertaining to the six working days will be left for the Sabbath. During the week our energies will not be so exhausted in temporal labor that on the day when the Lord rested and was refreshed, we shall be too weary to engage in His service.3Testimonies For The Church 6:354. {CG 528.1}

Amikor így megemlékezünk a szombatról, ne engedjük betolakodni a világi ügyeket a lelki dolgok közé. Ne hagyjuk szombatra a hat munkanap egyetlen kötelességét sem! A hét folyamán ne merítsük ki magunkat annyira a világi munkával, hogy túl fáradtak legyünk a szolgálatra azon a napon, amelyen az Úr megpihent és felüdült. {CG 528.1}   

Make Friday the Preparation Day—On Friday let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness, and that all the cooking is done. Let the boots be blacked, and the baths be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Before the setting of the sun, let all secular work be laid aside, and all secular papers be put out of sight. Parents, explain your work and its purpose to your children, and let them share in your preparation to keep the Sabbath according to the commandment.4Testimonies For The Church 6:355, 356. {CG 528.2}

Legyen a péntek az előkészület napja — A szombati előkészületeket fejezzük be pénteken. Gondoskodjunk arról, hogy a ruhák készen legyenek, s időben fejezzük be a főzést is. Figyeljünk arra is, hogy még naplemente előtt készen álljanak a cipők, és a tisztálkodást is végezzük el. Nincs ebben semmi lehetetlen. Ha szabállyá tesszük, meg is tudjuk valósítani. A szombatot ne a ruha rendbehozására, főzésre, szórakozásra vagy bármi más hétköznapi elfoglaltságra fordítsuk. Naplemente előtt tegyünk félre minden világi elfoglaltságot, rejtsünk el a szem elől minden világi olvasnivalót. Szülők! Magyarázzátok meg gyermekeiteknek kötelességeiket, s azok célját is. Tanítsátok meg nekik, hogy ők is segítsenek az előkészületekben, hogy a parancsolat szerint ünnepelhessétek a szombatot. {CG 528.2}   

In many families [on Sabbath] boots and shoes are blacked and brushed, and stitches are taken, all because these little odds and ends were not done on Friday. They did not “remember the Sabbath day to keep it holy.” ... {CG 528.3}

Sok családban szombaton tisztítják és fényezik a cipőket s igazgatják helyre egy-két öltéssel a ruhákat, csupán azért, mert ezek az „apróságok” nem készültek el pénteken. Ők nem emlékeznek meg a szombatnapról, hogy megszenteljék azt… {CG 528.3}   

On Friday the clothing of the children is to be looked after. During the week they should be all laid out by their own hands under the direction of the mother, so that they can dress quietly, without any confusion or rushing about and hasty speeches.5Manuscript 57, 1897. {CG 528.4}

A gyerekek ruháit még pénteken ellenőrizni kell, hogy rendben vannak-e. A hét folyamán mindannyian tegyék rendbe a sajátjukat anyjuk irányításával, hogy azután majd csendben, minden nehézség és sietség nélkül fel tudjanak öltözni, ne kelljen kapkodni, s ne hangozzanak el meggondolatlan, indulatos szavak a készülődéskor. {CG 528.4}   

There is another work that should receive attention on the preparation day. On this day all differences between brethren, whether in the family or in the church, should be put away.6Testimonies For The Church 6:356. {CG 528.5}

Az előkészület napján egy másik fontos kötelességre is figyelnünk kell. Ezen a napon tegyünk félre minden nézeteltérést a testvérek között akár a családban, akár a gyülekezetben. {CG 528.5}   

The Sabbath Opens With the Family at Worship—Before the setting of the sun, let the members of the family assemble to read God's Word, to sing and pray. There is need of reform here, for many have been remiss. We need to confess to God and to one another. We should begin anew to make special arrangements that every member of the family may be prepared to honor the day which God has blessed and sanctified.7Testimonies For The Church 6:356, 357. {CG 529.1}

