Chapter 52—Choosing the School

52. fejezet

We Sustain Terrible Losses—At times I find myself wishing that God would speak to parents with an audible voice as He spoke to the wife of Manoah, telling them what they must do in training their children. We are sustaining terrible losses in every branch of the work through the neglect of home training. It was this that impressed upon our minds the need of schools where a religious influence should predominate. If anything can be done to counteract the great evil, in the strength of Jesus we will do it.1Manuscript 119, 1899. {CG 303.1}

Óriási veszteségeket szenvedünk — Időnként arra vágyom, bárcsak Isten jól hallható hangon szólna a szülőkhöz, mint ahogyan Manoahhoz és feleségéhez szólt, amikor elmondta nekik, hogyan neveljék gyermeküket. Óriási veszteségeket szenvedünk Isten műve összes ágában az otthoni nevelés elhanyagolása miatt. Ezért látjuk szükségesnek olyan iskolákat létrehozni, ahol a vallásos befolyás érvényesül. Ha tehetünk valamit a nagy gonoszság ellensúlyozására, Jézus erejével meg fogjuk tenni! {CG 303.1}   

Facing a Momentous Issue—Parents, guardians, place your children in training schools where the influences are similar to those of a rightly conducted home school; schools in which the teachers will carry them forward from point to point, and in which the spiritual atmosphere is a savor of life unto life.... Whether or not our youth who have received wise instruction and training from godly parents will continue to be sanctified through the truth depends largely upon the influence that, after leaving their homes, they meet among those to whom they look for Christian instruction.2Testimonies For The Church 8:225, 226. {CG 303.2}

Szembenézni a tényekkel — Szülők és nevelők! Adjátok gyermekeiteket olyan iskolákba, ahol a légkör hasonló a helyesen irányított otthoni iskolák légköréhez. Olyan iskolákba, ahol a tanítók pontról pontra, alaposan nevelik őket, s ahol a lelki befolyás „élet illata az életre”... (II.Kor. 2:16) Akár részesültek istenfélő szülőktől kapott bölcs nevelésben, akár nem, hogy ezután megszenteli-e az igazság őket, az dönti el, milyen befolyások érik a gyermekeket a családi kört elhagyva. {CG 303.2}   

Which Class of Educators?—There are two classes of educators in the world. One class is those whom God makes channels of light, and the other class is those whom Satan uses as his agents, who are wise to do evil. One class contemplates the character of God and increases in the knowledge of Jesus, whom God hath sent into the world. This class becomes wholly given up to those things which bring heavenly enlightenment, heavenly wisdom, to the uplifting of the soul. Every capability of their nature is submitted to God, and their thoughts are brought into captivity to Christ. The other class is in league with the prince of darkness, who is ever on the alert that he may find an opportunity to teach others the knowledge of evil.3Fundamentals of Christian Education, 174. {CG 303.3}

A tanítók két csoportja — A tanítóknak az egész világon két csoportja van: az egyik által Isten küldi az Ő világosságát, a másikat pedig Sátán használja ügynökként. Az előbbiek Isten jellemét szemlélik, s növekednek Jézus ismeretében. Ők teljesen azonosulnak azokkal a dolgokkal, amelyek mennyei bölcsességet és világosságot nyújtanak a lélek fölemelésére. Lényük minden képessége Istennek van alárendelve, s gondolataikat Krisztus irányítja. A másik csoport a sötétség fejedelmének szövetségese, aki mindig éberen várja a kínálkozó alkalmakat, hogy másokat a gonosz tudására tanítson. {CG 303.3}   

Choose the School Where God Is the Foundation—In planning for the education of their children outside the home, parents should realize that it is no longer safe to send them to the public school, and should endeavor to send them to schools where they will obtain an education based on a Scriptural foundation. Upon every Christian parent there rests the solemn obligation of giving to his children an education that will lead them to gain a knowledge of the Lord and to become partakers of the divine nature through obedience to God's will and way.4Counsels to Parents, Teachers, and Students, 205. {CG 304.1}

Válasszátok azt az iskolát, ahol Isten ismeretére alapoznak! — Amikor gyermekeik otthonon kívüli neveltetéséről gondolkodnak, a szülők fontolják meg, hogy manapság már csöppet sem biztonságos az állami iskolákba küldeni őket. Mindenki törekedjék arra, hogy olyan iskolában helyezze el gyermekeit, ahol a Szentírás elvei alapján nyugvó nevelést kapnak. Minden keresztény szülőn felelősség nyugszik, hogy olyan nevelést biztosítson gyermekeinek, amely az Úr ismeretére vezeti őket, s amelynek segítségével isteni természet részeseivé válhatnak, engedelmeskedvén Isten akaratának. {CG 304.1}   

