Chapter 66—Teaching the Fundamental Principles of Dress

66. fejezet

A Necessary Part of Education—No education can be complete that does not teach right principles in regard to dress. Without such teaching, the work of education is too often retarded and perverted. Love of dress and devotion to fashion are among the teacher's most formidable rivals and most effective hindrances.1Education, 246. {CG 419.1}

A nevelés fontos része — Nem lehet teljes a nevelés, ha nem tanít a helyes öltözködés alapelveire. Az erre vonatkozó oktatás elmulasztása nehezíti és gyakran teljesen meg is rontja a nevelés munkáját. Az öltözködés szeretete és a divathoz való ragaszkodás a tanítók legfélelmetesebb vetélytársa, és leghatásosabb akadályozója. — Nincs pontos útmutatás, de fontos a jó ízlés és a tisztaság {CG 419.1}   

No Precise Style Given—No one precise style has been given me as the exact rule to guide all in their dress.2Letter 19, 1897. {CG 419.2}

Nem kaptam pontos útmutatást arra nézve, hogy milyen legyen a ruha stílusa. {CG 419.2}   

Neat, Attractive, Clean—The young should be encouraged to form correct habits in dress, that their appearance may be neat and attractive; they should be taught to keep their garments clean and neatly mended. All their habits should be such as to make them a help and comfort to others.3Testimonies For The Church 6:170. {CG 419.3}

Buzdítsuk a fiatalokat a helyes öltözködési szokások kialakítására: öltözködjenek csinosan, ízlésesen, s ruháikat tartsák rendben és tisztán. Minden szokásuk nevelje őket mások áldására és segítségére. {CG 419.3}   

Let the attire be appropriate and becoming. Though only a ten-cent calico, it should be kept neat and clean.4Testimonies For The Church 4:642. {CG 419.4}

Az öltözet legyen megfelelő és illendő. Még ha csak olcsó vászonból vagy kartonból készült is, legyen mindig rendes és tiszta. {CG 419.4}   

Order and Correct Taste—In their dress they [Christians] avoid superfluity and display; but their clothing will be neat, not gaudy, modest, and arranged upon the person with order and taste.5Messages to Young People, 349. {CG 419.5}

A keresztények őrizkedjenek minden túlzástól és kérkedéstől öltözködésükben; de ruhájuk legyen csinos, nem túl tarka, erényes, és megfelelő ízléssel alkalmazkodjék viselője egyéniségéhez. {CG 419.5}   

Correct taste is not to be despised or condemned. Our faith, if carried out, will lead us to be so plain in dress and zealous of good works that we shall be marked as peculiar. But when we lose taste for order and neatness in dress, we virtually leave the truth; for the truth never degrades but elevates.6Messages to Young People, 353. {CG 419.6}

A jó ízlést sem megvetni, sem kárhoztatni nem kell. Ha hűségesen élünk a hitünk szerint, ez olyan egyszerűvé tesz bennünket az öltözködésben, s céltudatossá a munkában, hogy bizonnyal furcsának bélyegeznek majd minket. Ám ha ruházatunk nélkülözi a jó ízlést és rendezettséget, ez azt mutatja, hogy eltávolodtunk az igazságtól: mert az igazság mindig felemel, soha nem alacsonyít le. {CG 419.6}   

My sisters, your dress is telling either in favor of Christ and the sacred truth or in favor of the world. Which is it?7The Review and Herald, November 17, 1904. {CG 420.1}

Nővéreim! Ruhátok vagy Krisztus és az igazság szeretetéről beszél, vagy a világ szeretetéről. Melyiket választjátok? {CG 420.1}   

Good Taste in Colors and Figures—Taste should be manifested as to colors. Uniformity in this respect is desirable as far as convenient. Complexion, however, may be taken into account. Modest colors should be sought for. When figured material is used, figures that are large and fiery, showing vanity and shallow pride in those who choose them, should be avoided. And a fantastic taste in putting on different colors is bad.8Health Reformer. Quoted in Healthful Living, 120. {CG 420.2}

A színek és minták megválasztása — A jó ízlés nyilvánuljon meg a színek kiválasztásában. Az egyöntetűség ebben a kérdésben csak addig helyénvaló, amíg nem okoz kényelmetlenségeket. A bőr színét is számításba lehet venni a megfelelő szín kiválasztásához. Törekedjetek a halvány, szerényebb árnyalatok viselésére. Ha az anyag mintás, kerüljük a nagy és élénk színű mintákat, mert az hiúságot és magamutogatást sugall. Ugyancsak helytelen össze nem illő színeket együtt viselni. {CG 420.2}   

Consider Durability and Service—Our clothing, while modest and simple, should be of good quality, of becoming colors, and suited for service. It should be chosen for durability rather than display. It should provide warmth and proper protection. The wise woman described in the Proverbs “is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with double garments.” [Proverbs 31:21, margin.]9The Ministry of Healing, 288. {CG 420.3}

Tekintetbe kell venni a tartósságot — Öltözködjünk szerény, egyszerű, jó minőségű ruhába, egyéniségünkhöz és munkánkhoz illő színűekbe! Ruhánk inkább tartós legyen, mint hivalkodó! Melegítsen és védjen! A Példabeszédek könyvének bölcs asszonya „nem félti házanépét a hótól, mert egész házanépe meleg ruhákba öltözött” (Péld. 31:21). {CG 420.3}   