A nyugalomnap családi áhítattal kezdődjék — Naplemente előtt gyűljön össze a család, olvassanak fel Isten szavából, énekeljenek és imádkozzanak. E téren még sok reformra van szükség, mert nagyon sokan hanyagok. Valljuk hát be bűneinket Istennek és egymásnak, s lássunk újult erővel a különleges előkészületekhez, hogy a család minden tagja készen állhasson az Istentől megáldott és megszentelt nap tiszteletére. {CG 529.1}   

Sabbath Hours Not Ours but God's—God has given us the whole of six days in which to do our work, and has reserved only one to Himself. This should be a day of blessing to us—a day when we should lay aside all our secular matters and center our thoughts upon God and heaven.8Manuscript 3, 1879. {CG 529.2}

A szombat órái egyedül Istent illetik — Isten nekünk adta mind a hat napot, hogy végezhessük munkáinkat, s magának csak egyet tartott meg. Ez az áldás napja legyen számunkra - olyan nap, amikor minden hétköznapi dolgot félre kell tennünk, s gondolatainkat Istenre és a mennyre kell irányítanunk. {CG 529.2}   

When the Sabbath commences, we should place a guard upon ourselves, upon our acts and our words, lest we rob God by appropriating to our own use that time which is strictly the Lord's. We should not do ourselves, nor suffer our children to do, any manner of our own work for a livelihood or anything which could have been done on the six working days. Friday is the day of preparation. Time can then be devoted to making the necessary preparation for the Sabbath and to thinking and conversing about it. Nothing which will in the sight of Heaven be regarded as a violation of the holy Sabbath should be left unsaid or undone, to be said or done upon the Sabbath. God requires not only that we refrain from physical labor upon the Sabbath, but that the mind be disciplined to dwell upon sacred themes. The Fourth Commandment is virtually transgressed by conversing upon worldly things or by engaging in light and trifling conversation. Talking upon anything or everything which may come into the mind is speaking our own words. Every deviation from right brings us into bondage and condemnation.9Testimonies For The Church 2:702, 703. {CG 529.3}

Amikor megkezdődik a szombat, állítsunk őrt gondolataink, tetteink és szavaink mellé, nehogy azzal lopjuk meg Istent, hogy a magunk céljaira sajátítjuk ki azt az időt, amely kizárólag az Úré. Mi se dolgozzunk, de a gyermekeinknek se engedjük meg, hogy bármilyen, a megélhetéssel kapcsolatos munkát végezzenek, vagy olyasmit, amit a hat munkanap folyamán is el lehetne végezni. A péntek az előkészület napja. Ilyenkor a szombatra való készülődésre szentelhetjük az időt, s arra, hogy a szombatról gondolkodjunk és beszélgessünk. Semmi olyat ne hagyjunk elmondatlanul vagy elvégezetlenül, ami a menny szemében a szent szombat megsértése lenne. Isten nemcsak azt várja el, hogy a testi munkától tartózkodjunk, hanem hogy gondolatainkat is fegyelmezzük, azok is szent dolgokkal foglalkozzanak. Ha világi dolgokról beszélgetünk, vagy ha könnyelmű, üres fecsegéssel töltjük az időt, akkor megrontjuk a negyedik parancsolatot. Ha arról csevegünk, ami éppen eszünkbe ötlik, akkor haszontalanságot beszélünk. A helyes iránytól való bármilyen eltérés szolgaságba és kárhoztatásba taszít minket. {CG 529.3}   

Sabbath Time Too Precious to Sleep Away—None should permit themselves, through the week, to become so absorbed in their temporal interests, and so exhausted by their efforts for worldly gain, that on the Sabbath they have no strength or energy to give to the service of God. We are robbing the Lord when we unfit ourselves to worship Him upon His holy day. And we are robbing ourselves as well; for we need the warmth and glow of association, as well as the strength to be gained from the wisdom and experience of other Christians.10The Review and Herald, June 13, 1882. {CG 530.1}