Consider God's Counsel to Israel—While the judgments of God were falling upon the land of Egypt, the Lord directed the Israelites not only to keep their children within their houses, but to bring in even their cattle from the fields.... {CG 304.2}

Az Izráelnek adott isteni tanácsok megfontolása — Mialatt Isten ítéletei sújtották Egyiptom földjét, az Úr utasította az izráelitákat, hogy nemcsak gyermekeiket, de még barmaikat is hozzák be házaikba... {CG 304.2}   

As the Israelites kept their children within their houses during the time when the judgments of God were in the land of Egypt, so in this time of peril we are to keep our children separate and distinct from the world. We are to teach them that the commandments of God mean much more than we realize. Those who keep them will not imitate the practices of the transgressors of God's law. {CG 304.3}

Miként az izráeliták is otthonaikban tartották gyermekeiket a csapások ideje alatt, ezekben a veszedelmes időkben nekünk is a világtól elkülönítve kell nevelnünk gyermekeinket. Meg kell tanítanunk nekik, hogy Isten parancsolatai sokkal többet jelentenek, mint ahogyan ők gondolják, s akik azokat megtartják, semmiben sem követhetik és utánozhatják a törvény áthágóit. {CG 304.3}   

Parents must regard God's Word with respect, obeying its teachings. To the parents in this day, as well as to the Israelites, God declares: “These words ... shall be in thine heart; and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.” {CG 304.4}

A szülők tanúsítsanak tiszteletet Isten szava iránt, engedelmeskedve tanításainak. Ahogyan egykor az izráelitákhoz szólt, ugyanúgy szól a szülőkhöz napjainkban is: „Ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, s szólj ezekről, amikor házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, és amikor lefekszel és felkelsz. Kösd azokat a kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül szemeid között. írd fel azokat házadnak ajtófeleire és kapuidra.” (V.Móz. 6:6-9) {CG 304.4}   

Notwithstanding this plain instruction, some of God's people permit their children to attend the public schools, where they mingle with those who are corrupt in morals. In these schools their children can neither study the Bible nor learn its principles. Christian parents, you must make provision for your children to be educated in Bible principles.5Manuscript 100, 1902. {CG 305.1}

E világos utasítás ellenére Isten népe közül sokan megengedik, hogy gyermekeik állami iskolába járjanak, ahol a romlott erkölcsűekkel vegyülnek, s ahol nincs lehetőség a Biblia elveinek tanulmányozására. Keresztény szülők, gondoskodnotok kell arról, hogy gyermekeiteket a bibliai elvek alapján oktassák. {CG 305.1}   

Bible Truth Neutralized; the Child Confused—Do our children receive from the teachers in the public schools ideas that are in harmony with the Word of God? Is sin presented as an offense against God? Is obedience to all the commandments of God taught as the beginning of all wisdom? We send our children to the Sabbath school that they may be instructed in regard to the truth, and then as they go to the day school, lessons containing falsehood are given them to learn. These things confuse the mind, and should not be; for if the young receive ideas that pervert the truth, how will the influence of this education be counteracted? {CG 305.2}

A bibliai igazságok hatástalanítása - összezavart gyermekek — Vajon az állami iskolákban Isten szavával összhangban lévő nevelést kapnak-e gyermekeitek? Nevén nevezik-e ott a bűnt? Megtanítják-e nekik, hogy minden bölcsesség kezdete az Isten parancsolatainak való engedelmesség? Azért küldjük gyermekeinket a szombatiskolába, hogy megtanulják az igazságot. Ám ha az iskolában hamisságot tartalmazó leckéket tanítanak nekik, ez megzavarja gondolataikat. Ennek nem kellene így történnie! Ha a fiatalok befogadják az igazságot elferdítő hamis tanokat, utólag hogyan ellensúlyozzuk azt? Csodálkozhatunk-e, ha ilyen körülmények között némely fiatal nem becsüli sokra vallásos kiváltságait? {CG 305.2}   

