Chapter 63—Temperance in All Things

63. fejezet

Intemperance Causes Most of Life's Ills—Intemperance is at the foundation of the larger share of the ills of life. It annually destroys tens of thousands. We do not speak of intemperance as limited only to the use of intoxicating liquors, but give it a broader meaning, including the hurtful indulgence of any appetite or passion.1Pacific Health Journal, April, 1890. {CG 394.1}

A mértéktelenség okozza a legtöbb betegséget — Nagyrészt a mértéktelenség veti meg az oly gyakori betegségek alapját. Évente ezrek és ezrek halnak meg miatta. Amikor mértéktelenségről beszélünk, ezalatt nemcsak az alkoholtartalmú italokat értjük - ennél sokkal tágabb jelentésű ez a fogalom: magában foglal minden káros kívánságot és szenvedélyt. {CG 394.1}   

Through intemperance some sacrifice one half, and others two thirds of their physical, mental, and moral powers and become playthings for the enemy.2Messages to Young People, 236. {CG 394.2}

Egyesek a mértéktelenséggel feláldozzák testi és szellemi képességeik felét, mások a kétharmadát, és az ellenség játékszerévé válnak. {CG 394.2}   

Excessive Indulgence Is Sin—Excessive indulgence in eating, drinking, sleeping, or seeing is sin. The harmonious healthy action of all the powers of body and mind results in happiness; and the more elevated and refined the powers, the more pure and unalloyed the happiness.3Counsels on Diet and Foods, 44. {CG 394.3}

A kívánságok szertelen kielégítése bűn — A kívánságok mértéktelen kielégítése az evésben, ivásban, alvásban vagy a nézelődésben: bűn. A test és az értelem minden erejének egészséges összhangban való működése boldogságot eredményez; és minél emelkedettebbek és kifinomultabbak ezek az erők, annál tisztább és zavartalanabb a boldogság. {CG 394.3}   

Temperance Is a Principle of the Religious Life—Temperance in all things of this life is to be taught and practiced. Temperance in eating, drinking, sleeping, and dressing is one of the grand principles of the religious life. Truth brought into the sanctuary of the soul will guide in the treatment of the body. Nothing that concerns the health of the human agent is to be regarded with indifference. Our eternal welfare depends upon the use we make during this life of our time, strength, and influence.4Testimonies For The Church 6:375. {CG 394.4}

A mértékletesség a keresztény élet egyik alapelve — Az élet valamennyi dolgában tanítsuk és gyakoroljuk a mértékletességet! A vallásos élet egyik legnagyszerűbb elve a mértékletesség az evésben, ivásban, alvásban és ruházkodásban. A lelkünk szenthelyébe fogadott igazság befolyásolja a testünkkel való bánásmódunkat is. Semmit nem hagyhatunk figyelmen kívül, ami kihat az ember egészségére. Örök életünk függ attól, hogyan használjuk fel időnket, erőnket és tekintélyünket ebben az életben. {CG 394.4}   

Only one lease of life is granted us here; and the inquiry with everyone should be, How can I invest my life that it may yield the greatest profit?5Pacific Health Journal, April, 1890. {CG 394.5}

Ezen a földön csak egyetlen életet kaptunk mindnyájan, ezért mindenki megkérdezheti magától: Hogyan gazdálkodhatnék legjobban az életemmel, hogy a legnagyobb hasznot hozza? {CG 394.5}   

Our first duty toward God and our fellow beings is that of self-development. Every faculty with which the Creator has endowed us should be cultivated to the highest degree of perfection, that we may be able to do the greatest amount of good of which we are capable. Hence that time is spent to good account which is directed to the establishment and preservation of sound physical and mental health. We cannot afford to dwarf or cripple a single function of mind or body by overwork or by abuse of any part of the living machinery. As surely as we do this, we must suffer the consequences.6The Signs of the Times, November 17, 1890. {CG 395.1}

A legfontosabb kötelességünk Isten és embertársaink iránt: képezni magunkat. Minden Isten által ránk bízott képességet a tökéletesség legmagasabb szintjéig kell fejlesztenünk, hogy az adottságainkhoz mérten a lehető legnagyobb jót végezhessük... Nem engedhetjük, hogy a testünk vagy az értelmünk akár csak egyetlen funkciója is elsorvadjon vagy megnyomorodjék a túlhajszolt munka miatt, vagy azért, mert visszaélünk élő gépezetünk bármely részével. Ha mégis megtennénk, egészen biztosak lehetünk abban, hogy ez nem marad következmények nélkül. {CG 395.1}   

