Chapter 44—Administration of Corrective Discipline

44. fejezet

Ask the Lord to Come In and Rule—Exact obedience in your family; but while you do this, seek the Lord with your children, and ask Him to come in and rule. Your children may have done something that demands punishment; but if you deal with them in the spirit of Christ, their arms will be thrown about your neck; they will humble themselves before the Lord and will acknowledge their wrong. That is enough. They do not then need punishment. Let us thank the Lord that He has opened the way by which we may reach every soul.1Manuscript 21, 1909. {CG 244.1}

Kérjétek az Urat, hogy jöjjön közétek és uralkodjon! — Követeljetek engedelmességet családotokban, s közben gyermekeitekkel együtt keressétek az Urat, kérve Őt, hogy jöjjön közétek és uralkodjon! A kicsinyek esetleg olyasmit csinálhatnak, ami megrovást von maga után, de ha krisztusi lelkülettel bántok velük, akkor karjaikat nyakatok köré fonják, s megalázva magukat az Úr előtt, megvallják rosszaságaikat. Ez elég. Ezek után nincsen semmi szükség a büntetésre. Adjunk hálát az Úrnak, hogy utat nyitott minden lélekhez. {CG 244.1}   

If your children are disobedient, they should be corrected.... Before correcting them, go by yourself, and ask the Lord to soften and subdue the hearts of your children and to give you wisdom in dealing with them. Never in a single instance have I known this method to fail. You cannot make a child understand spiritual things when the heart is stirred with passion.2Manuscript 27, 1911. {CG 244.2}

Ha gyermekeitek engedetlenek, meg kell jobbítani őket... Mielőtt ehhez hozzáfognátok, járuljatok Isten elé, s kérjétek őt, hogy lágyítsa meg és győzze le gyermekeitek szívét, nektek pedig adjon elég bölcsességet a velük való bánásmódhoz. Soha, egyetlen esetben sem volt még eredménytelen ez a módszer. A lelki dolgokat gyermekeitek nem érthetik meg addig, amíg szívük szenvedélyektől kavarog.. {CG 244.2}   

Instruct Children Patiently—The Lord wants the hearts of these children from their very babyhood to be given to His service. While they are too young to reason with, divert their minds as best you can; and as they become older, teach them by precept and example that you cannot indulge their wrong desires. {CG 244.3}

Türelemmel oktatni — Az Úr azt szeretné, ha a gyermekek már legkisebb koruktól az Ő szolgálatára adnák át szívüket. Amikor még kicsik az önálló gondolkodáshoz, csak kössétek le elméjüket, s ahogy nőnek, fokozatosan tanítsátok őket arra, hogy nem elégíthetik ki helytelen kívánságaikat. {CG 244.3}   

Instruct them patiently. Sometimes they will have to be punished, but never do it in such a way that they will feel that they have been punished in anger. By such a course you only work a greater evil. Many unhappy differences in the family circle might be avoided if parents would obey the counsel of the Lord in the training of their children.3Manuscript 93, 1909. {CG 244.4}

Oktassátok őket türelemmel! Néha meg kell büntetni a gyerekeket, de ezt soha ne úgy tegyétek, hogy azt érezzék, indulatból cselekedtetek. Sok boldogtalanságot hozó nézeteltérést előzhetnénk meg, ha a szülők engedelmeskednének az Úr tanácsainak a gyermeknevelést illetően. {CG 244.4}   

Parents to Be Under Discipline to God—Mothers, however provoking your children may be in their ignorance, do not give way to impatience. Teach them patiently and lovingly. Be firm with them. Do not let Satan control them. Discipline them only when you are under the discipline of God. Christ will be victor in the lives of your children if you will learn of Him who is meek and lowly, pure and undefiled.4Letter 272, 1903. {CG 245.1}

A szülők álljanak Isten fegyelmezése alatt! — Bármilyen bosszantó is gyermekeitek értetlensége, ne adjatok helyt a türelmetlenségnek! Tanítsatok türelemmel és szeretettel, ugyanakkor legyetek szilárdak és határozottak! Ne engedjétek, hogy Sátán uralja őket! Csak úgy fegyelmezhettek, ha ti magatok is Isten fegyelmezése alatt álltok. Krisztus győzni fog gyermekeitek életében, ha ti is Tőle tanultok, aki szelíd, szerető, tiszta és szeplőtelen. {CG 245.1}   

But if you attempt to govern without exercising self-control, without system, thought, and prayer, you will most assuredly reap the bitter consequences.5The Signs of the Times, February 9, 1882. {CG 245.2}

Ám ha alapos mérlegelés, önuralom és ima nélkül próbáltok irányítani, akkor visszafordíthatatlanul érlelitek a legkeserűbb következményeket. {CG 245.2}   

Never Correct in Anger—You should correct your children in love. Do not let them have their own way until you get angry, and then punish them. Such correction only helps on the evil, instead of remedying it.6The Review and Herald, September 19, 1854. {CG 245.3}

Soha ne utasítsatok rendre ingerülten! — Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, s akkor megbüntetitek őket! Az ilyen rendreutasítás, ahelyett hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. {CG 245.3}   

To manifest passion toward an erring child is to increase the evil. It arouses the worst passions of the child and leads him to feel that you do not care for him. He reasons with himself that you could not treat him so if you cared. {CG 245.4}

Egy rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított indulat csak olaj a tűzre, s a legrosszabb érzelmeket hívja életre benne - úgy érzi, nem szeretik, nem törődnek vele. Azt a következtetést vonja le, hogy ha szeretnék, nem bánnának vele így. {CG 245.4}   

And think you that God takes no cognizance of the way in which these children are corrected? He knows, and He knows also what might be the blessed results if the work of correction were done in a way to win rather than to repel.... {CG 245.5}