A szombat drága perceit kár alvásra fecsérelni — Senki sem engedheti meg magának, hogy a hét folyamán annyira kifárassza magát a világi érdekekért folyó erőfeszítésekben, hogy szombaton ne legyen ereje Istennek szolgálni. Az Urat raboljuk meg azzal, ha alkalmatlanná tesszük magunkat tiszteletére az Ő szent napján. Ugyanakkor saját magunkat is megfosztjuk attól a társas érintkezéstől, amelynek melegére és felvillanyozó erejére oly nagy szükségünk volna, s attól az erőtől, amelyet keresztény testvéreink tapasztalatából és bölcsességéből meríthetnénk a velük való találkozás által. {CG 530.1}   

Let not the precious hours of the Sabbath be wasted in bed. On Sabbath morning the family should be astir early. If they rise late, there is confusion and bustle in preparing for breakfast and Sabbath school. There is hurrying, jostling, and impatience. Thus unholy feelings come into the home. The Sabbath, thus desecrated, becomes a weariness, and its coming is dreaded rather than loved.11Testimonies For The Church 6:357. {CG 530.2}

Ne pazaroljuk el az ágyban töltve a szombat drága óráit! Szombat reggel ébredjen korán a család. Ha későn kelnek, zavar és tülekedés támad a reggelihez és a szombatiskolához való készülődés során. Kapkodás, türelmetlenség lesz úrrá mindenkin. Szentségtelen gondolatok törnek a családba. Így meggyalázva a szombat csak teherré válik. Ahelyett, hogy már előre örülnének jövetelének, félni fognak tőle. {CG 530.2}   

Attend Public Worship With Children—Fathers and mothers should make it a rule that their children attend public worship on the Sabbath, and should enforce the rule by their own example. It is our duty to command our children and our household after us, as did Abraham. By example as well as precept we should impress upon them the importance of religious teaching. All who have taken the baptismal vow have solemnly consecrated themselves to the service of God; they are under covenant obligation to place themselves and their children where they may obtain all possible incentives and encouragement in the Christian life.12The Review and Herald, June 13, 1882. {CG 530.3}

Vegyetek részt a gyülekezeti istentiszteleten gyermekeitekkel! — Az apák és anyák tegyék törvénnyé gyermekeik számára, hogy részt vegyenek a gyülekezeti istentiszteleten szombaton, s természetesen saját részvételükkel mutassanak ebben jó példát. Kötelességünk, hogy mint Ábrahám, mi is „parancsoljunk gyermekeinknek és házunk népének önmagunk után” (I.Móz. 18:19). Példamutatással és szabályok adásával elméjükbe kell vésnünk a vallás fontosságát. Mindenki, aki a keresztség által Isten szolgálatára szentelte magát, elkötelezte magát arra is, hogy minden lehetőséget megragad, ami bátorítja és ösztönzi a keresztény életben való haladásban, s ugyanerre buzdítja gyermekeit is. {CG 530.3}   

But while we worship God, we are not to consider this a drudgery. The Sabbath of the Lord is to be made a blessing to us and to our children. They are to look upon the Sabbath as a day of delight, a day which God has sanctified; and they will so consider it if they are properly instructed.13Manuscript 3, 1879. {CG 531.1}

Miközben Istent imádjuk, ne tekintsük ezt kötelező rabszolgamunkának. Az Úr szombatja áldásul adatott nekünk és gyermekeinknek. Tekintsük örömünnepnek, amelyet Isten megszentelt, s a gyermekek is annak tekintik majd, ha helyesen irányítják őket. {CG 531.1}   

Wear Comely Garments for the House of Worship—Many need instruction as to how they should appear in the assembly for worship on the Sabbath. They are not to enter the presence of God in the common clothing worn during the week. All should have a special Sabbath suit, to be worn when attending service in God's house. While we should not conform to worldly fashions, we are not to be indifferent in regard to our outward appearance. We are to be neat and trim, though without adornment. The children of God should be pure within and without.14Testimonies For The Church 6:355. {CG 531.2}

