Chapter 54—Teachers and Parents in Partnership

54. fejezet

Need for a Sympathetic Understanding—The teachers in the home and the teachers in the school should have a sympathetic understanding of one another's work. They should labor together harmoniously, imbued with the same missionary spirit, striving together to benefit the children physically, mentally, and spiritually, and to develop characters that will stand the test of temptation.1Counsels to Parents, Teachers, and Students, 157. {CG 318.1}

Rokonszenvre és megértésre van szükség — A szülőknek és a tanítóknak rokonszenvvel és megértéssel kell viseltetniük egymás munkája iránt. Egymással összhangban kell dolgozniuk, ugyanattól a missziós lelkülettől indítva, és törekedve a gyermekek testi, lelki és szellemi jólétére, s olyan jellemet kell fejleszteniük bennük, amely kiállja a kísértések próbáját. {CG 318.1}   

Parents should remember that much more will be accomplished by the work of the church school if they themselves realize the advantage that their children will obtain in such a school, and unite wholeheartedly with the teacher. By prayer, by patience, by forbearance, parents can undo much of the wrong caused by impatience and unwise indulgence. Let parents and teacher take hold of the work together, the parents remembering that they themselves will be helped by the presence in the community of an earnest, God-fearing teacher.2Counsels to Parents, Teachers, and Students, 155, 156. {CG 318.2}

Ne feledjék a szülők, hogy az egyházi iskola sokkal eredményesebb lehet gyermekeik nevelésében, ha ők maguk is felismerik, milyen előnyt jelent a gyermekeknek egy ilyen intézmény, és teljes szívükkel együttműködnek a tanítókkal. Ima, türelem és béketűrés által a szülők sok hibát helyrehozhatnak, amit a türelmetlenség és az oktalan kényeztetés okozott. Lássanak hát munkához együtt a szülők és tanárok, s a szülők legyenek tudatában, hogy milyen nagy segítség számukra egy odaadó, istenfélő tanár jelenléte. {CG 318.2}   

Disunion May Nullify Good Influence—A spirit of disunion cherished in the hearts of a few will communicate itself to others and undo the influence for good that would be exerted by the school. Unless parents are ready and anxious to co-operate with the teacher for the salvation of their children, they are not prepared to have a school established among them.3Testimonies For The Church 6:202. {CG 318.3}

A széthúzás megsemmisítheti a jó befolyást — Ha egyesek szívében a széthúzás lelkülete uralkodik, ez másokra is átragad, és megsemmisíti azt a jó befolyást, amelyet az iskola áraszthatna. Ha a szülők nem vágyakoznak együttműködni a tanítókkal gyermekeik üdvösségéért, azok nem fogják kezdeményezni, hogy iskolát létesítsenek közöttük. {CG 318.3}   

Teamwork Begins in the Home—The work of co-operation should begin with the father and mother themselves, in the home life. In the training of their children they have a joint responsibility, and it should be their constant endeavor to act together. Let them yield themselves to God, seeking help from Him to sustain each other. Let them teach their children to be true to God, true to principle, and thus true to themselves and to all with whom they are connected. With such training, children when sent to school will not be a cause of disturbance or anxiety. They will be a support to their teachers and an example and encouragement to their fellow pupils.4Education, 283. {CG 319.1}

A csoportos munka otthon kezdődik — Az együttműködésnek már otthon el kell kezdődnie - az anya és az apa között. Közös megbízatásuk gyermekeik nevelése, és állandóan arra kell törekedniük, hogy egymással összhangban cselekedjenek. Át kell adniuk magukat Istennek, tőle kérve segítséget, hogy egymást támogatni tudják. Gyermekeiket meg kell tanítaniuk, hogy hűségesek legyenek Istenhez és az isteni elvekhez, és így természetesen hűségesek legyenek önmagukhoz is és mindenkihez, akivel csak kapcsolatban állnak. Ilyen nevelés mellett nem lesznek nehézségek és nem lesz ok aggodalomra, amikor a gyerekek az iskolába kerülnek. Éppen ellenkezőleg: ezek a gyerekek a tanítók segítői s tanulótársaik bátorítói és példaképei lesznek. {CG 319.1}   

The children will carry with them into the schoolroom the influence of your training. As godly parents and godly teachers work in harmony, the hearts of the children are prepared to take a deep interest in the work of God in the church. The graces cultivated in the home are carried into the church, and God is glorified.5Letter 29, 1902. {CG 319.2}

A gyermekek magukkal viszik a tanterembe az otthon kapott nevelés minden befolyását. Ha az istenfélő szülők és tanítók egymással összhangban dolgoznak, akkor a gyermekek szíve már felkészült arra, hogy mélyen érdeklődjék Isten és az Ő műve iránt a gyülekezetben. Az otthon ápolt értékek így kerülnek át a gyülekezetbe Isten dicsőségére. {CG 319.2}   

If parents are so engrossed in the business and pleasures of this life that they neglect the proper discipline of their children, the work of the teacher is not only made very hard and trying, but often rendered wholly fruitless.6The Review and Herald, June 13, 1882. {CG 319.3}