Azt gondoljátok talán, hogy Isten nem látja, miként bántok a gyermekekkel? Azt is tudja, hogy az áldásos eredmény győzelem, s nem vereség lett volna, ha megfelelően végzitek munkátokat… {CG 245.5}   

Do not, I beg of you, correct your children in anger. That is the time of all times when you should act with humility and patience and prayer. Then is the time to kneel down with the children and ask the Lord for pardon. Seek to win them to Christ by the manifestation of kindness and love, and you will see that a higher power than that of earth is co-operating with your efforts.7Manuscript 53, 1912. {CG 245.6}

Kérlek titeket, ne ingerülten utasítsátok rendre gyermekeiteket! Éppen ilyenkor kell leginkább alázattal és türelemmel cselekedni, s aztán a gyermekkel együtt térdre borulni és bocsánatot kérni az Atyától. Kedvesség és szeretet által igyekezzetek megnyerni őket Krisztusnak, s majd meglátjátok, hogy egy minden földi dolog felett álló hatalom működik együtt erőfeszítéseitekkel. {CG 245.6}   

When you are obliged to correct a child, do not raise the voice to a high key.... Do not lose your self-control. The parent who, when correcting a child, gives way to anger is more at fault than the child.8The Signs of the Times, February 17, 1904. {CG 246.1}

Ha egy gyermeket mindenképpen rendre kell utasítanotok, vigyázzatok, hogy ne emeljétek fel hangotokat, s ne veszítsétek el a legkisebb mértékben sem az önuralmatokat! Egy szülő, aki a gyermek megrovása közben indulatnak ad helyt, hibásabb, mint a gyermeke. {CG 246.1}   

Scolding and Fretting Never Help—Harsh, angry words are not of heavenly origin. Scolding and fretting never help. Instead, they stir up the worst feelings of the human heart. When your children do wrong and are filled with rebellion, and you are tempted to speak and act harshly, wait before you correct them. Give them an opportunity to think, and allow your temper to cool. {CG 246.2}

A szidás és mérgelődés nem segít — A durva, ingerült szavak nem a mennyből származnak. A szidás és mérgelődés soha nem segít, sőt inkább a lehető legrosszabb érzelmeket kavarja fel az emberi szívben. Amikor gyermekeitek rosszalkodnak, vagy telve vannak lázadó lelkülettel, s megkísért titeket, hogy haragosan beszéljetek és cselekedjetek, várjatok, mielőtt rendre utasítanátok őket. Adjatok nekik lehetőséget az elgondolkodásra, ti pedig csillapodjatok le. {CG 246.2}   

As you deal kindly and tenderly with your children, they and you will receive the blessing of the Lord. And think you that in the day of God's judgment anyone will regret that he has been patient and kind with his children?9Manuscript 114, 1903. {CG 246.3}

Ha kedvesen, gyengéden bántok gyermekeitekkel, akkor mindnyájan elnyeritek az Úr áldását. Gondoljátok, hogy az ítélet napján valaki is bánni fogja, hogy türelmes és kedves volt gyermekeihez?! {CG 246.3}   

Nervousness Is No Excuse for Impatience—Parents sometimes excuse their own wrong course because they do not feel well. They are nervous and think they cannot be patient and calm and speak pleasantly. In this they deceive themselves and please Satan, who exults that the grace of God is not regarded by them as sufficient to overcome natural infirmities. They can and should at all times control themselves. God requires it of them.10Testimonies For The Church 1:385. {CG 246.4}

Az idegesség sosem mentség a türelmetlenségre — A szülők olykor mentegetik helytelen viselkedésüket, arra hivatkozva, hogy idegesek. Elhitetik magukkal, hogy képtelenek türelmesek, nyugodtak lenni, derűsen beszélni és viselkedni. Ezzel becsapják magukat, és Sátánnak kedveznek, aki ujjong, hogy Isten kegyelmét nem tekintik elegendőnek ahhoz, hogy legyőzze természetes gyengeségeiket. Isten megköveteli, hogy minden körülmények között uralkodjanak magukon, ezért alkalmasnak is kell lenniük erre. {CG 246.4}   

Sometimes when fatigued by labor or oppressed with care, parents do not maintain a calm spirit, but manifest a lack of forbearance that displeases God and brings a cloud over the family. Parents, when you feel fretful, you should not commit so great a sin as to poison the whole family with this dangerous irritability. At such times set a double watch over yourselves and resolve that none but pleasant, cheerful words shall escape your lips. By thus exercising self-control, you will grow stronger. Your nervous system will not be so sensitive.... Jesus knows our infirmities and has Himself shared our experience in all things but in sin; therefore He has prepared for us a path suited to our strength and capacity. {CG 246.5}

Néha a munkától kimerülve, gondoktól terhelve, a szülők nem őrzik meg nyugodt lelkületüket, s nem tanúsítanak béketűrést. Ez nem tetszik Istennek, és árnyékot vet a családra. Amikor haragosak vagytok, nem volna szabad elkövetnetek azt a nagy bűnt, hogy családotokat veszélyes ingerlékenységetekkel mérgezitek meg. Ilyenkor kétszeresen vigyáznotok kell magatokra, s el kell határoznotok, hogy csak derűs és kellemes szavak hagyják el ajkatokat! Önuralmatok így erősödik, s idegrendszeretek nem lesz túlérzékeny... Jézus ismeri gyengeségeinket, hiszen Ő maga is részese volt minden tapasztalatunknak itt a földön, kivéve a bűnt - ezért erőnkhöz és képességeinkhez szabott ösvényt készített, hogy járhassunk azon. {CG 246.5}   