Illendő öltözet Isten házában — Sokan oktatásra szorulnak azon a téren, hogy miként jelenjenek meg szombaton az istentiszteleten. Senki se jöjjön Isten elé közönséges, hétköznapi ruhában. Mindenkinek legyen külön szombati ruhája, amelyet Isten házában az igehirdetés alkalmával visel. Bár nem szabad követnünk a világ divatját, mégse legyünk közömbösek külső megjelenésünkben. Legyünk csinosak, rendesek, de ne viseljünk díszeket. Isten gyermekei legyenek tiszták belül és kívül egyaránt. {CG 531.2}   

Explain Sabbath Sermon to the Children—Ministers are engaged in a sacred, solemn work, but upon those who hear rests just as sacred a responsibility. They are to hear with a determination to follow the instruction that all must practice who gain eternal life. Each hearer should strive to understand each presentation of Bible truth as God's message to him, to be received by faith and put into practice in the daily life. Parents should explain to their children the words spoken from the pulpit, that they also may understand and have that knowledge which if put into practice brings abundant grace and peace.15Manuscript 41, 1903. {CG 531.3}

Magyarázzuk el a szombati prédikációt a gyerekeknek! — A prédikátorokra ünnepélyesen komoly, szent munka bízatott, de ugyanilyen szent felelősség nyugszik a hallgatók vállán is. Azzal az eltökéltséggel kell figyelniük, hogy követni fognak minden utasítást, amelyet az örök életre vágyakozóknak kell követniük. Minden hallgató törekedjék arra, hogy a lehető legjobban megértse az elé tárt bibliai tanításokat. Tekintsen azokra úgy, mint Isten személyesen hozzá intézett üzenetére, amelyet hittel kell fogadnia és gyakorlattá kell tennie a mindennapi élet során. A szülők magyarázzák meg gyermekeiknek a szószékről elhangzottakat, hogy ők is megérthessék, és megszerezhessék azt az ismeretet, amely ha a gyakorlatban is megvalósul, biztosan bőséges áldást és békességet hoz számukra. {CG 531.3}   

Provide Special Treat for Mealtime—We should not provide for the Sabbath a more liberal supply or a greater variety of food than for other days. Instead of this the food should be more simple, and less should be eaten, in order that the mind may be clear and vigorous to comprehend spiritual things. Overeating befogs the brain. The most precious words may be heard and not appreciated, because the mind is confused by an improper diet. By overeating on the Sabbath, many have done more than they think to dishonor God. {CG 532.1}

Gondoskodjunk valamilyen különleges csemegéről! — Nem kell nagyvonalú ellátásról gondoskodnunk szombaton, vagy többféle ételről, mint más napokon. Legyen inkább egyszerűbb és kevesebb az étkezés, hogy tiszta és élénk maradjon a gondolkozásunk és fölfogja a lelki dolgokat. A túl sok evés eltompítja a gondolkodást. Hallhatjuk ugyan, de nem fogjuk föl akár a legértékesebb szavakat sem, mert a helytelen étkezés megzavarja gondolkodásunkat. Szombaton túl sokat enni - ez sokkal nagyobb szégyent hoz Istenre, mint gondolnánk. {CG 532.1}   

While cooking upon the Sabbath should be avoided, it is not necessary to eat cold food. In cold weather let the food prepared the day before be heated. And let the meals, though simple, be palatable and attractive. Provide something that will be regarded as a treat, something the family do not have every day.16Testimonies For The Church 6:357. {CG 532.2}

Bár a főzést kerüljük szombaton, de ez nem jelenti azt, hogy mindig hideget eszünk. Hideg időben melegítsük meg a pénteken főzött ételt. Az ételek legyenek egyszerűek, de ízlésesek és vonzóak. Készítsünk olyasvalamit, ami ritka örömnek számít, amit nem mindennap eszik a család. {CG 532.2}   