Ha a szülők úgy beletemetkeznek a munkába és az evilági élet örömeibe, hogy miatta elhanyagolják gyermekeik gondos fegyelmezését, ezzel nemcsak megnehezítik a tanár munkáját, de az sajnos nagyon gyakran emiatt lesz teljesen gyümölcstelen is. {CG 319.3}   

The Teacher's Work Is Supplemental—In the formation of character no other influences count so much as the influence of the home. The teacher's work should supplement that of the parents, but is not to take its place. In all that concerns the well-being of the child, it should be the effort of parents and teachers to co-operate.7Education, 283. {CG 319.4}

A tanítók munkája: kiegészítés — A jellem alakulásában semmilyen befolyás nem számít annyira, mint az otthoni. A tanítók munkája csak kiegészíti a szülőkét, de semmiképpen sem helyettesítheti azt. Mindazért, ami a gyermek jólétét érinti, a szülők és tanítók tegyenek közös erőfeszítéseket! {CG 319.4}   

The instruction given the child in the home is to be such as will help the teacher. In the home the child is to be taught the importance of neatness, order, and thoroughness; and these lessons are to be repeated in the school.8Manuscript 45, 1912. {CG 319.5}

A gyermek otthoni nevelése olyan legyen, hogy az majd segítse a tanár iskolai munkáját. Tanulják meg otthon az ápoltság, rend, alaposság és pontosság szükségességét, és ugyanezeket a leckéket kell ismételni velük az iskolában is. {CG 319.5}   

When the child is old enough to be sent to school, the teacher should co-operate with the parents, and manual training should be continued as part of the school studies. There are many students who object to this kind of work in the schools. They think useful employment, like learning a trade, degrading; but such have an incorrect idea of what constitutes true dignity.9Counsels to Parents, Teachers, and Students, 146. {CG 320.1}

Amikor a gyermek eléri az iskoláskort, a tanár működjék együtt a szülőkkel, és a testmozgás, fizikai munka is folytatódjék az iskolai tanulás részeként. Sok tanuló van, aki kifogásolja az ilyen munkát az iskolában. Úgy gondolják, hogy az olyan hasznos elfoglaltság, mint például egy szakma elsajátítása, lealacsonyító. Az ilyeneknek nagyon torz fogalmaik vannak arról, mit is jelent az igazi méltóság. {CG 320.1}   

The Home May Be Blessed Through the School—If he [the teacher] labors patiently, earnestly, perseveringly, in Christ's lines, the reformatory work done in the school may extend to the homes of the children, bringing into them a purer, more heavenly atmosphere. This is indeed missionary work of the highest order.10Counsels to Parents, Teachers, and Students, 157. {CG 320.2}

Az otthon áldott lehet az iskola által — Ha a tanár türelmesen, kitartóan, krisztusi elvek alapján végzi feladatát, akkor az elért reformok a gyermekek otthonaira is kiterjednek, tisztább, mennyei légkört hozva oda. Ez a munka a legmagasabb rendű missziómunkák közül való. {CG 320.2}   

The watchful teacher will find many opportunities for directing pupils to acts of helpfulness. By little children especially the teacher is regarded with almost unbounded confidence and respect. Whatever he may suggest as to ways of helping in the home, faithfulness in the daily tasks, ministry to the sick or the poor, can hardly fail of bringing forth fruit. And thus again a double gain will be secured. The kindly suggestion will react upon its author. Gratitude and co-operation on the part of the parents will lighten the teacher's burden and brighten his path.11Education, 213. {CG 320.3}

A figyelmes tanító sok alkalmat talál arra, hogy a tanulókat hasznos cselekedetekre ösztönözze. Különösen a kisgyermekek szinte határtalan bizalommal és tisztelettel tekintenek fel tanítójukra. Akármit indítványozhat - pl. segítsenek otthon, végezzék el hűségesen napi kötelességeiket, szolgáljanak a betegeknek vagy a szegényeknek -, majdnem mindig megtermi gyümölcsét. Így a tanító újra kettős nyereséggel kap áldást. A szülők hálája és együttműködése megkönnyíti terhét és beragyogja ösvényét. {CG 320.3}   

Parents May Lighten the Teacher's Work—If parents faithfully act their part, the work of the teacher will be greatly lightened. His hope and courage will be increased. Parents whose hearts are filled with the love of Christ will refrain from finding fault and will do all in their power to encourage and help the one whom they have chosen as teacher for their children. They will be willing to believe that he is just as conscientious in his work as they are in theirs.12Counsels to Parents, Teachers, and Students, 157. {CG 320.4}

Könnyítsétek meg a tanár munkáját! — Ha a szülők hűségesen elvégzik a rájuk eső részt, a tanár munkája sokkal könnyebbé válik. Nagyobb reménnyel, nagyobb kedvvel és buzgósággal végezheti feladatát. Azok az anyák és apák, akiknek szívét betölti Krisztus szeretete, óvakodnak a hibakereséstől, és minden erejükkel bátorítják és segítik azt, akit kiválasztottak, hogy tanítsa gyermekeiket. Hisznek abban, hogy éppen olyan lelkiismeretesen végzi feladatát, ahogyan ők végzik a magukét. {CG 320.4}   