The Purchase of Good Material Is Economy—It is right to buy good material and have it carefully made. This is economy. But rich trimmings are not needed, and to indulge in them is to spend for self-gratification money that should be put into God's cause.10Counsels on Stewardship, 301. {CG 420.4}

A jó minőségű anyag vásárlása megtakarítás — Helyesen tesszük, ha jó minőségű anyagot vásárolunk és gondosan készítjük el a ruhát, mert ezzel pénzt takarítunk meg. Ne költsünk díszítésre és csipkékre, mert ezzel csak a saját önzésünknek szolgálnánk. Ezt a pénzt Isten ügyére is áldozhatnánk. {CG 420.4}   

Remember the Needs of the Lord's Vineyard—We should dress neatly and tastefully; but, my sisters, when you are buying and making your own and your children's clothing, think of the work in the Lord's vineyard that is still waiting to be done.11Ibid. {CG 420.5}

Emlékezzünk Isten szőlőskertjének szükségleteire! — Ízlésesen és csinosan kell öltözködnünk, de amikor testvéreink ruhát vásárolnak vagy készítenek maguknak és gyermekeiknek, ne feledjék: az Úr szőlőskertjében még mindig befejezésre vár a munka. {CG 420.5}   

Worldlings spend much on dress. But the Lord has charged His people to come out from the world and be separate. Gay or expensive apparel is not becoming to those who profess to believe that we are living in the last days.... {CG 420.6}

Az emberek sokat költenek ruházkodásra, de az Úr kihívta az Ő népét a világból és elkülönítette őket. Élénk színű vagy túl drága ruha nem illik azokhoz, akik azt állítják, hogy hiszik: az utolsó napokban élünk... {CG 420.6}   

Practice economy in your outlay of means for dress. Remember that what you wear is constantly exerting an influence upon those with whom you come in contact. Do not lavish upon yourselves means that is greatly needed elsewhere. Do not spend the Lord's money to gratify a taste for expensive clothing.12Manuscript 24, 1904. {CG 421.1}

Ami a ruházkodásra kiadott pénzt illeti: legyetek takarékosak! Ne feledjétek, hogy öltözéketek állandó befolyást gyakorol azokra, akikkel érintkeztek. Ne pazaroljatok magatokra olyasmit, amire máshol nagyobb szükség lenne. Ne költsétek az Úr pénzét a saját kívánságaitok kielégítésére drága ruhák vásárlásával. {CG 421.1}   

Simplicity in Dress Recommends the Wearer's Religion—Simplicity of dress will make a sensible woman appear to the best advantage.13The Review and Herald, November 17, 1904. {CG 421.2}

Az egyszerű öltözet bizonyság a vallás mellett — Az egyszerű öltözet egy istenfélő asszonyt a legjobb színben tüntet fel az emberek előtt. {CG 421.2}   

Dress as Christians should dress—simply, plainly adorn yourselves as becometh women professing godliness, with good works.14The Review and Herald, December 6, 1881. {CG 421.3}

Öltözzetek keresztényekhez illő módon: egyszerűen, tisztán, illendően, istenfélelemmel és jó cselekedetekkel ékesítve magatokat. {CG 421.3}   

Many, in order to keep pace with absurd fashion, lose their taste for natural simplicity and are charmed with the artificial. They sacrifice time and money, the vigor of intellect, and true elevation of soul, and devote their entire being to the claims of fashionable life.15Health Reformer, April, 1872. {CG 421.4}

Sokan, hogy lépést tartsanak a hóbortos divattal, elveszítik jó ízlésüket, és a természetes egyszerűséget feláldozzák a mesterkéltségért. Időt, pénzt, energiát nem sajnálva, teljes lényüket a divatnak szentelik. {CG 421.4}   

Dear youth, a disposition in you to dress according to the fashion, and to wear lace, and gold, and artificials for display, will not recommend to others your religion or the truth that you profess. People of discernment will look upon your attempts to beautify the external as proof of weak minds and proud hearts.16Testimonies For The Church 3:376. {CG 421.5}

Kedves fiatalok, az a hajlam, hogy a világ szerint öltözködjetek, aranyat és ékszereket viselve hivalkodjatok - nem teszi vonzóvá vallásotokat az emberek számára, s az igazságot sem, amelyet vallotok. Éleslátású emberek külsőtök szépítgetésében annak bizonyítékát látják majd, hogy nem vagytok elég bölcsek, s büszke a szívetek. {CG 421.5}   

There Should Be No Inappropriate Display—I would remind the youth who ornament their persons and wear feathers upon their hats that, because of their sins, our Saviour's head wore the shameful crown of thorns. When you devote precious time to trimming your apparel, remember that the King of glory wore a plain, seamless coat. You who weary yourselves in decorating your persons please bear in mind that Jesus was often weary from incessant toil and self-denial and self-sacrifice to bless the suffering and the needy.... It was on our account that He poured out His prayers to His Father with strong cries and tears. It was to save us from the very pride and love of vanity and pleasure which we now indulge, and which crowds out the love of Jesus, that those tears were shed, and that our Saviour's visage was marred with sorrow and anguish more than any of the sons of men.17Testimonies For The Church 3:379, 380. {CG 421.6}

