Chapter 75—Leading Little Children to Christ

75. fejezet

How Early May Children Become Christians?—In childhood the mind is readily impressed and molded, and it is then that boys and girls should be taught to love and honor God.1Manuscript 115, 1903. {CG 486.1}

Mikor válhatnak a gyermekek kereszténnyé? — Gyermekkorban a gondolkodás még nagyon fogékony a külvilág hatásaira, s könnyen formálható. Ezért tanítsátok a fiúkat és lányokat Isten szeretetére és tiszteletére! {CG 486.1}   

God wants every child of tender age to be His child, to be adopted into His family. Young though they may be, the youth may be members of the household of faith and have a most precious experience. They may have hearts that are tender and ready to receive impressions that will be lasting. They may have their hearts drawn out in confidence and love for Jesus, and live for the Saviour. Christ will make them little missionaries. The whole current of their thought may be changed, so that sin will not appear a thing to be enjoyed, but to be shunned and hated.2Counsels to Parents, Teachers, and Students, 169. {CG 486.2}

Isten azt szeretné, ha minden gyermek már kicsiny korában az Ő gyermeke lenne, s mint királyi családjának tagját fogadhatná be. Akármilyen fiatalok legyenek is, a gyermekek a hívő család tagjaivá válhatnak és gyönyörű tapasztalatokat szerezhetnek. Gyermeki szívük kész lehet az olyan hatások befogadására, amelyek végül tartósnak bizonyulnak. Kitárhatják szívüket Jézus felé, s életüket a Megváltónak ajánlhatják. Krisztus kis misszionáriusokat formálhat belőlük. Egész gondolkodásmódjuk gyökeresen megváltozhat, úgy, hogy a bűn nem lesz kívánatos számukra, hanem utált és kerülendő dologgá válik. {CG 486.2}   

Age of No Consequence.—An eminent divine was once asked how old a child must be before there was reasonable hope of his being a Christian. “Age has nothing to do with it,” was the answer. “Love to Jesus, trust, repose, confidence, are all qualities that agree with the child's nature. As soon as a child can love and trust his mother, then can he love and trust Jesus as the Friend of his mother. Jesus will be his Friend, loved and honored.” {CG 486.3}

Az életkornak nincs jelentősége — Egyszer megkérdeztek egy lelkészt: a gyermek hány éves korától reménykedhetünk, hogy kereszténnyé válik? „A kornak ehhez semmi köze - volt a válasz. - Jézus szeretete, a hit, a bizalom, a megnyugvás - mind olyan dolgok, amelyekkel egyezik a gyermeki természet. Ahogy egy gyermek bízni tud az édesanyjában, úgy tud bízni Jézusban is, és úgy tudja szeretni Őt. Krisztus a barátja is lesz, akit szeret és tisztel majd.” {CG 486.3}   

In view of the foregoing truthful statement, can parents be too careful in presenting precept and example before those watchful little eyes and sharp senses? Our religion should be made practical. It is needed in our homes as much as in the house of worship. There should be nothing cold, stern, and forbidding in our demeanor; but we should show, by kindness and sympathy, that we possess warm, loving hearts. Jesus should be the honored Guest in the family circle. We should talk with Him, bring all our burdens to Him, and converse of His love, His grace, and His perfection of character. What a lesson may be daily given by godly parents in taking all their troubles to Jesus, the Burden Bearer, instead of fretting and scolding over cares and perplexities they cannot help. The minds of the little ones may be taught to turn to Jesus as the flower turns its opening petals to the sun.3Good Health, January, 1880. {CG 486.4}

Ezt a nagyon is helytálló kijelentést szem előtt kellene tartaniuk a szülőknek, hogy vigyázzanak, milyen példát mutatnak a fürkésző, mindent megfigyelő kicsi szemeknek. Vallásunkat át kell ültetnünk a gyakorlatba. Otthonainkban éppen olyan szükség van rá, mint az imádság házában. Viselkedésünkben ne legyen semmi rideg, vagy elutasító, hanem kedvességünk és vonzalmunk kifejezése tanúskodjék mindenkor arról, hogy meleg, szerető szív birtokosai vagyunk. Jézus legyen a család állandó, nagyra becsült vendége. Beszélgessünk vele, terheinket lábai elé rakva. Beszéljünk szeretetéről, kegyelméről és tökéletes jelleméről. Micsoda tanítást adhatnak így nap mint nap az istenfélő szülők gyermekeiknek, szidás és veszekedés helyett - ami úgysem segít - Jézus, a terhek hordozója elé tárva minden problémájukat és nehézségüket! A kicsinyek gondolatait úgy fordíthatják Jézus felé, mint ahogyan a kis virág nyiladozó szirmocskáival a nap felé fordul. {CG 486.4}   