Sometimes everything seems to go wrong in the family circle. There is fretfulness all around, and all seem very miserable and unhappy. The parents lay the blame upon their poor children and think them very disobedient and unruly, the worst children in the world, when the cause of the disturbance is in themselves. God requires them to exercise self-control. They should realize that when they yield to impatience and fretfulness, they cause others to suffer. Those around them are affected by the spirit they manifest, and if they in their turn act out the same spirit, the evil is increased.11The Signs of the Times, April 17, 1884. {CG 247.1}

Néha úgy tűnik, hogy minden rosszul megy a családban: ingerült légkör uralkodik, s mindenki csalódottnak és boldogtalannak látszik. A szülők szegény gyermekeiket hibáztatják, amiért engedetlenek és rendetlenek, miközben a háborgás valódi oka bennük található. Isten elvárja tőlük, hogy uralkodjanak magukon, és értsék meg: ha engednek türelmetlenségüknek és haragjuknak, ezzel szenvedést okoznak másoknak, lelkületükkel környezetükre is átviszik az ingerültséget, s a gonosz légkör csak terjed. {CG 247.1}   

There Is Sometimes Power in Silence—Those who desire to control others must first control themselves.... When a parent or teacher becomes impatient and is in danger of speaking unwisely, let him remain silent. There is wonderful power in silence.12Education, 292. {CG 247.2}

Sokszor a hallgatásban van az erő — Azoknak, akik másokat akarnak irányítani, először magukon kell uralkodniuk... Amikor egy szülő vagy tanító türelmetlenné válik és fennáll a veszély, hogy oktalanul fog szólni, inkább maradjon csöndben. Sokszor csodálatos erő van a hallgatásban. {CG 247.2}   

Give Few Commands; Then Require Obedience—Let mothers be careful not to make unnecessary requirements to exhibit their own authority before others. Give few commands, but see that these are obeyed.13The Signs of the Times, February 9, 1882. {CG 247.3}

Kevés utasítást adjatok, de követeljetek engedelmességet! — Az anyák vigyázzanak, nehogy fölösleges utasításokat adjanak csak azért, hogy gyermekeik feletti uralmukat mások előtt fitogtassák. Adjatok inkább kevesebb utasítást, de figyeljetek oda, hogy azokat valóban végre is hajtsák! {CG 247.3}   

Do not ... in your discipline of children release them from that which you have required them to do. Do not let your mind become so absorbed in other things as to cause you to grow careless. And do not become wearied in your guardianship because your children forget and do that which you have forbidden them to do.14Manuscript 32, 1899. {CG 247.4}

Gyermekeitek nevelésében soha ne engedjetek eltérést attól, amit megköveteltetek! Ne merüljetek bele annyira az egyéb gondokba és foglalatosságokba, hogy emiatt felületessé váljatok! Soha ne fáradjatok bele az őrködésbe! Utasítsátok rendre a gyermekeket mindenkor, ha elfelednék, mit kívántok tőlük, vagy olyasmit tennének, amit megtiltottatok nekik! {CG 247.4}   

In all your commands aim to secure the highest good of your children, and then see that these commands are obeyed. Your energy and decision must be unwavering, yet ever in subjection to the Spirit of Christ.15The Signs of the Times, September 13, 1910. {CG 248.1}

Mindig az legyen a cél, hogy gyermekeitek számára a lehető legjobbat biztosítsátok, s vigyázzatok, hogy az utasításokat teljesítsék is. Tetterőtök és határozottságotok legyen rendületlen, de mindig álljon Krisztus Lelkének uralma alatt. {CG 248.1}   

Dealing With a Negligent Child—When you ask your child to do a certain thing, and he answers, “Yes, I will do it,” and then neglects to fulfill his word, you must not leave the matter thus. You must call your child to account for this neglect. If you pass it by without notice, you educate your child to habits of neglect and unfaithfulness. God has given to every child a stewardship. Children are to obey their parents. They are to help bear the burdens and responsibilities of the home; and when they neglect to do their appointed work, they should be called to account and required to perform it.16Manuscript 127, 1899. {CG 248.2}

A hanyag gyermekkel való bánásmód — Ha a gyermektől kértek valamit, és azt válaszolja: „Igen, megcsinálom”, azután elmulasztja betartani ígéretét, nem szabad annyiban hagynotok a dolgot. Számon kell kérnetek tőle a hanyagságát. Ha ezt megjegyzés nélkül elnézitek, a hanyagság és hűtlenség szokására nevelitek. Isten minden gyermeket sáfársággal bízott meg. Engedelmeskedniük kell szüleiknek, segíteniük az otthoni feladatokban, s hordozni ezeket a terheket. Ha elhanyagolják kijelölt munkájukat, mindenkor számon kell tőlük kérni mulasztásukat, s megkövetelni annak pótlását. {CG 248.2}   

Results of Hasty, Spasmodic Discipline—When children have done wrong, they themselves are convicted of their sin and feel humiliated and distressed. To scold them for their faults will often result in making them stubborn and secretive. Like unruly colts, they seem determined to make trouble, and scolding will do them no good. Parents should seek to divert their minds into some other channel. {CG 248.3}

A következetlen, alkalmi fegyelmezés eredménye — Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolózóvá és konokká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kiscsikók, s mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek, nem törődnek a szidással. A szülőknek ilyenkor meg kell találniuk a módját, hogy másként hassanak rájuk, s értelemmel győzzék meg őket. {CG 248.3}   

But the trouble is, parents are not uniform in their management, but move more from impulse than from principle. They fly into a passion and do not set an example before their children that Christian parents should. One day they pass over the wrongdoings of their children, and the next day they manifest no patience or self-control. They do not keep the way of the Lord to do justice and judgment. They are often more guilty than are their children. {CG 248.4}