Emlékeztetni szeretném a fiatalokat, akik egyre díszítgetik magukat, akik tollakkal ékesítik kalapjukat, hogy az Üdvözítő fején szégyenletes töviskorona volt az ő bűneikért. Amikor értékes időt pazarolnak külsejük cicomázására, ne feledjék, hogy a dicsőség királya egyszerű köntöst viselt. Akiknek az a gondjuk, hogy külsejüket ékesítgessék, ne feledjék, hogy Jézus gyakran kimerült volt a szakadatlan, súlyos fáradozástól, a lemondástól és önfeláldozástól, csak hogy a szenvedők és lelki szükségben levők áldására lehessen... Nem a maga gyöngeségei és szükségletei miatt, hanem mert látta, ismerte a ti természetetek gyengeségét, hogy pontosan azokban a dolgokban mutasson példát, ellenállva az Ellenség kísértéseinek, melyekben most vereséget szenvedtek. Tudta, hogy közömbösek lesztek a fenyegető veszedelem iránt és nem érzitek szükségét az imának. Értünk öntötte ki könyörgését az Atya előtt, erős kiáltásokkal és könnyekkel. Azért történt így, hogy megmentsen minket a gőgtől, a hiúság és az élvezetek szeretetétől, amelyekbe most belemerülünk, s amelyek kiszorítják Jézus szeretetét. Pedig ő könnyeket hullajtott, arcát eltorzította a gyötrelem és kín, jobban, mint bárki másét. {CG 421.6}   

Unnecessary Trimmings—Do without the unnecessary trimmings, and lay aside for the advancement of the cause of God the means thus saved. Learn the lesson of self-denial, and teach it to your children.18Counsels on Stewardship, 301, 302. {CG 422.1}

Fölösleges hivalkodás, pazarló díszítgetés — Hagyjátok el a fölösleges díszeket, és az így megtakarított javakat fordítsátok Isten ügyére. Tanuljátok meg az önmegtagadás leckéjét, és tanítsátok meg azt gyermekeiteknek is! {CG 422.1}   

A Point Clarified—The question has often been asked me if I believe it wrong to wear plain linen collars. [Note: see Testimonies for the Church 1:135, 136.] My answer has always been No. Some have taken the extreme meaning of what I have written about collars, and have maintained that it is wrong to wear one of any description. I was shown expensively wrought collars, and expensive and unnecessary ribbons and laces, which some Sabbathkeepers have worn, and still wear for the sake of show and fashion. In mentioning collars, I did not design to be understood that nothing like a collar should be worn, or in mentioning ribbons, that no ribbons at all should be worn.19Testimonies For The Church 1:135, 136. {CG 422.2}

Többször kérdezték már tőlem, hogy helytelennek tartom-e az egyszerű vonalú gallér viselését. Mindig nemmel válaszoltam. Voltak, akik szélsőségesen értelmezték, amit általánosságban a gallérokról írtam, ezért állították, hogy mindenféle ilyen darab viselése kerülendő. Láttam drága, csipkézett gallérokat, és ugyancsak költséges és fölösleges szalagokat és zsinórokat, amelyeket egyesek hordtak és hordanak még most is csupán a divat kedvéért. Nem arról van szó, hogy semmilyen gallért nem szabad hordani, s nem gondolom, hogy egyetlen szalagocska sem díszítheti a ruhát vagy a kalapot. {CG 422.2}   

Extravagant or Extreme Trimmings—Our ministers and their wives should be an example in plainness of dress; they should dress neatly, comfortably, wearing good material, but avoiding anything like extravagance and trimmings, even if not expensive; for these things tell to our disadvantage. We should educate the youth to simplicity of dress, plainness with neatness. Let the extra trimmings be left out, even though the cost be but a trifle.20Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 180. {CG 422.3}

Prédikátorainknak és feleségeiknek jó példával kell elöljárniuk az egyszerű öltözködésben. Legyenek jó megjelenésűek és ápoltak, ruhájuk készüljön jó minőségű anyagból, de óvakodjanak minden túlzástól, és kerüljenek minden fölösleges díszítést, még ha olcsó is, mert ezek a dolgok nem válnak előnyükre. A fiatalokat is meg kell tanítanunk egyszerűen, de szépen öltözködni. Hagyjuk el a díszítgetéseket, még akkor is, ha jóformán semmibe sem kerülnek. {CG 422.3}   

Not for Display—True refinement does not find satisfaction in the adorning of the body for display.21Christian Temperance and Bible Hygiene, 93. {CG 423.1}

Ne a kérkedés legyen a cél! — Egy igazán nemes lélek nem talál élvezetet abban, hogy a magamutogatás kedvéért a testet díszítgesse. {CG 423.1}   

The Bible teaches modesty in dress. “In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel.” 1 Timothy 2:9. This forbids display in dress, gaudy colors, profuse ornamentation. Any device designed to attract attention to the wearer or to excite admiration is excluded from the modest apparel which God's Word enjoins.22Counsels to Parents, Teachers, and Students, 302. {CG 423.2}

