Chapter 69—Effects of Harmful Practices

69. fejezet

Vital Energy Is Depleted—The practice of secret habits surely destroys the vital forces of the system. All unnecessary vital action will be followed by corresponding depression. Among the young the vital capital, the brain, is so severely taxed at an early age that there is a deficiency and great exhaustion, which leaves the system exposed to disease of various kinds.1An Appeal to Mothers, 28. {CG 444.1}

Az életerők kimerülnek — A titkos bűnök szokásának gyakorlása biztosan kimeríti a szervezet energiáit. Minden szükségtelen fizikai erőkifejtést azzal arányos energiahiány követ. A fiatalok energiaközpontja, az agy, a korai években elszenvedett súlyos túlterhelés miatt csökkentebb képességű és kimerült, s ez egész szervezetüket különféle betegségeknek teszi ki. — A bűnös szokások későbbi betegségek alapját vetik meg {CG 444.1}   

Foundation Laid for Various Diseases Later in Life—If the practice is continued from the ages of fifteen and upward, nature will protest against the abuse she has suffered, and continues to suffer, and will make them pay the penalty for the transgression of her laws, especially from the ages of thirty to forty-five, by numerous pains in the system and various diseases, such as affection of the liver and lungs, neuralgia, rheumatism, affection of the spine, diseased kidneys, and cancerous humors. Some of nature's fine machinery gives way, leaving a heavier task for the remaining to perform, which disorders nature's fine arrangement; and there is often a sudden breaking down of the constitution, and death is the result.2An Appeal to Mothers, 18. {CG 444.2}

Ha még 15 éves kor felett is gyakorolják e bűnös szokást, a természet tiltakozni fog az elszenvedett sérülések ellen, s megfizetteti az árat törvényeinek áthágásáért. Különösen 30 és 45 éves kor között jelentkeznek ezek a visszahatások, különböző fájdalmak és betegségek formájában. Ezek lehetnek: érzékeny máj és tüdő, idegzsába, reuma, különféle gerincbetegségek, vesebaj és rákos daganatok. Ha a szervezet finom gépezetének egyik része felmondja a szolgálatot, ezzel nagyobb terhek hárulnak a többire, s felborul a tökéletes egyensúly, aminek a vége hirtelen megbetegedés és sokszor halál. {CG 444.2}   

The Sixth Commandment Is Thoughtlessly Violated—To take one's life instantly is no greater sin in the sight of heaven than to destroy it gradually, but surely. Persons who bring upon themselves sure decay, by wrongdoing, will suffer the penalty here, and without a thorough repentance, will not be admitted into heaven hereafter any sooner than the one who destroys life instantly. The will of God establishes the connection between cause and its effects.3An Appeal to Mothers, 26. {CG 444.3}

A hatodik parancsolat áthágása — Isten szemében nem nagyobb bűn gyilkossággal kioltani az életet, mint lassan, de biztosan pusztítani azt. Akik helytelen szokásaikkal a biztos halálba mennek, büntetésüket itt a földön is elnyerik, s ha csak egészen meg nem térnek, ugyanúgy nem kapnak bebocsátást a menny kapuján, mint azok, akik embert öltek. {CG 444.3}   

Pure-minded Also Subject to Disease—We do not include all the youth who are feeble as guilty of wrong habits. There are those who are pure-minded and conscientious who are sufferers from different causes over which they have no control.4An Appeal to Mothers, 23. {CG 445.1}

A vétlenek is ki vannak téve a betegségeknek — Nem minden ifjú vádolható gonosz szokások gyakorlásával csak azért, mert gyenge. Vannak, akiknek tiszta a lelkiismeretük, és nem tehetnek róla, hogy betegek. {CG 445.1}   

The Mental Powers Are Weakened—Fond and indulgent parents will sympathize with their children because they fancy their lessons are too great a task, and that their close application to study is ruining their health. True, it is not advisable to crowd the minds of the young with too many and too difficult studies. But, parents, have you looked no deeper into this matter than merely to adopt the idea suggested by your children? Have you not given too ready credence to the apparent reason for their indisposition? It becomes parents and guardians to look beneath the surface for the cause.5Testimonies For The Church 4:96, 97. {CG 445.2}

A szellemi erők elgyengülnek — Az elnéző szülők dédelgetik és kényeztetik gyermekeiket, mert azt gondolják, hogy a házi feladatok terhe túlságosan nagy, s hogy a sok tanulás tönkreteszi az egészségüket. Igaz, nem tanácsos túl sok és túl nehéz tanulással telezsúfolni az ifjú fejeket; mégis, ti szülők, megvizsgáltátok-e közelebbről is ezt a dolgot, vagy csak amit gyermekeitek sugalltak, azt veszitek készpénznek? Nem vagytok túlságosan hiszékenyek gyöngélkedésük okát illetően? Itt az ideje, hogy a szülők és nevelők végre a látszat mögé pillantsanak, s fölfedezzék ennek a gyengeségnek az okát! {CG 445.2}   