God's Love Should Be Taught in Every Lesson.—The first lesson that children are to be taught is that God is their Father. This lesson should be given them in their earliest years. Parents are to realize that they are responsible before God for making their children acquainted with their heavenly Father.... That God is love is to be taught by every lesson.4The Review and Herald, June 6, 1899. {CG 487.1}

Minden tanítás beszéljen Isten szeretetéről! — Az első lecke, amit egy gyermeknek meg kell tanulnia, hogy Isten az ő Atyja. Ezt már legkorábbi éveikben meg kell tanítani nekik. A szülőknek meg kell érteniük, hogy ők a felelősek Isten előtt azért, hogy gyermekeikkel megismertessék mennyei Atyjukat... Foglalják bele minden egyes tanításba Isten szeretetét. {CG 487.1}   

Fathers and mothers should teach the infant, the child, and the youth of the love of Jesus. Let the first baby lispings be of Christ.5The Review and Herald, October 9, 1900. {CG 487.2}

Az apák és anyák tanítsák Isten szeretetére a csecsemőt, a gyermeket és az ifjút egyaránt. A baba legelső szavai szóljanak Jézusról. {CG 487.2}   

Christ should be associated with all the lessons given to children.6The Signs of the Times, February 9, 1882. {CG 487.3}

A gyermekeknek adott minden tanítás legyen kapcsolatban Krisztussal. {CG 487.3}   

From the child's earliest years it is to be made acquainted with the things of God. In simple words let the mother tell it about Christ's life on earth. And more than this, let her bring into her daily life the teachings of the Saviour. Let her show her child, by her own example, that this life is a preparation for the life to come, a period granted to human beings in which they may form characters that will win for them entrance into the city of God.7Manuscript 2, 1903. {CG 487.4}

A legkisebb kortól kezdve ismerkedjen a gyermek Isten dolgaival. Egyszerű szavakkal beszéljen az anya Krisztus földi életéről, s ami még ennél is több, mindennapi életébe vigye bele a Megváltó tanításait. Saját példája által mutassa meg a gyermeknek, hogy a jelenvaló élet felkészülés az eljövendőre, csak próbaidő az ember számára, amit azért kapott, hogy olyan jellemet formáljon, amely győzelemre segíti, és amely által bebocsátást nyerhet Isten országába. {CG 487.4}   

They Need More Than Casual Notice.—There has been altogether too little attention paid to our children and youth, and they have failed to develop as they should in the Christian life, because the church members have not looked upon them with tenderness and sympathy, desiring that they might be advanced in the divine life.8The Review and Herald, February 13, 1913. {CG 488.1}

Többre van szükségük alkalmi figyelmeztetéseknél — Mindent egybevetve, túl kevés figyelmet szenteltünk gyermekeinknek és fiataljainknak, akik nem fejlődtek úgy a keresztény életben, ahogyan fejlődhettek volna, ha a gyülekezeti tagok gyengéden és szeretettel fordulnak feléjük, és kifejezik vágyukat, hogy az Istennek átadott életben előrehaladjanak. {CG 488.1}   

The Lord is not glorified when the children are neglected and passed by.... They require more than casual notice, more than a word of encouragement. They need painstaking, prayerful, careful labor. The heart that is filled with love and sympathy will reach the hearts of the youth who are apparently careless and hopeless.9Counsels on Sabbath School Work, 77. {CG 488.2}

Az Úrnak nem szerez dicsőséget, ha elhanyagoljuk a gyermekeket... Többre van szükségük, mint az időnkénti figyelmeztetés, vagy elvétve egy-egy bátorító szó. Nevelésük kitartó, fáradságos, imádságos erőfeszítéseket igényel. Csak a szeretettől és együttérzéstől túlcsorduló szív érheti el a reménytelennek és közönyösnek mutatkozó fiatalok szívét. {CG 488.2}   

Jesus Says, “Train These Children for Me.”—Parents should seek to comprehend the fact that they are to train their children for the courts of God. When they are entrusted with children, it is the same as though Christ placed them in their arms and said, “Train these children for Me, that they may shine in the courts of God.” One of the first sounds that should attract their attention is the name of Jesus, and in their earliest years they should be led to the footstool of prayer. Their minds should be filled with stories of the life of the Lord, and their imaginations encouraged in picturing the glories of the world to come.10The Review and Herald, February 19, 1895. {CG 488.3}