A Biblia mértékletességre int a ruházkodásban: „Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék megukat...” (I.Tim. 2:9) Ez megtiltja a hiú öltözetet, az élénk színeket és pazar díszeket. Minden fortély, ami arra irányul, hogy csodálatot keltsen, és felhívja a figyelmet a ruha viselőjére, ellenkezik a tisztességes öltözet ismertetőjegyeivel, amelyekről Isten Igéje szól. {CG 423.2}   

Self-denial in dress is a part of our Christian duty. To dress plainly and abstain from display of jewelry and ornaments of every kind is in keeping with our faith. Are we of the number who see the folly of worldlings in indulging in extravagance of dress as well as in love of amusements?23Testimonies For The Church 3:366. {CG 423.3}

A ruházkodásban való önmegtagadás is keresztény kötelességeink közé tartozik. Az egyszerű ruházat, valamint az ékszerek és díszek mellőzése nem más, mint hitünk megtartása. Felismerjük-e, hogy a világiak fényűző ruházkodása és a szórakozás szeretete hiábavalóság és helytelenség? {CG 423.3}   

Imperishable Ornaments Versus Gold or Pearls—There is an ornament that will never perish, that will promote the happiness of all around us in this life, and will shine with undimmed luster in the immortal future. It is the adorning of a meek and lowly spirit. God has bidden us wear the richest dress upon the soul.... Instead of seeking golden ornaments for the exterior, an earnest effort would be put forth to secure that wisdom which is of more value than fine gold.24Testimonies For The Church 4:643, 644. {CG 423.4}

Romolhatatlan kincsek — Van soha el nem múló ékesség, amely hozzájárul minden körülöttünk élő ember boldogságához, és amely el nem halványuló tündökléssel fog ragyogni az eljövendő örök életben: ez az ékesség a szelíd és alázatos lelkület. Isten arra szólít bennünket, hogy lelkünkön viseljük e legékesebb ruhát. Ahelyett, hogy aranydíszekkel ékesítenénk külsőnket, inkább igyekezzünk megszerezni azt a bölcsességet, amely értékesebb mindennél. {CG 423.4}   

Of how little value are gold or pearls or costly array in comparison with the loveliness of Christ. Natural loveliness consists in symmetry, or the harmonious proportion of parts, each with the other; but spiritual loveliness consists in the harmony or likeness of our souls to Jesus. This will make its possessor more precious than fine gold, even the golden wedge of Ophir. The grace of Christ is indeed a priceless adornment. It elevates and ennobles its possessor and reflects beams of glory upon others, attracting them also to the Source of light and blessing.25The Review and Herald, December 6, 1881. {CG 423.5}

Mennyire értéktelen is az arany, gyöngy és drága díszítés, ha Krisztus szeretetével hasonlítjuk össze! A krisztusi szeretet értékesebbé teszi tulajdonosát a tiszta aranynál, Ofir aranyánál is többet ér! (Jób 28:16) A krisztusi kegyelem ugyanilyen felbecsülhetetlen értékű dísz. Fölemel és nemesít, dicsőséget sugározva másokra, hogy őket is a világosság és áldások forrásához vonzza. {CG 423.5}   

The Attractiveness of Genuine Beauty—There is a natural tendency with all to be sentimental rather than practical. In view of this fact, it is important that parents, in the education of their children, should direct and train their minds to love truth, duty, and self-denial, and to possess noble independence, to choose to be right, if the majority choose to be wrong.... {CG 424.1}

A természetes szépség vonzereje — Mindenki hajlamos arra, hogy inkább az érzelmeire hallgasson, mint a józanságára. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők úgy neveljék gyermekeiket, hogy azok szeressék az igazságot, a kötelességteljesítést, az önmegtagadást, és tanítsák őket nemes függetlenségre is, hogy amikor a többség a rosszat választja, ők megmaradjanak a jó mellett... {CG 424.1}   

If they preserve to themselves sound constitutions and amiable tempers, they will possess true beauty that they can wear with a divine grace. And they will have no need to be adorned with artificials, for these are always expressive of an absence of the inward adorning of true moral worth. A beautiful character is of value in the sight of God. Such beauty will attract, but not mislead. Such charms are fast colors; they never fade.26The Signs of the Times, September 9, 1875. {CG 424.2}

Ha épségben megőrzik szervezetüket és szeretetreméltó természetüket, olyan természetes szépség birtokosai lesznek, amelyet isteni kegyelemmel viselhetnek. Akkor nem lesz szükségük mesterséges díszekre, amelyek egyébként is mindig a valódi erkölcsi értékek hiányára mutatnak. A szép jellem Isten szemében is értékes. Az ilyen szépség gyönyörködtet, de nem csap be. Az igazi báj soha el nem halványul. {CG 424.2}   

The pure religion of Jesus requires of its followers the simplicity of natural beauty and the polish of natural refinement and elevated purity, rather than the artificial and false.27Testimonies For The Church 3:375. {CG 424.3}

A mesterkéltség és hamisság helyett Jézus tiszta vallása követőitől a természetes szépség egyszerűségét, a természetes kifinomultság és emelkedett erkölcsi tisztaság csiszoltságát várja. {CG 424.3}   