The Rest of the Day Is Precious—The Sabbath school and the meeting for worship occupy only a part of the Sabbath. The portion remaining to the family may be made the most sacred and precious season of all the Sabbath hours. Much of this time parents should spend with their children.17Testimonies For The Church 6:358. {CG 532.3}

A nap hátralévő része is értékes — A szombatiskola és az istentisztelet a szombatnak csak bizonyos részét töltik ki. Családunkban a szombat legszentebb és legértékesebb óráivá tehetjük a nap hátralévő felét. A szülők töltsék gyermekeikkel az idő nagyobb részét. {CG 532.3}   

Plan Suitable Reading and Conversation—The Sabbath—oh!—make it the sweetest, the most blessed day of the week.... {CG 532.4}

Tervezzünk alkalomhoz illő olvasást és beszélgetést — A szombat legyen az egész hét legédesebb és legáldottabb napja! {CG 532.4}   

Parents can and should give attention to their children, reading to them the most attractive portions of Bible history, educating them to reverence the Sabbath day, keeping it according to the commandment. This cannot be done if the parents feel no burden to interest their children. But they can make the Sabbath a delight if they will take the proper course. The children can be interested in good reading or in conversation about the salvation of their souls. But they will have to be educated and trained. The natural heart does not love to think of God, of heaven, or of heavenly things. There must be a continual pressing back of the current of worldliness and inclination to evil and a letting in of heavenly light.18The Review and Herald, April 14, 1885. {CG 532.5}

A szülők fordítsanak kellő figyelmet gyermekeikre, olvassák nekik a legszebb bibliai történeteket, tanítsák meg őket a szombatnap tiszteletére s annak parancsolat szerinti megtartására. Mindezt lehetetlen megvalósítani, ha a szülők nem érzik kötelességüknek, hogy foglalkozzanak gyermekeikkel. Ha a megfelelő módszert választják, örömtelivé és élvezetessé tehetik a szombatot. A gyermekek érdeklődését fel lehet kelteni a jó olvasmányok és a lelkük üdvösségével kapcsolatos beszélgetések iránt, azonban ehhez nevelni és fegyelmezni kell őket. A természetes emberi szív nem szeret az Isten dolgairól elmélkedni. A világiasság befolyását és a gonoszra való hajlamokat állandóan vissza kell szorítani, miközben a mennyei világosságot beengedjük. {CG 532.5}   

Not Indifferent to Children's Activities—I have found that on the Sabbath day many are indifferent and do not know where their children are or what they are doing.19The Review and Herald, April 14, 1885. {CG 533.1}

Ne legyen közömbös, hogy mit csinálnak a gyermekek! — Úgy láttam, hogy szombaton sokan közömbösek, még csak nem is tudják, hogy gyermekeik hol vannak és mit csinálnak. {CG 533.1}   

Parents, above everything take care of your children upon the Sabbath. Do not suffer them to violate God's holy day by playing in the house or out-of-doors. You may just as well break the Sabbath yourselves as to let your children do it, and when you suffer your children to wander about and suffer them to play upon the Sabbath, God looks upon you as Sabbathbreakers.20The Review and Herald, September 19, 1854. {CG 533.2}

Szülők, szombaton mindennél fontosabb, hogy gyermekeitekkel törődjetek! Ne tűrjétek, hogy megsértsék Isten szent napját azzal, hogy a házban vagy az udvaron játszadoznak! Ha engeditek nekik, hogy megtörjék a szombatot, akkor ti is ugyanolyan hibásak vagytok, s Isten úgy tekint rátok, mint szombatrontókra. {CG 533.2}   

Out-of-doors With the Children—The parents may take their children outdoors to view God in nature. They can be pointed to the blooming flowers and the opening buds, the lofty trees and beautiful spires of grass, and taught that God made all these in six days and rested on the seventh day and hallowed it. Thus the parents may bind up their lessons of instruction to their children, so that when these children look upon the things of nature, they will call to mind the great Creator of them all. Their thoughts will be carried up to nature's God—back to the creation of our world, when the foundation of the Sabbath was laid, and all the sons of God shouted for joy. Such are the lessons to be impressed on the minds of our children. {CG 533.3}