Jézus mondja: „Neveljétek nekem a gyermekeket!” — A szülők igyekezzenek megérteni, hogy gyermekeiket Isten udvarai számára kell nevelniük. Ha gyermekek vannak rájuk bízva, az annyit jelent, mintha Jézus ezt mondaná: „Itt vannak ezek a gyerekek, neveljétek őket úgy, hogy majd világítsanak a mennyei udvarokban.” Az első szavak között, amelyekre felfigyelnek, ott kell lennie Jézus nevének, s már egészen kicsi korukban az imádság zsámolyához kell vezetni őket. Gondolataik legyenek megtöltve az Úr életéből vett történetekkel, s képzeletükben élő valóság legyen az eljövendő világ dicsősége. {CG 488.3}   

They May Have a Christian Experience in Childhood.—Help your children to prepare for the mansions that Christ has gone to prepare for those that love Him. Help them to fulfill God's purpose for them. Let your training be such that it will help them to be an honor to the One who died to secure for them eternal life in the kingdom of God. Teach them to respond to the invitation, “Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.”11Manuscript 138, 1903. {CG 488.4}

Már gyermekkorukban lehetnek keresztény tapasztalataik — Segítsetek gyermekeiteknek felkészülni a mennyei lakóhelyek elfoglalására, amelyeket Krisztus készített az őt szeretőknek! Segítsetek nekik, hogy elérjék a célt, melyet Isten jelölt ki számukra! Neveljétek őket úgy, hogy életük dicsőséget és tiszteletet szerezzen Jézusnak, aki azért halt meg, hogy örök életet adjon nekik Isten országában! Tanítsátok őket arra, hogy engedjenek a hívásnak: „Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek! Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt. 11:29-30) {CG 488.4}   

My brother and sister, you have a sacred work to do in the training of your children. While they are young, their hearts and minds are most susceptible to right impressions.... Teach them that they have an individual part to act and a Christian experience to gain even in their childhood.12Letter 10, 1912. {CG 489.1}

Testvéreim, szent megbízatásotok gyermekeitek nevelése! Szívük és értelmük addig a legfogékonyabb a jó benyomásokra, amíg fiatalok... Értessétek meg velük, hogy ki kell venniük részüket a munkából, s keresztény tapasztalatokat kell szerezniük már gyermekkorukban is. {CG 489.1}   

Unless parents shall make it the first business of their lives to guide their children's feet into the path of righteousness from their earliest years, the wrong path will be chosen before the right.13The Review and Herald, April 14, 1885. {CG 489.2}

Ha a szülők nem tekintik legfontosabb feladatuknak, hogy gyermekeik lábait a helyes ösvényre tereljék, akkor ők a rossz ösvényt választják maguknak. {CG 489.2}   

Willing Obedience Is the Test of Conversion.—Shall we not teach our children that willing obedience to the will of God proves whether those claiming to be Christians are Christians indeed? The Lord means every word He says.14Manuscript 64, 1899. {CG 489.3}

A megtérés próbaköve: engedelmesség önként — Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy önszántunkból engedelmeskedni Isten akaratának: a legjobb bizonyság arra, hogy a magukat kereszténynek vallók valóban keresztények. Az Úr komolyan gondol minden szót, amit kijelentett. {CG 489.3}   

God's Law the Foundation of Reformation.—The law of God is to be the means of education in the family. Parents are under a most solemn obligation to walk in all the commandments of God, setting their children an example of the strictest integrity.... {CG 489.4}

A megújulás alapja: Isten törvénye — Isten törvénye legyen a nevelés alapja a családban. A szülők legszentebb kötelessége, hogy Isten parancsolatai szerint járjanak, s gyermekeiknek a legszigorúbb becsületesség példáját mutassák… {CG 489.4}   

The law of God is the foundation of all enduring reformation. We are to present to the world in clear, distinct lines the need of obedience to His law. The great reformative movement must begin in the home. Obedience to God's law is the great incentive to industry, economy, truthfulness, and just dealing between man and man.15Letter 74, 1900. {CG 489.5}

Isten törvénye az alapja minden valódi reformációnak. Világosan és határozottan a világ elé kell tárnunk az e törvény iránti engedelmesség szükségességét. A nagy reformmozgalomnak otthon kell kezdődnie. Az Isten törvénye iránti engedelmesség a legfőbb indítéka a szorgalomnak, takarékosságnak, hűségnek és az emberekkel szembeni igazságos bánásmódnak. {CG 489.5}   