Teach Children to Recognize Sensible Dress—Let us be faithful to the duties of the home life. Let your children understand that obedience must reign there. Teach them to distinguish between that which is sensible and that which is foolish in the matter of dress, and furnish them with clothes that are neat and simple. As a people who are preparing for the soon return of Christ, we should give to the world an example of modest dress in contrast with the prevailing fashion of the day. Talk these things over, and plan wisely what you will do; then carry out your plans in your families. Determine to be guided by higher principles than the notions and desires of your children.28Manuscript 45, 1911. {CG 424.4}

Tanítsátok a gyermekeket, hogy elsajátítsák a józan öltözködési módot! — Legyünk hűségesek az otthoni kötelességek végzésében! Értessük meg gyermekeinkkel, hogy itt engedelmességnek kell uralkodnia. Tanítsuk meg őket arra, hogy különbséget tudjanak tenni az ésszerű és a bolondos dolgok között az öltözködésben, és lássuk el őket szép és egyszerű ruhákkal. Mint olyan nép, amely Jézus közeli visszajövetelét várja, jó példát kell mutatnunk a világnak öltözködésünkkel, ellensúlyozva napjaink uralkodó divathóbortját. Beszéljük meg értelmesen e dolgokat és tervezzük meg bölcsen, hogy mi a teendő. Tegyétek ezt családi körben is, és tárjátok gyermekeitek elé gondolataitokat. Határozzátok el, hogy ezután magasabb rendű elveket fogtok követni, nem pedig a kicsik szeszélyeit és kívánságait. {CG 424.4}   

If our hearts are united with Christ's heart, ... nothing will be put upon the person to attract attention or to create controversy.29Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 131. {CG 425.1}

Ha szívetek egyesül Krisztuséval... semmilyen feltűnő ruhát nem viseltek majd, amely magatokra vonná a figyelmet, vagy versengést keltene másokban. {CG 425.1}   

Provide Becoming Garments Appropriate for Age and Station in Life—My sister, bind your children to your heart by affection. Give them proper care and attention in all things. Furnish them with becoming garments, that they may not be mortified by their appearance, for this would be injurious to their self-respect.... It is always right to be neat and to be clad appropriately, in a manner becoming to your age and station in life.30Testimonies For The Church 4:142. {CG 425.2}

Korhoz és társadalmi helyzethez szabott, illendő öltözet — Testvérem, láncold szívedhez gyermekeidet a szeretet aranyláncával! Mindenben nyújts nekik kellő figyelmet és gondoskodást. Lásd el őket illendő ruházattal, hogy ne szégyenkezzenek megjelenésük miatt, mert ez bántja önbecsülésüket. Mindig helyénvaló a korunkhoz és társadalmi helyzetünkhöz szabott, illendő és rendes öltözködés. {CG 425.2}   

The Body Should Not Be Constricted—The dress should fit easily, obstructing neither the circulation of the blood nor a free, full, natural respiration. The feet should be suitably protected from cold and damp. Clad in this way, we can take exercise in the open air, even in the dew of morning or evening, or after a fall of rain or snow, without fear of taking cold.31Christian Temperance and Bible Hygiene, 89, 90. {CG 425.3}

A ruházat legyen egészséges és kényelmes! — Ruhánk legyen olyan bő, hogy ne akadályozza a vérkeringést vagy a szabad légzést. Lábunkat tartsuk jó melegen, védve a hidegtől és nedvességtől. Így felöltözve nyugodtan mozoghatunk a szabad ég alatt, a friss levegőn, akár kora hajnalban vagy késő este, esőben vagy hóban, anélkül, hogy félnünk kellene a megfázástól. {CG 425.3}   

The Dress of Young Children—If the dress of the child combines warmth, protection, and comfort, one of the chief causes of irritation and restlessness will be removed. The little one will have better health, and the mother will not find the care of the child so heavy a tax upon her strength and time. {CG 425.4}

Ha a gyermek ruhája kényelmes és meleg, ezzel a nyugtalanság és ingerlékenység egyik legfőbb okát szüntetjük meg. A kicsi egészségesebb lesz, és az anya sem érzi majd olyan nehéznek és megterhelőnek a vele való foglalkozást. {CG 425.4}   

Tight bands or waists hinder the action of the heart and lungs and should be avoided. No part of the body should at any time be made uncomfortable by clothing that compresses any organ or restricts its freedom of movement. The clothing of all children should be loose enough to admit of the freest and fullest respiration, and so arranged that the shoulders will support its weight.32The Ministry of Healing, 382. {CG 426.1}

A szoros fűzők és övek akadályozzák a szív és a tüdő működését, ezért használatuk kerülendő. Egyetlen testrész se legyen a ruházat miatt természetellenes helyzetben még rövid időre sem, mert ez akadályozza a mozgást vagy elszorítja valamelyik szervet. A gyermekek ruhája legyen olyan bő, hogy megfelelő, szabad légzést biztosítson, és súlya ne a csípőt, hanem a vállakat terhelje. {CG 426.1}   

Let the Extremities Be Properly Clothed—Special attention should be given to the extremities, that they may be as thoroughly clothed as the chest and the region over the heart, where is the greatest amount of heat. Parents who dress their children with the extremities naked, or nearly so, are sacrificing the health and lives of their children to fashion. If these parts are not so warm as the body, the circulation is not equalized. When the extremities, which are remote from the vital organs, are not properly clad, the blood is driven to the head, causing headache or nosebleed; or there is a sense of fullness about the chest, producing cough or palpitation of the heart, on account of too much blood in that locality; or the stomach has too much blood, causing indigestion. {CG 426.2}