A baj sajnos az, hogy a szülők nem elég következetesek a nevelésben, és inkább ösztönösen, mint elvből cselekednek. Könnyen indulatba jönnek, s nem mutatnak keresztény szülőkhöz illő példát gyermekeiknek. Egyik nap elnézik a rosszaságot, a következő napon pedig ugyanaz iránt türelmetlenek és nem uralkodnak magukon. Nem követik az Úr utasítását, hogy igazságosságot és ítéletet gyakoroljanak. Gyakran sokkal vétkesebbek, mint gyermekeik. {CG 248.4}   

Some children will soon forget a wrong that is done to them by father and mother; but other children who are differently constituted cannot forget severe, unreasonable punishment which they did not deserve. Thus their souls are injured, and their minds bewildered. The mother loses her opportunities to instill right principles into the mind of the child, because she did not maintain self-control and manifest a well-balanced mind in her deportment and words.17Manuscript 38, 1895. {CG 249.1}

Vannak gyermekek, akik hamar elfelejtik a rosszat, amit anyjuk vagy apjuk okozott nekik, de más lelki alkatú gyermekek nem tudják elviselni a rideg büntetést, amiről úgy érzik, nem érdemelték meg. Az ilyenek lelke sérül és gondolkodásuk összezavarodik. Az anya így elveszíti a lehetőséget, hogy a helyes elveket gyermeke szívébe ültesse, mert nem uralkodott magán, beszéde és viselkedése nem volt kiegyensúlyozott. {CG 249.1}   

Be so calm, so free from anger, that they will be convinced that you love them, even though you punish them.18Manuscript 2, 1903. {CG 249.2}

Legyetek mindig nyugodtak, mentesek minden indulattól, idegességtől, hogy kicsinyeitek meggyőződhessenek arról, hogy szeretitek őket még akkor is, amikor éppen büntetést kell kapniuk. {CG 249.2}   

Inducements Are Sometimes Better Than Punishment—I have felt such a deep interest in this line of work that I have adopted children in order that they might be trained in right lines. Instead of punishing them when they did wrong, I would hold out inducements to them to do right. One was in the habit of throwing herself on the floor if she could not have her own way. I said to her, “If you will not lose your temper once today, your uncle White and I will take you in the carriage, and we will have a happy day in the country. But if you throw yourself on the floor once, you will forfeit your right to the pleasure.” I worked in this way for these children, and now I feel thankful that I had the privilege of doing this work.19Manuscript 95, 1909. {CG 249.3}

A rábeszélés néha többet ér, mint a büntetés — Gyermekeket fogadtam örökbe azért, hogy helyes nevelést kaphassanak. Ahelyett, hogy büntettem volna, amikor rosszat tettek, inkább a jóra biztattam őket. Egyikőjüknek az volt a szokása, hogy a földre vetette magát, amikor nem érte el, amit akart. Azt mondtam neki: „Ha egyszer sem veszíted el ma a nyugalmadat, White bátyáddal kiviszünk kocsikázni és egy boldog napunk lesz együtt. De ha csak egyszer is a földre veted magad, nem jöhetsz velünk, és nagy örömből maradsz ki.” Így munkálkodtam ezekért a gyermekekért, és most hálás vagyok a kiváltságért, hogy lehetőségem volt erre. {CG 249.3}   

Deal With Wrong Promptly, Wisely, Firmly—Disobedience must be punished. Wrongdoing must be corrected. The iniquity that is bound up in the heart of a child must be met and overcome by parents and teachers. Wrong must be dealt with promptly and wisely, with firmness and decision. Hatred of restraint, love of self-indulgence, indifference to things of eternity, must be carefully dealt with. Unless evil is eradicated, the soul will be lost. And more than this: he who gives himself up to follow in Satan's lead seeks constantly to entice others. From our children's earliest years we should seek to subdue in them the spirit of the world.20Letter 166, 1901. {CG 249.4}

Bölcsen, határozottan, késlekedés nélkül — Az engedetlenséget meg kell büntetni! A rosszat helyre kell hozni. A gyermek szívéhez és észjárásához „köttetett bolondságot” (Péld. 22:15) és gonoszságot a szülőknek és tanítóknak kell fölfedezniük és legyőzniük. A rosszasággal szilárdan, határozottan és bölcsen kell bánni, méghozzá azonnal, késlekedés nélkül. A fegyelmezés gyűlöletével, az önszeretettel, valamint az örökkévaló dolgokkal szembeni ellenségeskedéssel óvatosan bánjunk. Ha a gonosz nincs gyökerestől kiirtva, a lélek el fog veszni. Mindenekelőtt pedig, aki átadja magát Sátán követésének, az állandóan azon lesz, hogy másokat is rosszra csábítson. Gyermekeink legkorábbi éveitől arra kell törekednünk, hogy kigyomláljuk belőlük a világi lelkületet. {CG 249.4}   

The Rod Is Sometimes Necessary—The mother may ask, “Shall I never punish my child?” {CG 250.1}

Olykor elkerülhetetlen a vessző használata — „Soha ne büntessem meg gyermekeimet?” - kérdezhetnétek. {CG 250.1}   

Whipping may be necessary when other resorts fail, yet she should not use the rod if it is possible to avoid doing so. But if milder measures prove insufficient, punishment that will bring the child to its senses should in love be administered. Frequently one such correction will be enough for a lifetime, to show the child that he does not hold the lines of control. {CG 250.2}

Szükség lehet a verésre, ha minden más eszköz eredménytelen maradt, de azért ha el lehet kerülni a vessző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Általában egyetlen ilyen verés elegendő egy életre, hogy megértesse a gyermekkel: nem az ő kezében van a gyeplő. {CG 250.2}   