Teach It to the Children.—Have you taught your children from their babyhood to keep the commandments of God? ... You are to teach them to form characters after the divine similitude, that Christ may reveal Himself to them. He is willing to reveal Himself to children. We know this from the history of Joseph, of Samuel, of Daniel and his companions. Can we not see from the record of their lives what God expects from children and youth?16Manuscript 62, 1901. {CG 489.6}

Tanítsátok a gyerekeknek Isten törvényeit! — Tanítjátok-e gyermekeiteket csecsemőkoruktól kezdve, hogy Isten törvényeit megtartsák? Értessétek meg velük, hogy jellemüket az isteni minta szerint kell formálniuk, hogy Krisztus kinyilatkoztathassa magát nekik. Ő készségesen megnyilatkozik a gyermekeknek is. Ennek példáját láthatjuk József, Sámuel, Dániel és társai történetében. Talán nem látszik elég világosan e hithősök életéből, hogy mit vár Isten a gyermekektől és fiataloktól? {CG 489.6}   

Parents ... are under obligation to God to present their children to Him fitted at a very early period to receive an intelligent knowledge of what is comprehended in being a follower of Jesus Christ.17Manuscript 59, 1900. {CG 490.1}

A szülők kötelessége, hogy gyermekeiket már nagyon korán alkalmassá tegyék annak az ismeretnek a befogadására, amely megvilágítja számukra, mit is jelent Jézus követőjének lenni. {CG 490.1}   

Testimony of a Converted Child.—Religion helps children to study better and to do more faithful work. A little girl of twelve was telling, in a simple way, the evidence that she was a Christian. “I did not like to study, but to play. I was idle at school and often missed my lessons. Now I learn every lesson well, to please God. I was mischievous at school, when the teachers were not looking at me, making fun for the children to look at. Now I wish to please God by behaving well and keeping the school laws. I was selfish at home, didn't like to run errands, and was sulky when mother called me from play to help her in work. Now it is a real joy for me to help mother in any way and to show that I love her.”18Counsels on Sabbath School Work, 79. {CG 490.2}

Egy megtért gyermek bizonyságtétele — A vallás segíti a gyermekeket a tanulásban és a hűséges munkavégzésben. Egy 12 éves kislány nagyon egyszerű szavakkal tett bizonyságot kereszténységéről: „Azelőtt nem szerettem tanulni, csak játszani. Lusta voltam az iskolában, és sokszor előfordult, hogy nem írtam meg a leckémet. Most mindent jól megtanulok, ami fel van adva, hogy örömet és dicsőséget szerezzek Istennek. Amikor a tanítók nem láttak, rendetlenül viselkedtem s bohóckodtam a gyerekeknek, hogy felhívjam magamra a figyelmüket. Most minden vágyam, hogy viselkedésemmel Isten tetszését vívjam ki, s az iskolai szabályokat pontosan betartom. Otthon önző módon viselkedtem, nem szerettem elvégezni a feladatokat, és mindig morogtam, ha anyukám elhívott a játék mellől, hogy segítsek neki. Most a legnagyobb öröm számomra, ha édesanyámnak bármiben segíthetek, és kifejezhetem, mennyire szeretem őt.” {CG 490.2}   

Beware of Procrastination.—Parents, you should commence to discipline the minds of your children while they are young, to the end that they may be Christians.... Beware how you lull them to sleep over the pit of destruction, with the mistaken thought that they are not old enough to be accountable, not old enough to repent of their sins and profess Christ.19Testimonies For The Church 1:396. {CG 490.3}

Óvakodjatok a halogatástól! — Szülők, ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek egyszer kereszténnyé váljanak, akkor addig kezdjétek el őket fegyelmezni és irányítani, amíg elég fiatalok. Összpontosítsatok minden igyekezetet az üdvösségükre. Viselkedjetek úgy, mint akik tisztában vannak vele: azért bízták rátok a gyerekeket, hogy becses ékszerekké csiszoljátok őket, akik majd Isten országában ragyognak. Vigyázzatok, nehogy álomba ringassátok őket a pusztulás sötét verme felett azzal a téves gondolattal, hogy még nem elég érettek megbánni bűneiket s megvallani Krisztusba vetett hitüket. {CG 490.3}   

Children of eight, ten, or twelve years are old enough to be addressed on the subject of personal religion. Do not teach your children with reference to some future period when they shall be old enough to repent and believe the truth. If properly instructed, very young children may have correct views of their state as sinners and of the way of salvation through Christ.20Testimonies For The Church 1:400. {CG 490.4}