A végtagok megfelelő védelme — Szenteljünk különleges figyelmet a végtagoknak, ugyanolyan gondosan védjük azokat is, mint a mellkas és szív tájékát. Azok a szülők, akik úgy öltöztetik csemetéiket, hogy végtagjaikat majdnem vagy egészen csupaszon hagyják, a divatnak vetik áldozatul gyermekeik egészségét és életét. Ha a végtagok nem olyan melegek, mint a törzs, a vérkeringés kiegyensúlyozatlanná válik. Amikor a belső szervektől távol eső végtagokat nem fedjük be eléggé, a vér a fejbe tolul és fejfájást, orrvérzést okoz; vagy pedig feszültség érzését kelti a mellben, ami köhögést és erősebb szívdobogást idézhet elő; esetleg a sok vér a gyomorba tódulhat, emésztési zavarokat okozva. {CG 426.2}   

In order to follow the fashions, mothers dress their children with limbs nearly naked; and the blood is chilled back from its natural course and thrown upon the internal organs, breaking up the circulation and producing disease. The limbs were not formed by our Creator to endure exposure, as was the face. The Lord provided, ... also, large veins and nerves for the limbs and feet, to contain a large amount of the current of human life, that the limbs might be uniformly as warm as the body. They should be so thoroughly clothed as to induce the blood to the extremities. {CG 426.3}

A divat kedvéért az anyák csaknem csupaszon hagyják gyermekeik kezét-lábát, emiatt a vér lehűl, s természetes pályájától eltérítve, a belső szervekbe áramlik. Ezzel akadályozzák a vérkeringést és betegséget idéznek elő. Teremtőnk nem arra alkotta tagjainkat, hogy az időjárás viszontagságainak tegyük ki őket, mint az arcunkat, amelyet bőséges érhálózattal látott el, mert azt nem takarhatjuk be. A lábszárnak és lábfejeknek is vastag ereket adott, hogy azok is olyan melegen maradjanak, mint a törzs, de ehhez alaposan fel kell öltöztetnünk őket, hogy az életadó vér eljusson hozzájuk. {CG 426.3}   

Satan invented the fashions which leave the limbs exposed, chilling back the life current from its original course. And parents bow at the shrine of fashion and so clothe their children that the nerves and veins become contracted, and do not answer the purpose that God designed they should. The result is habitually cold feet and hands. Those parents who follow fashion instead of reason will have an account to render to God for thus robbing their children of health. Even life itself is frequently sacrificed to the god of fashion.33Testimonies For The Church 2:531, 532. {CG 427.1}

Ördögi találmány az olyan divat, amely fedetlenül hagyja a lábszárat; a szülők pedig földig hajolnak előtte, s aszerint öltöztetik gyermekeiket. Így az idegek és erek összehúzódnak, s nem látják el feladatukat, amire Isten szánta őket. A következmény többnyire fázó kéz és láb. A szülőknek, akik ahelyett, hogy a józan észre hallgatnának, a divatot majmolják, Istennel kell elszámolniuk, amiért megfosztják gyermekeiket egészségüktől. Sokszor még életüket is feláldozzák a divat oltárán. {CG 427.1}   

A Distinction in Dress of Men and Women—There is an increasing tendency to have women in their dress and appearance as near like the other sex as possible and to fashion their dress very much like that of men, but God pronounces it abomination. “In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety.” 1 Timothy 2:9.... {CG 427.2}

Különbség a férfi és nő ruházata között — Egyre növekszik azok száma, akik azt az irányzatot képviselik, hogy a nők ruházata és megjelenése a lehető legjobban hasonlítson a férfiakéhoz - de Isten ezt utálatosságnak jelenti ki: „Hasonlatosképpen az aszszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat.” (I.Tim. 2:9) {CG 427.2}   

God designed that there should be a plain distinction between the dress of men and women, and has considered the matter of sufficient importance to give explicit directions in regard to it; for the same dress worn by both sexes would cause confusion and great increase of crime.34Testimonies For The Church 1:457-460. {CG 427.3}

Isten elgondolása az, hogy a férfi és női ruhaviselet könnyen megkülönböztethető legyen. Az Úr elég fontosnak tartotta a kérdést ahhoz, hogy pontos utasításokat adjon erre nézve (V.Móz. 22:5), hiszen ha ugyanazt viselnék mindkét nem tagjai, akkor ez zavart keltene és a bűn nagy áradatát vonná maga után. {CG 427.3}   

Dressing for Church—Let none dishonor God's sanctuary by their showy apparel.35Testimonies For The Church 5:499. {CG 427.4}

Istentiszteleti öltözék — Ne hozzunk szégyent Isten szent házára azzal, hogy ott fényűző ruhában jelenünk meg! {CG 427.4}   

All should be taught to be neat, clean, and orderly in their dress, but not to indulge in that external adorning which is wholly inappropriate for the sanctuary. There should be no display of the apparel, for this encourages irreverence. The attention of the people is often called to this or that fine article of dress, and thus thoughts are intruded that should have no place in the hearts of the worshipers. God is to be the subject of thought, the object of worship; and anything that attracts the mind from the solemn, sacred service is an offense to Him. The parading of bows and ribbons, ruffles and feathers, and gold and silver ornaments is a species of idolatry and is wholly inappropriate for the sacred service of God.36Ibid. {CG 427.5}