And when this step becomes necessary, the child should be seriously impressed with the thought that this is not done for the gratification of the parent, or to indulge arbitrary authority, but for the child's own good. He should be taught that every fault uncorrected will bring unhappiness to himself and will displease God. Under such discipline children will find their greatest happiness in submitting their wills to the will of the heavenly Father.21Counsels to Parents, Teachers, and Students, 116, 117. {CG 250.3}

Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődjék bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, s nem is korlátlan uralmának kiélése, hanem az ő érdekében történik. Meg kell érteniük, hogy minden kijavítatlan hiba boldogtalanságot hoz nekik és szomorúságot okoz Istennek. Ilyen fegyelmezés alatt a gyermekek a legnagyobb örömöt találják majd abban, hogy alávessék akaratukat mennyei Atyjuk akaratának. {CG 250.3}   

As the Last Resort—Many times you will find that if you will reason with them kindly, they will not need to be whipped. And such method of dealing will lead them to have confidence in you. They will make you their confidant. They will come to you and say, I did wrong today at such a time, and I want you to forgive me and to ask God to forgive me. I have gone through scenes like this, and therefore I know.... I am thankful that I had courage, when they did wrong, to deal with them firmly, to pray with them, and to keep the standards of God's Word before them. I am glad that I presented to them the promises made to the overcomer, and the rewards offered to those who are faithful.22Manuscript 27, 1911. {CG 250.4}

Mint utolsó lehetőség — Észre fogjátok venni, hogy legtöbbször, ha kedvesen érveltek gyermekeiteknek, verésre nem is lesz szükség. Ez a bánásmód arra ösztönzi őket, hogy bízzanak bennetek. Ha rosszat csinálnak, hozzátok mennek majd bevallani bűnüket, bocsánatot kérve, s hogy ti kérjétek Istent, hogy megbocsásson nekik. Én is voltam ilyen helyzetben, így tudom... Hálás vagyok, mert amikor rosszalkodtak, volt bátorságom határozottan fellépni, s állandóan eléjük tárni Isten szavának mércéjét. Örülök, hogy eléjük tárhattam az ígéreteket és jutalmakat, melyek a győzők és hűségesek számára vannak fenntartva. {CG 250.4}   

Never Strike a Passionate Blow—Never give your child a passionate blow, unless you want him to learn to fight and quarrel. As parents you stand in the place of God to your children, and you are to be on guard.23Manuscript 32, 1899. {CG 251.1}

Soha ne adjatok pofont indulatból! — Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek megtanuljanak verekedni és ellenkezni, soha ne adjatok nekik indulatos pofonokat. Mint szülők, Istent képviselitek gyermekeitek előtt, ezért állandóan éberen kell vigyáznotok. {CG 251.1}   

You may have to punish with the rod; this is sometimes essential, but defer any settlement of the difficulty until you have settled the case with yourselves. Ask yourself, Have I submitted my way and will to God? Have I placed myself where God can manage me, so that I may have wisdom, patience, kindness, and love in dealing with the refractory elements in the home?24Manuscript 79, 1901. {CG 251.2}

Néha szükséges és elkerülhetetlen a fizikai fenyítés, de mielőtt így intéznétek el a dolgot, álljatok meg egy pillanatra, s tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Alávetettem-e akaratomat és cselekedeteimet Istennek? Ott állok-e, ahol Ő vezetni tud engem - van-e elég bölcsességem, türelmem és szeretetem ahhoz, hogy a makacssággal megfelelően bánjak otthonomban?” {CG 251.2}   

Caution to a Quick-tempered Father—Bro. L., have you considered what a child is, and whither it is going? Your children are the younger members of the Lord's family—brothers and sisters entrusted to your care by your heavenly Father for you to train and educate for heaven. When you are handling them so roughly as you have frequently done, do you consider that God will call you to account for this dealing? You should not use your children thus roughly. A child is not a horse or a dog to be ordered about according to your imperious will, or to be controlled under all circumstances by a stick or whip, or by blows with the hand. Some children are so vicious in their tempers that the infliction of pain is necessary, but very many cases are made much worse by this manner of discipline.... {CG 251.3}

Figyelmeztetés egy könnyen indulatba jövő apának — L. testvér, gondolkoztál már azon, hogy ki is egy gyermek valójában, és hogy mi felé tart? Gyermekeid az Úr családjának fiatalabb tagjai - fivérek és nővérek, akiket a mennyei Atya a gondjaidra bízott, hogy a menny számára neveld őket. Tisztában vagy-e azzal, hogy ha továbbra is ilyen durván kezeled őket, Isten számon kéri rajtad ezt a bánásmódot? Nem volna szabad gyermekeiddel így bánni. Egy gyermek nem ló, sem nem kutya, hogy zsarnoki akaratodhoz igazodjék, és minden pillanatban szigorú ellenőrzés és fegyelmezés alatt álljon, bot, verés vagy pofonok alkalmazásával. {CG 251.3}   

Never raise your hand to give them a blow unless you can with a clear conscience bow before God and ask His blessing upon the correction you are about to give. Encourage love in the hearts of your children. Present before them high and correct motives for self-restraint. Do not give them the impression that they must submit to control because it is your arbitrary will, because they are weak, and you are strong, because you are the father, they the children. If you wish to ruin your family, continue to govern by brute force, and you will surely succeed.25Testimonies For The Church 2:259, 260. {CG 252.1}