The minds of some of these children are so weakened that they have but one half or one third of the brilliancy of intellect that they might have had, had they been virtuous and pure. They have thrown it away in self-abuse.6Testimonies For The Church 2:361. {CG 445.3}

Némelyik gyermek értelme annyira elgyengült, hogy valamennyi képessége felére vagy harmadára csökkent ahhoz képest, amennyit kapott, s amivel rendelkezhetne, ha erényes és tiszta volna. A többit nemi önkielégítéssel tékozolták el. {CG 445.3}   

High Resolve and Spiritual Life Destroyed—Secret vice is the destroyer of high resolve, earnest endeavor, and strength of will to form a good religious character. All who have any true sense of what is embraced in being a Christian know that the followers of Christ are under obligation as His disciples to bring all their passions, their physical powers and mental faculties into perfect subordination to His will. Those who are controlled by their passions cannot be followers of Christ. They are too much devoted to the service of their master, the originator of every evil, to leave their corrupt habits and choose the service of Christ.7An Appeal to Mothers, 9, 10. {CG 445.4}

A nemes elhatározások megsemmisülnek — A titkos bűnök teszik tönkre az igaz jellem kialakítását célzó nemes elhatározásokat, buzgó törekvéseket s az akarat erejét. Mindenki, akinek helyes fogalmai vannak az igazi kereszténységről, tudja, hogy Krisztus követőinek engedelmes tanítványként, minden szenvedélyüket, fizikai erejüket és szellemi képességüket tökéletesen alá kell rendelniük az Ő akaratának. Akiket szenvedélyeik uralnak, azok nem lehetnek Jézus követői. Túlságosan elkötelezettek mesterük - minden gonoszság szerzője - szolgálatára ahhoz, hogy el tudják hagyni bűnös szokásaikat és Krisztus követői közé álljanak. {CG 445.4}   

Religion May Be Formal, but It Is Destitute—Some who profess to be followers of Christ know that they are sinning against God and ruining their health, yet they are slaves to their own corrupt passions. They feel a guilty conscience and have less and less inclination to approach God in secret prayer. They may keep up the form of religion, yet be destitute of the grace of God in the heart. They have no devotedness to His service, no trust in Him, no living to His glory, no pleasure in His ordinances, and no delight in Him.8An Appeal to Mothers, 25. {CG 446.1}

A vallásosság formái megmaradnak, de a lélek nincstelenné válik — Sokan, akik Krisztus követőinek vallják magukat, de tudják, hogy vétkeznek Isten ellen egészségük rombolásával, annyira a rabszolgáivá váltak romlott szokásuknak, hogy képtelenek felhagyni vele. Lelkiismeretük vádolja őket, és egyre kevesebb és kevesebb indítást éreznek arra, hogy titkos imában Isten elé járuljanak. Lehet, hogy a vallásosság külső látszatát megtartják, de Krisztus kegyelme hiányzik szívükből. Nem éreznek elhivatottságot az Ő szolgálatára, nem bíznak benne, életük nem dicsőíti Őt, nem gyönyörködnek törvényében, s nincsen örömük Őbenne. {CG 446.1}   

Power of Self-government Seems Lost—Some will acknowledge the evil of sinful indulgences, yet will excuse themselves by saying that they cannot overcome their passions. This is a terrible admission for any person to make who names Christ. “Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity.” Why is this weakness? It is because the animal propensities have been strengthened by exercise, until they have gained the ascendancy over the higher powers. Men and women lack principle. They are dying spiritually, because they have so long pampered their natural appetites that their power of self-government seems gone. The lower passions of their nature have taken the reins, and that which should be the governing power has become the servant of corrupt passion. The soul is held in lowest bondage. Sensuality has quenched the desire for holiness and withered spiritual prosperity.9Testimonies For The Church 2:348. {CG 446.2}

Az önuralom elgyengül — Lesz, aki belátja az önkielégítés bűnének helytelenségét, mégis azzal mentegeti majd magát, hogy nem bírja legyőzni szenvedélyét. Borzalmas vallomás ez bárkitől, aki Krisztus nevét hívja segítségül. „Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja!” (II.Tim. 2:19) Honnan is ered ez a gyöngeség? Onnan, hogy addig erősítették szokásukkal az állati vonásokat, míg ezek magasztosabb erőik fölé kerekedtek. A férfiakból és a nőkből is kihal minden erkölcsi tartás. Azért halódnak lelkileg, mert már olyan régóta ápolnak gonosz hajlamokat, hogy önuralmuk teljesen elfogyott. Természetük alantas szenvedélyei magukhoz ragadták a gyeplőt, s megalázó bilincsben tartják a lelket. Az érzékiség kioltotta belőlük a szentség utáni vágyat, virágzó lelki életük elfonnyadt. {CG 446.2}   