Tanuljon meg mindenki egyszerűen, tisztán és alkalomhoz illően öltözködni, és senki ne viseljen külső díszeket, mert azok nem méltóak a szent helyen. Ne rendezzünk divatbemutatót, mert ez tiszteletlenségre bátorít. Az emberek figyelmét gyakran felkeltik egyes ruhadarabok, s olyan gondolatok ébrednek bennük, amelyeknek semmi keresnivalójuk Isten tisztelőinek szívében. Isten legyen gondolataink és imádságunk tárgya. Bármi, ami eltereli a figyelmet az ünnepélyes, szent szolgálatról, sérti Istent. A szalagok és csokrok, csipkék és tollak, az arany és ezüst ékszerek fölvonultatása a bálványimádás egyik formája, és teljességgel alkalmatlan Isten szent szolgálatához. {CG 427.5}   

Some receive the idea that in order to carry out that separation from the world that the Word of God requires, they must be neglectful of their apparel. There is a class of sisters who think they are carrying out the principle of nonconformity to the world by wearing an ordinary sun-bonnet, and the same dress worn by them through the week, upon the Sabbath when appearing in the assembly of the saints to engage in the worship of God. And some men who profess to be Christians view the matter of dress in the same light. These persons assemble with God's people upon the Sabbath, with their clothing dusty and soiled, and even with gaping rents in their garments, which are placed upon their persons in a slovenly manner. {CG 428.1}

Vannak, akik azt gondolják, hogy Isten szavának engedelmeskedni a világtól való elkülönülést illetően egyenlő megjelenésük és ruházatuk elhanyagolásával. Nővéreink egy csoportja úgy próbál tiltakozni a világhoz való alkalmazkodás ellen, hogy óriási szalmakalapban és ugyanabban a ruhában jelenik meg szombaton a szentek gyülekezésén - hogy Istent tisztelje! -, amelyben egész héten át járt és dolgozott. A férfiak között is vannak, akik ugyanígy látják ezt a kérdést: úgy jönnek szombaton Isten házába, hogy ruhájuk rendetlen, gyűrött és piszkos, sőt néha még lyukak is tátonganak rajta. {CG 428.1}   

This class, if they had an engagement to meet a friend honored by the world, by whom they wished to be especially favored, would exert themselves to appear in his presence with the best apparel that could be obtained; for this friend would feel insulted were they to come into his presence with their hair uncombed and garments uncleanly and in disorder. Yet these persons think that it is no matter in what dress they appear or what is the condition of their persons when they meet upon the Sabbath to worship the great God.37The Review and Herald, January 30, 1900. {CG 428.2}

Ha ugyanezek az emberek a világ által nagyrabecsült személlyel való találkozásra készülnének, akinek szeretnék elnyerni a jóindulatát, valószínűleg a legjobb ruhájukat vennék fel tiszteletére, és vigyáznának, nehogy megsértsék fésületlen hajukkal és rendetlen öltözékükkel. Ugyanakkor nem törődnek azzal, hogy milyen ruhában és állapotban járulnak szombaton a hatalmas Isten színe elé. {CG 428.2}   

Dress Not to Be Made a Subject of Controversy—There is no need to make the dress question the main point of your religion. There is something richer to talk of. Talk of Christ; and when the heart is converted, everything that is out of harmony with the Word of God will drop off.38Evangelism, 272. {CG 428.3}

A ruházat ne legyen vitatkozás tárgya — Nem szükséges, hogy az öltözködés kérdése legyen vallásunk legfőbb pontja. Vannak sokkal fontosabb, arra érdemesebb beszédtémák is. Beszéljünk Jézusról, s ha a szív megtér és átalakul, azok a dolgok, amelyek nincsenek összhangban Isten szavával, maguktól elmaradnak. {CG 428.3}   

It is not your dress that makes you of value in the Lord's sight. It is the inward adorning, the graces of the Spirit, the kind word, the thoughtful consideration for others that God values.39Counsels on Stewardship, 301. {CG 429.1}

Nem a ruha tesz minket Isten szemében értékessé. Ő a belső értékeket, a lélek kegyességét és a józan megfontolást sokkal többre becsüli az öltözetnél. {CG 429.1}   

None to Be Conscience for Another, but Set a Worthy Example—Do not encourage a class who center their religion in dress. Let each one study the plain teachings of the Scriptures as to simplicity and plainness of dress and by faithful obedience to those teachings strive to set a worthy example to the world and to those new in the faith. God does not want any one person to be conscience for another. {CG 429.2}

Senki ne akarjon mások lelkiismerete lenni, de mindenki járjon elöl jó példával — Ne csatlakozzatok azokhoz, akik a ruházkodást teszik a vallás központi kérdésévé. Tanulmányozza mindenki személyesen a Szentírás egyszerű öltözködésre vonatkozó kijelentéseit, és azután hűségesen engedelmeskedve Isten szavának, igyekezzen jó példát mutatni mind a világnak, mind az újonnan megtérteknek. Isten senkit sem akar mások lelkiismeretévé tenni. {CG 429.2}   