Némelyik gyermek annyira romlott természetű, hogy a fizikai fájdalom okozása a nevelésében nélkülözhetetlen, de nagyon sok esetben sokkal rosszabbat tesz ez a fajta fegyelmezési módszer... Soha ne emeld fel a kezed, hogy megpofozd őket, hacsak nem tiszta lelkiismerettel hajolsz meg Isten előtt, áldását kérve a javító nevelésre. Serkentsd a szeretetet gyermekeid szívében! Légy előttük az önuralom kiemelkedő példaképe. Ne keltsd bennük azt a benyomást, hogy csak azért kell alávetniük magukat uralmadnak, mert ez a te önkényes akaratod, mert ők gyengék, te pedig erős vagy - mert te vagy az apa, ők pedig a gyerekek. De ha családod pusztulását szeretnéd, folytasd csak az irányítást a nyers erő fitogtatásával. {CG 252.1}   

Never Shake an Offending Child—Parents have not given their children the right education. Frequently they manifest the same imperfections which are seen in the children. They eat improperly, and this calls their nervous energies to the stomach, and they have no vitality to expand in other directions. They cannot properly control their children because of their own impatience; neither can they teach them the right way. Perhaps they take hold of them roughly and give them an impatient blow. I have said that to shake a child would shake two evil spirits in, while it would shake one out. If a child is wrong, to shake it only makes it worse. It will not subdue it.26Testimonies For The Church 2:365. {CG 252.2}

Soha ne rángassátok a vétkező gyermeket! — A szülők nem adnak gyermekeiknek megfelelő nevelést. Nagyon gyakran ugyanaz a tökéletlenség nyilvánul meg a gyermekekben, amely a szülőknél is megtalálható. Helytelenül étkeznek, ez a gyomorhoz összpontosítja az idegek energiáit, s nem képesek másra figyelni. Saját türelmetlenségük miatt nem tudják megfelelően irányítani és oktatni gyermekeiket, sőt néha durván megragadják, s felpofozzák őket. Azt szoktam mondani, amikor egy gyermeket megráznak, hogy míg egy gonosz lelket kiráznak belőle, addig két másikat ráznak bele. Ha egy gyerek rossz, a megrázás nem segít megjavulnia, csak rosszat tesz neki. {CG 252.2}   

First Use Reason and Prayer—First reason with your children, clearly point out their wrongs, and impress upon them that they have not only sinned against you, but against God. With your heart full of pity and sorrow for your erring children, pray with them before correcting them. Then they will see that you do not punish them because they have put you to inconvenience, or because you wish to vent your displeasure upon them, but from a sense of duty, for their good; and they will love and respect you.27The Signs of the Times, April 10, 1884. {CG 252.3}

Először az értelemre hass, és imádkozz! — Először beszéljetek értelmesen gyermekeitekkel, világosan rámutatva rosszaságukra, s értessétek meg velük, hogy nemcsak ellenetek vétkeztek, hanem Isten ellen is. Mielőtt rendre utasítanátok őket, vétkező gyermekeitek iránti teljes szánalommal és szomorúsággal imádkozzatok értük, s akkor látni fogják, hogy nem azért büntettétek meg őket, mert kellemetlenséget okoztak nektek, vagy mert rosszkedveteket rajtuk töltitek ki, hanem szent kötelességtudatból, s az ő érdekükben. Ha ezt teszitek, szeretni és tisztelni fognak titeket. {CG 252.3}   

That prayer may make such an impression on their minds that they will see that you are not unreasonable. And if the children see that you are not unreasonable, you have gained a great victory. This is the work that is to be carried on in our family circles in these last days.28Manuscript 73, 1909. {CG 253.1}

Ez az ima azt a benyomást kelti bennük, hogy nem vagytok ésszerűtlenek, s ha ezt eléritek, nagy győzelmet vívtatok ki. Ez az a munka, amelyet a családi körben végeznünk kell az utolsó napokban. {CG 253.1}   

The Effectiveness of Prayer in a Disciplinary Crisis—Do not threaten them with the wrath of God if they do wrong, but bring them in your prayers to Christ.29Manuscript 27, 1893. {CG 253.2}

Az ima hatékonysága a nevelési válságban — Amikor rosszat csinálnak, ne Isten haragjával fenyegessetek, hanem vigyétek őket imáitokban Krisztushoz. {CG 253.2}   

Before you cause your child physical pain, you will, if you are a Christian father or mother, reveal the love you have for your erring one. As you bow before God with your child, you will present before the sympathizing Redeemer His own words, “Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God.” Mark 10:14. That prayer will bring angels to your side. Your child will not forget these experiences, and the blessing of God will rest upon such instruction, leading him to Christ. When children realize that their parents are trying to help them, they will bend their energies in the right direction.30Counsels to Parents, Teachers, and Students, 117, 118. {CG 253.3}

Ha valóban keresztény szülők vagytok, akkor mielőtt fizikai fájdalmat okoznátok kicsinyeiteknek, fejezzétek ki az irántuk érzett szereteteteket. Amikor velük együtt leborultok és Isten elé járultok imában, ti fogjátok az együttérző Megváltó szavait idézni: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa.” (Mk. 10:14) Ez az ima angyalokat állít mellétek. Gyermekeitek nem felejtik el ezeket az élményeket, s az ilyen tanításon Isten áldása nyugszik. Ha a gyermekek megértik, hogy szüleik segíteni próbálnak nekik a fegyelmezéssel, igyekeznek helyes irányba összpontosítani erőfeszítéseiket. {CG 253.3}   

Personal Experiences in Discipline—I never allowed my children to think that they could plague me in their childhood. I also brought up in my family others from other families, but I never allowed those children to think that they could plague their mother. Never did I allow myself to say a harsh word or to become impatient or fretful over the children. They never got the better of me once—not once, to provoke me to anger. When my spirit was stirred, or when I felt anything like being provoked, I would say, “Children, we shall let this rest now; we shall not say anything more about it now. Before we retire, we shall talk it over.” Having all this time to reflect, by evening they had cooled off, and I could handle them very nicely.... {CG 253.4}