Can we wonder that under such circumstances some of the youth among us do not appreciate religious advantages? Can we wonder that they drift into temptation? Can we wonder that, neglected as they have been, their energies are devoted to amusements which do them no good, that their religious aspirations are weakened, and their spiritual life darkened? The mind will be of the same character as that upon which it feeds, the harvest of the same nature as the seed sown. Do not these facts sufficiently show the necessity of guarding from the earliest years the education of the youth? Would it not be better for the youth to grow up in a degree of ignorance as to what is commonly accepted as education than for them to become careless in regard to the truth of God?6Testimonies For The Church 6:193, 194. {CG 305.3}

Csodálkozhatunk-e, ha kísértésekbe sodródnak, ha szórakozásokra fordítják erejüket? Mindez nagy kárt okoz nekik, mert érdeklődésük a vallás iránt elgyengül, s lelki életük sötétségbe borul. A gondolkodás azzá alakul, amivel táplálják. Ki mint vet, úgy arat. Nem bizonyítják-e a tények eléggé, hogy már a legzsengébb kortól kezdve őrködnünk kell a gyermek nevelése fölött? Nem volna jobb talán, ha fiataljaink inkább bizonyos fokú tudatlanságban nőnének fel az általában műveltségnek számító dolgokat illetően, mint hogy elveszítsék érdeklődésüket Isten igazsága iránt? {CG 305.3}   

Schools in All Our Churches—In all our churches there should be schools, and teachers in these schools who are missionaries. It is essential that teachers be trained to act well their part in the important work of educating the children of Sabbathkeepers, not only in the sciences, but in the Scriptures. These schools, established in different localities and conducted by God-fearing men or women, as the case demands, should be built on the same principles as were the schools of the prophets.7Counsels to Parents, Teachers, and Students, 168. {CG 306.1}

Iskolát minden gyülekezetnek! — Minden gyülekezetünkben iskoláknak kellene lenniük, ahol a tanítók igazi misszionáriusok. Nagyon fontos, hogy a szombattartók gyermekeinek tanítói ne csak a tudományok terén legyenek jól képzettek, de az Írásokban is legyen jártasságuk. Az ország különböző részein ilyen istenfélő férfiak és nők által irányított iskolákat kellene alapítanunk mindenfelé az egykori prófétaiskolák mintájára. {CG 306.1}   

Church Schools in the Cities—It is of the greatest importance that church schools shall be established, to which the children may be sent and still be under the watch care of their mothers and have opportunity to practice the lessons of helpfulness that it is God's design they shall learn in the home.... {CG 306.2}

Egyházi iskolák a városokban — A legfontosabb dolgok közé tartozik olyan iskolákat alapítani, ahová elküldve gyermekeiket, a szülők továbbra is felügyelhetnek rájuk, s ők otthonaikban tovább gyakorolhatják a segítőkészség leckéit. {CG 306.2}   

Much more can be done to save and educate the children of those who at present cannot get away from the cities. This is a matter worthy of our best efforts. Church schools are to be established for the children in the cities, and in connection with these schools provision is to be made for the teaching of higher studies, where these are called for.8The Review and Herald, December 17, 1903. {CG 306.3}

Ily módon sokat tehetnénk azoknak a gyermekeknek a megmentéséért, akik egyelőre nem tudnak eljönni a városokból. Ez olyan ügy, ami megéri a legnagyobb erőfeszítéseket is. Egyházi iskolákat kell alapítanunk a városokban élő gyermekek számára, amelyekben gondoskodni kell a legmagasabb műveltség elsajátításához szükséges oktatásról. {CG 306.3}   

Provide Schools for Small Churches—Many families, who, for the purpose of educating their children, move to places where our large schools are established, would do better service for the Master by remaining where they are. They should encourage the church of which they are members to establish a church school where the children within their borders could receive an all-round, practical Christian education. It would be vastly better for their children, for themselves, and for the cause of God, if they would remain in the smaller churches, where their help is needed, instead of going to the larger churches, where, because they are not needed, there is a constant temptation to fall into spiritual inactivity. {CG 307.1}

A kis gyülekezetek fontossága — Sok család odaköltözik gyermekei oktatása kedvéért, ahol nagy iskoláink vannak, pedig mostani lakóhelyükön jobban szolgálhatnák az Urat. Ezzel egyházi iskolák alapítására serkentenék a gyülekezeteket, ahol gyermekeik sokoldalú, gyakorlati keresztény nevelést kaphatnának. Sokkal jobb lenne nekik, gyermekeiknek, és Isten ügyének is, ha ott maradnának a kisebb gyülekezetekben, ahol szükség van a segítségükre. Ha odaköltöznek, ahol semmi szükség rájuk, a lelki tunyaságba süllyedés kísértésébe eshetnek. {CG 307.1}   