It Has a Wonderful Power—The observance of temperance and regularity in all things has a wonderful power. It will do more than circumstances or natural endowments in promoting that sweetness and serenity of disposition which count so much in smoothing life's pathway. At the same time the power of self-control thus acquired will be found one of the most valuable of equipments for grappling successfully with the stern duties and realities that await every human being.7Education, 206. {CG 395.2}

Csodálatos erő rejlik benne — Csodálatos ereje van annak, ha minden dolgunkban ragaszkodunk a mértékletességhez és rendszerességhez. Többet jelent, mint a körülményeink vagy a természetes adottságaink, és kedves, derűs életszemlélethez segít hozzá, mely olyan sokat számít életünk ösvényének egyengetésénél. Ugyanakkor az így megszerzett önuralom az egyik legértékesebb eszköznek bizonyul majd, hogy eredményes küzdelmet vívjunk a minden emberi lényre váró komoly kötelességekkel és a valósággal. {CG 395.2}   

An Aid to Clear Thinking—Every day men in positions of trust have decisions to make upon which depend results of great importance. Often they have to think rapidly, and this can be done successfully by those only who practice strict temperance. The mind strengthens under the correct treatment of the physical and mental powers. If the strain is not too great, new vigor comes with every taxation.8The Ministry of Healing, 309. {CG 395.3}

Segíti a tiszta gondolkodást — A felelős állásokat betöltő embereknek naponta kell nagy horderejű kérdésekben döntést hozniuk. Sokszor kell gyorsan gondolkozniuk, s erre csak azok képesek, akik szigorú mértékletességet gyakorolnak. A szellemi képességek a használat során erősödnek. Ha nincs az agyunk túlterhelve, akkor minden erőfeszítésünk nyomán újabb erő is fakad. {CG 395.3}   

Temperate Habits Yield Rich Rewards—The rising generation are surrounded with allurements calculated to tempt the appetite. Especially in our large cities, every form of indulgence is made easy and inviting. Those who, like Daniel, refuse to defile themselves will reap the reward of their temperate habits. With their greater physical stamina and increased power of endurance, they have a bank of deposit upon which to draw in case of emergency. {CG 395.4}

A mértékletes életmód gazdag jutalma — A felnövekvő nemzedéket az étvágyat ingerlő csábítások veszik körül. Különösen nagyvárosainkban minden alkalmat megragadnak erre, sőt mindent elkövetnek, hogy az emberek összes féktelen kívánságának kielégítését vonzóvá és a lehető legkönnyebbé tegyék. Azok, akik Dánielt követik és ellenállnak a csábításoknak, megkapják mértékletes életmódjuk gazdag jutalmát. Olyan erőtöbbletet és kitartást nyernek, melyből szükség esetén bármikor meríthetnek. {CG 395.4}   

Right physical habits promote mental superiority. Intellectual power, physical strength, and longevity depend upon immutable laws. There is no happen-so, no chance, about this matter. Nature's God will not interfere to preserve men from the consequences of violating nature's laws.9Christian Temperance and Bible Hygiene, 28. {CG 396.1}

A természetes életmód elősegíti az értelem fejlődését is. A testi erő, a szellemi képességek és az életkor időtartama állandó és változhatatlan törvények függvénye, s a természet Istene nem fog közbelépni, hogy megóvja az embert a természeti törvények áthágásának következményeitől. {CG 396.1}   

For Perfect Health Be Temperate in All Things—In order to preserve health, temperance in all things is necessary.... Our heavenly Father sent the light of health reform to guard against the evils resulting from a debased appetite, that those who love purity and holiness may know how to use with discretion the good things He has provided for them, and that by exercising temperance in daily life, they may be sanctified through the truth.10Christian Temperance and Bible Hygiene, 52. {CG 396.2}

Az egészséghez az szükséges, hogy minden dologban — mértékletesek legyünk — Ha meg akarjuk őrizni egészségünket, mindenben mértékletesnek kell lennünk... Mennyei Atyánk világosságot küldött nekünk az egészségügyi reform által, hogy tudtunkra adja, miként használhatjuk helyesen a tőle kapott javakat, s hogy megóvjon bennünket a mértéktelenség következményeitől. Így azok, akik tisztaságra és életszentségre törekszenek, megtudhatják, milyen gondosan kell használniuk Istentől nyert képességeiket, s ha naponta gyakorolják a mértékletességet, megszentelődhetnek az igazság által. {CG 396.2}   