Személyes tapasztalataim a nevelésben — Amikor gyermekeim kicsik voltak, soha nem engedtem, hogy azt gondolhassák: valamivel bosszanthatnak engem. Sok más családból származó gyermeket is neveltem otthonomban, s nekik sem hagytam, hogy azt higgyék, bosszanthatják anyjukat. Soha nem engedtem meg magamnak, hogy egyetlen nyers szót is szóljak, vagy ingerültté váljak a gyerekekkel szemben. Egyetlen alkalommal sem tudták elérni, hogy indulatba jöjjek. Ha lelkemben bármi felkavart, vagy úgy éreztem, hogy provokálnak, ezt mondtam: „Gyerekek, ezt most félretesszük, és nem beszélünk róla egy szót sem. Mielőtt nyugovóra térünk, majd megbeszéljük az egészet.” Így maradt idejük átgondolni a történteket, s estére - mivel a kedélyek addigra lecsillapodtak - könnyen kezelhetők lettek, és szépen tudtam bánni velük... {CG 253.4}   

There is a right way, and there is a wrong way. I never lifted a hand to my children, before I talked with them; and if they broke down, and if they saw their mistake (and they always did when I brought it before them and prayed with them), and if they were subdued (and they always were when I did this), then I had them under my control. I never found them otherwise. When I prayed with them, they would break all to pieces, and they would throw their arms around my neck and cry.... {CG 254.1}

Van igaz út, és van téves út. Soha nem emeltem kezet gyermekeimre anélkül, hogy előtte ne beszéltem volna velük. Ha eléjük tártam hibáikat és imádkoztam velük, mindig belátták tévedésüket, és amikor lecsillapodtak (és mindig lecsillapodtak, ha ezt tettem), már a befolyásom alatt álltak. Soha nem történt másképp. Amikor imádkoztam velük, mindegyikük megtört, és karjaikat sírva fonták a nyakam köré... {CG 254.1}   

I never allowed, in correcting my children, even my voice to be changed in any way. When I saw something wrong, I waited until the “heat” was over, and then I would take them after they had had a chance for reflection and were ashamed. They would get ashamed, if I gave them an hour or two to think of these things. I always went away and prayed. I would not speak to them then. {CG 254.2}

Soha nem engedtem meg magamnak gyermekeim fegyelmezése közben, hogy akár csak a hanghordozásom is megváltozzék. Ha valami rosszaságot láttam, megvártam, míg a kedélyek lecsillapodnak, s félrevontam őket, hogy legyen idejük elgondolkozni és elszégyellni magukat. Ez mindig meg is történt, ha hagytam, hogy egy-két órát gondolkozzanak a történtek felett. Ez idő alatt mindig elvonultam, imádkoztam és nem szóltam hozzájuk. {CG 254.2}   

After they had been left to themselves for a while, they would come to me about it. “Well,” I would say, “we will wait until evening.” At that time we would have a season of prayer, and then I would tell them that they hurt their own souls and grieved the Spirit of God by their wrong course of action.31Manuscript 82, 1901. {CG 254.3}

Miután egy időre magukra maradtak, hozzám jöttek, hogy beszéljenek a dologról. Ilyenkor azt mondtam: „Megvárjuk az estét, majd akkor beszélünk róla.” Az esti áhítaton aztán elmondtam nekik, hogy rosszaságukkal legjobban saját lelküket sebezték meg, és Isten Lelkét szomorították. {CG 254.3}   

Take Time for Prayer—When I have felt roiled and was tempted to speak words that I would be ashamed of, I would keep silent and pass right out of the room and ask God to give me patience to teach these children. Then I could go back and talk with them, and tell them they must not do this wrong again. We can take such a position in this matter that we shall not provoke the children to wrath. We should speak kindly and patiently, remembering all the time how wayward we are and how we want to be treated by our heavenly Father. {CG 254.4}

Szakítsatok időt az imára! — Ha felindult állapotban voltam és kísértve éreztem magam, hogy olyan szavakat szóljak, amiket később megbántam volna, inkább csendben maradtam, és kimentem a szobából imádkozni. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet a gyermekek neveléséhez. Ezután vissza tudtam menni hozzájuk, és nyugodtan meg tudtam nekik mondani, hogy ezt a rosszat nem szabad még egyszer elkövetniük. Úgy kell bánnunk az ilyen helyzetekben a gyerekekkel, hogy ne gerjesszük haragra és lázadásra őket. Kedvesen, türelmesen kell beszélnünk, mindig emlékezve arra, hogy mi magunk is milyen csökönyösek vagyunk, s hogy milyen bánásmódban szeretnénk részesülni mennyei Atyánk részéről. {CG 254.4}   

Now these are the lessons that parents must learn, and when you have learned these, you will be the very best students in the school of Christ, and your children will be the very best children. In this way you can teach them to have respect for God and to keep His law, because you will have excellent government over them, and in doing this you are bringing up into society children who will be a blessing to all around them. You are fitting them to be laborers together with God.32Manuscript 19, 1887. {CG 255.1}

Ezek azok a leckék, amelyeket a szülőknek meg kell tanulniuk. Ha ezt megtanuljátok, Krisztus iskolájában ti lesztek a legjobb tanulók és gyermekeitek a legjobb gyerekek. Csak így tudjátok megtanítani nekik, hogy tiszteljék Istent, s törvényét megtartsák. Ilyen módon nevelve, tökéletes befolyással lesztek rájuk, s olyan embereket adhattok általuk a társadalomnak, akik környezetük áldására élnek. Ugyanakkor alkalmassá teszitek őket arra is, hogy Isten munkatársai legyenek. {CG 255.1}   