Communication With Heaven Is Severed—Solemn messages from Heaven cannot forcibly impress the heart that is not fortified against the indulgence of this degrading vice. The sensitive nerves of the brain have lost their healthy tone by morbid excitation to gratify an unnatural desire for sensual indulgence. The brain nerves which communicate with the entire system are the only medium through which Heaven can communicate to man and affect his inmost life. Whatever disturbs the circulation of the electric currents in the nervous system lessens the strength of the vital powers, and the result is a deadening of the sensibilities of the mind. In consideration of these facts, how important that ministers and people who profess godliness should stand forth clear and untainted from this soul-debasing vice!10Testimonies For The Church 2:347. {CG 446.3}

Lazul a mennyel való kapcsolat — A szent, mennyből jövő üzenetek képtelenek erőteljesen hatni arra a szívre, amely nem acélozódott meg az alantas szenvedélyekkel szembeni ellenállásban. Az agy finom idegei az érzéki kívánság utáni természetellenes izgalom kielégítésével elveszítik egészséges beállítottságukat. Az agyi idegek érintkeznek az egész szervezettel, s ez az egyetlen eszköz, amely által a Menny kapcsolatba lép az emberrel és befolyásolja legbelső életét. Bármi, ami megzavarja az idegrendszerben az elektromos energiák körforgását, csökkenti az életerőt, s emiatt tompul a felfogóképesség. Mindezeket figyelembe véve: mennyire fontos tehát, hogy mind a lelkészek, mind a nép, ha istenfélőnek vallja magát, tartózkodjék ettől a lelket lealjasító gonoszságtól! {CG 446.3}   

Some Are Remorseful, but Self-respect Is Lost—The effect of such debasing habits is not the same upon all minds. There are some children who have the moral powers largely developed, who, by associating with children that practice self-abuse, become initiated into this vice. The effect upon such will be too frequently to make them melancholy, irritable, and jealous; yet such may not lose their respect for religious worship and may not show special infidelity in regard to spiritual things. They will at times suffer keenly from feelings of remorse, and will feel degraded in their own eyes, and lose their self-respect.11Testimonies For The Church 2:392. {CG 447.1}

Lelkiismeret-furdalás és az önbecsülés elvesztése — Az ilyen lealjasító szokás nem egyformán árt mindenkinek. Vannak gyermekek, akiknek nagyobbrészt már kifejlődött az erkölcsi erejük, s akik csak az önkielégítést művelőkkel barátkozva válnak e titkos bűn beavatottjaivá. Az ilyenek nagyon gyakran kedélybetegek, idegesek és gyanakvók lesznek. Nem mindig veszítik el az Isten iránti tiszteletüket, s nem tanúsítanak szembeszökő hűtlenséget a lelki dolgok iránt sem. Időnként nagyon szenvednek a lelkiismeret-furdalástól; aljasnak tartják magukat, és elveszítik minden önbecsülésüket. {CG 447.1}   

The Mind May Be Fortified Against Temptation—Moral power is exceedingly weak when it comes in conflict with established habits. Impure thoughts have control of the imagination, and temptation is almost irresistible. If the mind were accustomed to contemplate elevating subjects, the imagination trained to behold pure and holy things, it would be fortified against temptation. It would linger upon the heavenly, the pure, the sacred, and could not be attracted to the base, corrupt, and vile.12Christian Temperance and Bible Hygiene, 135. {CG 447.2}

Az elme felvértezhető a kísértések ellen — Amikor az erkölcsi erőnek már meggyökerezett szokásokkal kell szembeszállnia, akkor gyengének bizonyul. A tisztátalan gondolatok uralják a képzeletet, s a kísértés szinte legyőzhetetlen. Ha arra szoktatták volna gondolkodásukat, hogy felemelőbb dolgokkal foglalkozzék, s a képzeletük ne csapongjon szabadon, hanem tiszta és szent dolgoknál időzzék, akkor megedződött volna a kísértések ellen. {CG 447.2}   

Become Intelligent on These Things—Indulgence of the baser passions will lead very many to shut their eyes to the light, for they fear that they will see sins which they are unwilling to forsake. All may see if they will. If they choose darkness rather than light, their criminality will be none the less. Why do not men and women read and become intelligent upon these things, which so decidedly affect their physical, intellectual, and moral strength? God has given you a habitation to care for and preserve in the best condition for His service and glory. Your bodies are not your own. “What! know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price; therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” “Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.”13Testimonies For The Church 2:352, 353. {CG 448.1}

Az alantas ösztönök kielégítése sokaknál oda vezet, hogy inkább szemet hunynak a világosság előtt, nehogy olyan bűnöket világítson meg, amelyekről nem hajlandók lemondani. Pedig aki látni akar, láthat. Ha a világosság helyett mégis a sötétséget választják, ettől bűnük nem lesz kisebb. Miért nem olvasnak ezekről, miért nem tanulmányozzák e dolgokat az emberek, amelyek pedig ilyen döntően hatnak testi, szellemi és erkölcsi erejükre?! Isten adott nektek lakóhelyet, hogy gondoskodjatok róla és őrizzétek meg a legjobb állapotban az Ő szolgálatára és dicsőségére. Testetek nem a ti tulajdonotok. „Hát nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (I.Kor. 6:19) „Nem tudjátok-e, hogy Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” (I.Kor. 3:16) {CG 448.1}