Menjetek ki a szabadba! — A szülők vigyék ki gyermekeiket a szabadba, hogy meglássák Istent a természetben. Mutassák meg nekik a szirmaikat bontó virágokat, nyiladozó bimbókat, dús lombú fákat s a csodálatos zöld mezőket. Tanítsák nekik, hogy Isten mindezt hat nap alatt teremtette, s a hetedik napon megnyugodott és megszentelte azt. Ily módon a szülők mélyen gyermekeik szívébe véshetik e tanításokat, s ha majd a gyermekek a természet dolgait szemlélik, eszükbe jut hatalmas Teremtőjük, aki mindezt alkotta. Gondolataik a természet Istenéhez emelkednek - vissza egészen a világ teremtéséhez, amikor megalapította a szombatot, és amikor „Istennek minden fiai vigadoztak” (Jób 38:7). Ezek azok a leckék, amelyeket gyermekeink elmélyébe kell vésnünk. {CG 533.3}   

We are not to teach our children that they must not be happy on the Sabbath, that it is wrong to walk out-of-doors. Oh, no. Christ led His disciples out by the lakeside on the Sabbath day and taught them. His sermons on the Sabbath were not always preached within enclosed walls.21Manuscript 3, 1879. {CG 533.4}

Ne tanítsuk arra a gyerekeket, hogy szombaton nem lehetnek vidámak, s hogy nem szabad kimenniük a lakásból. Nem! Jézus kivezette tanítványait a tópartra szombaton, s ott tanította őket. Szombati tanításai nem mindig zárt falak között hangzottak el. {CG 533.4}   

Other Lessons From Nature—Object Lessons—Teach the children to see Christ in nature. Take them out into the open air, under the noble trees, into the garden; and in all the wonderful works of creation teach them to see an expression of His love. Teach them that He made the laws which govern all living things, that He has made laws for us, and that these laws are for our happiness and joy. Do not weary them with long prayers and tedious exhortations, but through nature's object lessons teach them obedience to the law of God.22The Desire of Ages, 516, 517. {CG 534.1}

Leckék a természetből — Tanítsátok a gyermekeket arra, hogy felismerjék Krisztust a természetben! Vigyétek ki őket a szabadba s mutassatok rá a természet minden teremtett szépségében a teremtő Isten végtelen szeretetére és bölcsességére. Magyarázzátok meg, hogy Isten az általa alkotott törvények alapján kormányozza teremtményeit, s ezek a törvények az ember javára és áldására szolgálnak. Ne fárasszátok ki a gyermekeket hosszan tartó intelmekkel és hosszú imákkal, hanem a természet nyújtotta élő példák által szemléletesen tanítsátok őket az Isten törvénye iránti engedelmességre! {CG 534.1}   

Give True Concept of God's Character—How can children receive a more correct knowledge of God, and their minds be better impressed, than in spending a portion of their time out-of-doors, not in play, but in company with their parents? Let their young minds be associated with God in the beautiful scenery of nature; let their attention be called to the tokens of His love to man in His created works, and they will be attracted and interested. They will not be in danger of associating the character of God with everything that is stern and severe; but as they view the beautiful things which He has created for the happiness of man, they will be led to regard Him as a tender, loving Father. They will see that His prohibitions and injunctions are not made merely to show His power and authority, but that He has the happiness of His children in view. As the character of God puts on the aspect of love, benevolence, beauty, and attraction, they are drawn to love Him. You can direct their minds to the lovely birds making the air musical with their happy songs, to the spires of grass and the gloriously tinted flowers in their perfection perfuming the air. All these proclaim the love and skill of the heavenly Artist and show forth the glory of God. {CG 534.2}