When parents realize their responsibilities, there will be far less left for the teachers to do.13Counsels to Parents, Teachers, and Students, 148. {CG 321.1}

Ha a szülők felelősségük tudatára ébrednek, akkor sokkal kevesebb tennivaló hárul majd a tanárokra. {CG 321.1}   

Parents May Be Counselors to the Teacher—We are to talk the love of God in our homes; we are to teach it in our schools. The principles of the Word of God are to be brought into the home and school life. If parents fully understood their duty of submission to the Lord's revealed will, they would be wise counselors in our school and in educational matters; for their experience in home training would teach them how to guard against the temptations that come to children and youth. Teachers and parents would thus become laborers together with God in the work of educating the youth for heaven.14Letter 356, 1907. {CG 321.2}

A tanár tanácsadói — Otthonainkban beszéljünk Isten szeretetéről, s az iskolákban is tanítsunk erről! Isten Szavának elveit mind az otthon, mind az iskola életébe be kell vezetnünk. Ha a szülők teljesen megértenék, hogy kötelességük Isten kinyilatkoztatott akaratának engedelmeskedni, akkor bölcs tanácsadók lehetnének nevelési kérdésekben és az iskolával kapcsolatban. Az otthoni tapasztalatokból megtanulnák, hogyan lehet védekezni a gyermekeket és fiatalokat támadó kísértések ellen. Ily módon válnának a szülők és tanárok Isten munkatársaivá a fiatalok mennyre való felkészítésében és nevelésében. {CG 321.2}   

The parents’ intimate knowledge both of the character of the children and of their physical peculiarities or infirmities, if imparted to the teacher, would be an assistance to him. It is to be regretted that so many fail of realizing this. By most parents little interest is shown either to inform themselves as to the teacher's qualification, or to co-operate with him in his work.15Education, 284. {CG 321.3}

Ha a szülők közlik a nevelővel a gyermekeik jelleméről, fizikai sajátosságairól, gyengeségeiről szóló bizalmas tudnivalókat, ezzel segítséget nyújtanak neki. Szomorú, hogy oly sokan nem ismerik fel ezt! Sok szülőt az is kevéssé érdekli, hogy tájékozódjék a nevelő felől és együttműködjék vele munkájában. {CG 321.3}   

They [parents] must feel it their duty to co-operate with the teacher, to encourage wise discipline, and to pray much for the one who is teaching their children.16Fundamentals of Christian Education, 270. {CG 321.4}

A szülők érezzék kötelességüknek, hogy a tanárral együttműködjenek, bölcs tanácsokkal bátorítsák őt, s imádkozzanak érte, hiszen ő tanítja gyermekeiket. {CG 321.4}   

Teachers May Be Advisers to Parents—Since parents so rarely acquaint themselves with the teacher, it is the more important that the teacher seek the acquaintance of parents. He should visit the homes of his pupils and gain a knowledge of the influences and surroundings among which they live. By coming personally in touch with their homes and lives, he may strengthen the ties that bind him to his pupils, and may learn how to deal more successfully with their different dispositions and temperaments. {CG 321.5}

A szülők tanácsadói — Fontos, hogy a tanítók keressék a szülők ismeretségét! Látogassák meg tanítványaikat otthonukban, ismerjék meg azt a környezetet, amelyben élnek. Azáltal, hogy kapcsolatba kerülnek tanítványaik otthoni életével, megerősíthetik a hozzájuk fűződő kötelékeket, és megismerhetik, hogy a különböző természetű és vérmérsékletű tanulókat hogyan kezeljék eredményesebben. {CG 321.5}   

As he interests himself in the home education, the teacher imparts a double benefit. Many parents, absorbed in work and care, lose sight of their opportunities to influence for good the lives of their children. The teacher can do much to arouse these parents to their possibilities and privileges. He will find others to whom the sense of their responsibility is a heavy burden, so anxious are they that their children shall become good and useful men and women. Often the teacher can assist these parents in bearing their burden; and, by counseling together, both teacher and parents will be encouraged and strengthened.17Education, 284, 285. {CG 322.1}

Ha a tanító érdeklődik tanítványai otthoni nevelése felől, kétszeres áldást nyer. Sok szülő annyira a munkájába és gondjaiba merül, hogy szem elől téveszti az alkalmakat, amikor gyermekei életét a jó irányba terelhetné. A tanító sokat tehet azért, hogy a szülők tudatára ébredjenek lehetőségeiknek és kiváltságaiknak. Másutt olyan szülőket talál, akik ismerve felelősségüket arra törekszenek, hogy gyermekeik jó és hasznos felnőtté váljanak. A tanító gyakran segíthet a szülőknek terhük hordozásában, és a tanácskozásból mindannyian bátorságot és erőt nyernek. {CG 322.1}