Wherever there are a few Sabbathkeepers, the parents should unite in providing a place for a day school where their children and youth can be instructed. They should employ a Christian teacher, who, as a consecrated missionary, shall educate the children in such a way as to lead them to become missionaries. Let teachers be employed who will give a thorough education in the common branches, the Bible being made the foundation and the life of all study.9Testimonies For The Church 6:198. {CG 307.2}

Ahol kevés a szombatünneplő, a szülők fogjanak össze és alapítsanak iskolát. Fogadjanak egy keresztény tanítót, aki megszentelt misszionáriusként oktatja majd a gyermekeket és fiatalokat, hogy ők is megszentelt életű bizonyságtevőkké váljanak. Olyan tanítót, aki jól tanítja az általános tárgyakat, de a Bibliát tekinti minden tudomány alapjának. {CG 307.2}   

In localities where believers are few, let two or three churches unite in erecting a humble building for a church school.10Testimonies For The Church 6:109. {CG 307.3}

Olyan környéken, ahol kevés a hívő, fogjon össze két-három gyülekezet, s emeljen szerény épületet egyházi iskolánk számára. {CG 307.3}   

If parents will realize the importance of these small educating centers, co-operating to do the work that the Lord desires to be done at this time, the plans of the enemy for our children will be frustrated.11Manuscript 33, 1908. {CG 307.4}

Ha a szülők ráébrednek, hogy ezek a kis oktatási központok mennyire fontosak, s összefognak, hogy végezzék a munkát, amit az Úr szeretne, akkor a gyermekeikkel kapcsolatos isteni tervek megvalósulnak. {CG 307.4}   

Home Church Schools—As far as possible, all our children should have the privilege of a Christian education. To provide this we must sometimes establish home church schools. It would be well if several families in a neighborhood would unite to employ a humble, God-fearing teacher to give to the parents that help that is needed in educating their children. This will be a great blessing to many isolated groups of Sabbathkeepers, and a plan more pleasing to the Lord than that which has been sometimes followed, of sending young children away from their homes to attend one of our larger schools. {CG 307.5}

Egyházi iskolák az otthonban — Amennyire csak lehetséges, minden gyermeknek legyen meg az a kiváltsága, hogy keresztény oktatásban részesülhet. Hogy ezt biztosíthassuk, néha otthon kell egyházi iskolát alapítanunk. Ehhez az szükséges, hogy az egy körzetben élő családok összefogjanak, s egy alázatos, istenfélő tanárt alkalmazzanak gyermekeik oktatására. Ez óriási áldásnak bizonyulna az elszigetelt, kis családok számára, és az Úrnak is sokkal jobban tetszene, mint az a megoldás, hogy a gyermekeket messzire küldjék otthonaiktól, hogy nagyobb iskoláink egyikébe járhassanak. {CG 307.5}   

Our small companies of Sabbathkeepers are needed to hold up the light before their neighbors; and the children are needed in their homes, where they may be a help to their parents when the hours of study are ended. The well-ordered Christian home, where young children can have parental discipline that is after the Lord's order, is the best place for them.12Counsels to Parents, Teachers, and Students, 158. {CG 308.1}

A kis gyülekezeti csoportoknak magasra kell emelniük az igazság zászlaját szomszédaik előtt; s ehhez szükségük van gyermekeik segítségére is. Ha otthon maradnak, a tanulás órái után kivehetik részüket a házimunkák terheiből, s szüleik felügyelete alatt maradhatnak, ami Isten szerint a legjobb hely számukra. {CG 308.1}   

A Problem for Isolated Members—Some families of Sabbathkeepers live alone or far separated from others of like faith. These have sometimes sent their children to our boarding schools, where they have received help and have returned to be a blessing in their own home. But some cannot send their children away from home to be educated. In such cases parents should endeavor to employ an exemplary religious teacher, who will feel it a pleasure to work for the Master in any capacity and be willing to cultivate any part of the Lord's vineyard. Fathers and mothers should co-operate with the teacher, laboring earnestly for the conversion of their children.13Testimonies For The Church 6:198, 199. {CG 308.2}