Talk of the love and humility of Jesus, but do not encourage the brethren and sisters to engage in picking flaws in the dress or appearance of one another. Some take delight in this work; and when their minds are turned in this direction, they begin to feel that they must become church tinkers. They climb upon the judgment seat, and as soon as they see one of their brethren and sisters, they look to find something to criticize. This is one of the most effectual means of becoming narrow-minded and of dwarfing spiritual growth. God would have them step down from the judgment seat, for He has never placed them there.40Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 122, 123. {CG 429.3}

Beszélgessetek Jézus szeretetéről és alázatosságáról, és soha ne bátorítsátok a testvéreket abban, hogy egymás öltözködését, megjelenését kritizálják, vagy megjegyzéseket tegyenek. Vannak, akik valósággal gyönyörűséget találnak ebben, mígnem gondolkodásuk annyira ráhangolódik erre, hogy a gyülekezet szószólóinak tartják magukat. A képzelt bírói székbe ülnek és amint meglátják valamelyik testvérüket, azonnal valami bírálnivalót keresnek rajta. Ez a szűklátókörűség és korlátoltság a lelki visszafejlődés egyik legjellemzőbb példája. Isten azt szeretné, ha felállnának e bírói székből, mert soha nem ültették őket oda. {CG 429.3}   

The Heart Must Be Right—If we are Christians, we shall follow Christ, even though the path in which we are to walk cuts right across our natural inclinations. There is no use in telling you that you must not wear this or that, for if the love of these vain things is in your heart, your laying off your adornments will only be like cutting the foliage off a tree. The inclinations of the natural heart would again assert themselves. You must have a conscience of your own.41The Review and Herald, May 10, 1892. {CG 429.4}

Csak ha a szív Krisztusé — Ha keresztények vagyunk, Krisztust kell követnünk, még akkor is, ha az ösvény, amin járnunk kell, nem kedvez természetes hajlamainknak. Semmi értelme azt mondanom neked, hogy ne viseld ezt vagy azt a ruhadarabot, mert ha a hiú dolgok szeretete a szívedben él, akkor a lemondás részedről olyan lenne, mint amikor egy fa ágainak a végét metszegetik. A szív természetes hajlamai úgyis újra érvényesülni fognak. Neked magadnak kell lelkiismeretessé lenned. {CG 429.4}   

Where Many Denominations Lost Their Power—Human reasoning has ever sought to evade or set aside the simple, direct instructions of the Word of God. In every age a majority of the professed followers of Christ have disregarded those precepts which enjoin self-denial and humility, which require modesty and simplicity of conversation, deportment, and apparel. The result has ever been the same—departure from the teachings of the gospel leads to the adoption of the fashions, customs, and principles of the world. Vital godliness gives place to a dead formalism. The presence and power of God, withdrawn from those world-loving circles, are found with a class of humble worshipers, who are willing to obey the teachings of the Sacred Word. Through successive generations this course has been pursued. One after another different denominations have risen and yielding their simplicity, have lost, in a great measure, their early power.42Messages to Young People, 354. {CG 430.1}

Ahol sok felekezet erejét veszti — Az emberi okoskodás mindig is igyekezett kikerülni és félretenni Isten Szavának világos és határozott utasításait. A magukat Krisztus követőinek vallók többsége minden korban figyelmen kívül hagyta azokat a tanításokat, amelyek az önmegtagadásra és alázatosságra intenek, s erényes, egyszerű viselkedésre, megjelenésre szólítanak fel. Az eredmény mindig ugyanaz: elszakadás az evangélium tanításaitól, s a világ szokásainak, divatjának elfogadása. Az élő istenfélelem halott formaságoknak ad helyet. Isten visszavonja jelenlétét és erejét azok közül, akik a világot szeretik, de mindig megtalálható az alázatos hívők csoportjában, akik hajlandók engedelmeskedni szent Igéje tanításainak. Hosszú nemzedékeken át ismétlődik újra és újra ugyanez a folyamat. Egyik felekezet a másik után alakul, majd egyszerűségüket feladják, és elveszítik korábbi erejüket. {CG 430.1}   

God's Word the Standard—All matters of dress should be strictly guarded, following closely the Bible rule. Fashion has been the goddess who has ruled the outside world, and she often insinuates herself into the church. The church should make the Word of God her standard, and parents should think intelligently upon this subject. When they see their children inclined to follow worldly fashions, they should, like Abraham, resolutely command their households after them. Instead of uniting with the world, connect them with God.43Testimonies For The Church 5:499. {CG 430.2}

Isten szava a mérvadó — Szigorúan őrködnünk kell a ruházkodás dolgában. Szorosan követnünk kell a Biblia utasításait. A divat, a világ istennője uralkodik odakint, de gyakran befurakodik a gyülekezetbe is. A gyülekezet tekintse mértéknek Isten Igéjét, a szülők pedig álljanak értelmesen e kérdéshez. Ha látják, hogy gyermekeik hajlamosak a világi divat követésére, határozott paranccsal tiltsák el őket, akárcsak Ábrahám, aki „megparancsolta az ő házanépének önmaga után...” (I. Móz. 18:19) {CG 430.2}