Temperance Precedes Sanctification—God's people are to learn the meaning of temperance in all things.... All self-indulgence is to be cut away from their lives. Before they can really understand the meaning of true sanctification and of conformity to the will of Christ, they must, by co-operating with God, obtain the mastery over wrong habits and practices.11Medical Ministry, 275. {CG 396.3}

A mértékletesség a megszentelődés előtt jár — Isten népének meg kell értenie, mit jelent minden dologban mértékletesnek lenni... Minden szertelenséget el kell távolítaniuk életükből. Mielőtt teljesen megismernénk, hogy miben áll az igazi megszentelődés és a Jézus akaratához való alkalmazkodás, előbb Isten segítségével el kell érnünk, hogy rossz szokásainkat tökéletesen legyőzzük. {CG 396.3}   

In Study—Intemperance in study is a species of intoxication; and those who indulge in it, like the drunkard, wander from safe paths and stumble and fall in the darkness. The Lord would have every student bear in mind that the eye must be kept single to the glory of God. He is not to exhaust and waste his physical and mental powers in seeking to acquire all possible knowledge of the sciences, but is to preserve the freshness and vigor of all his powers to engage in the work which the Lord has appointed him in helping souls to find the path of righteousness.12Counsels to Parents, Teachers, and Students, 405, 406. {CG 396.4}

A mértéktelen tanulás veszélyei — A tanulásban való mértéktelenség a mámor egyik fajtája, s aki ennek hódol, az - miként a részeg - letér a biztonságos ösvényről, és a sötétben botorkálva elesik. Az Úr azt szeretné, ha minden tanuló tudná, hogy egyedül az Ő dicsőségét kell szem előtt tartaniuk. Az Úr nem azt akarja, hogy testi és szellemi erejüket minden létező tudomány megismerésére pazarolják, hanem hogy frissen és jó erőben őrizzék meg minden képességüket arra a munkára, amelyet Ő jelölt ki számukra: elveszett lelkeket az igazság ösvényére vezetni. {CG 396.4}   

In Work—We should practice temperance in our labor. It is not our duty to place ourselves where we shall be overworked. Some may at times be placed where this is necessary, but it should be the exception, not the rule. We are to practice temperance in all things. If we honor the Lord by acting our part, He will on His part preserve our health. We should have a sensible control of all our organs. By practicing temperance in eating, in drinking, in dressing, in labor, and in all things, we can do for ourselves what no physician can do for us.13Temperance, 139. {CG 397.1}

Ne hajszold túl magad! — Munkánkban is mértékletesnek kell lennünk. Nem hajszolhatjuk túl magunkat. Néha ugyan előfordulhat, hogy ez mégis szükségessé válik, de az ilyen esetek legyenek kivételek. Minden dologban mértékletességet kell gyakorolnunk. Ha tiszteljük Istent és elvégezzük a ránk eső részt, Ő örömmel teszi meg a többit, és megóvja egészségünket. Nagy figyelmet kell fordítanunk testünk minden szervére. Ha mértékletesek vagyunk az evésben, ivásban, öltözködésben, munkában és minden egyéb dologban, ezzel többet tehetünk magunkért, mint bármely orvos tehetne értünk. {CG 397.1}   

As a rule, the labor of the day should not be prolonged into the evening.... I have been shown that those who do this often lose much more than they gain, for their energies are exhausted, and they labor on nervous excitement. They may not realize any immediate injury, but they are surely undermining their constitution.14Counsels on Health, 99. {CG 397.2}

Tegyük szabállyá, hogy a napi munka ne nyúljon az estébe... Megmutatták nekem, hogy azok, akik gyakran késő estig hajszolják magukat, sokkal többet veszítenek, mint amennyit munkájukkal nyernek, mert energiáikat elhasználják, s az idegrendszerüket felizgatják. Lehet, hogy nem veszik észre azonnal a károsodást, de egész biztosan aláássák egészségüket. {CG 397.2}   