A nyolc-tíz-tizenkét éves gyermekek már elég idősek ahhoz, hogy a személyes kereszténységről beszéljetek nekik. Ne tanítsátok azt, hogy ráérnek majd később megbánni bűneiket s hinni az Igazságban. Megfelelő neveléssel már nagyon fiatalon helyes nézet alakulhat ki bennük saját bűnös állapotukról, és arról, hogy Krisztus segítségével az üdvösség útján járhatnak. {CG 490.4}   

I was referred to the many precious promises on record for those who seek their Saviour early. Ecclesiastes 12:1: “Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them.” Proverbs 8:17: “I love them that love me, and those that seek me early shall find me.” The great Shepherd of Israel is still saying, “Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of heaven.” Teach your children that youth is the best time to seek the Lord.21Testimonies For The Church 1:396, 397. {CG 491.1}

Figyelmemet azokra a nagyszerű ígéretekre irányították, amelyeket olyan személyekről jegyeztek fel, akik már kora ifjúságukban Megváltójukat keresték. Prédikátor 12:3: „És emlékezzél meg a te Teremtődről ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, amelyekről azt mondod: nem szeretem ezeket.” Példabeszédek 8:17: „Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.” Izráel jó pásztora még ma is szól hozzánk: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa.” (Mk. 10:14) Tanítsátok gyermekeiteknek, hogy a fiatal kor a legalkalmasabb idő az Úr keresésére. {CG 491.1}   

Direct From Infancy Through Youth—To allow a child to follow his natural impulses is to allow him to deteriorate and to become proficient in evil. The results of wrong training begin to be revealed in childhood. In early youth a selfish temper is developed, and as the youth grows to manhood, he grows in sin. A continual testimony against parental neglect is borne by children who have been permitted to follow a course of their own choosing. Such a downward course can be prevented only by surrounding them with influences that will counteract evil. From infancy to youth and from youth to manhood, a child should be under influences for good.22The Review and Herald, September 15, 1904. {CG 491.2}

Irányítsátok őket a csecsemőkortól fiatalságukig! — Hagyni egy gyermeket, hogy természetes ösztöneit kövesse, egyenlő azzal, hogy engedjük őt megromlani s mesterré válni a gonoszságban. A helytelen nevelés eredménye már gyermekkorban megmutatkozik. Fiatalkorban kialakul az önző természet, majd ugyanez a felnőttkorba lépve bűnöket érlel. A szülői hanyagságról tanúskodó legelrettentőbb példák azok a gyermekek, akiket hagytak a saját akaratukat követve, a maguk választotta úton járni. A lejtőn való lecsúszást csak úgy lehet megakadályozni, ha olyan befolyással vesszük őket körül, amelyek megvédenek az Ellenség támadásaitól. Csecsemőkortól a kisgyermekkorig és gyermekkortól a fiatal-, majd a felnőttkorig állandóan helyes befolyás alatt kell állniuk. {CG 491.2}   

Fortify Children for Future Tests—Parents, ask yourselves the solemn question, “Have we educated our children to yield to paternal authority, and thus trained them to obey God, to love Him, to hold His law as the supreme guide of conduct and life? Have we educated them to be missionaries for Christ? To go about doing good?” Believing parents, your children will have to fight decisive battles for the Lord in the day of conflict; and while they win victories for the Prince of peace, they may be gaining triumphs for themselves. But if they have not been brought up in the fear of the Lord; if they have no knowledge of Christ, no connection with heaven, they will have no moral power, and they will yield to earthly potentates who have assumed to exalt themselves above the God of heaven in establishing a spurious sabbath to take the place of the Sabbath of Jehovah.23The Review and Herald, April 23, 1889. {CG 491.3}

Felkészítés az eljövendő próbára — Szülők, tegyétek fel magatoknak ezt a komoly kérdést: „Úgy neveltük-e gyermekünket, hogy engedjen a szülői tekintélynek és engedelmeskedjék Istennek, szeresse Őt, s törvényét élete legfőbb útmutatójaként tekintse? Arra neveltük-e, hogy Jézus misszionáriusa legyen, s mindenkor jót cselekedjen?” Hívő szülők, gyermekeiteknek még döntő küzdelmeket kell vívniuk az Úrért a próbák és nehézségek idején, s míg győzelmeket aratnak a béke Fejedelméért, addig saját maguknak is dicsőséget szereznek. Ám ha nem kaptak istenfélő nevelést, ha nem ismerik Jézust, ha nincs kapcsolatuk a mennyel, akkor nem lesz erkölcsi erejük ellenállni a világi hatalmaknak, akik a menny Istene fölé helyezik magukat, s Jahve szombatja helyett egy hamis szombat megünneplésére kényszerítenek. {CG 491.3}