Elszigetelt családok — Néhány szombattartó család távol, elszigetelve él hittestvéreitől. Ők néha bentlakásos iskolába küldik gyermekeiket, s visszatérve áldássá válnak otthonuk számára. Akadnak azonban olyanok is, akik nem tudják így taníttatni gyermekeiket. Ilyen esetekben a szülők igyekezzenek olyan keresztény tanítókat alkalmazni, akik bármilyen beosztásban örömmel szolgálják az Urat, s hajlandók az Ő szőlőskertjének bármelyik részét művelni. A szülőknek össze kell fogniuk a tanítóval, s közös erővel, kitartóan munkálkodniuk gyermekeik megtéréséért. {CG 308.2}   

Work as for Life to Save Children—In some countries parents are compelled by law to send their children to school. In these countries, in localities where there is a church, schools should be established, if there are no more than six children to attend. Work as if you were working for your life to save the children from being drowned in the polluting, corrupting influences of the world. {CG 308.3}

Úgy dolgozzatok, mintha az életükért küzdenétek! — Sok országban törvény kötelezi a szülőket, hogy iskolába küldjék gyermekeiket. Ezekben az országokban iskolákat kell alapítani a gyülekezetek közelében még akkor is, ha esetleg csak hat gyerek jár oda. Úgy dolgozzatok, mintha az életükért küzdenétek, s mentsétek meg a gyermekeket a világ szennyének bomlasztó befolyásától! {CG 308.3}   

We are far behind our duty in this important matter. In many places schools should have been in operation years ago. Many localities would thus have had representatives of the truth who would have given character to the work of the Lord. Instead of centering so many large buildings in a few places, schools should have been established in many localities. {CG 309.1}

Messze le vagyunk maradva e fontos kötelesség terén. Sok helyen már évek óta működniük kellett volna az iskoláknak. Ezeknek a területeknek meglennének az igazságot képviselő saját intézményeik, amelyek megszilárdítanák az Úr munkáját. Ahelyett, hogy kevés helyen nagy épületeket emelnénk, alapítsunk inkább iskolákat sokfelé. {CG 309.1}   

Let these schools now be started under wise direction, that the children and youth may be educated in their own churches. It is a grievous offense to God that there has been so great neglect in this line, when Providence has so abundantly supplied us with facilities with which to work.14Testimonies For The Church 6:199, 200. {CG 309.2}

Hozzuk létre most bölcs vezetéssel ezeket az iskolákat, hogy gyermekeink és fiataljaink a mi gyülekezeteinkben nevelkedjenek! Súlyosan megsértettük Istent, hogy annyira hanyagok voltunk e téren, pedig a gondviselés bőségesen ellátott minket a szükséges képességekkel és javakkal. {CG 309.2}   

An Established School Not to Be Abandoned—The schoolwork in a place where a church school has been established should never be given up unless God plainly directs that this should be done. Adverse influences may seem to conspire against the school, but with God's help the teacher can do a grand, saving work in changing the order of things.15Counsels to Parents, Teachers, and Students, 157. {CG 309.3}

Ne hagyjatok el egy már fennálló iskolát! — Soha ne adjatok fel egy már megalapított egyházi iskolát, feltéve, ha Isten nem ad erre határozott utasítást. Esetleg úgy tűnhet, hogy ellenséges befolyások szövetkeznek minden erejükkel az iskola ellen, de Isten segítségével a tanító mégis óriási munkát végezhet. {CG 309.3}   

To Uplift Disobedient, Unruly Children—Sometimes there is in the school a disorderly element that makes the work very hard. Children who have not received a right education make much trouble, and by their perversity make the heart of the teacher sad. But let him not become discouraged. Test and trial bring experience. If the children are disobedient and unruly, there is all the more need of strenuous effort. The fact that there are children with such characters is one of the reasons why church schools should be established. The children whom parents have neglected to educate and discipline must be saved if possible.16Counsels to Parents, Teachers, and Students, 153. {CG 309.4}

Fegyelmezetlen és szófogadatlan gyermekek — Előfordul, hogy akad az iskolában egy-egy rendetlen gyerek, aki nagyon megnehezíti a munkát. Azok a gyermekek, akik nem kaptak helyes nevelést, sok bajt okoznak, s romlottságukkal megszomorítják a tanító szívét. Ám mégse keseredjen el! A próbák és nehézségek által nagyszerű tapasztalatokra tehet szert. Ha a gyermekek zabolátlanok, bizonyára több buzgó erőfeszítés szükséges, de éppen a tény, hogy léteznek ilyen gyerekek, bizonyítja a legjobban, milyen nagy szükség van az egyházi iskolákra! Ha lehetséges, meg kell menteni azokat a fiatalokat, akiknek a nevelését a szülők elhanyagolták. {CG 309.4}   