Those who make great exertions to accomplish just so much work in a given time, and continue to labor when their judgment tells them they should rest, are never gainers. They are living on borrowed capital. They are expending the vital force which they will need at a future time. And when the energy they have so recklessly used is demanded, they fail for want of it. The physical strength is gone, the mental powers fail. They realize that they have met with a loss, but do not know what it is. Their time of need has come, but their physical resources are exhausted. Everyone who violates the laws of health must sometime be a sufferer to a greater or less degree. God has provided us with constitutional force, which will be needed at different periods of our lives. If we recklessly exhaust this force by continual overtaxation, we shall sometime be the losers.15Fundamentals of Christian Education, 153, 154. {CG 397.3}

Azok, akik arra törekszenek, hogy befejezzenek valamit, amire már nincs elég idő, és akkor is folytatják a munkát, amikor józan ítélőképességük azt súgja, hogy pihenniük kellene, soha nem nyernek. Az ilyenek kölcsönkért tőkéből élnek. Azt az energiát használják fel, amelyre a jövőben még szükségük lenne. Testi és szellemi erejük egyre gyengül, míg ráébrednek veszteségükre, de nem tudják, hogy mi okozta azt. Eljön majd az idő, amikor szükségük lenne azokra az idejekorán elhasznált energiákra, de hiába. Mindenki, aki vét az egészség törvényei ellen, előbb vagy utóbb valamilyen mértékben kénytelen elszenvedni a törvényszegés következményeit. Isten ellátott bennünket tartalék erőkkel, amelyekre életünk különböző szakaszaiban szükségünk lehet, de ha gondatlanul kimerítjük e forrásokat az állandó túlterheléssel, akkor előbb-utóbb mi is vesztesekké válunk. {CG 397.3}   

In Dressing—In all respects the dress should be healthful. “Above all things,” God desires us to “be in health”—health of body and of soul. And we are to be workers together with Him for the health of both soul and body. Both are promoted by healthful dress. {CG 398.1}

Mértékletesség az öltözködésben — A ruházatnak minden tekintetben az egészséget kell szolgálnia! Isten azt szeretné, ha mindenekelőtt egészségesek lennénk testben és lélekben egyaránt. Együtt kell hát működnünk vele a test és a lélek egészségének megőrzése érdekében. Az egészséges öltözködés mindkettőhöz hozzájárul. {CG 398.1}   

It should have the grace, the beauty, the appropriateness of natural simplicity. Christ has warned us against the pride of life, but not against its grace and natural beauty.16The Ministry of Healing, 288, 289. {CG 398.2}

Ruházatunk legyen csinos, de szerény, az alkalomhoz illő, s a természetes egyszerűség jellemezze. Jézus óva int bennünket a hivalkodástól, amely a természetes szépség és a jó ízlés ellen hat. {CG 398.2}   

In Eating—True temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful, and to use judiciously that which is healthful. There are few who realize as they should how much their habits of diet have to do with their health, their character, their usefulness in this world, and their eternal destiny. The appetite should ever be in subjection to the moral and intellectual powers. The body should be servant to the mind, and not the mind to the body.17Temperance, 138. {CG 398.3}

Az étkezés befolyása életünkre — A valódi mértékletesség arra tanít, hogy teljesen felhagyjunk mindennel, ami ártalmas, és tudatosan alkalmazzunk mindent, ami egészséges. Csak nagyon kevesen ébrednek tudatára, hogy étkezési szokásaik mennyire befolyásolják egészségüket, jellemüket, hasznavehetőségüket a világban, s így örökkévaló sorsukat is. Az étvágyat mindig a szellemi és lelki erőknek kell uralniuk. A testnek kell az értelmet szolgálnia, s nem fordítva. {CG 398.3}   

Those who eat and work intemperately and irrationally, talk and act irrationally. It is not necessary to drink alcoholic liquors in order to be intemperate. The sin of intemperate eating—eating too frequently, too much, and of rich, unwholesome food—destroys the healthy action of the digestive organs, affects the brain, and perverts the judgment, preventing rational, calm, healthy thinking and acting.18Christian Temperance and Bible Hygiene, 155. {CG 398.4}

Akik mértéktelenül és meggondolás nélkül táplálkoznak és dolgoznak, azok beszédjükben is meggondolatlanok. Ahhoz, hogy valaki mértéktelen legyen, nem feltétlenül szükséges alkoholt fogyasztania. A mértéktelenség bűne - akár túl gyakori vagy sok evésről, akár egészségtelen ételek fogyasztásáról legyen szó - tönkreteszi az emésztőszervek működését, hatással van az agyra, ezáltal megrontja az ítélőképességet, s gátolja a józan, nyugodt, egészséges gondolkodást és cselekvést. {CG 398.4}   