Helyes fogalmat alkotni Isten jelleméről — Hogyan ismerhetik meg a gyermekek jobban Istent? Hogyan véshetjük az Ő ismeretét eredményesebben az elméjükbe, ha nem azzal, hogy idejük egy részét a szabadban töltik, nem játékkal, hanem szüleik társaságában. Hadd emlékezzenek a fiatalok Istenre, amikor látják a természet szépségeit. Tereljük gondolataikat Isten szeretetének az Ő teremtett műveiben megnyilvánuló jeleire, s akkor gyermekeink majd szeretnek a szabadba menni, s nem untatja őket a természet. Akkor nem fenyegeti őket az a veszély, hogy Isten jellemét ridegséggel és szigorúsággal kapcsolják össze. Amikor eléjük tárulnak azok a csodálatos dolgok, amelyeket az Úr az ember boldogságáért teremtett, akkor megtanulják, hogy gyöngéd, szerető Atyjuknak tekintsék őt. Belátják majd, hogy tilalmai és parancsai nem csupán hatalmát, tekintélyét mutatják, hanem az a rendeltetésük, hogy boldogítsák gyermekeit. Ha Isten jelleme úgy tárul fel a gyermekek előtt, mint aki szeretetteljes, jóindulatú és szépséges, akkor vonzódni fognak hozzá, s vágyakoznak arra, hogy ők is viszontszerethessék. Tereljétek figyelmüket a kedves madárkákra, amelyek vidám énekükkel töltik be a levegőt. A fűszálakra, a gazdag színekben pompázó virágokra, melyek csodálatos illatot árasztanak. Minden a mennyei Alkotó tehetségét és irántunk való szeretetét bizonyítja, s az Ő dicsőségét hirdeti. {CG 534.2}   

Parents, why not make use of the precious lessons which God has given us in the book of nature, to give our children a correct idea of His character? Those who sacrifice simplicity to fashion and shut themselves away from the beauties of nature cannot be spiritually minded. They cannot understand the skill and power of God as revealed in His created works; therefore their hearts do not quicken and throb with new love and interest, and they are not filled with awe and reverence as they see God in nature.23Testimonies For The Church 2:583, 584. {CG 535.1}

Szülők, miért nem használjátok Isten értékes tanításait, amelyeket a természetbe rejtett, hogy helyes fogalmat nyújtson gyermekeinknek az Ő jelleméről? Akik a divat oltárán áldozzák föl az egyszerűséget, akik elzárják magukat a természet szépségeitől, azok nem válhatnak lelki gondolkodásúvá. Képtelenek megérteni Isten mindenhatóságát és végtelen tudását, amint az teremtett műveiben megnyilvánul, ezért nem támad életre, nem lüktet megújult szeretettel és tudásszomjjal a szívük, s nem tölti el őket félelemmel vegyes tisztelet, amikor látják Istent a természetben. {CG 535.1}   

A Day to Live the Life of Eden—The value of the Sabbath as a means of education is beyond estimate. Whatever of ours God claims from us, He returns again, enriched, transfigured, with His own glory.... {CG 535.2}

Egy nap, amely Édenre emlékeztet — A szombat mint nevelési eszköz felmérhetetlenül értékes. Isten mindenre igényt tart, ami a miénk, de dicsőségével megáldva és átalakítva adja vissza... {CG 535.2}   

The Sabbath and the family were alike instituted in Eden, and in God's purpose they are indissolubly linked together. On this day more than on any other, it is possible for us to live the life of Eden. It was God's plan for the members of the family to be associated in work and study, in worship and recreation, the father as priest of his household, and both father and mother as teachers and companions of their children. But the results of sin, having changed the conditions of life, to a great degree prevent this association. Often the father hardly sees the faces of his children throughout the week. He is almost wholly deprived of opportunity for companionship or instruction. But God's love has set a limit to the demands of toil. Over the Sabbath He places His merciful hand. In His own day He preserves for the family opportunity for communion with Him, with nature, and with one another.24Education, 250, 251. {CG 535.3}