To Convert Worldly Youth—Years ago school buildings should have been erected in other places besides -----, not large buildings, but buildings suitable for church schools, in which the children and youth could receive a true education. The lesson books used should be of a character to bring the law of God to the attention. The Bible should be made the foundation of education. In this work the light and strength and power of the truth will be magnified. Youth from the world, whose minds have not been depraved by habits of sensuality, will connect with these schools and will there be converted.... This kind of missionary work, I am instructed, will have a most telling influence in extending the light and knowledge of truth.17Manuscript 150, 1899. {CG 310.1}

A világi ifjak megtérítése — Már évekkel ezelőtt iskolákat kellett volna állítanunk ... város közelében. Nem nagy, de mindenképpen egyházi iskolák számára alkalmas épületeket, ahol a gyermekek és fiatalok megfelelő oktatásban részesülhetnek. A felhasznált tankönyvek olyanok legyenek, hogy felhívják a figyelmet Isten törvényére. A Biblia legyen az oktatás legfőbb alapja. Ebben a munkában megsokszorozódik az igazság világosságának ereje. Világi fiatalok, akiknek gondolkodásmódját még nem rontották meg az érzéki szokások, ezekkel az iskolákkal kapcsolatba kerülve megtérhetnek... Megmutatták nekem, hogy a munkának ez a fajtája lesz a leghatásosabb az igazság ismeretének terjesztésében. {CG 310.1}   

To Maintain the Highest Standards—The character of the work done in our church schools should be of the very highest order. Jesus Christ, the Restorer, is the only remedy for a wrong education; and the lessons taught in His Word should ever be kept before the youth in the most attractive form. The school discipline should supplement the home training, and both at home and at school simplicity and godliness should be maintained.18Counsels to Parents, Teachers, and Students, 174. {CG 310.2}

A legmagasabb színvonalon — Az iskoláinkban végzett munka a lehető legmagasabb színvonalú legyen. Jézus Krisztus, a nagy Orvos az egyetlen, aki helyrehozhatja egy elrontott nevelés következményeit - ezért az Ő szavának tanításait mindig a lehető legvonzóbb formában tárjátok a fiatalok elé. Az iskolai és az otthoni nevelés egészítsék ki egymást, és mindkét helyen uralkodjék egyszerűség és istenfélelem. {CG 310.2}   

To Prepare for the Higher Grade Above—To parents He sends the warning cry, Gather your children into your own houses; gather them away from those who are disregarding the commandments of God, who are teaching and practicing evil. Get out of the large cities as fast as possible. Establish church schools. Give your children the Word of God as the foundation of all their education. This is full of beautiful lessons, and if pupils make it their study in the primary grade below, they will be prepared for the higher grade above.19Testimonies For The Church 6:195. {CG 310.3}

Felkészülés a felsőbb osztályokra — Az Úr figyelmeztetést küld a szülőknek: Gyűjtsétek gyermekeiteket a magatok házába, s különítsétek el őket azoktól, akik semmibe veszik Isten parancsolatait és gonoszságot cselekszenek! Költözzetek ki a nagyvárosokból, amilyen hamar csak tudtok! Alapítsatok egyházi iskolákat! Tanítsátok gyermekeiteknek az Isten szavát mint minden nevelés alapját. A Biblia tele van gyönyörű tanításokkal, s ha a tanulók ezt tanulmányozzák idelenn az „alsóbb osztályokban”, ezzel előkészülnek a „felsőbb osztályokra”, amelyek odafent várnak rájuk. {CG 310.3}   

God Has Made Provision—Our schools are the Lord's special instrumentality to fit the children and youth for missionary work. Parents should understand their responsibility and help their children to appreciate the great privileges and blessings that God has provided for them in educational advantages.20Counsels to Parents, Teachers, and Students, 149. {CG 311.1}

Isten feltételeket szabott — Iskoláink Isten különleges eszközei, hogy a fiatalokat felkészítsék a missziómunkára. A szülőknek meg kell érezniük a rájuk nehezedő felelősség súlyát, és segíteniük kell gyermekeiknek, hogy kellőképpen értékeljék az Istentől kapott tanulási lehetőség áldásait és kiváltságait. {CG 311.1}