Joy May Follow the Pain of Discipline—The true way of dealing with trial is not by seeking to escape it, but by transforming it. This applies to all discipline, the earlier as well as the later. The neglect of the child's earliest training, and the consequent strengthening of wrong tendencies, makes his after education more difficult and causes discipline to be too often a painful process. Painful it must be to the lower nature, crossing, as it does, the natural desires and inclinations; but the pain may be lost sight of in a higher joy. {CG 255.2}

A fegyelmezés fájdalmát öröm követheti — Nem úgy viszonyulunk helyesen a próbákhoz, hogy menekülünk előlük, hanem ha átalakítjuk őket. Ez érvényes minden fegyelmezésre - a koraira és a későire is. A gyermek korai nevelésének elhanyagolása és ezáltal rossz hajlamainak erősítése megnehezíti későbbi nevelését, s fegyelmezését nagyon gyakran keserves folyamattá teszi. A fegyelmezés fájdalmas az énünk számára, mert keresztezi az ember természetes vágyait és hajlamait, de a fájdalom jelentéktelenné válhat a magasabb rendű örömben. {CG 255.2}   

Let the child and the youth be taught that every mistake, every fault, every difficulty, conquered, becomes a steppingstone to better and higher things. It is through such experiences that all who have ever made life worth the living have achieved success.33Education, 295, 296. {CG 255.3}

Tanítsátok meg a gyermekeknek és fiataloknak, hogy minden legyőzött hiba és nehézség egy-egy lépcsőfok az értékes és magasabb rendű dolgok elérésére. Ilyen tapasztalat birtokában mindazok sikert értek el, akik az életet érdemesnek tartották végigélni. {CG 255.3}   

Follow the Divine Guidebook—Parents who would properly rear their children need wisdom from heaven in order to act judiciously in all matters pertaining to home discipline.34Pacific Health Journal, January, 1890. {CG 256.1}

Kövessétek az isteni útmutatást! — A szülőknek, akik gyermekeiket gondosan szeretnék felnevelni, menynyei bölcsességre van szükségük ahhoz, hogy otthonukban a fegyelmezéssel kapcsolatosan mindenben igazságosan cselekedjenek. {CG 256.1}   

The Bible is a guide in the management of children. Here, if parents desire, they may find a course marked out for the education and training of their children, that they may make no blunders.... When this Guidebook is followed, parents, instead of giving unlimited indulgence to their children, will use more often the chastening rod; instead of being blind to their faults, their perverse tempers, and alive only to their virtues, they will have clear discernment and will look upon these things in the light of the Bible. They will know that they must command their children in the right way.35Manuscript 57, 1897. {CG 256.2}

A gyermekek irányításához a Biblia az útmutató. Ha a szülők valóban vágynak rá, itt megtalálják a kijelölt utasítást gyermekeik neveléséhez, hogy ne hibázzanak... Ahol ezt a könyvet használják tanácsadóként, ott a szülők a vég nélküli kényeztetés helyett gyakrabban veszik elő a büntetőpálcát, s ahelyett, hogy vakok lennének gyermekeik hibáival és romlott hajlamaival szemben, a Biblia fényében, tiszta ítélőképességgel tekintenek azokra. Tudatában lesznek, hogy szent kötelességük gyermekeiket a helyes úton vezetni. {CG 256.2}   

God cannot take rebels into His kingdom; therefore He makes obedience to His commands a special requirement. Parents should diligently teach their children what saith the Lord. Then God will show to angels and to men that He will build a safeguard round about His people.36Manuscript 64, 1899. {CG 256.3}

Isten nem vihet lázadókat az Ő országába, ezért a parancsolatai iránti engedelmességet különleges követelménnyé teszi. A szülőknek szorgalmasan oktatniuk kell gyermekeiket arra, „mit mond az Úr”, s akkor Isten az angyaloknak és az embereknek egyaránt megmutatja, hogy védőfalat épít népe köré. {CG 256.3}   

Your Part and God's Part—Parents, when you have faithfully done your duty, to the extent of your ability, you may then in faith ask the Lord to do that for your children which you cannot do.37The Signs of the Times, February 9, 1882. {CG 256.4}

Isten része és a ti részetek — Ha képességeitek szerint hűségesen elvégzitek kötelességeteket, akkor hittel kérhetitek az Urat, hogy tegye meg gyermekeitekért, amit ti már nem tudtok megtenni. {CG 256.4}   

After you have done your duty faithfully to your children, then carry them to God and ask Him to help you. Tell Him that you have done your part, and then in faith ask God to do His part, that which you cannot do. Ask Him to temper their dispositions, to make them mild and gentle by His Holy Spirit. He will hear you pray. He will love to answer your prayers. Through His Word He has enjoined it upon you to correct your children, to “spare not for their crying,” and His Word is to be heeded in these things.38The Review and Herald, September 19, 1854. {CG 256.5}

Miután hűségesen megtettetek mindent, ami gyermekeitek nevelésében szükséges, vigyétek őket Isten elé, és kérjétek segítségét. Mondjátok, hogy ti megtettétek a rátok eső részt, s végezze el Ő, amire ti nem vagytok képesek. Kérjétek, hogy mérsékelje hajlamaikat, tegye őket szelíddé és kedvessé a Szentlélek ereje által. Meglátjátok, meghallgatja imáitokat. Igéjén keresztül utasít titeket, hogy javítsátok meg gyermekeiteket, „nem kímélve őket sírásukért” (Péld.19:18 - az angol fordítás szerint), fogadjátok hát meg az Ő szavának kéréseit! {CG 256.5}