A szombatot és a családot Isten Édenben alapította, és azt akarja, hogy azok felbonthatatlanul összetartozzanak. Ezen a napon jobban, mint a többi napokon, édeni életet élhetünk. Isten terve az volt a család tagjai számára, hogy egyesüljenek a munkában és a tanulásban. Az apa mint a család papja, a szülők együtt mint gyermekeik tanítói és társai. A bűn következményei megváltoztatták az életfeltételeket és megakadályozták ezt a szent társulást. Az apa gyakran egész héten alig láthatja gyermekeit. Majdnem teljesen meg van fosztva attól, hogy társaságukban legyen és tanítsa őket. Isten szeretete azonban határt szabott a munka követelményeinek, irgalmas kezét a szombat fölé helyezte. Az Ő napján megőrzi a család számára a közösség lehetőségét Vele, a természettel és egymással. {CG 535.3}   

Make the Sabbath a Delight—All who love God should do what they can to make the Sabbath a delight, holy and honorable. They cannot do this by seeking their own pleasure in sinful, forbidden amusements. Yet they can do much to exalt the Sabbath in their families and make it the most interesting day of the week. We should devote time to interesting our children. A change will have a happy influence upon them. We can walk out with them in the open air; we can sit with them in the groves and in the bright sunshine, and give their restless minds something to feed upon by conversing with them upon the works of God, and can inspire them with love and reverence by calling their attention to the beautiful objects in nature. {CG 536.1}

Tegyétek a szombatot az öröm napjává! — Akik szeretik Istent, kövessenek el mindent, hogy örömtelivé, szentté és tiszteletre méltóvá tegyék a szombatot! Ez lehetetlen, ha bűnös, tiltott szórakozásokban keresnek önző élvezeteket. A szülők sokat tehetnek azért, hogy fölmagasztalják családjukban a szombatot, s így a hét legkedvesebb napja legyen. Szenteljenek időt rá, hogy gyermekeik jól érezzék magukat. A változás jó hatással lesz rájuk is. Sétálhatnak a szabadban, pihenhetnek a lugasokban és a ragyogó napsütésben, és miközben Isten alkotásairól beszélgetnek velük, olyasmivel táplálhatják gyermekeik nyughatatlan gondolatait, amiben elmélyedhetnek. Amikor figyelmüket a természet szépségeire terelitek, akkor szeretet és tisztelet ébred bennük. {CG 536.1}   

The Sabbath should be made so interesting to our families that its weekly return will be hailed with joy. In no better way can parents exalt and honor the Sabbath than by devising means to impart proper instruction to their families and interesting them in spiritual things, giving them correct views of the character of God and what He requires of us in order to perfect Christian characters and attain to eternal life. Parents, make the Sabbath a delight, that your children may look forward to it and have a welcome in their hearts for it.25Testimonies For The Church 2:584, 585. {CG 536.2}

{CG 536.2}   

A Fitting Climax in Prayer and Song—As the sun goes down, let the voice of prayer and the hymn of praise mark the close of the sacred hours, and invite God's presence through the cares of the week of labor. {CG 536.3}

Az alkalomhoz illő befejezés imával és énekkel — Amikor a nap lenyugszik, ima és dicsérő ének jelezze a szent órák végét. Hívjátok Istent, hogy legyen veletek a munkahét gondjainak idején is. {CG 536.3}   

Thus parents can make the Sabbath, as it should be, the most joyful day of the week. They can lead their children to regard it as a delight, the day of days, the holy of the Lord, honorable.26Testimonies For The Church 6:359. {CG 537.1}

A szülők így tehetik a szombatot azzá, aminek lennie kellene: a hét legörömtelibb napjává. Arra nevelhetik gyermekeiket, hogy örömnek, a napok napjának, az Úr szent és tiszteletre méltó napjának tekintsék. {CG 537.1}