Special Care Not to Overeat—In nine cases out of ten there is more danger of eating too much than too little.... There are many sick who suffer from no disease. The cause of their sickness is indulgence of appetite. They think that if the food is healthful, they may eat as much as they please. This is a great mistake. Persons whose powers are debilitated should eat a moderate and even limited amount of food. The system will then be enabled to do its work easily and well, and a great deal of suffering will be saved.19Manuscript 1, 1876. {CG 399.1}

Óvakodjunk a mértéktelen evéstől! — Tíz esetből kilencben nagyobb veszélyt jelent túl sok ételt fogyasztani, mint túl keveset... Nagyon sok beteg nem a betegségtől szenved. Bajukat egyedül szertelen étvágyuk kielégítése okozza. Úgy gondolják, ha az étel egészséges, annyit ehetnek belőle, amennyit akarnak. Ez óriási tévedés. Akiknek a szervezete le van gyengülve, inkább kevesebb táplálékot vegyenek magukhoz. A szervezet így könnyen és jól végezheti feladatát, a beteg pedig sok szenvedéstől kíméli meg magát. {CG 399.1}   

Do Not Deny God by One Act of Intemperance—We have been bought with a price; therefore we are to glorify God in our body and in our spirit, which are His. We are not to deny Him by one act of intemperance, because the only-begotten Son of God has purchased us at an infinite cost, even the sacrifice of His life. He did not die for us in order that we might become slaves to evil habits, but that we might become the sons and daughters of God, serving Him with every power of the being.20Letter 166, 1903. {CG 399.2}

Ne tagadjuk meg Istent mértéktelenségünkkel! — Áron vétettünk meg, ezért mind testünkkel, mind lelkünkkel Istent kell dicsőítenünk, hiszen mindezek az Övéi. Őt kell dicsőítenünk, mert az Ő egyszülött Fia végtelen áron vásárolt meg bennünket, életét sem sajnálta feláldozni értünk. Nem azért halt meg, hogy gonosz szokásoknak hódoljunk, hanem hogy Isten fiaivá és lányaivá válhassunk, s hogy lényünk minden erejével Őt szolgáljuk. {CG 399.2}   

Those who have a constant realization that they stand in this relation to God will not place in the stomach food which pleases the appetite, but which injures the digestive organs. They will not spoil the property of God by indulging improper habits of eating, drinking, or dressing. They will take great care of the human machinery, realizing that they must do this in order to work in copartnership with God. He wills that they shall be healthy, happy, and useful. But in order for them to be this, they must place their wills on the side of His will.21Temperance, 214. {CG 399.3}

Akik állandóan tudatában vannak, hogy Istenhez ilyen kapcsolat fűzi őket, azok soha nem fogyasztanak olyan ételt, amely csupán az étvágyukat elégíti ki, de közben az emésztőszerveiket károsítja. Nem rontják meg Isten tulajdonát az evésben, ivásban és öltözködésben követett helytelen szokásokkal. Gondosan bánnak szervezetükkel, mert tudják, hogy ebben együtt kell működniük Istennel. Az Ő akarata az, hogy egészségesek, boldogok és hasznavehetők legyenek, de ehhez akaratukat Isten akarata mellé kell állítaniuk. {CG 399.3}   

Carry Temperance Into All Details of Home Life—We urge that the principles of temperance be carried into all the details of home life; that the example of parents should be a lesson of temperance; that self-denial and self-control should be taught to the children and enforced upon them, so far as consistent, from babyhood.22The Review and Herald, September 23, 1884. {CG 399.4}

Mértékletesség a családi élet minden területén — A mértékletesség alapelveit gyakorolnunk kell a családi élet minden területén, a szülői példa által oktatva a gyermekeket, hogy csecsemőkoruktól önmegtagadáshoz és önuralomhoz szokjanak. {CG 399.4}   

In the family circle and in the church we should place Christian temperance on an elevated platform. It should be a living, working element, reforming habits, dispositions, and characters.23Temperance, 165. {CG 400.1}

A családban és a gyülekezetben a keresztény mértékletesség egyaránt álljon kiemelkedő helyen. Legyen ez élő és munkálkodó erő, amely megújítja szokásainkat, hajlamainkat és a jellemünket. {CG 400.1}